Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56068
Tytuł: Особливості старіння окисненого нафтового бітуму марки БНД 60/90 ПАТ “Укртатнафта”
Inne tytuły: Characteristics of aging of oxidized oil bitumen BND 60/90 PJSC “Ukrtatnafta”
Authors: Донченко, М. І.
Гринишин, О. Б.
Кочубей, В. В.
Хлібишин, Ю. Я.
Donchenko, M.
Grynyshyn, O.
Kochubey, V.
Khlibyshyn, Yu. Ya.
Akcesoria: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Cytat: Особливості старіння окисненого нафтового бітуму марки БНД 60/90 ПАТ “Укртатнафта” / М. І. Донченко, О. Б. Гринишин, В. В. Кочубей, Ю. Я. Хлібишин // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Том 3. — № 1. — С. 83–89.
Bibliographic description: Characteristics of aging of oxidized oil bitumen BND 60/90 PJSC “Ukrtatnafta” / M. Donchenko, O. Grynyshyn, V. Kochubey, Yu. Ya. Khlibyshyn // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 3. — No 1. — P. 83–89.
Część publikacji: Chemistry, Technology and Application of Substances, 1 (3), 2020
Release/№ : 1
Data wydania: 24-lut-2020
Wydawca: Lviv Politechnic Publishing House
Place edycja: Lviv
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/ctas2020.01.083
Słowa kluczowe: нафтовий дорожній бітум
технологічне старіння
термоокисне старіння
асфальтобетонне покриття
окиснення гудрону
petroleum road bitumen
technological aging
thermal oxidation aging
asphalt concrete coating
tar oxidation
Strony: 7
Zakres stron: 83-89
Główna strona: 83
Strona końcowa: 89
Abstract: Істотним недоліком, що скорочує термін служби дорожнього полотна є старіння в’яжучого. В роботі описано основні чинники, які призводять до погіршення властивостей окиснених нафтових бітумів, та встановлено, що значна втрата в’яжучих властивостей втра- чається ще до введення дорожнього полотна в експлуатацію. Проведено штучне зістарю- вання зразків бітуму згідно з ГОСТ 18180 та здійснено порівняння показників до та після процесу 5- та 10-годинного старіння. Завдяки даним, одержаним у результаті проведеної інфрачервоної спектроскопії та термогравіметричного аналізу, глибше досліджено зміни, які відбуваються під час старіння бітуму.
A significant disadvantage of shortening life of the roadway is the aging of the binder. The main factors that lead to the deterioration of the properties of oxidized oil bitumen are described in the article. It is found that considerable loss of binding properties happens even before the commissioning of the road. An artificial aging of the bitumen samples according to GOST 18180 was performed and the indexes before and after the process of 5 and 10 hours aging were compared. Thanks to the data, obtained as a result of infrared spectroscopy and thermographic analysis, the changes occurring during the aging of bitumen are investigated more deeply.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56068
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
Wykaz piśmiennictwa: 1. Belyayev K. B. (2017). Puti povysheniya ekspluatatsionnykh svoystv asfal’tobetona. Sbornik nauchnykh trudov ÍÍ Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh. Omsk, SibADI, s. 466.
2. Doshlov O. I., Alekseyenko V. V., Speshilov Ye. G. (2014). Vzaimosvyaz’ plotnosti, sostava i svoystv okislennykh i modifitsirovannykh bitumov. Vestnik IrGTU No. 5 (88), s. 144–147.
3. Rybachuk N. A. (2015). Stareniye bitumnogo vyazhushchego. Vestnik IrGTU No. 2 (97), s. 120–125.
4. Pyrig Ya. I. (2013) Ob osobennostyakh naznacheniya temperatury tekhnologicheskogo nagreva bitumov. Vestnik KHNADU vypusk 60, s. 95–99.
5. Sukhovilo N. P., Tkachev S. M (2016). Osobennosti struktury i svoystv dorozhnykh bitumov, poluchennykh po razlichnym tekhnologiyam. Vestnik Polotskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya B. No. 3. s. 153–159.
6. Kishchyns’kyy S. V., Kopynets’ I. V., Sokolov O. (2015). Zvit pro naukovo-doslidnu robotu. Etap 3 Provedennya doslidzhennya bitumiv, shcho vykorystovuyut’sya v Ukrayini protyahom 2015 roku.
7. Fryder I. V., Hrynyshyn O. B. (2012). Vyvchennya protsesu oderzhannya naftovykh bitumiv okysnennyam parafinystoho hudronu, vydilenoho z ukrayins’kykh naft. Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”, No. 726. Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya, s. 453–457.
