Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56020
Title: Трансформація смислових вимірів поняття уваги в сучасному інформаційному суспільстві
Other Titles: Transformation of Semantic Dimentions of the Concept of Attention in the Contemporary Information Society
Authors: Онищук, Оксана
Паньків, Олеся
Onyschuk, Oksana
Pankiv, Olesia
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Онищук О. Трансформація смислових вимірів поняття уваги в сучасному інформаційному суспільстві / Оксана Онищук, Олеся Паньків // Гуманітарні візії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 6. — № 1. — С. 27–32.
Bibliographic description (International): Onyschuk O. Transformation of Semantic Dimentions of the Concept of Attention in the Contemporary Information Society / Oksana Onyschuk, Olesia Pankiv // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 6. — No 1. — P. 27–32.
Is part of: Гуманітарні візії, 1 (6), 2020
Humanitarian Vision, 1 (6), 2020
Journal/Collection: Гуманітарні візії
Issue: 1
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/shv2020.01.027
UDC: 1(091)
177. 008
Keywords: увага
турбота
інформаційне суспільство
медіареальність
мережеві технології
attention
care
information society
media reality
network technologies
Number of pages: 6
Page range: 27-32
Start page: 27
End page: 32
Abstract: У статті проаналізовано феномен уваги у людському бутті, який зазнав і надалі змінюється під впливом інформаційних технологій. Подано короткий історико-філософський огляд підходів до аналізу феномену уваги в різні епохи: від Античності і до ХХ ст. На основі цього огляду авторки висновують, що у філософській інтерпретації від античності до ХХ ст. увага визначається як турбота про себе. Показано, що в сучасному суспільстві через потужний розвиток інформаційних технологій, надлишковість інформації, поверховість сприйняття, відсутність зосередженості й рефлексії, відбувається перетворення уваги на цінний ресурс сфери економіки, політики, інформаційних воєн тощо. Крім цього, авторки з’ясували, що в інформаційному суспільстві екзистенційні характеристики уваги заміняються операційно-функціоналістськими, які нівелюють особливості людського буття. Окрім історично-компаративістського підходу, в цій статті використано етимологічний підхід, який дав змогу глибше зрозуміти зміни у значеннях поняття уваги, ґрунтуючись на трьох його ключових характеристиках: концентрації, турботи про себе і «вбирання в себе».
In this article, authors focus on the concept of attention, which is presented in the discourse of history of philosophy, undergoes transformation in the contemporary society under the influence of information technologies. Authors argue that from the Antiquity until the 20th century the philosophical interpretation of attention was presented as care for oneself. In contemporary society, due to the powerful development of information technologies, superfluous information, superficial perception, lack of concentration, and reflection, attention transforms into a valuable resource in the spheres of economy, politics, information wars etc. Existential characteristics of attention are substituted by operational and functionalist ones, which counterbalance the features of human being. The study is based on etymological, historical, and comparative approaches, which made it possible to understand more deeply the concept of attention due to its three key characteristics: concentration, care for oneself, and self-absorption.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56020
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Онищук О., Паньків О., 2020
URL for reference material: https://kpi.ua/
http://synergiaisa.ru/wp-content/uploads/2012/01/s66_telo.pdf
http://sum.in.ua/s/
https://www.dwds.de/wb/Aufmerksamkeit?fbcli
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/11/the-binge-breaker/501122/
https://www.wired.com/story/artificial-intelligence-yuval-noahharari-tristan-harris/
https://www.dwds.de/wb/Aufmerksamkeit?fbclid=IwAR0aIGil
https://kpi.ua/files/1102.pdf
https://doi.org/10.1515/9783110223651
http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2012/01/s66_telo.pdf
https://doi.org/10.1017/9781108453004
References (Ukraine): Бахтіна, Г. (2011). Інформатизація суспільства та
проблема “кліпового мислення”. Київський політехнік, 2, 2–4. Отримано з https://kpi.ua/ files/1102.pdf
Вальденфельс, Б. (2012). В поисках внимания.
Топос, 2, 62–77.
Етимологічний словник української мови. (2012).
У 7-ми т. Т. 6. Kиїв: Наукова думка.
Платон. (1999). Федон. Діалоги, Київ: Основи. 234–292.
Розин, В. (2006). Как можно помыслить тело человека, или на пороге антропологической революции.
Философские науки, 5, 33-54. Отримано з http://synergiaisa.ru/wp-content/uploads/2012/01/s66_telo.pdf
Св. Августин. (1999). Сповідь. Київ: Основи.
Словник української мови. (1979). В 11-ти томах.
Т. 10. Отримано з http://sum.in.ua/s/ uvagha.
Філософський енциклопедичний словник. (2002).
Київ: Абрис.
Шевцов, А. (2019). Теории внимания. Иваново: Роща.
