Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56047
Title: Інноваційні засади організування діяльності промислових підприємств
Other Titles: Innovative principles in organizing the activities of industrial enterprises
Authors: Петрович, Й. М.
Petrovych, Y.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Петрович Й. М. Інноваційні засади організування діяльності промислових підприємств / Й. М. Петрович // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — № 2(6). — С. 181–186.
Bibliographic description (International): Petrovych Y. Innovative principles in organizing the activities of industrial enterprises / Y. Petrovych // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — No 2(6). — P. 181–186.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління, 2(6), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління
Issue: 2(6)
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/semi2020.02.181
UDC: 658.012.2
JEL: L60
O
31
Keywords: інновація
модернізація
виробництво
процес організування
ефективність
конкуренція
моніторинг
innovation
modernization
production
organization process
efficiency
competition
monitoring
project
Number of pages: 6
Page range: 181-186
Start page: 181
End page: 186
Abstract: Зроблено спробу з’ясувати сутність організування діяльності промислових підприємств на інноваційних засадах, показати важливість вирішення цієї проблеми в умовах прискореного науково-технічного прогресу і перманентних кризових явищ, окреслити важливість і переваги удосконалення організування виробничої діяльності промислових підприємств на інноваційних засадах як важливого чинника використання внутрішньовиробничих резервів підвищення ефективності їхньої діяльності упровадженням комплексу заходів удосконалення організування виробництва із інноваційним наповненням, переважну більшість яких можна застосувати у виробничому процесі без значного інвестиційного забезпечення. І що найважливіше, заходи такого спрямування сприятимуть ефективному використанню наявного ресурсного потенціалу діючих промислових підприємств, зростанню їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах жорсткої конкуренції.
The concept of organizing the activities of industrial enterprises on an innovative basis was revealed. The importance of solving organization issues in the context of accelerated scientific and technological progress and permanent crises was showed. Some benefits of improving the organization of industrial activities on an innovative basis were outlined. Enterprises should increase the efficiency of their activities by implementing a set of measures to improve the organization of production with innovative content, the vast majority of which can be used in the production process without significant investment. And most importantly, measures in this direction will contribute to the effective use of the available resource potential of existing industrial enterprises, increase their competitiveness in domestic and foreign markets in conditions of fierce competition. Forecasting these problems in the conditions of specific industrial enterprises is due to the need to properly monitor the phased implementation of project activities and their targeting to achieve coordinated operation of production units and their elements in the process of performing production tasks related to the production of innovative products. It is not only about achieving the goals of industrial enterprises on the projects identified in the modernization of their activities, but also about the rational use of investment funds for the successful implementation of such projects. In this context, it is important to take into account that the targeted use of investment funds will allow not only to use them effectively, but also to anticipate the rational use of investments in those parts of the production process that are subject to organized coordinated operation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56047
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Петрович Й. М., 2020
References (Ukraine): 1. Економіка знань – модернізаційний проект України (2007). За ред. акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семеноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є. Квасюка. К.: Фенікс, 544 с.
2. Інноваційно-технологічний розвиток економіки (2007). За ред. акад. НАН України В. П. Семеноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є. Квасюка. К.: Фенікс, 564 с.
3. Федулова Л. І., Шовкун І. А., Захарін С. В. (2008). Технологічна модернізація промисловості України. НАН України: Державна установа “Інститут економіки та прогнозування”, 472 с.
4. Федулова Л. І. (2011). Науково-технологічний та інноваційний процес в Україні: тенденції в кризових ситуаціях. Економіст, № 1, С. 24–28.
5. Ружанська Т. М. (2012). Зміст процесу модернізації української економіки. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, № 2,. С. 215–224.
6. Валінкович Н. В. (2012). Управлінням потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, № 1(45), С. 128–134.
7. Петрович Й. М., Лущак Н. С. (2013). Організаційні передумови та шляхи прискорення модернізації промислових підприємств. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”, № 754, С. 3–10.
8. Лущак Н. С., Новаківський І. І., Борбулевич В. В. (2016). Перспективи модернізації вітчизняних промислових підприємств. Маркетингі менеджмент інновацій, № 3. Сумський державний університет, С. 230–245.
9. Сірко А. В., Найдич Н. М. (2012). Модернізація та інноваційний розвиток вітчизняної економіки, проблеми та їх вирішення. Вісник Київського національного інституту бізнесу та технологій. К.: 1(17), С. 22–23.
10. Петренко П. С. (2011). Модернізація української економіки і державне управління. Актуальні проблеми економіки: наук. екон. журнал. Київ, 9(123), С. 22–32.
