Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5938
Назва: Технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств
Інші назви: The strategic planning technologies of machine-building enterprises activity
Технологии стратегического планирования деятельности машиностроительных предприятий.
Автори: Петришин, Наталія Ярославівна
Бібліографічний опис: Петришин Н. Я. Технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата екононічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) / Наталія Ярославівна Петришин ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 25 с. – Бібліографія: с. 19–22 (26 назв).
Дата публікації: 2010
Видавництво: Національний університет "Львівська політехніка"
Теми: стратегическое планирование
технология
инструментарий
стратегический показатель
производственная стратегия
эффективность
strategic planning
technology
instruments
strategic indicator
production strategy
effectiveness
стратегічне планування
технологія
інструментарій
стратегічний показник
виробнича стратегія
ефективність
Короткий огляд (реферат): Дисертаційну роботу присвячено вирішенню наукового завдання розроблення теоретичних положень та прикладних рекомендацій з удосконалення технологій стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств. На основі вивчення та узагальнення літературних джерел дістав подальшого розвитку категорійний апарат у сфері стратегічного планування, що дало змогу сформулювати визначення категорії „технологія стратегічного планування”, як послідовність етапів розроблення стратегічних планів підприємства, що передбачає деталізацію операцій кожного етапу та його ресурсне забезпечення; уточнено зміст понять „стратегічне планування”, „стратегічне управління”, „стратегічний менеджмент”, виокремлено відмінності між ними, що дозволило розвинути теоретичні засади стратегічного планування. Дістали подальшого розвитку класифікації технологій стратегічного планування та факторів, що визначають їх вибір з метою виокремлення, дослідження і вивчення усього спектру їх різновидів. Удосконалено послідовність типової технологій стратегічного планування, що дозволило уніфікувати цей процес та визначити тривалість перебігу кожного з його етапів; та систему показників ефективності досягнення стратегій на машинобудівних підприємствах, що дало змогу кількісно оцінити результативність досягнення стратегій з метою прийняття управлінських рішень. Вперше розроблено методичні рекомендації з обґрунтування вибору виробничих стратегій для машинобудівних підприємств на засадах ідентифікації пріоритетних критеріїв вибору та формування системи потенційно можливих виробничих стратегій; та методичні рекомендації щодо аналізування діючих на вітчизняних машинобудівних підприємствах технологій стратегічного планування на засадах інструментів оцінювання ємності поширення стратегічного планування.The thesis is dedicated to the perfomance of a task of theoretical and applied recommendations development for the improvement of the strategic planning technologies of machine-building enterprises activity. Based on the study and synthesis of literary sources, a further development received a strategic planning technologies categorical apparatus. This enabled formulating a definition of the “strategic planning technology” category as a sequence of operations implementation, concerning designing of strategic plans within all the levels and different stages of the enterprise. The content of the terms “strategic planning, strategic operation, strategic management” was clarified and the differences between them were singled out, allowing the development of theoretical principles for the strategic planning. The further development received the classification of strategic planning technologies and factors that determine their choice with the aim of their total spectrum of varieties separation, research and learning. The sequence of strategic planning technology development was improved, which allowed unifying this process and determining the duration of the course each of its stages. There was also perfected the indicators system of the machine-building enterprises strategies achievement efficiency, which allowed the quantitative assessment of the effectiveness of strategies achievement with the purpose of management decision-making. The methodical recommendations according the grounding of machine-building enterprises production strategies choose on the basis of priority criteria for the selection identification and the formation of the potentially possible production strategies were developed for the first time. Also there were first developed the methodical recommendations according the analysis of the domestic machine-building enterprises operating strategic planning technologies on the basis of their characteristics investigation by the determination of the strategic planning capacity spread. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и прикладных принципов формирования и развития технологий стратегического планирования деятельности машиностроительных предприятий. Объектом исследования выступает стратегическое планирование на машиностроительных предприятиях. Предметом исследования является теоретико-методологические и прикладные принципы формирования и развития технологий стратегического планирования деятельности машиностроительных предприятий. Достижение поставленной цели обусловило необходимость решить в работе такие задания: уточнить категориальный аппарат в сфере стратегического планирования; развить классификации технологий стратегического планирования и факторов, которые определяют их выбор; усовершенствовать последовательность этапов технологии стратегического планирования путем ее унификации, характеристики смыслового наполнения этапов, определения длительности хода каждого из них, усовершенствовать смысловое наполнение отдельных этапов технологии стратегического планирования в разрезе разработки производственных стратегий машиностроительных предприятий; разработать методические положения относительно анализа действующих на отечественных машиностроительных предприятиях технологий стратегического