Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56012
Title: Енергетична безпека ЄС та балтійських країн за умов полігібресії зовнішньої політики Російської Федерації
Other Titles: Energy Security of EU and the Baltic States in the Context of Polyhybression of the Russian Federation’s Foreign Policy
Authors: Турчин, Ярина
Івасечко, Ольга
Tutchyn, Yaryna
Ivasechko, Olha
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Турчин Я. Енергетична безпека ЄС та балтійських країн за умов полігібресії зовнішньої політики Російської Федерації / Ярина Турчин, Ольга Івасечко // Гуманітарні візії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 6. — № 1. — С. 1–6.
Bibliographic description (International): Tutchyn Y. Energy Security of EU and the Baltic States in the Context of Polyhybression of the Russian Federation’s Foreign Policy / Yaryna Tutchyn, Olha Ivasechko // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 6. — No 1. — P. 1–6.
Is part of: Гуманітарні візії, 1 (6), 2020
Humanitarian Vision, 1 (6), 2020
Journal/Collection: Гуманітарні візії
Issue: 1
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/shv2020.01.001
UDC: 327(477
(470
571)
620.91-049.5
jel
Keywords: енергетична безпека
Російська Федерація
“Північний потік-2”
балтійські країни
ЄС
energy security
Russian Federation
Nord stream-2
Baltic States
EU
Number of pages: 6
Page range: 1-6
Start page: 1
End page: 6
Abstract: У статті проаналізовано стан енергетичної безпеки країн Балтії (Литви, Латвії, Естонії) в умовах полігібресії Російської Федерації, котра діє мультифронтально проти них гібридними методами, головно енергетичним важелем впливу. Відзначено той факт, що країни регіону на сьогодні є енергетично залежними від РФ. Увагу акцентовано на протидії країн Балтійського регіону гібресії офіційної Москви в енергетичному секторі. З’ясовано, що будівництво трубопроводу “Північний потік-2” несе загрозу енергетичній безпеці не лише балтійським країнам, Україні, але й Європейському Союзу загалом, оскільки це не тільки бізнес-проект у системі координат; він містить військову складову, яка абсолютно вписується в технологію полігібресії Російської Федерації – мультифронтальну, багатовимірну агресію гібридного типу, що її Росія здійснює проти України та Заходу, використовуючи, з-поміж іншого, невійськовий інструментарій. Йдеться про так звану “веапонізацію” енергетичної політики РФ. Перспективними для енергетичної безпеки балтійських країн є польський проект “Northern Gate”, який передбачає можливість виведення норвезького газу у Центральну Європу, а також проекти “BEMIP”, “GIPL”, “Balticconnector”, “North-South Gas Corridor”. Зроблено висновок про те, що завдяки імплементації нових проектів щодо постачання енергоносіїв, балтійські країни у такий спосіб частково позбуваються енергетичної залежності від Росії. Попри це, ці проекти відповідають ключовим цілям “Енергетичної стратегії ЄС” щодо диверсифікації шляхів поставок енергоресурсів, а також у перспективі за наявності спільної принципової позиції трьох країн: Литви, Латвії та Естонії можуть створити потужний регіональний газовий хаб на європейському континенті.
The article analyzes the energy security of the Baltic States (Lithuania, Latvia, Estonia) in the context of polyhybression of the Russian Federation, which acts against them multifrontally by means of hybrid methods, mainly by energy leverage. It is noted that the countries of the region are currently energy dependent on the Russian Federation. Attention is focused on the resistance of the Baltic States to official Moscow's hybression in the energy sector. It is ascertained that the construction of the “Nord stream-2” pipeline is imposing a threat to energy security not only of the Baltic States, Ukraine , but to the entire European Union, because it is not only a business project in the coordinate system; it contains a military component, which absolutely fits into the technology of the Russian Federation’s polyhybression – multifrontal, multi-dimensional hybrid type aggression that Russia conducts against Ukraine and the West, using, among other things, non-military instruments. It is about the so-called “weaponization” of the Russian Federation’s energy policy. The Polish project “Northern Gate”, which provides the possibility of withdrawing Norwegian gas to the Central Europe, as well as the “BEMIP”,”GIPL”, “Balticconnector”, “North-South Gas Corridor” projects, is promising for the energy security of the Baltic States. It is concluded that due to the implementation of new projects, the Baltic States partially get rid of energy dependence from Russia, meet the key goals of “The EU Energy Strategy” dedicated to diversification of energy supply routes, and in the future, if there is a common principled position of the three countries: Lithuania, Latvia and Estonia, they can become a powerful regional gas hub on the European continent.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56012
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Турчин Я., Івасечко О., 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.23939/shv2018.01.055
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/%D0%A8%
https://jamestown.org/wp-content/uploads/2016/09/
https://ukraine-office.eu/offshore-gasinfrastructure-in-the-russian-counteraction-to-nato-on-the-eastflank-potential-for-a-hybrid-use-in-the-black-and-baltic-seas/
https://www.researchgate.net/publication/333982845Baltic_Energy_
https://www.deleguescommerciaux
https://enmin.lrv.lt/en/strategic-projects/gassector/gas-interconnection-between-poland-and-lithuania
https://liia.lv/site/docs/Energy_Brief_2014_web_1.pdf
https://www
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pgr1hCZWNrQJ:https://epublications.vu.lt/object/elaba:23340177/23340177.pdf+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
https://www.lemondedelenergie.com/washington-pays-baltes-reseau
https://jamestown.org/wp-content/uploads/2016/
https://ukraine-office.eu/offshoregas-infrastructure-in-the-russian-counteraction-to-nato-on-theeast-flank-potential-for-a-hybrid-use-in-the-black-and-balticseas/
https://www.researchgate.net/publication/
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/latvia-lettonie/market-
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/ШВ
http://liia.lv/en/publications/energy-insecuritychallenges-and-prospects-for-the-european-union-and-balticstates-405
https://www.gisreportsonline.com/
https://www.lemondedelenergie.com/
References (Ukraine): Бучин, М., Курус, Ю. (2018). Інформаційна війна
Росії проти України: особливості та механізми протидії.
