Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56021
Title: Мислення і мовлення. Навколо думок Казимира Твардовського
Other Titles: Thinking vs. Speaking. On the Margin of Kasimir Twardowski’s Papers)
Myślenie a mówienie. Na marginesie uwag Kazimierza Twardowskiego
Authors: Брожек, Анна
Brożek, Anna
Brożek, Anna
Affiliation: Варшавський університет
University of Warsaw
Uniwersytet Warszawski
Bibliographic description (Ukraine): Брожек А. Мислення і мовлення. Навколо думок Казимира Твардовського / Анна Брожек // Гуманітарні візії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 6. — № 1. — С. 33–39.
Bibliographic description (International): Brożek A. Thinking vs. Speaking. On the Margin of Kasimir Twardowski’s Papers) / Anna Brożek // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 6. — No 1. — P. 33–39.
Is part of: Гуманітарні візії, 1 (6), 2020
Humanitarian Vision, 1 (6), 2020
Journal/Collection: Гуманітарні візії
Issue: 1
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/shv2020.01.033
UDC: 161.2
165.212
Keywords: мислення
абстрактне мислення
мовлення
мова
ментальна мова
Казимир Твардовський
thinking
abstract thinking
speaking
language
mental language
Kazimierz Twardowski
myślenie
myślenie abstrakcyjne
mówienie
język
język mentalny
Kazimierz Twardowski
Number of pages: 7
Page range: 33-39
Start page: 33
End page: 39
Abstract: Статтю Казимира Твардовського “Про ясний і неясний філософський стиль” вважають одним із маніфестів Львівсько-Варшавської школи: ясність вираження думок була одним із методологічних чинників цієї школи. З огляду на деякі фрагменти цієї статті Казимира Твардовського часто вважають філософом, який доводив, що людина може мислити лише словами. У ці статті погляди Казимира Твардовського на співвідношення мислення та мовлення розглянуто через призму менш відомих творів польського філософа та з використанням деяких теоретичних розрізнень.
Kasimir Twardowski’s article „On clear and unclear philosophical style” is considered as one of his manifests of the Lviv-Warsaw School: clarity of expressing thoughts was one of methodological determinants of this school. Because of some passages in this article, Twardowski is often considered as a philosopher who believed that we may only think in words. In the article, Twardowski’s views on the relation between language and speech are analyzed through the prism of the less known Twardowski’s writings with application of some theoretical distinctions.
Artykuł Kazimierza Twardowskiego “O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym” jest uważany za jeden z manifestów Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: jasność wyrażania myśli była jednym z metodologicznych determinantów tej szkoły. Ze względu na niektóre fragmenty tego artykułu, Twardowski jest często uważany za filozofa, który uważał, że możemy myśleć tylko słowami. W niniejszym artykule poglądy Twardowskiego na temat relacji między językiem a mową analizowane są przez pryzmat mniej znanych dzieł Twardowskiego i z zastosowaniem pewnych teoretycznych rozróżnień.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56021
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Брожек А., 2020
References (Ukraine): Твардовський, К. (2018а). Про ясний і неясний
філософський стиль. In К. Твардовський, Вибрані твори,
Харків: Фоліо, 120–122.
Твардовський, К. (2018b). Символоманія і прагматофобія. In К. Твардовський, Вибрані твори, Харків: Фоліо, 123–134.
Твардовський, К. (2018с). Образи і поняття. In
К. Твардовський, Вибрані твори, Харків: Фоліо, 331–435
Твардовський, К. (2018d). Теорія суджень. In К. Твардовський, Вибрані твори, 473–496.
Twardowski, K. (2013). Niezależność myśli. In K. Twardowski, Myśl, mowa i czyn. Część I, Kraków: Copernicus
Center Press, 63–74.
References (International): Twardowski, K. (2013). Niezależność myśli. In K. Twardowski, Myśl, mowa i czyn. Część I, 63–74. Kraków:
Copernicus Center Press.
Twardowski, K. (2018a). On Clear and Unclear
Philosophical Style. [In Ukrainian]. In К. Twardowski, Selected
Works, 120–122. Kharkiv: Folio. .
Twardowski, K. (2018b). Symbolomania and
Pragmatophobia. [In Ukrainian]. In К. Твардовський. Selected
Works, 123–134. Kharkiv: Folio.
Twardowski, K. (2018c). Images and Concepts. [In
Ukrainian]. In K. Twardowski, Selected Works, 331–435.
Kharkiv: Folio.
Twardowski, K. (2018d). Theory of Judgments. [In
Ukrainian]. In К. Twardowski, Selected Works, 473–496.
Kharkiv: Folio.
Content type: Article
Appears in Collections:Humanitarian Vision. – 2020. – Vol. 6, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.