Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56025
Title: PESCO, CARD, EDF: стратегія, аналіз та фінансування у сфері гарантування безпеки Європейського Союзу
Other Titles: PESCO, CARD, EDF: Strategy, Analysis and Financing in the European Union Security Guarantee
Authors: Дорош, Леся
Романик, Василь
Dorosh, Lesia
Romanyk, Vasyl
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Дорош Л. PESCO, CARD, EDF: стратегія, аналіз та фінансування у сфері гарантування безпеки Європейського Союзу / Леся Дорош, Василь Романик // Гуманітарні візії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 6. — № 2. — С. 1–7.
Bibliographic description (International): Dorosh L. PESCO, CARD, EDF: Strategy, Analysis and Financing in the European Union Security Guarantee / Lesia Dorosh, Vasyl Romanyk // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 6. — No 2. — P. 1–7.
Is part of: Гуманітарні візії, 2 (6), 2020
Humanitarian Vision, 2 (6), 2020
Journal/Collection: Гуманітарні візії
Issue: 2
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/shv2020.02.001
UDC: 32
355.02
341.16
Keywords: постійна структурована співпраця з питань безпеки і оборони
Координований щорічний огляд оборони
Європейський оборонний фонд
ЄС
безпека
Permanent Structured Cooperation (PESCO)
the Coordinated Annual Review on Defence (CARD)
the European Defence Fund (EDF)
the EU
security
Number of pages: 7
Page range: 1-7
Start page: 1
End page: 7
Abstract: У статті зроблено огляд безпекових програм ЄС, проаналізовано їхню інституційну основу та реалізацію конкретних проєктів, покликаних розширити співпрацю держав-членів в оборонному та безпековому секторах. Йдеться про Постійну структуровану співпрацю з питань безпеки і оборони (Permanent Structured Cooperation, PESCO); Координований щорічний огляд оборони (the Coordinated Annual Review on Defence, CARD) та Європейський оборонний фонд (European Defence Fund, IDF). Доведено актуальність комплексного дослідження PESCO, CARD, EDF, діяльність яких спрямована забезпечити стратегічну компоненту співпраці, аналіз сектору оборони та фінансування пріоритетів у сфері гарантування безпеки Об’єднання. Стверджено, що PESCO стало ключовою стратегічною ініціативою ЄС, CARD дозволяє координувати розвиток військових можливостей у державах-членах; EDF створений для координації, збільшення інвестицій та покращення взаємодій у сфері оборони між країнами членами ЄС. Проаналізовано виклики, які постають у рамках функціонування цих ініціатив. Стверджено, що ключовим викликом для CARD є те, що країни-члени не готові ділитися національними планами оборони одна з одною, а також уже наявна та потенційна координація і гармонізація оборонних планів у рамках Оборонного планування НАТО. Простежено особливості конкретних проєктів, що фінансуються у рамках Європейського оборонного фонду: “Океан 2020”, “Eurodrone”, “SPIDER”, “EuroSWARM”, “TRAWA”, “ACAMSII”, “Gossra”, “Vestlife”. Спостерігається постійний прогрес у галузі безпеки та оборони ЄС: ініційовано численні оборонні проєкти у рамках PESCO; відбувається синхронізація оборонного планування через CARD; стимулюються інвестиції в оборону за рахунок фінансування оборонних дослідницьких проєктів через ЕDF, триває робота над покращенням військової мобільності; покращується координація співпраці між ЄС та НАТО тощо.
In the article the authors analyze the institutional basis for strengthening the EU security and the implementation of specific projects designed to expand cooperation between the Member States in the defence and security sectors. The point at issue is about Permanent Structured Cooperation (PESCO); the Coordinated Annual Review on Defence (CARD) and the European Defence Fund (EDF). The relevance of the comprehensive study of PESCO, CARD, EDF, which activities are aimed at ensuring the strategic component of cooperation, the analysis of the defence sector and funding priorities in the security sphere of the Union have been proved. It is claimed that PESCO has become a key strategic initiative of the EU, CARD allows coordinating the development of military capabilities in the Member States; the EDF was created to coordinate, increase investment and improve defence interoperability between EU member states. The challenges faced within the functioning of these initiatives have been analyzed. It is alleged that a key challenge for the CARD is the unwillingness of Member countries to share national defence plans, as well as the available and potential coordination and harmonization of defence planning within NATO’s Defence Planning. The peculiarities of specific projects financed within the European Defense Fund (“Ocean 2020”, “Eurodrone”, “SPIDER”, “EuroSWARM”, “TRAWA”, “ACAMSII”, “Gossra”, “Vestlife”) have been analyzed. There is continued progress in the field of the EU security and defence: numerous defence projects have been initiated under PESCO; there is a synchronization of defence planning through the CARD; the investments in defence are stimulated by financing the defence research projects through the EDF, the improving military mobility is continuing; coordination of the EU-NATO cooperation is improving, etc.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56025
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Дорош Л., Романик В., 2020
URL for reference material: https://eulaw.ru/treaties/teu
https://mind.ua/openmind/20173535-istorichnij-samitevropejskoyi-radi-naslidki-dlya-ukrayini
http://europa.eu/
http://www
http://www.consilium.europa.eu
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34509
https://www.iss.europa.eu/sites/
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/
https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_69_pesco_ang_net.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018
https://www.europa-nu.nl/id/vkevfccygvza/nieuws/the_european_defence_fund_questions_and
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/yes2019.pdf
https://mind.ua/openmind/20173535-istorichnijsamit-evropejskoyi-radi-naslidki-dlya-ukrayini
https://www.eda
https://eulaw.ru/treaties/teu_old/
References (Ukraine): Договор о Европейском Союзе (в редакции Лиссабонского договора) (2009). Право Європейского Союза.
Retrieved from https://eulaw.ru/treaties/teu _ old/
Молдован, О. (2017) Історичний саміт Європейської ради: наслідки для України. Mind.ua. Retrieved from
https://mind.ua/openmind/20173535-istorichnij-samitevropejskoyi-radi-naslidki-dlya-ukrayini
A European Defence Fund: €5.5 billion per year to
boost Europe’s defence capabilities Brussels. Press release
(2017). European Commission. Retrieved from http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
European Council meeting conclusions. 14 December 2017 (2017). European Council. Retrieved from http://www.
consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf
European Council, 22-23 June 2017. Main results
(2017). European Council. Counsil of the European Union.
Retrieved from http://www.consilium.europa.eu /en/meetings/european-council/2017/06/22-23-euco-conclusions_pdf/
European Defence Fund – factsheet. (2019). European
Commission. Retrieved from https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34509.
European Defence Fund: €205 million to boost the
EU’s strategic autonomy and industrial competitiveness.
(2020). Europeansting. Retrieved from https:// europeansting.com/2020/06/15/european-defence-fund-e205-million-to-boostthe-eus-strategic-autonomy-and-industrial-competitiveness/
Fiott, D. (2017). The CARD on the EU defence table.
European Union Institute for Security Studies (EUISS).
Retrieved from https://www.iss.europa.eu/sites/ default/files/
EUISSFiles/Alert_10_CARD_0.pd.
Fiott, D. (2019). Yearbook of European security.
Retrieved from https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/
EUISSFiles/yes2019.pdf
Gotkowska J. (2018). The trouble with PESCO. The
mirages of European Defence. Point of View 69. Centre for
Eastern Studies. Retrieved from https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_69_pesco_ang_net.pdf
Permanent Structured Cooperation updated list of
PESCO projects – Overview. (2018). Council of the EU.
Retrieved from https://www.consilium.europa.eu/media/ 37028/table-pesco-projects.pdf
Pilot Project EuroSWARM and SPIDER activities
completed. (2018). EDA. Retrieved from https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018 /02/23/pilotproject-euroswarm-and-spider-activities-completed
The European Defence Fund: Questions and Answers.
(2017). Europa-nu. Retrieved from https://www.europa-nu.nl/id/vkevfccygvza/nieuws/the_european_defence_fund_questions_and
References (International): A European Defence Fund: €5.5 billion per year to
boost Europe’s defence capabilities Brussels. Press release
(2017). European Commission. Retrieved from http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
European Council meeting conclusions. 14 December 2017 (2017). European Council. Retrieved from http://www.
consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf
European Council, 22–23 June 2017. Main results
(2017). European Council. Counsil of the European Union.
Retrieved from http://www.consilium.europa.eu /en/meetings/
european-council/2017/06/22-23-euco-conclusions_pdf/
European Defence Fund – Factsheet. (2019). European
Commission. Retrieved from https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34509.
European Defence Fund: €205 million to boost the EU’s
strategic autonomy and industrial competitiveness. (2020).
Europeansting. Retrieved from https:// europeansting.com/2020/06/15/european-defence-fund-e205-million-to-boost-theeus-strategic-autonomy-and-industrial-competitiveness/
Fiott, D. (2017). The CARD on the EU Defence Table.
European Union Institute for Security Studies (EUISS).
Retrieved from https://www.iss.europa.eu/sites/ default/files/EUISSFiles/Alert_10_CARD_0.pd.
Fiott, D. (2019). Yearbook of European security.
Retrieved from https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/yes2019.pdf
Gotkowska J. (2018). The Trouble with PESCO. The
Mirages of European Defence. Point of View 69. Centre for
Eastern Studies. Retrieved from https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_69_pesco_ang_net.pdf
Moldovan, O. (2017). The Historic Summit of the
European Council: Implications for Ukraine. Mind.ua.
Retrieved from https://mind.ua/openmind/20173535-istorichnijsamit-evropejskoyi-radi-naslidki-dlya-ukrayini
Permanent Structured Cooperation updated list of
PESCO projects – Overview. (2018). Council of the EU.
Retrieved from https://www.consilium.europa.eu/media/ 37028/table-pesco-projects.pdf
Pilot Project EuroSWARM and SPIDER activities
completed. (2018). EDA. Retrieved from https://www.eda.
europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018 /02/23/pilotproject-euroswarm-and-spider-activities-completed
The European Defence Fund: Questions and Answers.
(2017). Europa-nu. Retrieved from https://www.europa-nu.nl/id/vkevfccygvza/nieuws/the_european_defence_fund_questions_and
Treaty on European Union (as amended by the Treaty
of Lisbon). (2009). Law of the European Union. [In Russian].
Retrieved from https://eulaw.ru/treaties/teu_old/
Content type: Article
Appears in Collections:Humanitarian Vision. – 2020. – Vol. 6, No. 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.