Гуманітарні візії, Том 4, число 1, 55–62.
https://doi.org/10.23939/shv2018.01.055
Гончар, М. (2019). Засади російського енергомілітаризму. Війни-ХХІ: полігібресія Росії. Центр глобалістики
“Стратегія ХХІ”, 29–136.
Йонушка, А., Кліманскіс, С., Кояла, Л., & Лютвінскас, М. (2016). Європейський союз й Україна:
співпраця з метою зміцнення енергетичної безпеки.
Платформа громадянського суспільства Україна-ЄС, 10
березня, 7–9.
Марченко, А., Стукаленко, І. (2013). Міжнародні
ринки природного газу: проблеми та шляхи їх подолання.
Економіка та проблеми розвитку: Нафтогазова галузь
України, 3, 3–5.
Савінок, В. (2013). Чинник енергетичної безпеки у
відносинах Росії та країн Балтії. Шевченківська весна:
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених. К.: Київський
національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут міжнародних відносин, 23-25. Отримано з
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/%D0%A8% D0%92%2021-0312 _% 201.pdf# page =23
Bryza, Matthew J., Emmet C. Tuohy. (2013).
Connecting the Baltic States to Europe's Gas Market.
International center for defense study: Report, 1-13. Отримано
з https://jamestown.org/wp-content/uploads/2016/09/ Bryza__Tuohy_-_Connecting _the_Baltic_States_to_Europe_s_Gas_Market_01.pdf?x97873
Burgomistrenko, A., Gonchar, M., & Haiduk, S. (2018).
Offshore gas infrastructure in the Russian counteraction to
NATO on the eastern flank: potential for a hybrid use in the
Black and Baltic seas. Centre for Global Studies ‘Strategy
XXI’, 1-24. Отримано з https://ukraine-office.eu/offshore-gasinfrastructure-in-the-russian-counteraction-to-nato-on-the-eastflank-potential-for-a-hybrid-use-in-the-black-and-baltic-seas/
Carstei, М. (2012). Baltic Energy Security: Building a
European Energy Future. The Atlantic Council ideas. influence.
impact. Issue brief, February. Отримано з
https://www.researchgate.net/publication/333982845Baltic_Energy_ Security_Building_a_European_Energy_Future Étude de marché: Pétrole et gaz – pays baltes. (2019).
Delegues commerciaux, Juillet. Отримано з
https://www.deleguescommerciaux. gc.ca/latvia-lettonie/market- reports- etudes-de-marches/0004128.aspx? lang=fra
Gas Interconnection between Poland and Lithuania.
(2015). Ministry of Energy of the Republic of Lithuania.
Отримано з https://enmin.lrv.lt/en/strategic-projects/gassector/gas-interconnection-between-poland-and-lithuania
Molis, А. (2011). Building methodology, assessing the
risks: the case of energy security in the Baltic States. Baltic
Journal of Economics, 11(2), 59-80.
Sprūds, A. & Martins, H. (2014). Energy (In)Security:
Challenges and Prospects for the European Union and Baltic
States. Riga: Latvian Institute of International Affairs.
Отримано з https://liia.lv/site/docs/Energy_Brief_2014_web_1.pdf
Umbach, F. (2015). Baltic energy security – no longer a
regional energy island. Geopolitical intelligence service, 7
August. Отримано з https://www. gisreportsonline.com/
Vakarinaitė, M. (2016). Between cooperation and
competition: assessing the baltic states energy security
complex. Master’s thesis. Vilnius University institute of
international relations and political science, May 16.
