Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56064
Title: Термічне знешкодження твердих побутових відходів та використання шлаку сміттєспалювання у виробництві композиційних цементів
Other Titles: Municipal solid waste thermal disposal and incineration slag use for the composite cementproduction
Authors: Петрук, М. П.
Соболь, Х. С.
Козій, О. І.
Витрикуш, Н. М.
Вахула, О. М.
Petruk, M.
Sobol, H.
Koziy, O.
Vytrykush, N.
Vakhula, O.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Термічне знешкодження твердих побутових відходів та використання шлаку сміттєспалювання у виробництві композиційних цементів / М. П. Петрук, Х. С. Соболь, О. І. Козій, Н. М. Витрикуш, О. М. Вахула // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Том 3. — № 1. — С. 59–64.
Bibliographic description (International): Municipal solid waste thermal disposal and incineration slag use for the composite cementproduction / M. Petruk, H. Sobol, O. Koziy, N. Vytrykush, O. Vakhula // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 3. — No 1. — P. 59–64.
Is part of: Chemistry, Technology and Application of Substances, 1 (3), 2020
Issue: 1
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Lviv
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/ctas2020.01.059
Keywords: тверді побутові відходи
шлаки сміттєспалювання
цеоліти
композиційний цемент
активні мінеральні добавки
municipal solid waste
incineration sludge
zeolites
composite cement
active mineral additives
Number of pages: 6
Page range: 59-64
Start page: 59
End page: 64
Abstract: Досліджено властивості шлаків, які утворюються під час спалювання твердих побутових відходів. Встановлено можливість їх застосування для одержання композиційних цементів з мінеральними добавками. Продемонстровано можливість вирішувати проблеми економії матеріальних та енергетичних ресурсів, а також забруднення довкілля.
The properties of slag formed by municipal solid waste incineration were investigated. The possibility of their use to obtain composite cements with the mineral additives was established. The possibility to solve material and energy saving problems, as well as environmental pollution is demonstrated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56064
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
URL for reference material: https://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2018AO_2018.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820–2017-%D1
References (Ukraine): 1. Ukrayins’kyy naukovo-doslidnyy instytut tsyvil’noho zakhystu DSNS Ukrayiny (2019). Analitychnyy ohlyad stanu tekhnohennoyi ta pryrodnoyi bezpeky v Ukrayini za 2018 rik. Dostup do resursu: https://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2018AO_2018.pdf
2. Natsional’na stratehiya upravlinnya vidkhodamy v Ukrayini do 2030 roku (2017). Dostup do resursu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820–2017-%D1 %80#n8
3. Fomenko, O. O., Maslova, V. S., i Ridnyy R. V. (2017). Kompleksna pererobka tverdykh pobutovykh vidkhodiv – ratsional’nyy shlyakh do vyrishennya ekolohichnykh problem. Inzheneriya pryrodokorystuvannya, 1(7), 126–130.
4. Bilyk, H. S. (2010) Stan zvalyshch tverdykh pobutovykh vidkhodiv u L’vivs’kiy oblasti. Naukovi zapysky [Vinnyts’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhayla Kotsyubyns’koho]. Seriya: Heohrafiya, 21, 280–289.
5. Petruk V. H., Vasyl’kivs’kyy I. V., Kvaternyuk S. M. i in. (2013). Upravlinnya ta povodzhennya z vidkhodamy. CH.2 Tverdi pobutovi vidkhody. Vinnytsya: VNTU.
6. Khodaryev, O. V. (2013) Mekhanizm pererobky tverdykh pobutovykh vidkhodiv v ekonomitsi Ukrayiny. Ekonomika ta upravlinnya natsional’nym hospodarstvom, 7–8(2), 24–27.
7. Radovenchyk, V. M., Homelya, M. D. (2010). Tverdi vidkhody: zbir, pererobka, skladuvannya. Kyyiv: Kondor.
8. Petruk, M. P., Koziy, O. I., Vakhula, O. M. (2015). Termichne zneshkodzhennya tverdykh pobutovykh vidkhodiv: yevropeys’kyy dosvid. Zbirnyk Komunal’ne hospodarstvo mist. Kharkiv, 120(1), 122–125.
9. Ministerstvo rozvytku hromad ta terytoriy (2019). Stan sfery povodzhennya z pobutovymy vidkhodamy v Ukrayini za 2018 rik.
10. Matvyeyev, Yu. B., Heletukha, YU. B. (2019). Perspektyvy enerhetychnoyi utylizatsiyi tverdykh pobutovykh vidkhodiv v Ukrayini. (Analitychna zapyska BAU No. 22, 1–48). Bioenerhetychna asotsiatsiya Ukrayiny. Dostup do resursu: www.uabio.org/activity/ uabio–analytics
11. Petruk, M. P., Koziy, O. I., Vakhula, O. M. (2017). Ekolohichni i pravovi aspekty utylizatsiyi tverdykh pobutovykh vidkhodiv. Nashe pravo, 3, 178–184.