“Aufmerksamkeit, die”. (б.д). В Digitale
Wörterbuch der deutschen Sprache. Отримано з
https://www.dwds.de/wb/Aufmerksamkeit?fbcli d=IwAR0aIGilGKK 2gFwHpUh2DK61O-vsZ33WFsj3Tt9Iv4Ok9LqP7Ga2En9mflI
Bosker, B. (2016). The Binge Breaker. The
Atlantic, November Issue. Отримано з
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/11/the-binge-breaker/501122/
Chambers’ Etymological Dictionary of the English
Language. (1874). London: W. & R. Chambers
Gülensoy, T. (2007) Türkiye türkçesindeki Türkçe
sözcüklerin köken bilgisi sözlüäü. Ankara: Türk Dil
kurumu.
Heidegger, M. (1967) Sein und Zeit. Tübingen: Max
Niemeyer Verlag.
Husserl, E. (2009). Logische Untersuchungen. Felix
Meiner Verlag: Hamburg.
James, W. (1981). The Principles of Psychology.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Kluge, F. (2011). Etymologisches Wörterbuch der
deutschen Sprache. Berlin: De Gruyter.
Stiegler, B. (2010). The Age of De-Proletarianisation.
Art and Teaching Art in Post-Consumerist Culture. Amsterdam:
ELIA.
Thompson, N. (2018). When Tech Knows You Better
Than You Know Yourself. Wired, 10th April. Отримано з
https://www.wired.com/story/artificial-intelligence-yuval-noahharari-tristan-harris/
Toffler, A. (1970). Future Shock. New York: A Bantam
Book.
Waldenfels, B. (2004). Phänomenologie der
Aufmerksamkeit. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.
Williams, J. (2018a). Stand out of our Light: Freedom
and Resistance in the Attention Economy. Cambridge:
Cambridge University Press.
Williams, J. (2018b). Technology is driving us to
distraction. The Guardian, 27th May. Отримано з https://
www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/ 27/worlddistraction-demands-new-focus
References (International): “Aufmerksamkeit, die”. (n.d). In Digitale
Wörterbuch der deutschen Sprache. Retrieved
from https://www.dwds.de/wb/Aufmerksamkeit?fbclid=IwAR0aIGil GKK2gFwHpUh2DK61OvsZ33WFsj3Tt9Iv4Ok9LqP7Ga2En9mflI
Bakhtina, H. (2011). Informatization of Society and the
Problem of “Clip Thinking”. [In Ukrainian]. Kiev Polytechnic, 2, 2–4. Retrieved from https://kpi.ua/files/1102.pdf
Bosker, B. (2016). The Binge Breaker. The
Atlantic, November Issue. Отримано з
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/11/the-binge-breaker/501122/
Chambers’ Etymological Dictionary of the English
Language. (1874). London: W. & R. Chambers
Dictionary of the Ukrainian Language. (1979). [In
Ukrainian]. In 11 Volumes. Vol. 10. Kyiv: Naukova Dumka.
Retrieved from http://sum.in.ua/s/ uvagha.
Encyclopedic Dictionary of Philosophy. (2002). [In
Ukrainian]. Kyiv: Abrys.
Etymological Dictionary of Ukrainian Language.
(2012). In 7 Volumes. Vol. 6. [in Ukrainian]. Kyiv: Naukova
dumka.
Gülensoy, T. (2007) Türkiye türkçesindeki Türkçe
sözcüklerin köken bilgisi sözlüğü. Ankara: Türk Dil
kurumu.
Heidegger, M. (1967). Sein und Zeit. Tübingen: Max
Niemeyer Verlag.
Kluge, F. (2011). Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Sprache. Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110223651
Plato. (1999). Fedon. In Dialogues, 234-292. [In
Ukrainian]. Kyiv: Osnovy.
Rosin, V. (2006). How One Can Think of the Human
Body, or on the threshold of the anthropological revolution. [In
Russian]. Philosophical Sciences, 5, 33–54. Retrieved from
http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2012/01/s66_telo.pdf
Shevtsov, A. (2019). Theories of Attention. [In
Russian]. Ivanovo: Roshcha.
St. Augustine. (1999). Confession. [In Ukrainian].
Kyiv: Basics.
Stiegler, B. (2010). The Age of De-Proletarianisation. Art
and Teaching Art in Post-Consumerist Culture. Amsterdam: ELIA.
Thompson, N. (2018). When Tech Knows You Better
Than You Know Yourself. Wired, 10th April. Retrieved from
https://www.wired.com/story/artificial-intelligence-yuval-noahharari-tristan-harris/
Toffler, A. (1970). Future Shock. New York: A Bantam
Book.
Waldenfels B. (2012). In Search of Attention. [In
Russian]. Topos, 2, 62–77.
Waldenfels, B. (2004). Phänomenologie der
Aufmerksamkeit. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.
Williams, J. (2018a). Stand Out of Our Light: Freedom and
Resistance in the Attention Economy. Cambridge: Cambridge
University Press. https://doi.org/10.1017/9781108453004
Williams, J. (2018b). Technology is driving us to
distraction. The Guardian, 27th May. Retrieved from https://
www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/ 27/worlddistraction-demands-new-focus
Content type: Article
Appears in Collections:Humanitarian Vision. – 2020. – Vol. 6, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.