Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56043
Title: Efficiency of using financial and credit instruments to intensify the innovative development of small business structures in Ukraine
Other Titles: Ефективність використання фінансово-кредитних інструментів активізації інноваційного розвитку малих підприємницьких структур в Україні
Authors: Данилків, Х. П.
Гембарська, Н. Є.
Волошин, О. П.
Danylkiv, Kh. P.
Hembarska, N. Ye.
Voloshyn, O. P.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Danylkiv Kh. P. Efficiency of using financial and credit instruments to intensify the innovative development of small business structures in Ukraine / Kh. P. Danylkiv, N. Ye. Hembarska, O. P. Voloshyn // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — № 2(6). — С. 133–143.
Bibliographic description (International): Danylkiv Kh. P. Efficiency of using financial and credit instruments to intensify the innovative development of small business structures in Ukraine / Kh. P. Danylkiv, N. Ye. Hembarska, O. P. Voloshyn // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — No 2(6). — P. 133–143.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління, 2(6), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління
Issue: 2(6)
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/semi2020.02.133
UDC: 334.012.61-022.51
330.341.1(477)
JEL: P12
L64
M21
O30
O31
Keywords: фінансово-кредитні інструменти
інноваційно активні малі підприємницькі структури
інноваційний розвиток
державне регулювання
державна підтримка
банківське кредитування
лізинг
факторинг
форфейтинг
кредитні спілки
бізнес-центри та бізнес-інкубатори
міжнародна підтримка
financial and credit instruments
innovatively active small business structures
innovative development
state regulation
state support
bank lending
leasing
factoring
forfaiting
credit unions
business centers and business incubators
international support
Number of pages: 11
Page range: 133-143
Start page: 133
End page: 143
Abstract: Обґрунтовано теоретичні й методичні положення, розроблено практичні рекомендації, спрямовані на удосконалення інноваційного розвитку малих підприємницьких структур в економіці України із застосуванням впливу фінансово-кредитних інструментів. Розкрито роль та значення малих підприємницьких структур для української економіки, висвітлено основні проблеми їхнього інноваційного розвитку, зокрема доступну фінансову підтримку. Відзначено важливість інноваційного розвитку малих підприємств, зокрема їх від повідність змінам ринкових умов, збільшенню та прибутковості. Зазначено, що система фінансової підтримки діяльності суб’єктів малого підприємництва повинна будуватися на забезпеченні безперебійного поточного інноваційного розвитку. У статті розглянуто та критично описано наявні джерела та форми фінансової підтримки малих підприємницьких структур залежно від цілей їхньої діяльності. Зокрема, увагу звернено на самофінансування, власний капітал, державну фінансову підтримку, банківське та комерційне кредитування, фінансовий лізинг, факторинг, форфейтинг, програми фінансування міжнародних фінансових установ, грантове та венчурне фінансування. Найпоширеніші джерела фінансової підтримки поточної діяльності малого підприємства – його прибуток та банківське кредитування. Водночас можливість отримання банківської позики обмежена з багатьох причин. Перспективним видом фінансової підтримки інноваційного розвитку малих підприємницьких структур є венчурне фінансування у формі залучення коштів зовнішнього інвестора та грантової підтримки міжнародних організацій. Їх особливість полягає у наданні коштів на безповоротній основі. Детально розглянуто умови банківського кредитування за програмами українськонімецького фонду. Виділено особливості та обґрунтовано основні переваги та недоліки наявних фінансових джерел фінансування, а також запропоновано найефективніші підходи до фінансування інноваційної діяльності малих підприємницьких структур у несприятливих економічних умовах.
The article is devoted to substantiation of theoretical and methodical provisions, development of practical recommendations aimed at improving the innovative development of small business structures in the economy of Ukraine using the influence of financial and credit instruments. The role and importance of small business structures for the Ukrainian economy are revealed, the main problems of its innovative development are covered, including available financial support. The importance of innovative development of small enterprises is noted, in particular their compliance with changes in market conditions, increase and profitability. It is noted that the system of financial support for small businesses should be based on ensuring the smooth flow of innovative development. The article considers and critically describes the available sources and forms of financial support for small businesses depending on the goals of their activities. In particular, attention is paid to self-financing, equity, public financial support, bank and commercial lending, financial leasing, factoring, forfaiting, financing programs of international financial institutions, grant and venture financing. The most common sources of financial support for the current activities of a small business are its profits and bank lending. At the same time, the possibility of obtaining a bank loan is limited for many reasons. A promising type of financial support for the innovative development of small business structures is venture financing in the form of attracting funds from external investors and grant support from international organizations. Their feature is to provide funds on a non-refundable basis. The conditions of bank lending under the programs of the Ukrainian-German fund are considered in detail. The peculiarities and substantiation of the main advantages and disadvantages of the existing financial sources of financing are singled out, and also the most effective approaches to financing of innovative activity of small business structures in unfavorable economic conditions are offered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56043
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Danylkiv Kh. P., Hembarska N. Ye., Voloshyn O. P., 2020
URL for reference material: https://bank.gov.ua/admin_
http://soskin.info/ea/2003/7-8/20030712.html
http://www.sba.gov
http://www.academia.org.ua/?p=274
http://www.dkrp.gov.ua
http://ukrstat.gov.ua
http://www.bank.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17
References (Ukraine): 1. Басюк Т. П. (2020). Фінансові аспекти зовнішньоекономічних операцій. Економіка, фінанси, право, № 6, С. 20–24.
