Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56081
Title: Проблеми утилізації відходів фармацевтичної галузі (Огляд)
Other Titles: Problems of waste management in the pharmaceutical industry (review)
Authors: Попович, О. Р.
Вронська, Н. Ю.
Ятчишин, Ю. Й.
Мальований, М. С.
Popovych, O.
Vronska, N.
Yatchyshyn, Yu.
Malovanyy, M.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Проблеми утилізації відходів фармацевтичної галузі (Огляд) / О. Р. Попович, Н. Ю. Вронська, Ю. Й. Ятчишин, М. С. Мальований // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Том 3. — № 1. — С. 175–183.
Bibliographic description (International): Problems of waste management in the pharmaceutical industry (review) / O. Popovych, N. Vronska, Yu. Yatchyshyn, M. Malovanyy // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 3. — No 1. — P. 175–183.
Is part of: Chemistry, Technology and Application of Substances, 1 (3), 2020
Issue: 1
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Lviv
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/ctas2020.01.175
Keywords: медичні відходи
лікарські препарати
концентрація
очищення
методи
тара
утилізація
переробка
medical waste
medicines
concentration
purification
methods
packaging
recycling
recycling
Number of pages: 9
Page range: 175-183
Start page: 175
End page: 183
Abstract: Наведено огляд технологій утилізації і переробки медичних відходів. Розглянуто класифікації фармацевтичних і медичних відходів та способи зниження впливу відходів фармацевтичної галузі на довкілля. Проаналізовано вплив медичних відходів на довкілля. Із збільшенням лікарських препаратів в усіх країнах світу зростає і можливість потрапляння медичних та фармацевтичних відходів у навколишнє середовище та водні об’єкти, тому вирішення цієї проблеми є надзвичайно актуальним. Наведено блок-схему утилізації протермінованих лікарських препаратів.
The overview of technologies of utilization and processing of medical waste is presented. The classification of pharmaceutical and medical wastes and ways of reducing the environmental impact of pharmaceutical wastes are researched. The environmental impact of medical waste were analyzed. With the increase of medicines in all countries of the world, the possibility of medical and pharmaceutical waste getting into the environment and water bodies is increasing, so the solution to this problem is very urgent. The block diagram of utilization of expired medicines is presented.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56081
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
References (Ukraine): 1. Balashov, A. I. (2012). Formirovaniye mekhanizma ustoychivogo razvitiya farmatsevticheskoy otrasli: teoriya i metodologiya. SPb.: Izd-vo SPbGUEF. 160 s.
2. Buryak, N. B., Lukash, S. V. (2012). Problemy zbyrannya, transportuvannya ta utylizatsiyi tverdykh pobutovykh vidkhodiv v Ukrayini. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 22(5), 82–90.
3. Vereshchahina, L. M., Baykova, S. A., Lohunova, A. Yu. (2013). Sposib ochyshchennya stichnykh vod vid orhanichnykh rechovyn. Kyyiv: Urozhay. 26 s.
4. Vystavna, Yu. Yu. (2015). Farmatsevtychni rechovyny u pryrodnykh vodakh : monitorynh ta ekolohichnyy ryzyk. Komunal’ne hospodarstvo, (97), 134–140.
5. Hurynovych, A. D., Voronovych, N. V. (2012). Ochyshchennya pryrodnykh vod vid farmatsevtychnykh preparativ metodom okyslennya. Visnyk Brests’koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, (2), 21–27.
6. Hurina, I. V. (2014). Analiz suchasnykh pidkhodiv do klasyfikatsiyi medychnykh vidkhodiv v Ukrayini. Liky Ukrayiny, 4(21), 51–54.
7. Yermakovych, I.A., Samoylenko, N. M. (2015). Pidvyshchennya ekolohichnoyi bezpeky vodnykh ob’yektiv zapobihannyam yikh zabrudnennya farmatsevtychnymy preparatamy. Visnyk Vinnyts’koho politekhnichnoho instytutu, (5), 26–29.
8. Koynova, I., Kovpak, D. (2009). Vplyv farmatsevtychnykh vidkhodiv na dovkillya ta problemy povodzhennya z nymy. Visnyk L’vivs’koho universytetu, (36), 194–199.
9. Mesarosh, R., Baran’, SH. (2013). Vydalennya iz stichnykh vod rechovyn, shcho vplyvayut’ na harmonal’nu systema zhyvykh orhanizmiv. Voda i vodoochysni tekhnolohiyi. Naukovo-tekhnichni visti, 4 (10), 25–26.
