Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55942
Title: Музейна справа та археологічні дослідження на теренах Галичини та Волині в роки Другої світової війни
Authors: Терський, С. В.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Терський С. В. Музейна справа та археологічні дослідження на теренах Галичини та Волині в роки Другої світової війни / С. В. Терський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 541 : Держава та армія. — С. 39–48.
Bibliographic description (International): Terskii S. V. Muzeina sprava ta arkheolohichni doslidzhennia na terenakh Halychyny ta Volyni v roky Druhoi svitovoi viiny / S. V. Terskii // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 541 : Derzhava ta armiia. — P. 39–48.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 541 : Держава та армія, 2005
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 541 : Держава та армія
Issue Date: 1-Mar-2005
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 94(477)”1939/1945”
438.41
Number of pages: 10
Page range: 39-48
Start page: 39
End page: 48
Abstract: Досліджується стан музейної справи, археології, а також політика німецької окупаційної адміністрації в цій галузі на західноукраїнських землях під час Другої світової війни. Зроблено висновок про катастрофічні наслідки військових перемін для подальшого розвитку цієї сфери культури.
The historical aspects to development of museums and archaeology and also political changes in the period of the soviet and German occupation of the Western Ukrainian territory in 1939-1944 s in this article has been investigated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55942
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
© Терський С. В., 2005
References (Ukraine): 1. Chwalewik Е. Zbiory polskie: Archiwa, biblioteki, gabinety, galereje, muzea і inné zbiory pamiqtek przeszlosci w ojczyznie і na obczyznie. - Warszawa; Krakow, 1926. -ТІ,- 430 s.
2. Nosek Stefan. Zarys historiji badan archeologicznych w Malopolsce. - Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1967.
3. Бандрівський М. Сварожі лики. - Львів: Логос, 1992. - 104 с.
4. Петегирич В., Павлів Д. Археологія в дослідженнях членів НТШ // Записки НТШ. - Т. 222 - С. 412—426.
5. Вулик Н. Дослідження крайовим археологогічним товариством історичних пам’яток Галичини в кінці XIX ст. //Історичні пам’ятки Галичини: Матеріали Другої наук, краєзнавчої конф. (21 листопада 2002 р.).~ Львів: Львів. Нац. ун-ту ім. І. Франка, 2003. - С. 302-305.
6. Крутоус А. До питання формування окремих музейних збірок України та Львова у XIX - першій половині XX ст. // Наукові записки Львівського історичного музею. - 1998. - Вип. 7. - С. 3-13.
7. Антонюк Н.В. Українське культурне життя в “генеральній губернії" (1939-1944 рр.): за матеріалами періодичної преси - Львів, 1997- 232 с.
8. Хведась А. До історії діяльності музейних установ в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1943рр.) (на матеріалах архівів та музеїв Волинської та Рівненської областей) //Волинь незабутня: Тез. V Регіональної наук.-практ. конф. “Волинські міста, історія, культура, традиції”. - Рівне, 1994. -С. 69-72; Хведась А. О. Розвиток краєзнавчих музеїв в Західній Україні в кінці XIX - першій половині 40-х рр. XX ст. Джерела і література (на матеріалах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей): Автореф. ...канд. іст. наук. - Дніпропетровськ, 1997. - 19 с.
9. Дмитрук В. Вибрані часом (краєзнавці Волині 20-30рр. XX ст.) //Волинський музей. Історія і сучасність: Наук. зб. - Луцьк, 1999. - Вип. 2. - С. 59-62.
10. Прокопчук В.С. Історичне краєзнавство у Волинському воєводстві (1921-1939рр.) //Краєзнавство. - 2003. - № 1-А. - С. 33—41.
