Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56196
Title: Мовні засоби вираження життєствердної модальності у поезії Лесі Українки
Authors: Штонь, Олена
Affiliation: Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
Bibliographic description (Ukraine): Штонь О. Мовні засоби вираження життєствердної модальності у поезії Лесі Українки / Олена Штонь // Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки) : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції, 25-26 лютого 2021 року, Львів. — Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2021. — С. 221–227. — (Мовознавство. Перекладознавство. Персонологійний аспект творчості Лесі Українки. Фольклорні мотиви, національні концепти, світоглядні коди у творах письменниці та їх роль у формуванні колективної пам’яті і національної ідентичності українців. Творчість Лесі Українки в аспекті перекладознавства).
Bibliographic description (International): Shton O. Movni zasoby vyrazhennia zhyttiestverdnoi modalnosti u poezii Lesi Ukrainky / Olena Shton // Ideolohynia natsionalnoi arystokratii (na poshanu 150-richchia vid dnia narodzhennia Lesi Ukrainky) : zbirnyk naukovykh prats za materialamy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 25-26 liutoho 2021 roku, Lviv. — Lviv : Drukarnia Lvivskoho natsionalnoho medychnoho universytetu imeni Danyla Halytskoho, 2021. — P. 221–227. — (Movoznavstvo. Perekladoznavstvo. Personolohiinyi aspekt tvorchosti Lesi Ukrainky. Folklorni motyvy, natsionalni kontsepty, svitohliadni kody u tvorakh pysmennytsi ta yikh rol u formuvanni kolektyvnoi pamiati i natsionalnoi identychnosti ukraintsiv. Tvorchist Lesi Ukrainky v aspekti perekladoznavstva).
Is part of: Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки) : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції, 2021
Conference/Event: Всеукраїнська науково-практична конференція "Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки)"
Journal/Collection: Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки) : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції
Issue Date: 25-Feb-2021
Publisher: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 25-26 лютого 2021 року, Львів
UDC: 811.161.2'37
821.161.2'06-1
Keywords: мовні засоби вираження життєствердної модальності
поезія
антитеза
метафора
епітет
порівняння
риторичне питання
риторичний оклик
language means of expressing life-affirming modality
poetry
antithesis
metaphor
epithet
simile
rhetorical question
rhetorical exclamation
Number of pages: 7
Page range: 221-227
Start page: 221
End page: 227
Abstract: Стаття присвячена вивченню лінгвостилістичних особливостей мовотворчості Лесі Українки. ЇЇ метою є виявлення й аналіз мовних засобів вираження життєствердної модальності у поезії Лесі Українки, зокрема у її збірках «На крилах пісень», «Думи і мрії», «Відгуки» та інших творах, що не ввійшли до збірок.
Olena Shton. Language means of expressing of life-affirming modality in the poetry of Lesya Ukrainka. The article deals with the linguistic and stylistic features of Lesya Ukrainka’s linguo-creativity. The aim of the article is to identify and analyze the language means of expressing life-affirming modality in the poetry of Lesya Ukrainka, in particular in her collections of poems «On the wings of songs», «Thoughts and Dreams», «Echos» and other works not included in the collections.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56196
ISBN: 978-617-7196-31-9
Copyright owner: © Автори матеріалів, 2021
© Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2021
URL for reference material: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2020_11_7
References (Ukraine): 1. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності: (стилістика та культура мови). Київ: Довіра, 1999. 431 с.
2. Єфремов С. О. Історія українського письменства / Худож. оформл. В. М. Штогрина. Київ: Феміна, 1995. 688 с.
3. Жулинський М. Г. Леся Українка у боротьбі проти духовного рабства. Про участь гуманітарних установ НАН України у підготовці та відзначенні 150-річчя від дня народження письменниці (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2020 р.) [Електронний ресурс]. Вісник Національної академії наук України. 2020. № 11. С. 29-32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2020_11_7 (дата доступу 28.01.2021).
4. Мацько Л., Сидоренко О. Мовотворчість Лeci Українки. Дивослово. 2002. № 3. С. 14–16.
5. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови: підручник. Київ: Вища школа, 2003. 462 с.
6. Українка Леся. Твори в чотирьох томах / упоряд. Н. Вишневська; передм. Л. Міщенко. Том 1. Київ: Дніпро, 1981. 541 с.
7. Українка Леся. Твори в чотирьох томах / упоряд. Н. Вишневська; передм. Л. Міщенко. Том 4. Київ: Дніпро, 1982. 438 с.
References (International): 1. Yermolenko S. Ya. Narysy z ukrainskoi slovesnosti: (stylistyka ta kultura movy). Kyiv: Dovira, 1999. 431 p.
2. Yefremov S. O. Istoriia ukrainskoho pysmenstva, Khudozh. oforml. V. M. Shtohryna. Kyiv: Femina, 1995. 688 p.
3. Zhulynskyi M. H. Lesia Ukrainka u borotbi proty dukhovnoho rabstva. Pro uchast humanitarnykh ustanov NAN Ukrainy u pidhotovtsi ta vidznachenni 150-richchia vid dnia narodzhennia pysmennytsi (stenohrama dopovidi na zasidanni Prezydii NAN Ukrainy 4 lystopada 2020 y.) [Electronic resource]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 2020. No 11. P. 29-32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2020_11_7 (Date of appeal 28.01.2021).
4. Matsko L., Sydorenko O. Movotvorchist Leci Ukrainky. Dyvoslovo. 2002. No 3. P. 14–16.
5. Matsko L. I., Sydorenko O. M., Matsko O. M. Stylistyka ukrainskoi movy: pidruchnyk. Kyiv: Vyshcha shkola, 2003. 462 p.
6. Ukrainka Lesia. Tvory v chotyrokh tomakh, uporiad. N. Vyshnevska; peredm. L. Mishchenko. V. 1. Kyiv: Dnipro, 1981. 541 p.
7. Ukrainka Lesia. Tvory v chotyrokh tomakh, uporiad. N. Vyshnevska; peredm. L. Mishchenko. V. 4. Kyiv: Dnipro, 1982. 438 p.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки) : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської мультидисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю, Львів, 25–26 лютого 2021 року

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_Shton_O-Movni_zasoby_vyrazhennia_221-227.pdf1 MBAdobe PDFView/Open
2021_Shton_O-Movni_zasoby_vyrazhennia_221-227__COVER.png397,26 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.