Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56033
Title: Роль періодичних видань у розвитку українсько-польських відносин на Прикарпатті
Other Titles: The Role of Periodicals for Development of Ukrainian-Polish Relations in Prykarpattia
Authors: Матвієнків, Світлана
Matviienkiv, Svitlana
Affiliation: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Bibliographic description (Ukraine): Матвієнків С. Роль періодичних видань у розвитку українсько-польських відносин на Прикарпатті / Світлана Матвієнків // Гуманітарні візії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 6. — № 2. — С. 34–39.
Bibliographic description (International): Matviienkiv S. The Role of Periodicals for Development of Ukrainian-Polish Relations in Prykarpattia / Svitlana Matviienkiv // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 6. — No 2. — P. 34–39.
Is part of: Гуманітарні візії, 2 (6), 2020
Humanitarian Vision, 2 (6), 2020
Journal/Collection: Гуманітарні візії
Issue: 2
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/shv2020.02.034
UDC: 323.1
070
Keywords: національні меншини
періодичні видання
громадські організації
поліетнічне суспільство
законодавство
толерантність
national minority
periodicals
public organization
multiethnic society
legislation
tolerance
Number of pages: 6
Page range: 34-39
Start page: 34
End page: 39
Abstract: Медіа національних меншин сприяють дотриманню принципів громадянського суспільства і укріпленню толерантності та стабільності в українському поліетнічному суспільстві. Тому їх дослідження і стало метою цієї статті. Для цього застосовувалися загальнонаукові та специфічні методи наукового дослідження. Ключовим методом став порівняльно-критичний аналіз діяльності громадських організацій та медіа національних меншин на Прикарпатті. Крім того, методологічна основа дослідження базується на загальнонаукових методах досліджень проблеми реалізації прав національних меншин на власні медіа у сучасному українському суспільстві. Показано, що зареєстровані періодичні видання та радіо польської національної меншини Прикарпаття є свідченням вільного існування недержавних організацій, які відображають інтереси соціальних груп та їхні цінності. Польська громада є дисперсною, тому тенденція розвитку її ЗМІ відображає всеукраїнський стан етноінтеграції представників національних громад у суспільство. Польськомовні та двомовні газети й журнали Івано-Франківщини є важливим чинником збереження і прилюдного вираження ідентичності національних меншин та відображають як самобутність культури й традицій, так і ступінь їх асиміляції. Постійний вихід схваленої державою національної періодики дає можливість представникам національних меншин почуватися рівноправними громадянами України з високим соціальним статусом та забезпеченими культурними запитами. Існування періодичних видань національних меншин підвищує рівень поінформованості суспільства, сприяє національному примиренню, порозумінню між людьми, розвитку громадянського суспільства.
In Ukraine, media of national minorities support the principles of civil society, tolerance and social stability. Therefore, the analysis of activity of media of national minorities, especially Polish minority in Prykarpattia, is the task of this article. A key method of the research is the comparative critical analysis of the activities of public organizations and private media of Polish minority in the Pre-Carpathian region. The author argues that registered periodicals and radios of Polish national minority in the Pre-Carpathian region develop the cultural and ethnical identity of this minority. Polish-speaking and bilingual newspapers and magazines of Pre-Carpathian region are important factors, which help to preserve and publicly express identity, reveal the uniqueness of traditions, and the degree of assimilation. Permanent publishing of government-approved periodicals of Polish national minority develops the feeling of equality and gives the opportunity for its representatives to realize cultural demands. In general, we can say that media of national minorities raise awareness of society, promoting national reconciliation, mutual understanding between people, and development of society.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56033
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Матвієнків С., 2020
URL for reference material: https://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_
https://uk.wikipedia
https://uk.wikipedia.org/wiki
http://www.viche.info/journal/3839/
https://rk.kr.ua/presa-natsionalnihmenshin-bez-vini-vinuvata
https://sotka.life/pro-poliakiv-u-frankivsku-
https://www.kuriergalicyjski.com/o-nas/135-o-nas
https://www.ckpide.eu/ua/aktualnosci/wydarzenia/2762-aktyvnistmolodykh-poliakiv-v-ukrainskykh-realiiakh
http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_28
http://www.history.org.ua/?termin=Natsionalni_menshyny
https://www.ckpide.eu/en/aktualnosci/wydarzenia/2762-aktyvnistmolodykh-poliakiv-v-ukrainskykh-realiiakh
https://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_масової_
https://detector.media/community/article/178673/2020-07-10-z-zhittya-pishov-zasnovnik
https://sotka.life/pro-poliakiv-ufrankivsku-i-frankivtsiv-u-polshchi-rozpovidaiut-andzhejleush-i-mar-ia-osidach/
https://rk.kr.ua/presa-natsionalni-menshin-bez-vini-vinuvata
http://www.history.org.ua/?termin
References (Ukraine): Безверха, Т. (2016). Періодичні видання національних
меншин Житомирської області як чинник етноінтеграції
громадянського суспільства в Україні. Наукові записки
Інституту журналістики, 63, 64–67.