11. Терський С.В. Волинські матеріали княжої доби у фондах Львівського історичного музею // Житомир в історії Волині і України: Тез. Всеукр. наук, краєзнавчої конф., Житомир, 7-10 вересня 1994 р. - Житомир: ЖО СЖУ, 1994. - С. 211-212; Терський С.В. З історії розвитку археології та історичного краєзнавства на Волині до Першої Світової війни // Наукові записки Львівського історичного музею. - 1997. - Вип. 6, ч. 1. - С. 148-179; Терський С.В. Розвиток археології та історичного краєзнавства на Волині у міжвоєнний період (1918-1945рр.) //Наукові записки Львівського історичного музею. - 1998. - Вип. 7. - С. 158-179; Терський С.В. Археологія та історичне краєзнавство Волині періоду 1946-1991 рр. // Наукові записки Львівського історичного музею. - 1999. - Вип. 8. - С. 196-233; Терський С.В. Участь наукових установ Львова у вивченні старожитностей Волині у міжвоєнний період // Історичні пам’ятки Галичини: Матеріали Другої наук, краєзнавчої конф., К, 21 листопада 2002 р. - Львів: Львів. Нац. ун-ту ім. І. Франка, 2003. - С. 337-344; Терський С.В. Дослідження та колекціонування старожитностей Волині львівськими музейними закладами (XIX - перша пол. XX cm.) // Волинський музей: історія і сучасність: Матеріали III Всеукр. наук, конф., Луцьк-Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. - Луцьк, 2004. - Вип. 3. - С. 241-244; Терський С.В. З історії колекціонування археологічних пам 'яток львівськими науковими та музейними осередками у XIX - перша пол. XX cm. (за архівними матеріалами та колекціями Львівського історичного музею) // Історичні пам’ятки Галичини: Матеріали Третьої наук, краєзнавчої конф., Львів, 19 листопада 2004 р. - Львів: Львів. Нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. - С. 43-54.
12. Kozlowski Leon Tadeusz // Polski Slownik Biograficzny. - T. 15/1. - Zeszyt 64. - Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1970. - S. 19-21.
13. Охріменко Г.В., Терський С.В. Археологічна спадщина Яна Фітцке // Час, помнікі, людзі. Памяці рэпрасованых археолагау: Тез. дакл. Міжнар. канф., Менск, 27-30 кастрьгчніка 1993 р. - Менск, 1993. - С. 89-92.
14. Matwijôw М. Ewakuacja zbiorôw polskich ze Lwowa // Rocznik Lwowski. 1995-1996. - Warszawa: Instytut Lwowski, 1996. - S. 31-46.
15. Комар В. Громадська і культурна діяльність Арсена Річинського на Волині (за матеріалами ВКМ) //Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край. Матеріали IX наукової історико-краєзнавчоїміжнародної конференції20-23 січня 1998р- Луцьк, 1998. - С. 64-65.
16. Цит. за: Волинь Радянська (1939-1964 рр.). Збірник документів і матеріалів. - Львів: Каменяр, 1971. - Ч. 3. - С. 54-55.
17. Терський С.В. Музеєзнавство. Методичний посібник для студентів,- Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка ”, 2004. - С. 9.
18. Пастернак Я. Археологія України. - Торонто, 1961. - С. 25.
19. Терський С.В. Розвиток археології та історичного краєзнавства на Волині у міжвоєнний період (1918-1945 рр.). - С. 159-172.
20. Кричевский Е.Ю. Древнее население Западной Украины в эпоху неолита и ранней бронзы // Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР. - 1940. - Вып. 2; Тихонова М.А. Культура западных областей Украины в первые века н. э. (К вопросу об этногенезе восточных славян) //Материалы и исследования по археологии СССР. - 1941. -№ 6. - С. 247-278.
21. Винокур І.С. Старожитності Східної Волині // Праці комплексної експедиції Чернівецького держ. ун-ту. - Чернівці, 1960. - Т. 8.
22. Смішко М.Ю. Селище доби полів поховань у Вікнинах Великих //Археологія. - 1947. - Т. 1. - С. 111-122.
23. Терський С. В. Старожитний Лучеськ у світлі археології // Беларусь в сістзме еурапейскіх культурных сувязяу // Гістарьічна-археалагічньї зборнік.. - Мінск, 1997. - Вып. 11. - С. 116-123.
24. Кот С., Ошуркевич О. Волинський краєзнавчий музей. Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: архіви, бібліотеки, музеї. - Київ; Бремен, 1996. - Вт. 1. - 76 с. //Проблеми едиційної та камеральної археографії. - Вт. 23. - С. 14.
25. Перелигіна О. Втрати фондових колекцій Львівського історичного музею у роки німецько-фашистської окупації // Наукові записки Львівського історичного музею. - Л.: Новий час, 2001. - Вип. 10. - С. 177-193.
