Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56046
Title: Теорія взаємодії в інноваційних процесах
Other Titles: Interaction theory in innovation processes
Authors: Лісовська, Л. С.
Lisovska, L.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Лісовська Л. С. Теорія взаємодії в інноваційних процесах / Л. С. Лісовська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — № 2(6). — С. 165–180.
Bibliographic description (International): Lisovska L. Interaction theory in innovation processes / L. Lisovska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — No 2(6). — P. 165–180.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління, 2(6), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління
Issue: 2(6)
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/semi2020.02.165
UDC: 658.001.76
330.341.1
JEL: O31;
O12;
D70;
D25
Keywords: інноваційний розвиток
постулати
гіпотеза
взаємодія
взаємодія у інноваціях
інноваційний процес
відкриті інновації
theory
innovative development
postulates
hypothesis
interaction
interaction in innovations
innovation process
open innovations
Number of pages: 16
Page range: 165-180
Start page: 165
End page: 180
Abstract: Досліджено та обґрунтовано авторську теорію взаємодії у інноваційних процесах. Доведено необхідність перегляду положень сучасних теорій у сучасних умовах, оскільки вони ускладнюють можливості та призводять до неефективності використання для здійснення інноваційних процесів на різних рівнях. Розвиток інноваційного процесу визначається показниками налагодження взаємодії між етапами та учасниками інновацій. Досліджено основні теорії економічного та особистісного розвитку, наявні в інформаційному полі менеджменту та інноватики. Автор дослідила теоретичні положення теорій особистісного розвитку, теорій інноваційного розвитку, теорій взаємодій та теорій партнерства, теорій інноваційної співпраці. Проаналізовано основні теоретичні внески цих теорій, а також можливість їх використання для формування авторської теорії взаємодії у інноваційних процесах. На підставі аналізування і виконаних досліджень автор виокремила положення теорії взаємодії у інноваційних процесах, які враховують зміну парадигми інноваційного процесу, еволюцію моделей інноваційних процесів, види взаємодій у інноваційних процесах. Авторська теорія містить визначення постулатів, гіпотез та очікуваних результатів. Розроблену теорію можна використовувати як підґрунтя для забезпечення інноваційного розвитку регіонів та країни за умови формування та реалізації дієвого механізму налагодження взаємодії між учасниками інноваційного процесу.
The article substantiates the provisions and components of the author’s theory of interaction in innovation processes. The author proved the importance of such a theory by the existence of the dependence of the development of innovation processes on ensuring interaction in various forms, the need to develop it – changing the paradigm of the innovation process, the evolution of models of innovation processes, the development of “open innovation”. The developed theory of interaction in innovation processes is based on the basic theories of development of the person, the organization, theories of interactions and theories of innovative development. To form the theory of interaction in innovation processes, the author grouped economic theories by content and the order of increasing influence on the parameters of innovation development. Grouping of theories allows to single out the priorities of theory construction in the chain “personorganization-interaction-innovation-innovation cooperation”, to determine the place and significance of elements of interaction system in construction and development of innovation processes, to substantiate indicators of evaluation of efficiency of formation and development of interaction in innovation processes. The author’s theory is distinguished by the author’s attempt to present in the relationship and complementary priority areas of innovation development at different levels, separated from the developed economic theories and theories of innovation and personal development by eliminating their weaknesses and debates. The author singled out five groups of theories: Theories of personal development (Theories of thinking, Theories of creativity, Theories of leadership, The concept of knowledge management), Theories of interactions, Theories of social interaction, Model of dyadic interaction (interaction in dyad), Concept of symbolic interactionism), Partnership Theories (Quality Theory, Competitiveness Theory, Utility Theory, Value Chain Concept, Value Theories, Relationship Marketing), Theories of Innovative Development (Cycle Theory (“Long Waves”), Classical Theory of Innovation, Neoclassical Theory of Psychological Innovation, innovation, “Economic Theory of Industrial Innovation”, Theory of Innovation Economics), Theories of Innovation Cooperation (Theories of the Innovation Ecosystem, Concepts of the four-component spiral Quadruple Helix (QH), Network Theories, Theories of Open Innovation). The author’s theory contains definitions of postulates, hypotheses and expected results. The main hypothesis of the proposed theory is to ensure the development of interaction systems in innovation processes to increase productivity. The developed theory can be used as a basis for ensuring the innovative development of regions and countries, provided the formation and implementation of an effective mechanism for establishing interaction between participants in the innovation process. As a basis for the formation of the mechanism, the author proposes to choose the criteria of the value of interaction, as well as the principles of interaction marketing.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56046
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Лісовська Л. С., 2020
References (Ukraine): 1. Джемелінська Л. В. (2011). Аналіз моделей відкритої та закритої інноваційної діяльності підприємств. Сучасні проблеми економіки і підприємництва, 7, С. 86–91.