Отримано з https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pgr1hCZWNrQJ:https://epublications.vu.lt/object/elaba:23340177/23340177.pdf+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
Washington va aider les Pays baltes à sécuriser leur
réseau énergétique. (2019). Lemonade delenergie, 6 October.
Отримано з https://www.lemondedelenergie.com/washington-pays-baltes-reseau energetique/2019/10/06/
References (International): Buchyn, M., Kurus, Y. (2018). Information war on
Russia against Ukraine: features and mechanisms of
counteraction. [In Ukrainian]. Humanitarian Vision, Volume 4,
Issue 1, 55–62. https://doi.org/10.23939/shv2018.01.055
Bryza, Matthew J., Emmet C.Tuohy. (2013).
Connecting the Baltic States to Europe's Gas Market. International
center for defense study: Report, 1–13. Retrieved from
https://jamestown.org/wp-content/uploads/2016/ 09/Bryza__Tuohy_-Connecting_the_Baltic_States_ to_Europe_s_Gas_Market_ 01.pdf?x97873
Burgomistrenko, A., Gonchar, M., & Haiduk, S. (2018).
Offshore gas infrastructure in the Russian counteraction to
NATO on the eastern flank: potential for a hybrid use in the
Black and Baltic seas. Centre for Global Studies ‘Strategy XXI’, 1–24. Retrieved from
https://ukraine-office.eu/offshoregas-infrastructure-in-the-russian-counteraction-to-nato-on-theeast-flank-potential-for-a-hybrid-use-in-the-black-and-balticseas/
Carstei, М. (2012). Baltic Energy Security: Building a
European Energy Future. The Atlantic Council ideas. influence.
impact. Issue brief, February. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/ 333982845_Baltic_Energy_Security_Building_a_European_Energy_Future.
Étude de marché: Pétrole et gaz – pays baltes. (2019).
Delegues commerciaux, Juillet. Retrieved from
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/latvia-lettonie/market- reports- etudes-de-marches/0004128.aspx?lang=fra
Gas Interconnection between Poland and Lithuania.
Ministry of Energy of the Republic of Lithuania.(2015).
Retrieved from https://enmin.lrv.lt/en/strategic-projects/gassector/gas-interconnection-between-poland-and-lithuania
Gonchar, M. (2019). The foundations of the Russian
energy militarism. [In Ukrainian]. Wars-XXI: Russia’s
polyhybression. Centre for global studies “Strategy XXI”, 29–136.
Jonushka, A., Klimanskis, S., Coyala, L., &
Lyutvinskas, M. (2016). The European Union and Ukraine:
cooperation for the strengthening of energy security. [in
Ukrainian]. EU-Ukraine civil society platform, March 10, 7–9.
Marchenko, A., Stukalenko, I. (2013). International
natural gas markets: problems and solutions. [In Ukrainian].
Economics and development problems: oil and gas industry of
Ukraine, 3, 3–5.
Molis, А. (2011). Building methodology, assessing the
risks: the case of energy security in the Baltic States. Baltic
Journal of Economics, 11(2), 59–80.
Savinok, V. (2013). Energy security factor in relations
between Russia and the Baltic States. [In Ukrainian].
Shevchenko Spring: Materials of the international scientific
and practical conference of students, postgraduates and young
scientists. K.: Taras Shevchenko National University of Kiev,
Institute of international relations, 23-25. Retrieved from
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/ШВ 21-03-12_1.pdf#page=23
Sprūds, A., Martins, H. (2014). Energy (In)Security:
Challenges and Prospects for the European Union and Baltic
States. Riga: Latvian Institute of International Affairs.
Retrieved from http://liia.lv/en/publications/energy-insecuritychallenges-and-prospects-for-the-european-union-and-balticstates-405.
Umbach, F. (2015). Baltic energy security – no longer a
regional energy island. Geopolitical intelligence service, 7
August. Retrieved from https://www.gisreportsonline.com/
Vakarinaitė, M. (2016). Between cooperation and
competition: assessing the baltic states energy security
complex. Master’s Thesis. Vilnius University Institute of
International Relations and Political Science, May 16.
Retrieved from
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pgr1hCZWNrQJ:https://epublications.vu.lt/object/elaba:23340177/23340177.pdf+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
Washington va aider les Pays baltes à sécuriser
leur réseau énergétique. (2019). Lemonade delenergie,
October 6. Retrieved from: https://www.lemondedelenergie.com/ washington-pays-baltes-reseau-energetique/2019/10/06/
Content type: Article
Appears in Collections:Humanitarian Vision. – 2020. – Vol. 6, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.