26. Bonusiak Wlodzimierz. Losy historykôw lwowskich - Polakôw podczas II wojny swiatowej // Wielokulturowe srodowisko historyczne Lwowa w XIX і XX w. - T. 2. - Rzeszôw, 2004. - S. 401-412.
27. ДАЛО, ф. P-2591, on. З, спр.: Львівський історичний музей. Інвентарна книга археологічних пам’яток. - Ч. 3: Ранньоісторична доба. - С. 151 (№ 3073-3079).
28. ДАЛО, ф. P-2591, on. З, спр.: Львівський історичний музей. Інвентарна книга експонатів фондової групи “Київська Русь", т. 2: № 624-938, 3.06-24.06.1948. - с. 133-140; т. 3: № 3757-5544, 3.12. 1950-1973. - С. 447-459.
29. Ворон Б. Кавалер Золотого Хреста “За заслуги” православний панотець, педагог і археолог, о. Ю. Шумовський та його душ пастирська, педагогічна і наукова праця на Волині (1932-1944) // Волинський музей: історія і сучасність: Матеріали 111 Всеукр. наук, конф., Луцьк-Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. - Луцьк, 2004. - Вип. 3. - С. 302-306.
30. Заклекта П.М. Повернула земля музейну експозицію // Слово правди. - Володимир-Волинський, 26 квітня 1995 р.
31. За усною інформацією мешканки Володимира п. Б. музей повторно був відкритий у 1943 р. і продовжував працювати у післявоєнний період.
32. Хведась А. До історії діяльності музейних установ в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1943 рр.) (на матеріалах архівів та музеїв Волинської та Рівненської областей). - С. 69-72.
33. Петегирич В.М., Терський С.В. Валявський могильник поблизу Перемишля у дослідженнях Я. Пастернака // Бойківщина. Історія та сучасність: Матеріали Міжнар. історико-народознавчої конф. “Минуле і сучасне Бойківщини”, яка відбулась у Самборі, б березня 1996 р. з нагоди 140-річчя від дня народження М. Зубрицького. - Львів; Самбір, 1996. - С. 26-28.
34. Majewski К. Plastyka terrakotowa kultury ceramiki malowanej w zbiorach Lwöwskich // Swiatowit. - 1938. -XVII. - S. 67-70.
35. Wielowiejski J. Prof. dr. hab. Kazimierz Majewski (1903-1981) // Kwartalnik historyi kultury materialnej. - Warszawa, 1981. - 4. - S. 551-554.
36. Крутоус А. Сторінки з минулого (1939-1990) Львівського історичного музею // Наукові записки Львівського історичного музею. - 2000. - Вип. 9. - С. 3-23.
37. Wqgrzynowicz Teresa. Zabytki z epoki brqzu і wczesnej epoki zelaza z Ukrainy і Bialorusi w zbiorach Pahstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. - Warszawa, 2001. - 123 s.
38. C.K. Олександр Цинкаловський: життя присвячене Волині // Праці Центру пам’яткознавства. - К., 1992. - Bun. 1. - С. 174-180.
39. ЦЦІАУЛ, ф. 201: Львівський греко-католицький митрополичий ординаріат);
40. Терський С.В. Розвиток археології та історичного краєзнавства на Волині у міжвоєнний період. - С. 172.
41. Hoffman J. Uwagi do wczesnohistorycznych dziejow Wotyhia // Teki historyczne. - 3-4. - 1952.
42. Сташенко H. Анатолій Дублянський на тлі доби. Штрихи до життєпису // Волинський музей: історія і сучасність. Науковий збірник: Матеріали III Всеукр. наук, конф., Луцьк-Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. - Луцьк, 2004. - Вип. 3. - С. 126-132.
43. Павлів Д. Скарб із с. Руда та деякі аспекти культової практики у гальштатський період на заході України // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. - Львів, 2005. - Вип. 9. - С. 257-272.
References (International): 1. Chwalewik E. Zbiory polskie: Archiwa, biblioteki, gabinety, galereje, muzea i inné zbiory pamiqtek przeszlosci w ojczyznie i na obczyznie, Warszawa; Krakow, 1926. -TI, 430 s.
2. Nosek Stefan. Zarys historiji badan archeologicznych w Malopolsce, Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1967.