2. Marko Torkkeli (2007). Avoin Innovaatio. Lappeenranta University of Technology, Report 190.
3. Крос-секторальна експортна стратегія 2019–2023. Інновації для експорту – Дослідження. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. Режим доступу: www.me.gov.ua,exportstrategy@me.gov.ua, С. 8.
4. Нікітін Ю. О., & Мельник М. В. (2016). Парадигма відкритих інновацій як визначення відкритого інноваційного процесу. Інноваційна економіка, 7–8, С. 42–45.
5. Богоявленская Д. Б. (2002). Психология творческих способностей. М.: Изд. центр “Академия”, 320 с.
6. Дружинин В. Н. (2002). Психология общих способностей. Санкт-Петербург, 356 с.
7. Зайчук В. О. (2003). Розвиток мислення у процесі засвоєння економічних знань. К.: Навчальна книга, 87 с.
8. Корольчук М. С. (2004). Психофізіологія діяльності: [підручник]. К.: Ельга, Ніка-Центр, 400 с.
9. Масименко С. Д. Загальна психологія. Available at: studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/6.
10. Свидрук І. І. (2012). Креативний менеджмент: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 224 с.
11. Anderson N., Potocˇnik K., & Zhou J. (2014). Innovation and creativity in organizations a state-of-thescience review, prospective commentary, and guiding framework. Journal of Management, 40(5), рр. 1297–1333.
12. Clydesdale G. (2006). Creativity and competition: The beatles. Creativity Research Journal, 18(2), рр. 129–139.
13. Runco M. A. (2006). What the recent creativity research suggests about innovation and entrepreneurship. In Annual Norwegian Business Economics and Finance Conference. Norway: Bergen.
14. Скшипек Е. (2017). Управління знаннями та інтелектуальним капіталом у практичній діяльності. Світ фінансів, 1(10), рр. 186–194.
15. Пан Л., Сисенко Н., & Абрамович О. (2004). Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій.
16. Швець Ю. Ю. (2011). Генезис теории менеджмента качества в условиях инновационного экономического развития.
17. Devi R. Gnyawali, Byung-Jin (Robert) Park (2009). Co-opetition and Technological Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises: A Multilevel Conceptual Model. D.Gnyawali, B.-J. Park. Journal of Small Business Management, No. 47(3), рр. 308–330.
18. Дубодєлова А. В., Лісовська Л. С., & Бандрівський Р. Р. (2015). Типологія мислення в управлінській діяльності. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління, 815, рр. 207–214.
19. Lisovska L. S., & Hatsuk M. M. (2018). Concept of organizational creativity and its formation factors. Aktual’ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 210, рр. 92–102.
20. Сопівник Р. В. (2012). Ретроспективний аналіз основних теорій лідерства. Вісник Національного університету оборони України, 4, рр. 104–109.
21. Кочубей Т., & Семенов А. (2012). Сучасні теорії лідерства: теоретичний аспект. Психологопедагогічні проблеми сільської школи, 40, рр. 176–184.
22. Полянська А. С. (2014). Роль менеджменту знань у ситуаційному управлінні на підприємстві.
23. Ліпич Л. Г., Хілуха О. А., & Кушнір М. А. (2019). Вплив інтелектуального капіталу на управління знаннями підприємства. Проблеми системного підходу в економіці, 3 (1), рр. 230–239.
24. Чухрай Н. І., Крикавський Є. В. (2007). Трансформація вартості у розвитку відносин “підприємство–клієнт”: монографія. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 250 с.
25. Лосюк Л. (2009). Основні тенденції розвитку сучасних концепцій СУЯ. Стандартизація, сертифікація, якість, № 4, С. 3–9.
26. Шульгіна Л. М., Мельничук В. М. (2011). Еволюція наукових поглядів щодо поняття “споживча цінність товару”. Маркетинг і менеджмент інновацій, № 2, С. 74–80.