Дуцик, Д., Дворовий, М. (2019). Національні меншини України і медіа: до порозуміння через толерантність.
Посібник для журналістів та журналісток, 5. Київ: ТОВ “СІГМАТРЕЙД”.
Засоби масової інформації в Івано-Франківську.
(2020). Отримано з https://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_
масової_інформації_в_Івано-Франківську
З життя пішов засновник найбільшої польської
газети в Україні Мірослав Ровіцький. (2020). Отримано з
https:// detector. media/ community/ article/178673 /2020-07-10-z-zhittya-pishov-zasnovnik-naibilshoi-polskoi-gazeti-vukraini-miro slav-rovitskii/
Історія Івано-Франківська. (2020). Отримано з https://uk.wikipedia. org/wiki/ Історія_Івано-Франківська
Колісник, Ю. (2000). Преса національних меншин
України як засіб їх самоствердження в умовах становлення
української державності (1992–1999 рр.): дис... канд. філол.
наук. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка.
Кур’єр Галіційський. (2020). Отримано з https://uk.wikipedia.org/wiki /Кур%27єр_Галіційський
Литвин, М., Науменко, К. (1995). Історія ЗУНР. Львів:
Інститут українознавства НАН України, ВКФ “Олір”.
Луцишин, Г. (2002). Національні меншини у політичному житті України [Текст]: дис... канд. політ. наук: 23.00.02. Львів: Львівський національний ун-т ім. Івана Франка.
Луцишин, Г. (2012). Національна консолідація України
в умовах сучасного політичного процесу: монографія.
Львів: Вид-во Львівської політехніки.
Лопушинський, І. (2013). Україна і національні меншини: шлях до толерантності та співпраці. В Актуальні
проблеми державного управління педагогіки та психології.
Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету, Вип. 1 (9), 99–103.
Міронова, І. (2006). Національні меншини України:
навч.-метод. посіб. Миколаїв; Одеса: ТОВ ВіД.
Мяловицька, Н. (2013). Права національних меншин:
європейський досвід. Віче, 17. Отримано з: http://www.viche.info/journal/3839/
Орел, С. (2020). Преса національних меншин: без вини
винувата. Отримано з https://rk.kr.ua/presa-natsionalnihmenshin-bez-vini-vinuvata
Про поляків у Франківську і франківців у Польщі.
(2020). Отримано з https://sotka.life/pro-poliakiv-u-frankivsku- ifrankivtsiv-u-polshchi-rozpovidaiut-andzhej-leush-i-mar-ia-osidach/
Рафальський, О. (2001). Національні меншини України
в ХХ столітті: історіографія [Текст]: дис... д-ра іст. наук: 07.00.06. Київ: Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України.
Рябошапка, Л. (2001). Правове становище національних меншин України (1917–2000). Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.
Хто ми? (2020). Отримано з https://www.kuriergalicyjski.com/o-nas/135-o-nas
Центр польської культури та європейського діалогу
в Івано-Франківську. (2020). Отримано з https://www.ckpide.eu/ua/aktualnosci/wydarzenia/2762-aktyvnistmolodykh-poliakiv-v-ukrainskykh-realiiakh
Чирко, Б. (1995). Національні меншини України
(20–30 роки ХХ ст.). Київ: Асоціація “Україна”.
Швець, В. (2012). Преса національних меншин України
як чинник етнічної консолідації (на прикладі газети кримських
болгар “Извор”). Держава та регіони, Сер.: Гуманітарні науки, 4 (31), 147–151. Отримано з http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_28
Якубова, Л. (2010). Національні меншини України.
У В. Смолій. (Pед.). Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О.
Київ: Видавництво “Наукова думка”. Отримано з http://www.history.org.ua/?termin=Natsionalni_menshyny
References (International): Bezverha, T. (2016). Periodicals of National Minorities
of Zhytomyr Region as a Factor of Ethnointegration of Civil
Society in Ukraine. [In Ukrainian]. Scientific Notes of the
Institute for Journalism, 63, 64–67.