8. Maryshev B. S., Solov’yev B. N. (2004). Asfal’tobetonnyye zavody i tekhnologicheskoye oborudovaniye dlya ikh osnashcheniya. Dorozhnaya tekhnika No. 4, s. 96.
9. Ivanchenko S. N., Yarmolinskaya N. I., Parfenov A. A. (2006) Obespecheniye kachestva asfal’tobetona s uchetom svoystv sostavlyayushchikh i tekhnologii uplotneniya. Khabarovsk, Izd-vo TOGU.
10. Pakter M. K. Bratchun V. I., Stukalov O. A., Bespalov V. L., Dolya A. H. (2014). Zakonomirnosti tekhnolohichnoho starinnya naftovykh dorozhnikh bitumiv ta asfal’tobetonnykh sumishey. Suchasne promyslove ta tsyvil’ne budivnytstvo, t. 10. No. 4, s. 225–235.
11. Kolbanovskaya A. S., Mikhaylov V. V. (1973). Dorozhnyye bitumy. Moskva, s. 263.
12. Byelyatyns’kyy A. O, Krayushkina K. V. (2016). Fizyko-khimichna mekhanika dorozhn’o-budivel’nykh materialiv. Kyyiv, NAU.
13. Sil’versteyn R., Basler G., Morril T., Maslov A. (Ed.) (1977). Spektrometricheskaya identifikatsiya organicheskikh soyedineniy. Moskva. Izd. “Mir”.
References: 1. Belyayev K. B. (2017). Puti povysheniya ekspluatatsionnykh svoystv asfal’tobetona. Sbornik nauchnykh trudov ÍÍ Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh. Omsk, SibADI, s. 466.
2. Doshlov O. I., Alekseyenko V. V., Speshilov Ye. G. (2014). Vzaimosvyaz’ plotnosti, sostava i svoystv okislennykh i modifitsirovannykh bitumov. Vestnik IrGTU No. 5 (88), s. 144–147.
3. Rybachuk N. A. (2015). Stareniye bitumnogo vyazhushchego. Vestnik IrGTU No. 2 (97), s. 120–125.
4. Pyrig Ya. I. (2013) Ob osobennostyakh naznacheniya temperatury tekhnologicheskogo nagreva bitumov. Vestnik KHNADU vypusk 60, s. 95–99.
5. Sukhovilo N. P., Tkachev S. M (2016). Osobennosti struktury i svoystv dorozhnykh bitumov, poluchennykh po razlichnym tekhnologiyam. Vestnik Polotskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya B. No. 3. s. 153–159.
6. Kishchyns’kyy S. V., Kopynets’ I. V., Sokolov O. (2015). Zvit pro naukovo-doslidnu robotu. Etap 3 Provedennya doslidzhennya bitumiv, shcho vykorystovuyut’sya v Ukrayini protyahom 2015 roku.
7. Fryder I. V., Hrynyshyn O. B. (2012). Vyvchennya protsesu oderzhannya naftovykh bitumiv okysnennyam parafinystoho hudronu, vydilenoho z ukrayins’kykh naft. Visnyk Natsional’noho universytetu "L’vivs’ka politekhnika", No. 726. Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya, s. 453–457.
8. Maryshev B. S., Solov’yev B. N. (2004). Asfal’tobetonnyye zavody i tekhnologicheskoye oborudovaniye dlya ikh osnashcheniya. Dorozhnaya tekhnika No. 4, s. 96.
9. Ivanchenko S. N., Yarmolinskaya N. I., Parfenov A. A. (2006) Obespecheniye kachestva asfal’tobetona s uchetom svoystv sostavlyayushchikh i tekhnologii uplotneniya. Khabarovsk, Izd-vo TOGU.
10. Pakter M. K. Bratchun V. I., Stukalov O. A., Bespalov V. L., Dolya A. H. (2014). Zakonomirnosti tekhnolohichnoho starinnya naftovykh dorozhnikh bitumiv ta asfal’tobetonnykh sumishey. Suchasne promyslove ta tsyvil’ne budivnytstvo, t. 10. No. 4, s. 225–235.
11. Kolbanovskaya A. S., Mikhaylov V. V. (1973). Dorozhnyye bitumy. Moskva, s. 263.
12. Byelyatyns’kyy A. O, Krayushkina K. V. (2016). Fizyko-khimichna mekhanika dorozhn’o-budivel’nykh materialiv. Kyyiv, NAU.
13. Sil’versteyn R., Basler G., Morril T., Maslov A. (Ed.) (1977). Spektrometricheskaya identifikatsiya organicheskikh soyedineniy. Moskva. Izd. "Mir".
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2020. – Vol. 3, No. 1Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi