Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56023
Title: Чи випливають метафізичні висновки з досліджень мови? Рецензія на книжку Яцека Юліуша Ядацького “Метафізика і семіотика. Прототеоретичні дослідження” / пер. з пол. Б. Домбровського та С. Іваника. Кам’янець-Подільський: ТВО “Друкарня “Рута”, 2019. 352 с.
Other Titles: Whether Metaphysical Conclusions Emerge from Language Researchers? Review of the book Jadacki, J. Juliusz. (2019). Metaphysics and Semiotics. Prototheoretical Researchers. [Ukrainian Edition]. Kamianets-Podilskii: «Limited Company “Drukarnia Ruta”, 2019. 352 pp.
Authors: Карівець, Ігор
Karivets, Ihor
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Карівець І. Чи випливають метафізичні висновки з досліджень мови? Рецензія на книжку Яцека Юліуша Ядацького “Метафізика і семіотика. Прототеоретичні дослідження” / пер. з пол. Б. Домбровського та С. Іваника. Кам’янець-Подільський: ТВО “Друкарня “Рута”, 2019. 352 с. / Ігор Карівець // Гуманітарні візії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 6. — № 1. — С. 46–50.
Bibliographic description (International): Karivets I. Whether Metaphysical Conclusions Emerge from Language Researchers? Review of the book Jadacki, J. Juliusz. (2019). Metaphysics and Semiotics. Prototheoretical Researchers. [Ukrainian Edition]. Kamianets-Podilskii: «Limited Company “Drukarnia Ruta”, 2019. 352 pp. / Ihor Karivets // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 6. — No 1. — P. 46–50.
Is part of: Гуманітарні візії, 1 (6), 2020
Humanitarian Vision, 1 (6), 2020
Journal/Collection: Гуманітарні візії
Issue: 1
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/shv2020.01.046
Keywords: Яцек Ядацький
аналітична філософія
логічно-семіотичний підхід
метафізика
ЛьвівськоВаршавська філософсько-логічна школа
Jacek Jadacki
analytic philosophy
logical-semiotic approach
metaphysics
Lviv-Warsaw philosophical and logical school
Number of pages: 5
Page range: 46-50
Start page: 46
End page: 50
Abstract: У рецензії детально розглянуто аналітично-семіотичний підхід, який представлений у рецензованій книжці, до вирішення метафізичних проблем філософії, таких як сутність, істина, простота, ясність та чіткість висловлювань. Запропонований підхід може усунути з філософського дискурсу ірраціональні висловлювання, які є незрозумілими й позбавленими сенсу. Також цей підхід дає змогу усувати з філософії так звані “псевдопроблеми”, які виникають на основі зловживання мовою. Логічно-семіотичний підхід не є панацеєю й не може раз і назавжди розв’язати метафізичні проблеми, але це не означає, що він не є ефективним. Його ефективність полягає у тому, що він допомагає встановити межі мови, виходячи за які вона формулює безсенсовні вербалізми. Рецензована книжка також буде корисною для тих науковців-гуманітаріїв, які прагнуть до ретельних та конкретних досліджень у царині метафізики. Саме такі дослідження ґрунтуються на логічно-семіотичному підході аналітичної філософії.
The review examines in detail the analytical-semiotic approach presented in the book to solve the metaphysical problems of philosophy, such as the essence, truth, simplicity, clarity, and clarity of expressions. The proposed approach can eliminate from the philosophical discourse irrational statements that are incomprehensible and meaningless. This approach also eliminates from philosophy the so-called “pseudo-problems” that arise from language abuses. The logicalsemiotic approach is not a panacea and cannot solve metaphysical problems once and for all, but that does not mean that it is not effective. Its effectiveness is that it helps set the boundaries of language, beyond which it formulates meaningless verbalisms. The reviewed book will also be useful for those scholars who seek careful and concrete researches in the field of metaphysics. Such researches are based on the logical-semiotic approach of analytical philosophy.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56023
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Карівець І., 2020
References (Ukraine): Васильченко, А. (2012). Страхи та надії аналітичної
філософії. Філософська думка, 3, 22–39.
Ядацький, Я. Ю. (2019). Метафізика і семіотика.
Прототеоретичні дослідження. Кам’янець-Подільський:
ТОВ «Друкарня “Рута”».
References (International): Jadacki, J. (2019). Metaphysics and Semiotics.
Prototheoretical Researches. [In Ukrainian]. KamianetsPodilskii: Limited Company “Drukarnia Ruta”.
Vasylchenko, A. (2012). Fears and Hopes of Analytic
Philosophy. [In Ukrainian]. Philosophical Thought, 3, 22–39.
Content type: Article
Appears in Collections:Humanitarian Vision. – 2020. – Vol. 6, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.