2. Біла книга (2020). Майбутнє регулювання кредитних спілок. НБУ. Київ. Available at: https://bank.gov.ua/admin_ uploads/article/White_paper_KS_2020.pdf?v=4.
3. Глобальний інноваційний індекс (2019). Available at: www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf.
4. Давидюк Л. П. (2019). Розвиток франчайзингового бізнесу в Україні та світі. Причорноморські економічні студії: наук. журнал, Вип. 46 (частина 1), С. 13–19.
5. Данилків Х. П. (2012). Лізингові послуги як перспективна форма розвитку малих підприємницьких структур. Фінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях: Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 24 лютого 2012 р. Кременчук, С. 225–227.
6. Данилків Х. (2012). Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва в Україні. Розвиток економіки України в умовах активізації євроінтеграційних процесів: міжнар. студент.-аспір. конф., 27–28 квітня 2012 р. Львів, С. 91–93.
7. Данылкив К. П. (2013). Франчайзинг как альтернатива для развития малого бизнеса в Украине. Финансовая аналитика: науч.-практ. и информ.-аналит. сб. М., № 44(182), С. 52–57.
8. Денисюк В. Розвиток інноваційних територіальних структур як важливої складової української інноваційної системи. Інтернет-холдинг Олега Соскіна. Available at: http://soskin.info/ea/2003/7-8/20030712.html.
9. Дропа Я. Б., Данилків Х. П. (2011). Основні джерела фінансово-кредитного розвитку малого підприємництва. Економічний простір, № 52/2, С. 161–173.
10. Заплатинський М. В. (2020). Проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств в Україні. Агросвіт, № 4, С. 83–90.
11. Кичук О. С. (2009). Организационно-экономический механизм содействия развитию малого предпринимательства: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Одесса, 226 с.
12. Немченко А. Б., Немченко Т. Б. (2010). Бізнес-інкубатори в сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури. Економічні науки, Вип. 17, С. 36–42.
13. Офіційний сайт Американської адміністрації малого бізнесу (U. S. Small Business Administration). Available at: http://www.sba.gov.
14. Офіційний сайт Аналітичного центру “Академія”. Available at: http://www.academia.org.ua/?p=274.
15. Офіційний сайт Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва. Узагальнені звіти про стан виконання регіональних програм розвитку малого підприємництва в Україні. Available at: http://www.dkrp.gov.ua.
16. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Available at: http://ukrstat.gov.ua.
17. Офіційний сайт Національного банку України. Available at: http://www.bank.gov.ua.
18. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України № 4618-VI від 22.03.12 р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.
19. Пивоваров М. (2013). Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення. Соціально-економічні проблеми і держава, Вип. 1(8), С. 6–18.
20. Скора К. Ю. (2007). Джерела фінансування малого підприємництва в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництва, № 2, С. 326–330.
21. Шайдюк І. Є., Черкасова Ю. І. (2010). Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності малих підприємств в Україні. Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму, № 1(3), Т. 2, С. 357–362.
References (International): 1. Basiuk T. P. (2020). Finansovi aspekty zovnishnoekonomichnykh operatsii [Financial aspects of foreign economic operations]. Ekonomika, finansy, parvo [Economics, finance, law], No. 6, рр. 20–24. (in Ukrainian).
2. Bila knyha (2020). Maibutnie rehuliuvannia kredytnykh spilok. NBU. Kyiv [Future regulation of credit unions. NBU. Kiev]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/admin_ uploads/article/White_paper_KS_2020.pdf?v=4 (in Ukrainian).
3. Hlobalnyi innovatsiinyi indeks (2019). URL: www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf. (in Ukrainian).
4. Davydiuk L. P. (2019). Rozvytok franchaizynhovoho biznesu v Ukraini ta sviti [Development of franchising business in Ukraine and the world]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], No. 46(1), рр. 13–19. (in Ukrainian).
5. Danylkiv Kh. P. (2012). Lizynhovi posluhy yak perspektyvna forma rozvytku malykh pidpryiemnytskykh struktur [Leasing services as a promising form of development of small business structures]. Finansovo-ekonomichni problemy suchasnoho svitu: shliakhy i perspektyvy yikh vyrishennia na mikro-, makro- ta meharivniakh: Vseukr. nauk.-prakt. konf. studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh [Financial and economic problems of the modern world: ways and prospects for their solution at the micro, macro and mega levels: all-Ukrainian. scientific-practical conf. students, graduate students and young scientists], рр. 225–227. (in Ukrainian).
