Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56019
Title: Окремі проблеми виборчих програм партій-переможців на парламентських виборах 2011 року в Західній Галичині (Польща): порівняльний аналіз
Other Titles: Selected Issues of Election Programs of Winning Parties in Parliamentary Elections’ 2011 in the Western Galicia (Poland): Comparative Analysis
Authors: Лопата, Мар’ян
Lopata, Maryan
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Лопата М. Окремі проблеми виборчих програм партій-переможців на парламентських виборах 2011 року в Західній Галичині (Польща): порівняльний аналіз / Мар’ян Лопата // Гуманітарні візії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 6. — № 1. — С. 21–26.
Bibliographic description (International): Lopata M. Selected Issues of Election Programs of Winning Parties in Parliamentary Elections’ 2011 in the Western Galicia (Poland): Comparative Analysis / Maryan Lopata // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 6. — No 1. — P. 21–26.
Is part of: Гуманітарні візії, 1 (6), 2020
Humanitarian Vision, 1 (6), 2020
Journal/Collection: Гуманітарні візії
Issue: 1
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/shv2020.01.021
UDC: 324
325
Keywords: виборчі програми
політичні партії
Польща
Західна Галичина
парламентські вибори
програмні відмінності
electoral programs
political parties
Poland
West Galicia
parliamentary elections
program differences
Number of pages: 6
Page range: 21-26
Start page: 21
End page: 26
Abstract: Статтю присвячено дослідженню окремих питань виборчих програм переможних політичних партій на парламентських виборах у Західній Галичині (Польща) на парламентських виборах 2011 р. Робота включає, зокрема, програми партій-переможців у Підкарпатському та Малопольському воєводствах на парламентських виборах 2011 р. та проведено їхній порівняльний аналіз. Здійснено ідеологічне та програмне визначення польських політичних партій відповідно до критеріїв Comparative Manifesto Project та проєкту ParlGov. Виборчі програми польських політичних партій у Республіці Польща опрацьовано відповідно до таких критеріїв, як: 1) ставлення до комуністичної спадщини і заборона чиновникам періоду комунізму володіти політичними посадами; 2) роль католицької церкви (відокремлення церкви від держави); 3) членство в Європейському Союзі; 4) закордонна політика щодо Росії; 5) закордонна політика щодо України; 6) участь і розширення НАТО. Встановлено, що виборчі програми правих партій чи правоцентристських партій, які перемогли на парламентських виборах 2011 р., мають спільні риси, зокрема підтримку католицької церкви в Польщі, негативне ставлення до комуністичної спадщини, негативне ставлення до Росії, і мають, як правило, більше проєвропейську та євроатлантичну орієнтацію. Також було доведено, що серед усіх політичних сил на виборах тільки політичні партії Союз Лівиці Демократичної та Рух Палікота у своїх виборчих програмах на парламентських виборах 2011 р. виступали за рішуче відокремлення католицької церкви від держави.
The research is devoted to the research of selected issues of the election programs of the victorious political parties in the parliamentary elections in the Western Galicia, i.e. in the Lesser Poland and Transcarpathian voivodeships in the parliamentary elections in 2011. A comparative analysis of these programs was carried out. The ideological and program determination of Polish political parties was made according to the Comparative Manifesto Project and the ParlGov research project. The election programs of Polish political parties in the Republic of Poland were researched in accordance with such criteria as: 1) the attitude to the communist heritage and the prohibition of officials of the communist period to hold political offices; 2) the role of the Catholic Church (separation of the church from the state), 3) membership in the European Union; 4) foreign policy towards Russia; 5) foreign policy towards Ukraine; 6) NATO involvement and enlargement. The election programs of right-wing or center-right parties that won the 2011 parliamentary elections in Poland have common features, including support for the Catholic Church in Poland, a negative attitude to the Communist heritage, a negative attitude to Russia, and tend to be more pro-European and Euro-Atlantic orientation. It was also proved that, among all political forces in the elections, only the political parties of the Democratic Left Alliance and the Palikot Movement in their election programs in the 2011 parliamentary elections were in favor of a decisive separation of the Catholic Church from the state.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56019
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Лопата М., 2020
URL for reference material: http://www.parlgov.org/
https://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.html
https://doi.org/10.12797/9788376388991
https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdbshiny/cmp_dashboard_dataset/
References (Ukraine): Döring, H. (2019). Parliaments and governments
database (ParlGov): Information on parties, elections and
cabinets in modern democracies. University of Bremen:
Centre for Social Policy Research. Отримано з
http://www.parlgov.org/
Flis, J. (2014). Złudzenia wyboru. Społeczne
wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i
senatu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kubicki, P.(2012). Galicja, między regionem a mitem.
