Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55975
Title: Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження
Other Titles: Соматические права человека в современной доктрине конституционализма: теоретико-правовое исследование
Somatic human rights in the modern doctrine of constitutionalism: theoretical and legal research
Authors: Турянський, Юрій Іванович
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Турянський Ю. І. Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук : 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Юрій Іванович Турянський ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2020. – 482 с. – Бібілографія: с. 391–460 (688 назв).
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Science degree: доктор юридичних наук
Defense council: Д 35.052.19
Supervisor: Жаровська, Ірина Мирославівна
Committee members: Бисага, Юрій Михайлович
Турчак, Олександр Володимирович
Міхайліна, Тетяна Вікторівна
UDC: 340.12:[342.7:611] (043.3)
Keywords: соматичні права людини
конституціоналізм
доктрина конституціоналізму
право на власний геном
репродуктивні права
сексуальні права
право на донорство та трансплантацію
право людини на модифікацію свого тіла
право людини на гідну смерть
соматические права человека
конституционализм
доктрина конституционализма
право на собственный геном
репродуктивные права
сексуальные права
право на донорство и трансплантацию органов, тканей, клеток
право человека на модификацию своего тела
право человека на достойную смерть
somatic human rights
constitutionalism
the doctrine of constitutionalism
the right to one's own genome
reproductive rights
sexual rights
the right to transplant organs, tissues, cells
the human right to modify one's body
the human right to a dignified death
Number of pages: 482
Abstract: Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретикоправового розуміння сутності, передумов становлення та розвитку, аспектів правової легалізації соматичних прав людини як групи прав нового покоління у сучасній доктрині конституціоналізму на основі розробленої авторської системи методологіювання. Автором позиціоновано соматичні права як групу новітніх прав четвертого покоління, що пов’язані з тілесністю людини та полягають у можливості реалізації автономної волі людини щодо її цілісного тіла, певного/певних органу/органів чи тканин та біологічних компонентів, які вже відмежовані від тіла, а також можливості щодо модифікації, вдосконалення, видозміни своєї тілесності. Виокремлено ознаки соматичних прав людини та подано авторську позицію щодо структури групи соматичних прав: право на власний геном; репродуктивні права людини; сексуальні права людини; право на трансплантацію органів, тканин, клітин; право на гендерну ідентичність; право людини на модифікацію свого тіла; право на гідну смерть; право на розпорядження своїм тілом та його частинами після смерті; право на вживання наркотиків і психотропних речовин з метою полегшення страждань. Робота містить розширену класифікацію соматичних прав людини: за часом; за особливостями реалізації; за предметом реалізації; за суспільним схваленням; за ціллю реалізації; за нормативним визнанням. Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретикоправового понимания сущности, предпосылок становления и развития, аспектов правовой легализации соматических прав человека как группы прав нового поколения в современной доктрине конституционализма на основе разработанной авторской системы методологирования. Соматические права позиционированы автором как группа новейших прав четвертого поколения, связанных с телесностью человека, которые заключаются в возможности реализации автономной воли человека относительно его целостного тела, определенного/определенных органа/органов или тканей и биологических компонентов, которые уже отделены от тела, а также возможности модификации, усовершенствования, видоизменения своей телесности. Выделены признаки соматических прав и представлена авторская позиция относительно структуры группы соматических прав: право на собственный геном; репродуктивные права человека; сексуальные права человека; право на трансплантацию органов, тканей, клеток, право на гендерную идентичность; право человека на модификацию своего тела; право на достойнуюсмерть; право на распоряжение своим телом и его частями после смерти; право на употребление наркотиков и психотропных веществ с целью облегчения страданий. Работа содержит расширенную классификацию соматических прав человека: по времени; по особенностям реализации; по предмету реализации; по общественному одобрению; по цели реализации; по нормативному признанию. As a result of the analysis of international normative acts, monitoring reports, practice of foreign countries, national legislation and law enforcement practice, statistical data, information obtained on the basis of author’s public opinion poll, a comprehensive study of theoretical-legal understanding of essence, preconditions of formation and development, aspects of legal legalization of somatic human rights as a group of rights of the new generation in the modern doctrine of constitutionalism on the basis of the developed author’s system of methodology. The dissertation generalizes the modern understanding of constitutionalism as a legal ideology that has absorbed all positive axiological value categories and postulates of state-building and law-making processes in a democratic state to achieve consensus, harmony and justice of public life, human dignity, human rights and freedoms. The preconditions for the emergence and further development of the group of somatic human rights, in particular, scientific and technological progress, the intercomplementarity of scientific research, changes in social psychology and the correction of moral and ethical norms are highlighted. The author has proved that the subject of the legal requirement of somatic rights is the corporeality of person, which relates to the personal characteristics of the individual and can cover not only the existing essence, but also hypothetical changes due to modernization, improvement, modification of their corporeality. Somatic rights are positioned as a group of new fourth-generation rights related to the human corporeality and consist in the possibility of realizing the autonomous will of person in relation to his/her whole body, a certain organ/organs or tissues and biological components that are already separated from the body, as well as opportunities for modification, improvement, change of their body. The signs of somatic rights are singled out and it is proved that in the modern doctrine of constitutionalism the formation of a group of somatic rights can be traced, that does not yet have a clear scientifically formed structure. This is due, in particular, to the progress of technical capabilities in the field of human corporeality. So the author's position on the structure of the group of somatic rights is presented and the following are singled out: the right to one's own genome; reproductive human rights; sexual human rights; the right to transplant organs, tissues, cells; the right to gender identity; the human right to modify one's body; the right to a painless death; the right to dispose of one's body and its parts after death; the right to use drugs and psychotropic substances to alleviate suffering. The work contains an expanded classification of somatic human rights: by time; according to the peculiarities of implementation; on the subject of implementation; by public approval; for the purpose of implementation; by regulatory recognition. The study substantiates the somatic right of a person to his/her own genome, which provides the right of personal disposal of the primary, unique feature of human corporeality – a genome that carries personal and genetic information of a person in accordance with established international standards and covers the following regulations: priority of personal integrity; respect for human dignity; prohibition of eugenic practices; respect for genetic diversity; prohibition of genome editing, which aims to modify the germ line; prohibition of discrimination on the grounds of genetic characteristics; access to personal genetic information; confidentiality of genetic information; The author singles out a group of somatic rights related to a person's sexual identity: the right to sexual health; the right to sexual life, which provides for the possibility of individual choice of sexual life, its presence or absence; the right to protection from sexual exploitation, violence and corruption; the right to protection against injuries of the genitals, which are carried out on non-medical indicators; the right to non-discrimination on the basis of sexual orientation; access to information and education on sexuality and sexual health. The dissertation examines the human right to modify one's body, which is positioned as a somatic right to external identity and consists in the ability of a person to change his/her anatomy or phenotype regardless of the motivating factors that guide him/her in making such a decision.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55975
Content type: Dissertation
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-doktora-nauk-turyanskogo-yui.pdfАвтореферат дисертації469,13 kBAdobe PDFView/Open
disertaciyna-robota-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-doktora-yuridichnikh-nauk-turyanskogo-yui.pdfДисертаційна робота4,57 MBAdobe PDFView/Open
vidguk-oficiynogo-oponenta-dyun-docenta-mikhaylinoi-tv.pdfВідгук офіційного опонета2,37 MBAdobe PDFView/Open
vidguk-oficiynogo-oponenta-dyun-profesora-bisagi-yum.pdfВідгук офіційного опонета1,86 MBAdobe PDFView/Open
vidguk-oficiynogo-oponenta-dyun-profesora-turchaka-ov.pdfВідгук офіційного опонета2,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.