3. Bandrivskyi M. Svarozhi lyky, Lviv: Lohos, 1992, 104 p.
4. Petehyrych V., Pavliv D. Arkheolohiia v doslidzhenniakh chleniv NTSh, Zapysky NTSh, V. 222 - P. 412-426.
5. Vulyk N. Doslidzhennia kraiovym arkheolohohichnym tovarystvom istorychnykh pamiatok Halychyny v kintsi XIX st. //Istorychni pamiatky Halychyny: Materialy Druhoi nauk, kraieznavchoi konf. (21 lystopada 2002 y.).~ Lviv: Lviv. Nats. un-tu im. I. Franka, 2003, P. 302-305.
6. Krutous A. Do pytannia formuvannia okremykh muzeinykh zbirok Ukrainy ta Lvova u XIX - pershii polovyni XX st., Naukovi zapysky Lvivskoho istorychnoho muzeiu, 1998, Iss. 7, P. 3-13.
7. Antoniuk N.V. Ukrainske kulturne zhyttia v "heneralnii hubernii" (1939-1944 rr.): za materialamy periodychnoi presy - Lviv, 1997- 232 p.
8. Khvedas A. Do istorii diialnosti muzeinykh ustanov v roky Velykoi Vitchyznianoi viiny (1941-1943rr.) (na materialakh arkhiviv ta muzeiv Volynskoi ta Rivnenskoi oblastei) //Volyn nezabutnia: Tez. V Rehionalnoi nauk.-prakt. konf. "Volynski mista, istoriia, kultura, tradytsii", Rivne, 1994. -P. 69-72; Khvedas A. O. Rozvytok kraieznavchykh muzeiv v Zakhidnii Ukraini v kintsi XIX - pershii polovyni 40-kh rr. XX st. Dzherela i literatura (na materialakh Volynskoi, Rivnenskoi ta Ternopilskoi oblastei): Avtoref. ...kand. ist. nauk, Dnipropetrovsk, 1997, 19 p.
9. Dmytruk V. Vybrani chasom (kraieznavtsi Volyni 20-30rr. XX st.) //Volynskyi muzei. Istoriia i suchasnist: Nauk. zb, Lutsk, 1999, Iss. 2, P. 59-62.
10. Prokopchuk V.S. Istorychne kraieznavstvo u Volynskomu voievodstvi (1921-1939rr.) //Kraieznavstvo, 2003, No 1-A, P. 33-41.
11. Terskyi S.V. Volynski materialy kniazhoi doby u fondakh Lvivskoho istorychnoho muzeiu, Zhytomyr v istorii Volyni i Ukrainy: Tez. Vseukr. nauk, kraieznavchoi konf., Zhytomyr, 7-10 veresnia 1994 y, Zhytomyr: ZhO SZhU, 1994, P. 211-212; Terskyi S.V. Z istorii rozvytku arkheolohii ta istorychnoho kraieznavstva na Volyni do Pershoi Svitovoi viiny, Naukovi zapysky Lvivskoho istorychnoho muzeiu, 1997, Iss. 6, ch. 1, P. 148-179; Terskyi S.V. Rozvytok arkheolohii ta istorychnoho kraieznavstva na Volyni u mizhvoiennyi period (1918-1945rr.) //Naukovi zapysky Lvivskoho istorychnoho muzeiu, 1998, Iss. 7, P. 158-179; Terskyi S.V. Arkheolohiia ta istorychne kraieznavstvo Volyni periodu 1946-1991 rr., Naukovi zapysky Lvivskoho istorychnoho muzeiu, 1999, Iss. 8, P. 196-233; Terskyi S.V. Uchast naukovykh ustanov Lvova u vyvchenni starozhytnostei Volyni u mizhvoiennyi period, Istorychni pamiatky Halychyny: Materialy Druhoi nauk, kraieznavchoi konf., K, 21 lystopada 2002 y, Lviv: Lviv. Nats. un-tu im. I. Franka, 2003, P. 337-344; Terskyi S.V. Doslidzhennia ta kolektsionuvannia starozhytnostei Volyni lvivskymy muzeinymy zakladamy (XIX - persha pol. XX cm.), Volynskyi muzei: istoriia i suchasnist: Materialy III Vseukr. nauk, konf., Lutsk-Kolodiazhne, 18-19 travnia 2004 y, Lutsk, 2004, Iss. 3, P. 241-244; Terskyi S.V. Z istorii kolektsionuvannia arkheolohichnykh pam 'yatok lvivskymy naukovymy ta muzeinymy oseredkamy u XIX - persha pol. XX cm. (za arkhivnymy materialamy ta kolektsiiamy Lvivskoho istorychnoho muzeiu), Istorychni pamiatky Halychyny: Materialy Tretoi nauk, kraieznavchoi konf., Lviv, 19 lystopada 2004 y, Lviv: Lviv. Nats. un-tu im. I. Franka, 2005, P. 43-54.