Center for Polish Culture and European Dialogue
in Ivano-Frankivsk. (2020). [In Ukrainian]. Retrieved from
https://www.ckpide.eu/en/aktualnosci/wydarzenia/2762-aktyvnistmolodykh-poliakiv-v-ukrainskykh-realiiakh
Chyrko, B. (1995). National Minorities of Ukraine (20–30s
of the XX century). [In Ukrainian]. Kyiv: Association “Ukraine”.
Dutsyk, D., Dvorovy, M. (2019). National Minorities of
Ukraine and the Media: Understanding through the Tolerance.
A Guide for Journalists. [In Ukrainian]. Kyiv: SIGMATRADE LLC.
Galician Courier. (2020). [In Ukrainian]. Retrieved
from https://uk.wikipedia. org/wiki/Кур%27єр_Галіцыйський
History of Ivano-Frankivsk. (2020). [In Ukrainian].
Retrieved from https://uk.wikipedia. org/wiki/Історія_ІваноФранківська
Kolisnyk, Yu. (2000). The Newpapers of National
Minorities of Ukraine as a Tools of Their Self-Affirmation
under the Conditions of Formation of the Ukrainian Statehood
(1992–1999): dis ... PhD in Philosophy. [In Ukrainian]. Lviv:
Ivan Franko Lviv National University.
Litvin, M., Naumenko, K. (1995). History of the
Western Ukrainian People’s Republic. [In Ukrainian]. Lviv:
Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of
Sciences of Ukraine, VKF “Olir”, 101.
Lopushinsky, I. (2013). Ukraine and National Minorities:
the Path th the Tolerance and Cooperation. [In Ukrainian].
Current Problems of Public Administration of Pedagogy and
Psychology. Collection of scientific works of Kherson National
Technical University. Kherson, 1 (9), 99–103.
Lutsyshyn, H. (2002). National Minorities in the
Political Life of Ukraine [Text]: dis ... Сandidate of political
sciences 23.00.02. [In Ukrainian]. Lviv: Ivan Franko Lviv
National University.
Lutsyshyn, H. (2012). National consolidation of
Ukraine under the conditions of modern political process. [In
Ukrainian]. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House.
Mass Media in Ivano-Frankivsk. (2020). [In Ukrainian].
Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_масової_
інформації_в_Івано-Франківску
Mironova, I. (2006). National Minorities of Ukraine. [In
Ukrainian]. Mykolaiv; Odessa: ViD LLC.
Miroslav Rovicki – the Founder of the Largest Polish
Newspaper in Ukraine, has passed away. (2020). [In
Ukrainian]. Retrieved from https://detector.media/community/article/178673/2020-07-10-z-zhittya-pishov-zasnovnik -naibilshoi-polskoi-gazeti-v-ukraini-miroslav-rovitskii/
Myalovytska, N. (2013). The Rights of National Minorities:
the European experience. [In Ukrainian]. Viche, 17. Retrieved
from: http://www.viche.info/journal/3839/
On Poles in Frankivsk and Frankivtsi in Poland. (2020).
[In Ukrainian]. Retrieved from https://sotka.life/pro-poliakiv-ufrankivsku-i-frankivtsiv-u-polshchi-rozpovidaiut-andzhejleush-i-mar-ia-osidach/
Orel, S. (2020). The Newpapers of National Minorities:
Without Guilt Guilty. [In Ukrainian]. Retrieved from https://rk.kr.ua/presa-natsionalni-menshin-bez-vini-vinuvata
Rafalsky, O. (2001). National Minorities of Ukraine in
the 20th Century: Historiography [Text]: dis ... Dr. of history
Science: 07.00.06. [In Ukrainian]. Kyiv: Inst political. and
ethno-national. research. NAS of Ukraine.
Ryaboshapka, L. (2001). Legal Status of National
Minorities in Ukraine (1917–2000). [In Ukrainian]. Lviv: Ivan
Franko Lviv National University.
Shvets’, V. (2012). The Newpapers of National Minorities
of Ukraine as a Factor of Ethnic Consolidation (On the
Example of the Crimean Bulgarian newspaper “Izvor”). [In
Ukrainian]. The State and the Regions, Ser. Humanities, 4 (31), 147–151. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_28
Who Are We? (2020). [In Ukrainian]. Retrieved from
https://www.kuriergalicyjski.com/o-nas/135-o-nas
Yakubova, L. (2010). National Minorities of Ukraine.
[In Ukrainian]. In V. Smoliy. (Ed.). Encyclopedia of the History
of Ukraine: Vol. 7: Mi-O. Kyiv: “Scientific Thought”. Retrieved
from http://www.history.org.ua/?termin =Natsionalni_ menshyny
Content type: Article
Appears in Collections:Humanitarian Vision. – 2020. – Vol. 6, No. 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.