10. Prodanchuk, M. H., Pov’yakel’, L. I., Bobyl’ova, O. O., Berezhnov, S. P. (2012). Klasyfikatsiya medychnyy vidkhodiv z urakhuvannyam faktoriv nebezpeky v proekti DSanPiN “Pravyla povedinky z medychnymy vidkhodamy”. Suchasni problemy toksykolohiyi, (1), 57–68.
11. Puzik, V. K., Rozhkov, R. V., Dolhova, T. A. (2014). Zneshkodzhennya ta utylizatsiya vidkhodiv. Navchal’nyy posibnyk. Kharkiv: KHNAU. 220 s.
12. Sahaydak-Nikityuk, R. V. (2013). Klasyfikatsiya vidkhodiv farmatsevtychnoyi haluzi. Problemy viys’kovoyi okhorony zdorov’ya, (40), 296–303.
13. Samoylenko, N. M., Yermakovych, I. A. (2014). Vplyv farmatsevtychnykh preparativ ta yikh pokhidnykh na navkolyshnye seredovyshche. Voda i ekolohiya,(2), 78–87.
References (International): 1. Balashov, A. I. (2012). Formirovaniye mekhanizma ustoychivogo razvitiya farmatsevticheskoy otrasli: teoriya i metodologiya. SPb., Izd-vo SPbGUEF. 160 s.
2. Buryak, N. B., Lukash, S. V. (2012). Problemy zbyrannya, transportuvannya ta utylizatsiyi tverdykh pobutovykh vidkhodiv v Ukrayini. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 22(5), 82–90.
3. Vereshchahina, L. M., Baykova, S. A., Lohunova, A. Yu. (2013). Sposib ochyshchennya stichnykh vod vid orhanichnykh rechovyn. Kyyiv: Urozhay. 26 s.
4. Vystavna, Yu. Yu. (2015). Farmatsevtychni rechovyny u pryrodnykh vodakh : monitorynh ta ekolohichnyy ryzyk. Komunal’ne hospodarstvo, (97), 134–140.
5. Hurynovych, A. D., Voronovych, N. V. (2012). Ochyshchennya pryrodnykh vod vid farmatsevtychnykh preparativ metodom okyslennya. Visnyk Brests’koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, (2), 21–27.
6. Hurina, I. V. (2014). Analiz suchasnykh pidkhodiv do klasyfikatsiyi medychnykh vidkhodiv v Ukrayini. Liky Ukrayiny, 4(21), 51–54.
7. Yermakovych, I.A., Samoylenko, N. M. (2015). Pidvyshchennya ekolohichnoyi bezpeky vodnykh ob’yektiv zapobihannyam yikh zabrudnennya farmatsevtychnymy preparatamy. Visnyk Vinnyts’koho politekhnichnoho instytutu, (5), 26–29.
8. Koynova, I., Kovpak, D. (2009). Vplyv farmatsevtychnykh vidkhodiv na dovkillya ta problemy povodzhennya z nymy. Visnyk L’vivs’koho universytetu, (36), 194–199.
9. Mesarosh, R., Baran’, SH. (2013). Vydalennya iz stichnykh vod rechovyn, shcho vplyvayut’ na harmonal’nu systema zhyvykh orhanizmiv. Voda i vodoochysni tekhnolohiyi. Naukovo-tekhnichni visti, 4 (10), 25–26.
10. Prodanchuk, M. H., Pov’yakel’, L. I., Bobyl’ova, O. O., Berezhnov, S. P. (2012). Klasyfikatsiya medychnyy vidkhodiv z urakhuvannyam faktoriv nebezpeky v proekti DSanPiN "Pravyla povedinky z medychnymy vidkhodamy". Suchasni problemy toksykolohiyi, (1), 57–68.
11. Puzik, V. K., Rozhkov, R. V., Dolhova, T. A. (2014). Zneshkodzhennya ta utylizatsiya vidkhodiv. Navchal’nyy posibnyk. Kharkiv: KHNAU. 220 s.
12. Sahaydak-Nikityuk, R. V. (2013). Klasyfikatsiya vidkhodiv farmatsevtychnoyi haluzi. Problemy viys’kovoyi okhorony zdorov’ya, (40), 296–303.
13. Samoylenko, N. M., Yermakovych, I. A. (2014). Vplyv farmatsevtychnykh preparativ ta yikh pokhidnykh na navkolyshnye seredovyshche. Voda i ekolohiya,(2), 78–87.
Content type: Article
Appears in Collections:Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2020. – Vol. 3, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.