12. Kozlowski Leon Tadeusz, Polski Slownik Biograficzny, T. 15/1, Zeszyt 64, Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1970, S. 19-21.
13. Okhrimenko H.V., Terskyi S.V. Arkheolohichna spadshchyna Yana Fittske, Chas, pomniki, liudzi. Pamiatsi reprasovanykh arkheolahau: Tez. dakl. Mizhnar. kanf., Mensk, 27-30 kastrhchnika 1993 y, Mensk, 1993, P. 89-92.
14. Matwijôw M. Ewakuacja zbiorôw polskich ze Lwowa, Rocznik Lwowski. 1995-1996, Warszawa: Instytut Lwowski, 1996, S. 31-46.
15. Komar V. Hromadska i kulturna diialnist Arsena Richynskoho na Volyni (za materialamy VKM) //Mynule i suchasne Volyni: Oleksandr Tsynkalovskyi i krai. Materialy IX naukovoi istoryko-kraieznavchoimizhnarodnoi konferentsii20-23 sichnia 1998r- Lutsk, 1998, P. 64-65.
16. Tsyt. za: Volyn Radianska (1939-1964 rr.). Zbirnyk dokumentiv i materialiv, Lviv: Kameniar, 1971, Ch. 3, P. 54-55.
17. Terskyi S.V. Muzeieznavstvo. Metodychnyi posibnyk dlia studentiv, Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lvivska politekhnika ", 2004, P. 9.
18. Pasternak Ya. Arkheolohiia Ukrainy, Toronto, 1961, P. 25.
19. Terskyi S.V. Rozvytok arkheolohii ta istorychnoho kraieznavstva na Volyni u mizhvoiennyi period (1918-1945 rr.), P. 159-172.
20. Krichevskii E.Iu. Drevnee naselenie Zapadnoi Ukrainy v epokhu neolita i rannei bronzy, Kratkie soobshcheniia Instituta istorii materialnoi kultury AN SSSR, 1940, Iss. 2; Tikhonova M.A. Kultura zapadnykh oblastei Ukrainy v pervye veka n. e. (K voprosu ob etnoheneze vostochnykh slavian) //Materialy i issledovaniia po arkheolohii SSSR, 1941. -No 6, P. 247-278.
21. Vynokur I.S. Starozhytnosti Skhidnoi Volyni, Pratsi kompleksnoi ekspedytsii Chernivetskoho derzh. un-tu, Chernivtsi, 1960, V. 8.
22. Smishko M.Yu. Selyshche doby poliv pokhovan u Viknynakh Velykykh //Arkheolohiia, 1947, V. 1, P. 111-122.
23. Terskyi S. V. Starozhytnyi Luchesk u svitli arkheolohii, Belarus v sistzme eurapeiskikh kulturnykh suviaziau, Histarichna-arkhealahichni zbornik., Minsk, 1997, Iss. 11, P. 116-123.
24. Kot S., Oshurkevych O. Volynskyi kraieznavchyi muzei. Dolia kulturnykh skarbiv Ukrainy pid chas Druhoi svitovoi viiny: arkhivy, biblioteky, muzei, Kyiv; Bremen, 1996, Vt. 1, 76 p. //Problemy edytsiinoi ta kameralnoi arkheohrafii, Vt. 23, P. 14.
25. Perelyhina O. Vtraty fondovykh kolektsii Lvivskoho istorychnoho muzeiu u roky nimetsko-fashystskoi okupatsii, Naukovi zapysky Lvivskoho istorychnoho muzeiu, L., Novyi chas, 2001, Iss. 10, P. 177-193.
26. Bonusiak Wlodzimierz. Losy historykôw lwowskich - Polakôw podczas II wojny swiatowej, Wielokulturowe srodowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w, T. 2, Rzeszôw, 2004, S. 401-412.
27. DALO, f. P-2591, on. Z, spr., Lvivskyi istorychnyi muzei. Inventarna knyha arkheolohichnykh pamiatok, Ch. 3: Rannoistorychna doba, P. 151 (No 3073-3079).