11. Бужанська К. О. (2009). Деякі складові теоретико-методологічної бази інноваційно-технологічної модернізації. Вісник НСДТУ, 4, С. 202–207.
12. Качала Т. М. (2011). Модернізація як необхідна умова економічної відбудови національної соціальноекономічної системи. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2, С. 115–121.
13. Сулун М. М. (2011). Загальнометодологічні і загальні наочні принципи модернізації ресурсного потенціалу підприємств. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: сб. науч. трудов. Донецк: ДОННУ, Т. 2, С. 267–273.
References (International): 1. Ekonomika znan` – modernizacijny`j proekt Ukrayiny` (2007). [The knowledge economy is a modernization project of Ukraine]. For order. Acad. NAS of Ukraine V. M. Heitz, Acad. NAS of Ukraine V. P. Semenozhenka, Corresponding Member NAS of Ukraine B. E. Yeast. Kyiv: Phoenix, 544 p.
2. Innovacijno-texnologichny`j rozvy`tok ekonomiky` (2007). [Innovative and technological development of the economy]. For order. Acad. NAS of Ukraine V. P. Semenozhenka, Corresponding Member NAS of Ukraine B. E. Yeast. Kyiv: Phoenix, 564 p.
3. Fedulova L. I., Shovkun I. A., Zakharin S. V. (2008). Texnologichna modernizaciya promy`slovosti Ukrayiny` [Technological modernization of Ukrainian industry]. NAS of Ukraine: State Institution “Institute of Economics and Forecasting”, 472 s.
4. Fedulova L. I. (2011). Naukovo-texnologichny`j ta innovacijny`j proces v Ukrayini: tendenciyi v kry`zovy`x sy`tuaciyax [Scientific-technological and innovation process in Ukraine: tendencies in crisis situations]. Economist, No. 1, рр. 24–28.
5. Ruzhanskaya T. M. (2012). Zmist procesu modernizaciyi ukrayins`koyi ekonomiky [The content of the process of modernization of the Ukrainian economy]. Collection of scientific works of the National University of the State Tax Service of Ukraine, No. 2, рр. 215–224.
6. Valinkovich N. V. (2012). Upravlinnyam potencialom ta rozvy`tkom pidpry`yemstv na osnovi modernizaciyi [Capacity management and enterprise development based on modernization]. Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute, No. 1 (45), рр. 128–134.
7. Petrovich J. M., Lushchak N. S. (2013). Organizacijni peredumovy` ta shlyaxy` pry`skorennya modernizaciyi promy`slovy`x pidpry`yemstv [Organizational prerequisites and ways to accelerate the modernization of industrial enterprises]. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University “Problems of Economics and Management”, No. 754, рр. 3–10.
8. Lushchak N. S., Novakivsky I. I., Borbulevich V. V. (2016). Perspekty`vy` modernizaciyi vitchy`znyany`x promy`slovy`x pidpry`yemstv [Prospects for modernization of domestic industrial enterprises]. Marketing and innovation management, No. 3, Sumy State University, рр. 230–245.
9. Sirko A. V., Naidich N. M. (2012). Modernizaciya ta innovacijny`j rozvy`tok vitchy`znyanoyi ekonomiky`, problemy` ta yix vy`rishennya [Modernization and innovative development of the domestic economy, problems and their solutions]. Bulletin of the Kyiv National Institute Business and Technology. Kyiv, 1 (17), рр. 22–23.
10. Petrenko P. S. (2011). Modernizaciya ukrayins`koyi ekonomiky` i derzhavne upravlinnya [Modernization of the Ukrainian economy and public administration]. Current economic problems: scientific economic journal. Kyiv: 9 (123), рр. 22–32.
11. Buzhanskaya K. O. (2009). Deyaki skladovi teorety`ko-metodologichnoyi bazy` innovacino-texnologichnoyi modernizaciyi [Some components of the theoretical and methodological basis of innovation and technological modernization]. Bulletin of the NSDTU, 4, рр. 202–207.
12. Kachala T. M. (2011). Modernizaciya yak neobxidna umova ekonomichnoyi vidbudovy` nacional`noyi social`no-ekonomichnoyi sy`stemy` [Modernization as a necessary condition for economic reconstruction of the national socio-economic system]. Bulletin of the Volyn Institute of Economics and Management, 2, рр. 115–121.
13. Sulun M. M. (2011). Zagal`no metodologichni i zagal`ni naochni pry`ncy`py` modernizaciyi resursnogo potencialu pidpry`yemstv [General methodological and general visual principles of modernization of resource potential of enterprises]. Problems of development of foreign economic relations and attraction of foreign investments: sat. scientific tr. Donetsk: DONNU, T. 2, рр. 267–273.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2020. – № 2 (6)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.