27. Доброскок Ю. Б. (2013). Система показників оцінки результативності взаємодії підприємств у маркетингових каналах. Маркетинг і менеджмент інновацій, № 4, С. 99–109.
28. Лановська Г. І. (2017). Інноваційна екосистема: сутність та принципи. Економіка і суспільство, № 11, С. 257–262.
29. Nosyk O. M. (2016). Відкриті інноваційні системи: головні характеристики і напрями інтернаціоналізації. European Journal of Management, Issues, 24(6), рр. 103–113.
30. Gloor P. (2017). Sociometrics and human relationships: analyzing social networks to manage brands, predict trends, and improve organizational performance. Emerald Publishing, Bingley UK.
31. Федулова Л. І. (2015). Технологічна політика: глобальний контекст та українська практика: монографія [Текст]. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 844 с.
References (International): 1. Dzhemelins`ka L. V. (2011). Analiz modelej vidkry`toyi ta zakry`toyi innovacijnoyi diyal`nosti pidpry`yemstv [Analysis of models of open and closed innovative activity of enterprises]. Modern problems of economics and entrepreneurship, (7), pр. 86–91. (in Ukrainian).
2. Marko Torkkeli (2007). Avoin Innovaatio. Lappeenranta University of Technology, Report 190.
3. Kros-sektoral`na eksportna strategiya 2019–2023. Innovaciyi dlya eksportu [Cross-sectoral export strategy 2019–2023. Innovations for Export – Research]. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Retrieved from: www.me.gov.ua, exportstrategy@me.gov.ua (in Ukrainian).
4. Nikitin Yu. O., & Mel`ny`k M. V. (2016). Parady`gma vidkry`ty`x innovacij yak vy`znachennya vidkry`togo innovacijnogo procesu [The paradigm of open innovation as a definition of an open innovation process]. Innovative Economics, 7–8, pр. 42–45. (in Ukrainian).
5. Bogojavlenskaja D. B. (2002). Psihologija tvorcheskih sposobnostej [Psychology of creative abilities]. Moscow: Publishing Center Academy, 320 p. (in Russian).
6. Druzhinin V. N. (2002). Psihologija obshhih sposobnostej [General ability psychology]. St. Petersburg, 356 p. (in Russian).
7. Zajchuk V. O. (2003). Rozvy`tok my`slennya u procesi zasvoyennya ekonomichny`x znan`[The development of the misinterpretation in the process of acquiring economic knowledge]. Kiev, Navchalna kniga, 87 p. (in Ukrainian).
8. Korol`chuk M. S. (2004). Psy`xofiziologiya diyal`nosti: [pidruchny`k] [Psychophysiology of activity: [handler]. Kiev: Elga, Nika-Center, 400 p. (in Ukrainian).
9. Masy`menko S. D. Zagal`na psy`xologiya [Electronic resource]. Retrieved from: studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/6. (in Ukrainian).
10. Svy`druk I. I. (2012). Kreaty`vny`j menedzhment: Navchal`ny`j posibny`k [Creative management: a textbook]. Kyiv: Center for Educational Literature, 224 p. (in Ukrainian).
11. Anderson, N., Potocˇnik, K., & Zhou, J. (2014). Innovation and creativity in organizations a state-of-thescience review, prospective commentary, and guiding framework. Journal of Management, 40(5), рр. 1297–1333.
12. Clydesdale G. (2006). Creativity and competition: The beatles. Creativity Research Journal, 18(2), рр. 129–139.
13. Runco M. A. (2006). What the recent creativity research suggests about innovation and entrepreneurship. In Annual Norwegian Business Economics and Finance Conference. Norway: Bergen.
14. Skshy`pek E. (2017). Upravlinnya znannyamy` ta intelektual`ny`m kapitalom u prakty`chnij diyal`nosti [Management of knowledge and intellectual capital in practice]. World of Finance, (1(10)), рр. 186–194. (in Ukrainian).
15. Pan L., Sy`senko N., & Abramovy`ch O. (2004). Koncepciya upravlinnya znannyamy` yak novy`j napryam menedzhmentu organizacij [The concept of knowledge management as a new direction of management of organizations]. (in Ukrainian).
