Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56049
Title: Migration management: analytical and statistical data on migration in Ukraine
Other Titles: Міграційний менеджмент: аналітичні та статистичні дані про міграцію в Україні
Authors: Гальків, Л. І.
Прокопишин-Рашкевич, Л. М.
Halkiv, L. I.
Prokopyshyn-Rashkevych, L. M.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Halkiv L. I. Migration management: analytical and statistical data on migration in Ukraine / L. I. Halkiv, L. M. Prokopyshyn-Rashkevych // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — № 2(6). — С. 8–16.
Bibliographic description (International): Halkiv L. I. Migration management: analytical and statistical data on migration in Ukraine / L. I. Halkiv, L. M. Prokopyshyn-Rashkevych // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — No 2(6). — P. 8–16.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління, 2(6), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління
Issue: 2(6)
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/semi2020.02.008
UDC: 338.2
314.7
JEL: С21
Keywords: міграція
міграційний менеджмент
імміграційна статистика
міграційна політика в Україні
migration
migration management
immigration statistics
migration policy in Ukraine
Number of pages: 9
Page range: 8-16
Start page: 8
End page: 16
Abstract: Вироблення спільних управлінських рішень, націлених на керованість, передбачуваність та корисність міграційних процесів, потребує пізнання нового наукового напряму – міграційного менеджменту. Ефективний міграційний менеджмент покликаний забезпечувати створення міцного фундаменту для стабілізації турбулентності сучасного світу. Це досягається завдяки використанню потенціалу міграції для розвитку, запобіганню її ризикам, зменшенню її негативних наслідків. Тому автори актуалізують необхідність визначення міграційного менеджменту та основних етапів національної міграції населення в Україні. Управління міграцією може мати позитивне значення і для країн походження, і для країн призначення, і для самих мігрантів. У структурі цієї концепції виокремлено три складові: суб’єкти, практики та дискурси. Міграційний менеджмент розглядається як ринкова система вирішення проблем, пов’язаних із міграцією населення, де держави можуть купити певне рішення. Тобто йдеться про отримання урядами держав рекомендацій та сценаріїв міграційної політики від міжнародних організацій на основі досліджень, проведених у цих державах. Науковий і суспільний дискурс в Україні тяжіє до проблем еміграції, оскільки відтік людського капіталу за кордон, набувши значних обсягів, відчутно впливає на економічні, соціальні, демографічні й політичні процеси в країні. Дослідження становища іммігрантів в Україні зазвичай реалізуються під патронатом міжнародних інституцій за участю громадських організацій. Проблема оцінювання параметрів імміграції зумовлена браком офіційної статистичної інформації. Статистику цього процесу ведуть різні інституції. Співпраця та координація дій міністерств і відомств у галузі імміграційної статистики низькі. Імміграційна політика України перебуває у стані формування, а її нормативно-правова база перманентно вдосконалюється. Проблема оцінювання кількості іммігрантів для України типова, як і для низки інших держав. Це зумовлено не тільки поширенням нелегальних потоків мігрантів та (чи) незаконним перебуванням окремих осіб після закінчення терміну дії візи, але й відмінністю правових форм перебування (постійне проживання, тимчасове проживання, перебування іноземців, які користуються міжнародним захистом та навчаються). Рівень імміграції в Україні залишається невисоким. Іноземці нерідко розглядають Україну не як бажане місце проживання, а як транзитну територію, зручний коридор на шляху до омріяної мети – проживання в Європі. Через територію України проходить один із п’яти основних маршрутів нелегальної міграції до держав Західної Європи – центральноєвропейський, який пролягає через Російську Федерацію, Україну, Польщу, Словаччину. Водночас транзитні міграційні потоки через Україну не впливають істотно на міграційну ситуацію у ЄС. Визначені числові характеристики, динамічні моделі та етапи міграційних змін населення віддзеркалюють окремі аспекти міграційного менеджменту в Україні.
The authors reveal the importance of migration management and its role in shaping effective migration policy. The structure of migration management is identified and the main stages of the national migration movement of the population are outlined. Despite the complexity of finding relevant statistics on migration in Ukraine, some key statistical indicators, including geographical and age structure of immigrants have been presented in this research work.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56049
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Halkiv L. I., Prokopyshyn-Rashkevych L. M., 2020
URL for reference material: https://migrablog.wordpress.com/2014/10/08/the-politics-of-international-migration-andits-management-conception-3/
http://www.un.org/esa/population/meetings/
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30348/MO_2019_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://nbuv.gov.ua/UJRN/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
https://migrablog.wordpress.com/2014/10/08/the-politics-of-international-migration-and-itsmanagement-conception-3/
https://http://www.ukrstat.gov.ua/
References (Ukraine): 1. Гречко О. Ю. (2017). Теоретико-концептуальні засади вивчення державної міграційної політики: вітчизняний та закордонний досвід. Гілея: науковий вісник, Вип. 119, С. 350–354.
2.Риндзак О. Т. (2019). Міграційна політика в Україні: виклики та перспективи: монографія. Львів: ІРД НАН України, С. 424.
3. Садова У. Я. (2015). Наслідки міграційних процесів: нові виклики та можливості для регіонів. НАН України, ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього”. Львів, 252 с.