планирования на принципах использования инструментов оценивания емкости распространения стратегического планирования; усовершенствовать систему показателей оценивания эффективности достижения стратегий машиностроительных предприятий. Практическое значение результатов исследования заключается в разработке методических рекомендаций с анализа действующих на отечественных машиностроительных предприятиях технологий стратегического планирования и с обоснования выбора производственных стратегий для машиностроительных предприятий на основе идентификации приоритетных критериев выбора и формирования системы потенциально возможных производственных стратегий. В первом разделе „Теоретико-прикладные основы разработки технологий стратегического планирования деятельности машиностроительных предприятий” уточнены категориальный аппарат основных понятий по технологиям стратегического планирования; усовершенствованы классификации технологий стратегического планирования и факторов, которые определяют их выбор с целью выделения всего спектра разновидностей технологий стратегического планирования по ряду существенных и независимых признаков. На основе анализа проработанного по теме материала сформулирована трактовка понятия „технология стратегического планирования”. Эффективность процесса стратегического планирования обеспечивает технология его осуществления, которая должна отвечать определенным требованиям с целью обеспечения адаптации, адекватности и действенности разработанных на ее основе стратегических планов. Во втором разделе „Анализ состояния действующих технологий стратегического планирования деятельности машиностроительных предприятий” разработаны рекомендации с анализа действующих на отечественных машиностроительных предприятиях технологий стратегического планирования; на их основе исследовано действующие на машиностроительных предприятиях технологии стратегического планирования, осуществлен тщательный анализ результатов проведенного исследования на основании оценивания достоверности полученных результатов и определения закономерностей относительно определенных характеристик технологий стратегического планирования. Исходя из результатов исследования действующих технологий стратегического планирования машиностроительных предприятий: сформулировано и обосновано систему стратегических показателей деятельности машиностроительных предприятий; рассмотрено и проанализировано современный инструментарий стратегического планирования, раскрыта сущность инструментов стратегического планирования, их преимущества, и недостатки. Впервые разработано методические положения с анализа действующих на отечественных машиностроительных предприятиях технологий стратегического планирования по принципу исследования их характеристик (порядок разработки стратегических планов, уровень централизации стратегического планирования, уровень приспособления стратегического планирования, к изменениям среды функционирования организаций, входная база стратегического планирования, объект стратегического планирования, уровень автоматизации, инструментарий и тому подобное) с целью определения емкости распространения стратегического планирования и идентификации проблем в этой сфере. Исследование технологий стратегического планирования осуществлялось с помощью разработанного метода оценки емкости распространения стратегического планирования на отечественных машиностроительных предприятиях, который предусматривает использование способов и приемов оценивания использование и распространенности стратегического планирования на вышеуказанных предприятиях. В третьем разделе „Усовершенствование технологий стратегического планирования деятельности машиностроительных предприятий и оценивание их эффективности” предложена унифицированная последовательность разработки технологии стратегического планирования, раскрыто смысловое наполнение ее этапов, представлена вышеупомянутая последовательность в графическом виде и определено длительность каждого из этапов; предложены методические рекомендации с обоснования выбора производственных стратегий для машиностроительных предприятий на основе идентификации критериев выбора и систематизации потенциально возможных производственных стратегий; разработана система показателей эффективности достижения стратегий предприятий и сформированы методические рекомендации с использования этой системы в аналитических целях. The thesis is dedicated to the perfomance of a task of theoretical and applied recommendations development for the improvement of the strategic planning technologies of machine-building enterprises activity. Based on the study and synthesis of literary sources, a further development received a strategic planning technologies categorical apparatus. This enabled formulating a definition of the “strategic planning technology” category as a sequence of operations implementation, concerning designing of strategic plans within all the levels and different stages of the enterprise. The content of the terms “strategic planning, strategic operation, strategic management” was clarified and the differences between them were singled out, allowing the development of theoretical principles for the strategic planning. The further development received the classification of strategic planning technologies and factors that determine their choice with the aim of their total spectrum of varieties separation, research and learning. The sequence of strategic planning technology development was improved, which allowed unifying this process and determining the duration of the course each of its stages. There was also perfected the indicators system of the machine-building enterprises strategies achievement efficiency, which allowed the quantitative assessment of the effectiveness of strategies achievement with the purpose of management decision-making. The methodical recommendations according the grounding of machine-building enterprises production strategies choose on the basis of priority criteria for the selection identification and the formation of the potentially possible production strategies were developed for the first time. Also there were first developed the methodical recommendations according the analysis of the domestic machine-building enterprises operating strategic planning technologies on the basis of their characteristics investigation by the determination of the strategic planning capacity spread. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и прикладных принципов формирования и развития технологий стратегического планирования деятельности машиностроительных предприятий. Объектом исследования выступает стратегическое планирование на машиностроительных предприятиях. Предметом исследования является теоретико-методологические и прикладные принципы формирования и развития технологий стратегического планирования деятельности машиностроительных предприятий. Достижение поставленной цели обусловило необходимость решить в работе такие задания: уточнить категориальный аппарат в сфере стратегического планирования; развить классификации технологий стратегического планирования и факторов, которые определяют их выбор; усовершенствовать последовательность этапов технологии стратегического планирования путем ее унификации, характеристики смыслового наполнения этапов, определения длительности хода каждого из них, усовершенствовать смысловое наполнение отдельных этапов технологии стратегического планирования в разрезе разработки производственных стратегий машиностроительных предприятий; разработать методические положения относительно анализа действующих на отечественных машиностроительных предприятиях технологий стратегического планирования на принципах использования инструментов оценивания емкости распространения стратегического планирования; усовершенствовать систему показателей оценивания эффективности достижения стратегий машиностроительных предприятий. Практическое значение результатов исследования заключается в разработке методических рекомендаций с анализа действующих на отечественных машиностроительных предприятиях технологий стратегического планирования и с обоснования выбора производственных стратегий для машиностроительных предприятий на основе идентификации приоритетных критериев выбора и формирования системы потенциально возможных производственных стратегий. В первом разделе „Теоретико-прикладные основы разработки технологий стратегического планирования деятельности машиностроительных предприятий” уточнены категориальный аппарат основных понятий по технологиям стратегического планирования; усовершенствованы классификации технологий стратегического планирования и факторов, которые определяют их выбор с целью выделения всего спектра разновидностей технологий стратегического планирования по ряду существенных и независимых признаков. На основе анализа проработанного по теме материала сформулирована трактовка понятия „технология стратегического планирования”. Эффективность процесса стратегического планирования обеспечивает технология его осуществления, которая должна отвечать определенным требованиям с целью обеспечения адаптации, адекватности и действенности разработанных на ее основе стратегических планов. Во втором разделе „Анализ состояния действующих технологий стратегического планирования деятельности машиностроительных предприятий” разработаны рекомендации с анализа действующих на отечественных машиностроительных предприятиях технологий стратегического планирования; на их основе исследовано действующие на машиностроительных предприятиях технологии стратегического планирования, осуществлен тщательный анализ результатов проведенного исследования на основании оценивания достоверности полученных результатов и определения закономерностей относительно определенных характеристик технологий стратегического планирования. Исходя из результатов исследования действующих технологий стратегического планирования машиностроительных предприятий: сформулировано и обосновано систему стратегических показателей деятельности машиностроительных предприятий; рассмотрено и проанализировано современный инструментарий стратегического планирования, раскрыта сущность инструментов стратегического планирования, их преимущества, и недостатки. Впервые разработано методические положения с анализа действующих на отечественных машиностроительных предприятиях технологий стратегического планирования по принципу исследования их характеристик (порядок разработки стратегических планов, уровень централизации стратегического планирования, уровень приспособления стратегического планирования, к изменениям среды функционирования организаций, входная база стратегического планирования, объект стратегического планирования, уровень автоматизации, инструментарий и тому подобное) с целью определения емкости распространения стратегического планирования и идентификации проблем в этой сфере. Исследование технологий стратегического планирования осуществлялось с помощью разработанного метода оценки емкости распространения стратегического планирования на отечественных машиностроительных предприятиях, который предусматривает использование способов и приемов оценивания использование и распространенности стратегического планирования на вышеуказанных предприятиях. В третьем разделе „Усовершенствование технологий стратегического планирования деятельности машиностроительных предприятий и оценивание их эффективности” предложена унифицированная последовательность разработки технологии стратегического планирования, раскрыто смысловое наполнение ее этапов, представлена вышеупомянутая последовательность в графическом виде и определено длительность каждого из этапов; предложены методические рекомендации с обоснования выбора производственных стратегий для машиностроительных предприятий на основе идентификации критериев выбора и систематизации потенциально возможных производственных стратегий; разработана система показателей эффективности достижения стратегий предприятий и сформированы методические рекомендации с использования этой системы в аналитических целях.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5938
Тип вмісту : Autoreferat
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_01338264.doc473,5 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.