6. Danylkiv Kh. (2012). Finansovo-kredytna pidtrymka maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Financial and credit support for small business in Ukraine]. Rozvytok ekonomiky Ukrainy v umovakh aktyvizatsii yevrointehratsiinykh protsesiv: mizhnar. studentsko-aspirantskoi konf. [Development of Ukraine’s economy in terms of intensification of European integration processes: int. student-graduate conference]. Lviv, рр. 91–93. (in Ukrainian).
7. Danylkiv K. P. (2013). Franchaizynh kak alternatyva dlia razvytyia maloho byznesa v Ukrayne [Franchising as an alternative for small business development in Ukraine]. Fynansovaia analytyka: nauch.-prakt. y ynform.-analyt. sb. [Financial analytics: scientific-practical. and inform.-analyst. sat], No. 44(182), рр. 52–57.
8. Denysiuk V. Rozvytok innovatsiinykh terytorialnykh struktur yak vazhlyvoi skladovoi ukrainskoi innovatsiinoi systemy [Development of innovative territorial structures as an important component of the Ukrainian innovation system]. Internet-kholdynh Oleha Soskina [Oleg Soskin Internet Holding]. Retrieved from: http://soskin.info/ea/2003/7-8/20030712.html. (in Ukrainian).
9. Dropa Ya. B. (2011). Osnovni dzherela finansovo-kredytnoho rozvytku maloho pidpryiemnytstva [The main sources of financial and credit development of small business]. Ekonomichnyi prostir [Economic space], No. 52/2, рр. 161–173. (in Ukrainian).
10. Zaplatynskyi M. V. (2020). Problemy finansovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv v Ukraini [Problems of financial support of innovative activity of enterprises in Ukraine]. Ahrosvit [Agrosvit], No. 4, рр. 83–90. (in Ukrainian).
11. Kychuk O. S. (2009). Orhanyzatsyonno-эkonomycheskyi mekhanyzm sodeistvyia razvytyiu maloho predprynymatelstva [Organizational and economic mechanism to promote the development of small business]. Dys. … kand. ekon. nauk: 08.00.04 [dis. … cand. econ. sciences: 08.00.04]. Odessa, 226 s. (in Ukrainian).
12. Nemchenko A. B., Nemchenko T. B. (2010). Biznes-inkubatory v sferi suchasnoi derzhavnoi pidtrymky rozvytku rehionalnoi innovatsiinoi infrastruktury [Business incubators in the field of modern state support for the development of regional innovation infrastructure]. Ekonomichni nauky [Economic Sciences], No. 17, рр. 36–42. (in Ukrainian).
13. Ofitsiinyi sait Amerykanskoi Administratsii maloho biznesu (U. S. Small Business Administration) [Official website of the US Small Business Administration Access mode]. Retrieved from: http://www.sba.gov.
14. Ofitsiinyi sait Analitychnoho tsentru “Akademiia” [Official site of the Analytical Center “Academy”]. Retrieved from: http://www.academia.org.ua/?p=274.
15. Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu z pytan rehuliatornoi polityky ta pidpryiemnytstva. Uzahalneni zvity pro stan vykonannia rehionalnykh prohram rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Official site of the State Committee for Regulatory Policy and Entrepreneurship. Generalized reports on the state of implementation of regional small business development programs in Ukraine]. Retrieved from: http://www.dkrp.gov.ua. (in Ukrainian).
16. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua (in Ukrainian).
17. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho Banku Ukrainy [Official website of the National Bank of Ukraine]. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua (in Ukrainian).
18. Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini [On the development and state support of small and medium enterprises in Ukraine]. Zakon Ukrainy [Law of Ukraine], No. 4618-VI vid 22.03.12 r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17. (in Ukrainian).
19. Pyvovarov M. (2013). Rozvytok instytutu infrastruktury maloho pidpryiemnytstva: problemy ta shliakhy yoho pokrashchennia [Development of the institute of small business infrastructure: problems and ways to improve it]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-economic problems and the state], No. 1(8), рр. 6–18. (in Ukrainian).
20. Skora K. Yu. (2007). Dzherela finansuvannia maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Sources of small business financing in Ukraine]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstva [State and Regions. Series: Economics and Entrepreneurship], No. 2, рр. 326–330. (in Ukrainian).
21. Shaidiuk I. Ye., Cherkasova Yu. I. (2010). Problemy ta perspektyvy rozvytku innovatsiinoi diialnosti malykh pidpryiemstv v Ukraini [Problems and prospects of development of innovative activity of small enterprises in Ukraine]. Biuleten mizhnarodnoho Nobуlшvskoho ekonomichnoho forumu [Bulletin of the International Nobel Economic Forum], No. 1(3), Tom 2, рр. 357–362. (in Ukrainian).
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2020. – № 2 (6)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.