4. Стаканов Р. Д. (2017). Виклики регіональної міграційної політики. Вісник Хмельницького національного університету, № 5, С. 125–128.
5. Сухорукова Л. М. (2015). Миграционный менеджмент в образовании: Основные исследовательские задачи. Культура. Наука. Интеграция, С. 9–14.
6. Hollifield, J. F. (2004). The Emerging Migration State. The International Migration Review, Vol. 38, No. 3, Conceptual and Methodological Developments in the Study of International Migration, рp. 885–912.
7. Міжнародна термінологія у сфері міграції: українсько-англійський тлумачний словник (2015). К.: Міжнародна організація з міграції, 100 с.
8. Held Tobias, Conrad Christian (2014). The Politics of International Migration and its Management Conception. Available at: https://migrablog.wordpress.com/2014/10/08/the-politics-of-international-migration-andits-management-conception-3/.
9. Summary of the report of the Global Commission on International Migration. Global Commission on International Migration. Available at: http://www.un.org/esa/population/meetings/ fourthcoord2005/P09_GCIM.pdf.
10. Olena Malynovska (2016). Migration in Ukraine: Facts and figures. The International Organization for Migration (IOM), 32 p.
11. Федерко Н., Нестерова І. (2019). Зовнішня трудова міграція та стан ринку праці в Україні. Available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30348/MO_2019_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y (С. 80–101)
12. Дмитрук Б. П. (2015). Міжнародна міграція: тенденції, причини, наслідки. Проблеми вдосконалення економіко-правової системи України на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. Черкаси. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, С. 189–192.
13. Петроє О. (2017). Міжнародна трудова міграція: аналіз ситуації та наслідків для України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління, No. 4, С. 93–100. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vnadu_2017_4_16.
14. Чорна В. О. (2016). Динаміка міграційних процесів в Україні: соціологічний аналіз. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія: Соціологія, Т. 258, Вип. 246, С. 175–180.
15. Ровенчак О. (2005). Проблема вивчення міграції та зв’язку з процесами глобалізації в соціології. Вісник Одеського національного університету, No. 4, С. 35–43.
16. Населення. Статистична інформація (2020). Державна служба статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua/
17. Демографічний щорічник (2017). Державна служба статистики України, 2018, 138 с.
18. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (2012). Відомості Верховної Ради України, № 19–20. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
References (International): 1. Grechko O. Yu. (2017). Theoretical and conceptual principles of studying the state migration policy: domestic and foreign experience. Gilea: scientific bulletin, Issue 119, рp. 350–354.
2.Rindzak O. T. (2019). Migration policy in Ukraine: Сhallenges and рrospects: a monograph. Lviv: IRD NAN of Ukraine, 424 р.
3. Sadova U. Ya. (2015). Consequences of migration processes: new challenges and opportunities for regions. NAS Ukraine, State Institution “Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy”. Lviv, 252 p.
4. Stakanov R. D (2017). Challenges of regional migration policy. Bulletin of Khmelnytsky National University, No. 5, рp. 125–128.
5. Sukhorukova L. M. (2015). Migration management in education: Basic research objectives. Culture. Science. Integration, рр. 9–14.
6. Hollifield J. F. (2004). The Emerging Migration State. The International Migration Review, Vol. 38, No. 3, Conceptual and Methodological Developments in the Study of International Migration, рp. 885–912.
7. International terminology in the field of migration. Ukrainian-English explanatory dictionary (2015). K.: International Organization for Migration, 100 p.
8. Held Tobias, Conrad Christian (2014). The Politics of International Migration and its Management Conception. URL: https://migrablog.wordpress.com/2014/10/08/the-politics-of-international-migration-and-itsmanagement-conception-3/.
9. Summary of the report of the Global Commission on International Migration. Global Commission on International Migration URL: http://www.un.org/esa/population/meetings/ fourthcoord2005/P09_GCIM.pdf.
10. Malynovska Olena (2016). Migration in Ukraine: Facts and figures. The International Organization for Migration (IOM), 32 p.
11. Federko N., Nesterova I. (2019). External labor migration and the state of the labor market in Ukraine. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30348/MO_2019_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y (P. 80–101)
12. Dmitruk B. P. (2015). International migration: trends, causes, consequences. Problems of improving the economic and legal system of Ukraine at the present stage of development of civil society: abstracts of reports of participants of the Ukrainian scientific-practical conference. Cherkasy. Eastern European University of Economics and Management, рp. 189–192.
13. Petro O. (2017). International labor migration: analysis of the situation and consequences for Ukraine. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Series: Public Administration, No. 4, S. 93–100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vnadu_2017_4_16.
14. Chorna V. O. (2016). Dynamics of migration processes in Ukraine: a sociological analysis. Scientific works of the Black Sea State University named after Petro Mohyla. Series: Sociology, T. 258, Issue 246, рp. 175–180.
15. Rovenchak O. (2005). The problem of studying migration and its connection to the processes of globalization in sociology. Bulletin of Odessa National University, No. 4, рp. 35–43.
16. Population of Ukraine (2020). State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from https://http://www.ukrstat.gov.ua/
17. Demographic Yearbook (2017). State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 138 p.
18. The Law of Ukraine “The Legal Status of Foreigners and Stateless Persons”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2020. – № 2 (6)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.