12. Petruk, M. P. (2011). Vyrishennya problem utylizatsiyi tverdykh pobutovykh vidkhodiv. Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya. Visnyk NU “L’vivs’ka politekhnika”,700, 275–279.
13. Lefevre, A., Duval, R., Luhowiak, W. (2003). Proprietes physicochimiques des systemes cimentaires composes de chaux et d’additifs mineraux. Revue francaise de qenie civil. 2(7), 167–177. doi: 10.1080/12795119.2003.9692487.
14. Butt, YU. M., Tymashev, V. V. (1973). Praktykum po khymycheskoy tekhnolohyy vyazhushchykh materyalov. Moskva: Vysshaya shkola.
References (International): 1. Ukrayins’kyy naukovo-doslidnyy instytut tsyvil’noho zakhystu DSNS Ukrayiny (2019). Analitychnyy ohlyad stanu tekhnohennoyi ta pryrodnoyi bezpeky v Ukrayini za 2018 rik. Dostup do resursu: https://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2018AO_2018.pdf
2. Natsional’na stratehiya upravlinnya vidkhodamy v Ukrayini do 2030 roku (2017). Dostup do resursu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820–2017-%D1 %80#n8
3. Fomenko, O. O., Maslova, V. S., i Ridnyy R. V. (2017). Kompleksna pererobka tverdykh pobutovykh vidkhodiv – ratsional’nyy shlyakh do vyrishennya ekolohichnykh problem. Inzheneriya pryrodokorystuvannya, 1(7), 126–130.
4. Bilyk, H. S. (2010) Stan zvalyshch tverdykh pobutovykh vidkhodiv u L’vivs’kiy oblasti. Naukovi zapysky [Vinnyts’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhayla Kotsyubyns’koho]. Seriya: Heohrafiya, 21, 280–289.
5. Petruk V. H., Vasyl’kivs’kyy I. V., Kvaternyuk S. M. i in. (2013). Upravlinnya ta povodzhennya z vidkhodamy. CH.2 Tverdi pobutovi vidkhody. Vinnytsya: VNTU.
6. Khodaryev, O. V. (2013) Mekhanizm pererobky tverdykh pobutovykh vidkhodiv v ekonomitsi Ukrayiny. Ekonomika ta upravlinnya natsional’nym hospodarstvom, 7–8(2), 24–27.
7. Radovenchyk, V. M., Homelya, M. D. (2010). Tverdi vidkhody: zbir, pererobka, skladuvannya. Kyyiv: Kondor.
8. Petruk, M. P., Koziy, O. I., Vakhula, O. M. (2015). Termichne zneshkodzhennya tverdykh pobutovykh vidkhodiv: yevropeys’kyy dosvid. Zbirnyk Komunal’ne hospodarstvo mist. Kharkiv, 120(1), 122–125.
9. Ministerstvo rozvytku hromad ta terytoriy (2019). Stan sfery povodzhennya z pobutovymy vidkhodamy v Ukrayini za 2018 rik.
10. Matvyeyev, Yu. B., Heletukha, YU. B. (2019). Perspektyvy enerhetychnoyi utylizatsiyi tverdykh pobutovykh vidkhodiv v Ukrayini. (Analitychna zapyska BAU No. 22, 1–48). Bioenerhetychna asotsiatsiya Ukrayiny. Dostup do resursu: www.uabio.org/activity/ uabio–analytics
11. Petruk, M. P., Koziy, O. I., Vakhula, O. M. (2017). Ekolohichni i pravovi aspekty utylizatsiyi tverdykh pobutovykh vidkhodiv. Nashe pravo, 3, 178–184.
12. Petruk, M. P. (2011). Vyrishennya problem utylizatsiyi tverdykh pobutovykh vidkhodiv. Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya. Visnyk NU "L’vivs’ka politekhnika",700, 275–279.
13. Lefevre, A., Duval, R., Luhowiak, W. (2003). Proprietes physicochimiques des systemes cimentaires composes de chaux et d’additifs mineraux. Revue francaise de qenie civil. 2(7), 167–177. doi: 10.1080/12795119.2003.9692487.
14. Butt, YU. M., Tymashev, V. V. (1973). Praktykum po khymycheskoy tekhnolohyy vyazhushchykh materyalov. Moskva: Vysshaya shkola.
Content type: Article
Appears in Collections:Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2020. – Vol. 3, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.