28. DALO, f. P-2591, on. Z, spr., Lvivskyi istorychnyi muzei. Inventarna knyha eksponativ fondovoi hrupy "Kyivska Rus", V. 2: No 624-938, 3.06-24.06.1948, P. 133-140; V. 3: No 3757-5544, 3.12. 1950-1973, P. 447-459.
29. Voron B. Kavaler Zolotoho Khresta "Za zasluhy" pravoslavnyi panotets, pedahoh i arkheoloh, o. Yu. Shumovskyi ta yoho dush pastyrska, pedahohichna i naukova pratsia na Volyni (1932-1944), Volynskyi muzei: istoriia i suchasnist: Materialy 111 Vseukr. nauk, konf., Lutsk-Kolodiazhne, 18-19 travnia 2004 y, Lutsk, 2004, Iss. 3, P. 302-306.
30. Zaklekta P.M. Povernula zemlia muzeinu ekspozytsiiu, Slovo pravdy, Volodymyr-Volynskyi, 26 kvitnia 1995 y.
31. Za usnoiu informatsiieiu meshkanky Volodymyra p. B. muzei povtorno buv vidkrytyi u 1943 y. i prodovzhuvav pratsiuvaty u pisliavoiennyi period.
32. Khvedas A. Do istorii diialnosti muzeinykh ustanov v roky Velykoi Vitchyznianoi viiny (1941-1943 rr.) (na materialakh arkhiviv ta muzeiv Volynskoi ta Rivnenskoi oblastei), P. 69-72.
33. Petehyrych V.M., Terskyi S.V. Valiavskyi mohylnyk poblyzu Peremyshlia u doslidzhenniakh Ya. Pasternaka, Boikivshchyna. Istoriia ta suchasnist: Materialy Mizhnar. istoryko-narodoznavchoi konf. "Mynule i suchasne Boikivshchyny", yaka vidbulas u Sambori, b bereznia 1996 y. z nahody 140-richchia vid dnia narodzhennia M. Zubrytskoho, Lviv; Sambir, 1996, P. 26-28.
34. Majewski K. Plastyka terrakotowa kultury ceramiki malowanej w zbiorach Lwöwskich, Swiatowit, 1938. -XVII, S. 67-70.
35. Wielowiejski J. Prof. dr. hab. Kazimierz Majewski (1903-1981), Kwartalnik historyi kultury materialnej, Warszawa, 1981, 4, S. 551-554.
36. Krutous A. Storinky z mynuloho (1939-1990) Lvivskoho istorychnoho muzeiu, Naukovi zapysky Lvivskoho istorychnoho muzeiu, 2000, Iss. 9, P. 3-23.
37. Wqgrzynowicz Teresa. Zabytki z epoki brqzu i wczesnej epoki zelaza z Ukrainy i Bialorusi w zbiorach Pahstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Warszawa, 2001, 123 s.
38. C.K. Oleksandr Tsynkalovskyi: zhyttia prysviachene Volyni, Pratsi Tsentru pamiatkoznavstva, K., 1992, Bun. 1, P. 174-180.
39. TsTsIAUL, f. 201: Lvivskyi hreko-katolytskyi mytropolychyi ordynariat);
40. Terskyi S.V. Rozvytok arkheolohii ta istorychnoho kraieznavstva na Volyni u mizhvoiennyi period, P. 172.
41. Hoffman J. Uwagi do wczesnohistorycznych dziejow Wotyhia, Teki historyczne, 3-4, 1952.
42. Stashenko H. Anatolii Dublianskyi na tli doby. Shtrykhy do zhyttiepysu, Volynskyi muzei: istoriia i suchasnist. Naukovyi zbirnyk: Materialy III Vseukr. nauk, konf., Lutsk-Kolodiazhne, 18-19 travnia 2004 y, Lutsk, 2004, Iss. 3, P. 126-132.
43. Pavliv D. Skarb iz s. Ruda ta deiaki aspekty kultovoi praktyky u halshtatskyi period na zakhodi Ukrainy, Materialy i doslidzhennia z arkheolohii Prykarpattia i Volyni, Lviv, 2005, Iss. 9, P. 257-272.
Content type: Article
Appears in Collections:Держава та армія. – 2005. – №541Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.