16. Shvec' Ju. Ju. (2011). Genezis teorii menedzhmenta kachestva v uslovijah innovacionnogo jekonomicheskogo razvitija [The genesis of the theory of quality management in the context of innovative economic development]. (in Russian).
17. Devi R. Gnyawali, Byung-Jin (Robert) Park (2009). Co-opetition and Technological Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises: A Multilevel Conceptual Model. D. Gnyawali, B.-J. Park. Journal of Small Business Management, No. 47(3), рр. 308–330.
18. Dubodyelova A. V., Lisovs`ka L. S., & Bandrivs`ky`j R. R. (2015). Ty`pologiya my`slennya v upravlins`kij diyal`nosti [Typology of misinformation in management activity. Bulletin of the National University of Lviv Polytechnic]. Problems of economy and management, 815, рр. 207–214. (in Ukrainian).
19. Lisovska L. S., & Hatsuk M. M. (2018). Concept of organizational creativity and its formation factors. Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 210, рр. 92–102.
20. Sopivny`k R. V. (2012). Retrospekty`vny`j analiz osnovny`x teorij liderstva [A retrospective analysis of the main theories of leadership]. Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, 4, 104–109. (in Ukrainian).
21. Kochubej T., & Semenov A. (2012). Suchasni teoriyi liderstva: teorety`chny`j aspekt [Contemporary leadership theory: theoretical aspect]. Psychological and pedagogical problems of the silk school, (40), рр. 176–184. (in Ukrainian).
22. Polyans`ka A. S. (2014). Rol` menedzhmentu znan` u sy`tuacijnomu upravlinni na pidpry`yemstvi [The role of management knowledge in the situational management at the enterprise]. (in Ukrainian).
23. Lipy`ch L. G., Xiluxa O. A., & Kushnir M. A. (2019). Vply`v intelektual`nogo kapitalu na upravlinnya znannyamy` pidpry`yemstva [Injection of intellectual capital to the management of knowledge of the enterprise]. Problems of the system approach in the economy, 3 (1), рр. 230–239. (in Ukrainian).
24. Chuxraj N. I., Kry`kavs`ky`j Ye. V. (2007). Transformaciya vartosti u rozvy`tku vidnosy`n “pidpry`yemstvo–kliyent”: monografiya [Transformation of value in the development of “enterprise–client” relations: monograph]. Lviv: Lviv Polytechnic National University Publishing House, 2007. 250 p. (in Ukrainian).
25. Losyuk L. (2009). Osnovni tendenciyi rozvy`tku suchasny`x koncepcij SUYa [The main trends in the development of modern concepts of QMS]. Standardization, certification, quality, No. 4, рр. 3–9. (in Ukrainian).
26. Shul`gina L. M., Mel`ny`chuk V. M. (2011). Evolyuciya naukovy`x poglyadiv shhodo ponyattya “spozhy`vcha cinnist` tovaru” [Evolution of scientific views on the concept of “consumer value of goods”]. Marketing and innovation management, No. 2, 74–80. (in Ukrainian).
27. Dobroskok Yu. B. Sy`stema pokazny`kiv ocinky` rezul`taty`vnosti vzayemodiyi pidpry`yemstv u markety`ngovy`x kanalax [System of indicators for evaluating the effectiveness of enterprise interaction in marketing channels]. Marketing and innovation management, No. 4, 99–109. (in Ukrainian).
28. Lanovs`ka G. I. (2017). Innovacijna ekosy`stema: sutnist` ta pry`ncy`py` [Innovative ecosystem: essence and principles]. Economy and society, No. 11, рр. 257–262. (in Ukrainian).
29. Nosyk O. M. (2016). Vidkryti innovatsiini systemy: holovni kharakterystyky i napriamy internatsionalizatsii [Open innovation systems: main characteristics and directions of internationalization]. European Journal of Management Issues, 24 (6), рр. 103–113. (in Ukrainian).
30. Gloor P. (2017). Sociometrics and human relationships: analyzing social networks to manage brands, predict trends, and improve organizational performance. Emerald Publishing, Bingley UK.
31. Fedulova L. I. (2015). Texnologichna polity`ka: global`ny`j kontekst ta ukrayins`ka prakty`ka [Technological policy: global context and Ukrainian practice: monograph]. Kyiv, Kyiv National Trade and Economics. University, 844 p. (in Ukrainian).
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2020. – № 2 (6)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.