In Pawłowska, A., Rykiel, Z. (ред.). Region i regionalizm w
socjologii i politologii, 92–107. Rzeszów: Wyd-wo
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Markowski, R. (2002). Propozycja Manifesto
Research Group: metoda, wyniki, problem – komentarz. In
Markowski, R. (red.). System partyjny i zachowania
wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, 289-297.
Warszawa: ISP PAN.
Państwowa Komisja Wyborcza. (2020). Отримано з
https://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.html
Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (2011). Wybory 2007. Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów
Politycznych PAN.
Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (2013) Wybory 2011. Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów
Politycznych PAN.
Sokół, W., Żmigrodzki, M. (ред.). (2003). Współczesne
partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki
politycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Sula, P. (2018). Partie małe w wybranych państwach
Europy Środkowo-Wshodniej w latach 1989–2016. Wrocław:
Księgarnia Akademicka.
https://doi.org/10.12797/9788376388991
Szul, R. (1995), Perspektywy regionalizmu galicyjskiego w
Polsce na tle tendencji międzynarodowych. In Chłopecki, J.,
Madurowicz-Urbańska, H. (ред.). Galicja i jej dziedzictwo, t. 2:
Społeczeństwo i gospodarka, 73–91. Rzeszów: Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego
The Manifesto Project Dataset. (2019). Отримано з
https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdbshiny/cmp_dashboard_dataset/
Zarycki, T. (1999) Trwałość historycznych struktur
przestrzennych na przykładzie polskiej przestrzeni politycznej.
In Gorzelak, G., Szczepański, M., Zarycki, T. (Eds.). Rozwój,
Region, Społeczeństwo, EUROREG UW, 89–102.WarszawaKatowice: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.
Wapiński, R. (1993). Regionazim – doświadczenia z
przeszłości. In Latoszek, M., (red.). Regionalizm jako
folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna, 44–45. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie.
Wołek, A. (2014). Szkoły polskiej demokracji: wybory
i polityka. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
References (International): Döring, H. (2019). Parliaments and governments
database (ParlGov): Information on parties, elections and
cabinets in modern democracies. University of Bremen:
Centre for Social Policy Research. Retrieved from
http://www.parlgov.org/
Flis, J. (2014). Złudzenia wyboru. Społeczne
wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i
senatu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kubicki, P.(2012). Galicja, między regionem a mitem.
In Pawłowska, A., Rykiel, Z. (ред.). Region i regionalizm w
socjologii i politologii, 92–107. Rzeszów: Wyd-wo
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Markowski, R. (2002). Propozycja Manifesto Research
Group: metoda, wyniki, problem – komentarz. In Markowski,
R. (red.). System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada
polskich doświadczeń, 289–297. Warszawa: ISP PAN.
Państwowa Komisja Wyborcza. (2020). Отримано з
https://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.html
Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (2011). Wybory 2007. Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów
Politycznych PAN.
Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (2013) Wybory 2011. Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów
Politycznych PAN.
Sokół, W., Żmigrodzki, M. (ред.). (2003). Współczesne
partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki
politycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Sula, P. (2018). Partie małe w wybranych państwach
Europy Środkowo-Wshodniej w latach 1989–2016. Wrocław:
Księgarnia Akademicka. https://doi.org/10.12797/9788376388991
Szul, R. (1995), Perspektywy regionalizmu
galicyjskiego w Polsce na tle tendencji międzynarodowych.
In Chłopecki, J., Madurowicz-Urbańska, H. (ред.). Galicja
i jej dziedzictwo, t. 2: Społeczeństwo i gospodarka, 73–91.
Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
The Manifesto Project Dataset. (2019). Retrieved from
https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdbshiny/cmp_dashboard_dataset/
Zarycki, T. (1999) Trwałość historycznych struktur
przestrzennych na przykładzie polskiej przestrzeni
politycznej. In Gorzelak, G., Szczepański, M., Zarycki, T.
(Eds.). Rozwój, Region, Społeczeństwo, EUROREG UW, 89–102.Warszawa-Katowice: Instytut Socjologii Uniwersytetu
Śląskiego.
Wapiński, R. (1993). Regionazim – doświadczenia z
przeszłości. In Latoszek, M., (red.). Regionalizm jako
folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna, 44–45. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie.
Wołek, A. (2014). Szkoły polskiej demokracji: wybory
i polityka. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
Content type: Article
Appears in Collections:Humanitarian Vision. – 2020. – Vol. 6, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.