Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55924
Title: Друкована пропаганда ОУН і УПА на західноукраїнських землях: форми, методи, напрями (40-50-ті рр. ХХ ст.)
Authors: Романишин, Ю. О.
Affiliation: Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України
Bibliographic description (Ukraine): Романишин Ю. О. Друкована пропаганда ОУН і УПА на західноукраїнських землях: форми, методи, напрями (40-50-ті рр. ХХ ст.) / Ю. О. Романишин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 541 : Держава та армія. — С. 101–113.
Bibliographic description (International): Romanishin Iu. O. Drukovana propahanda OUN i UPA na zakhidnoukrainskykh zemliakh: formy, metody, napriamy (40-50-ti rr. KhKh st.) / Iu. O. Romanishin // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 541 : Derzhava ta armiia. — P. 101–113.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 541 : Держава та армія, 2005
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 541 : Держава та армія
Issue Date: 1-Mar-2005
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 94
329.17
356.15](477) “XIX”
Number of pages: 13
Page range: 101-113
Start page: 101
End page: 113
Abstract: Розкрито умови виникнення і діяльність ОУН і УПА.
The conditions of appearance and activity of OUN and UPA are examined.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55924
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
© Романишин Ю. О., 2005
References (Ukraine): 1. Українська націоналістична преса // Організація Українських Націоналістів, 1929-1954: 36. статей у 25-ліття ОУН. - Франція: Видавництво Першої Укр. друкарні, 1955. - С. 229.
2. Бандера С. Ідея і людина в ідеологічному русі. (Бандера С. Перспективи...). - Дрогобич, 1998.
3. Р. II. На шляхах ідейного гарту / Л. Шанковський. Похідні групи ОУН. - Мюнхен: Український самостійник. - С. 71
4. Р. N. Зміст пропаганди українських повстанців серед населення Чехословаччини / В. В’ятрович. Рейди УПА теренами Чехословаччини. - Торонто-Львів, 2001.
5. Р. N. Зміст пропаганди українських повстанців серед населення Чехословаччини / В. В’ятрович. Рейди УПА теренами Чехословаччини. - Торонто-Львіе, 2001.
6. Бандера С. Мої життєписні дані / С. Бандера Перспективи української революції. -Дрогобич, 1998. - С. 7.
7. Лебедь М. Українська Повстанська Армія. Її генеза, ріст у дії, у визвольній боротьбі українського народу за Українську самостійну соборну державу // Сторожа. - 1991. - N° 1. - С. 12.
8. Р. XIV. Ідеологічно-політичний вишкіл - першочергове завдання. -С. 81 /П. Дужий С. Бандера - символ.
9. Славомир. Психологічна війна//До зброї. - 1951. -№ 13. - С. 11-13.
10. Р. І. Під польською окупацією/Д. Куп'як. Спогади нерозстріляного. - Торонто-Нью-Йорк, 1993.
11. 12 прикмет характеру українського націоналіста: Листівка. - Без місця і року видання. -1с.
12. 44 правила життя українського націоналіста: Листівка. - Без місця і року видання. -4 с.
13. Макар В. Пропагандивна діяльність УПА і її доповнення до пропаганди ОУН: Вступні зауваження // Визвольний шлях: Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. - Лондон, 1982. - № 5. - С. 536-544.
14. Р. V. ОУН-УПА в Другій світовій війні / О. Багон. Націоналізм і націоналістичний рух. - Дрогобич. - С. 138.
15. Пропагандист вказівки на передвоєнний час, на час війни й революції та на початкові дні державного будівництва. - Без дати і місця видання (досі ці вказівки знаходилися у спецвідділі ЛНБ ім. В. Стефаника за № 543-с).
16. Інструкція пропаганди. Ч. 1 - Без місця і дати випуску. -1с. (знаходиться у ЛНБ ім. В. Стефаника, № 443-с).
17. Szota W. Zarys rozwoju organizacji ukrainskich nacjonalistow і UPA. C. 196/Wojskowy przeglad historyczne. - Warszawa, 1963. - № 1 (27). - C. 163-218.
18. Федірко T. Ой у лісі, на полянці... //Тернове поле. - Тернопіль, - 1992, 18 груд.
19. Bais G. UPA. С. 176 // Die Ukrainische Volksgruppe im Generalgoufemement. - Berlin, 1952. - C. 159-192.
20. P. IV. Психологическая война ОУН-УПА / Ткаченко С. Повстанческая армия: тактика борьбы. - М., С. 238.
21. Bais G. UPA. - С. 179.
22. Львівський обласний державний архів (Далі: ЛОДА), ф. З, оп. 1, спр. 222, арк. 168.
23. Підгаєцька земля: Історично-мемуарний збірник. - Нью-Йорк-Париж-Сід- ней-Торонто, 1980. - С. 254.
24. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 222, арк. 212-213.
25. ЛОДА, ф. З, оп. 20, спр. 90, арк. 14.
26. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 70, арк. 27.
27. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 70, арк. 27.
28. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 70, арк. 10.
29. ЛОДА, ф. З, оп. 1. спр. 70, арк. 10.
30. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 70, арк. 11.
31. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 70, арк. 12.
32. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 70, арк. 11-12.
33. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 70, арк. 29.
34. Р. N. 1944-1945, с. 215 / Д. Куп'як. Спогади нерозстріляного. - Львів, 1993. - 432 с.
35. Максимович В. Спогади колишнього вояка УПА. С. 25. - Львів: Друк. ЛОРТА, 1992. - 69 с.
36. Максимович В. Спогади колишнього вояка УПА. с. 26. - Львів: Друк. ЛОРТА, 1992. - 69 с.
37. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 70, арк. 29.
38. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 70, арк. 11.
39. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 222, арк. 33.
40. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 222, арк. 99.
41. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 223, арк. 41.
42. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 195, арк. 49.
43. Соколюк 3. Коли замовкне зброя... (З минулої дійсності) // Сучасна Україна. - 1952. -№ 21 (жовтень).
44. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 70, арк. 11.
45. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 225, арк. 137.
46. ЛОДА, ф. З, оп. 1. спр. 70, арк. 13.
47. Гартман О. Психічні й фізичні чинники в війні, с. 26 // До зброї: Журнал української військово-політичної думки. - 1953. - № 18. - С. 19-26.
48. ЛОДА, ф. 5001, оп. 6, спр. 126, арк. 12-13.
49. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 81, арк. 143.
50. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 70, арк. 52.
51. ЛОДА, ф. З, оп. 1, спр. 65, арк. 128.
52. Голубенко І. Коли ми вмирали, нам дзвони не грали... с. 101 //Дзвін. - Львів, 1993. - № 7/9. - С. 90-102.
53. Лизанчук В. Хто чув голос радіостанції “Самостійна Україна”? // За вільну Україну. - Львів, 1996. - 26 груд.
54. ЛОДА, ф. 2, оп. 1, спр. 230, арк. 6.
References (International): 1. Ukrainska natsionalistychna presa, Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv, 1929-1954: 36. statei u 25-littia OUN, Frantsiia: Vydavnytstvo Pershoi Ukr. drukarni, 1955, P. 229.
2. Bandera S. Ideia i liudyna v ideolohichnomu rusi. (Bandera S. Perspektyvy...), Drohobych, 1998.
3. R. II. Na shliakhakh ideinoho hartu, L. Shankovskyi. Pokhidni hrupy OUN, Miunkhen: Ukrainskyi samostiinyk, P. 71
4. R. N. Zmist propahandy ukrainskykh povstantsiv sered naselennia Chekhoslovachchyny, V. Viatrovych. Reidy UPA terenamy Chekhoslovachchyny, Toronto-Lviv, 2001.
5. R. N. Zmist propahandy ukrainskykh povstantsiv sered naselennia Chekhoslovachchyny, V. Viatrovych. Reidy UPA terenamy Chekhoslovachchyny, Toronto-Lvie, 2001.
6. Bandera S. Moi zhyttiepysni dani, S. Bandera Perspektyvy ukrainskoi revoliutsii. -Drohobych, 1998, P. 7.
7. Lebed M. Ukrainska Povstanska Armiia. Yii heneza, rist u dii, u vyzvolnii borotbi ukrainskoho narodu za Ukrainsku samostiinu sobornu derzhavu, Storozha, 1991, N° 1, P. 12.
8. R. XIV. Ideolohichno-politychnyi vyshkil - pershocherhove zavdannia. -P. 81 /P. Duzhyi S. Bandera - symvol.
9. Slavomyr. Psykholohichna viina//Do zbroi, 1951. -No 13, P. 11-13.
10. R. I. Pid polskoiu okupatsiieiu/D. Kupiak. Spohady nerozstrilianoho, Toronto-Niu-York, 1993.
11. 12 prykmet kharakteru ukrainskoho natsionalista: Lystivka, Bez mistsia i roku vydannia. -1p.
12. 44 pravyla zhyttia ukrainskoho natsionalista: Lystivka, Bez mistsia i roku vydannia. -4 p.
13. Makar V. Propahandyvna diialnist UPA i yii dopovnennia do propahandy OUN: Vstupni zauvazhennia, Vyzvolnyi shliakh: Suspilno-politychnyi i naukovo-literaturnyi misiachnyk, London, 1982, No 5, P. 536-544.
14. R. V. OUN-UPA v Druhii svitovii viini, O. Bahon. Natsionalizm i natsionalistychnyi rukh, Drohobych, P. 138.
15. Propahandyst vkazivky na peredvoiennyi chas, na chas viiny y revoliutsii ta na pochatkovi dni derzhavnoho budivnytstva, Bez daty i mistsia vydannia (dosi tsi vkazivky znakhodylysia u spetsviddili LNB im. V. Stefanyka za No 543-s).
16. Instruktsiia propahandy. Ch. 1 - Bez mistsia i daty vypusku. -1p. (znakhodytsia u LNB im. V. Stefanyka, No 443-s).
17. Szota W. Zarys rozwoju organizacji ukrainskich nacjonalistow i UPA. P. 196/Wojskowy przeglad historyczne, Warszawa, 1963, No 1 (27), P. 163-218.
18. Fedirko T. Oi u lisi, na poliantsi... //Ternove pole, Ternopil, 1992, 18 hrud.
19. Bais G. UPA. P. 176, Die Ukrainische Volksgruppe im Generalgoufemement, Berlin, 1952, P. 159-192.
20. P. IV. Psikholohicheskaia voina OUN-UPA, Tkachenko S. Povstancheskaia armiia: taktika borby, M., P. 238.
21. Bais G. UPA, P. 179.
22. Lvivskyi oblasnyi derzhavnyi arkhiv (Dali: LODA), f. Z, op. 1, spr. 222, ark. 168.
23. Pidhaietska zemlia: Istorychno-memuarnyi zbirnyk, Niu-York-Paryzh-Sid- nei-Toronto, 1980, P. 254.
24. LODA, f. Z, op. 1, spr. 222, ark. 212-213.
25. LODA, f. Z, op. 20, spr. 90, ark. 14.
26. LODA, f. Z, op. 1, spr. 70, ark. 27.
27. LODA, f. Z, op. 1, spr. 70, ark. 27.
28. LODA, f. Z, op. 1, spr. 70, ark. 10.
29. LODA, f. Z, op. 1. spr. 70, ark. 10.
30. LODA, f. Z, op. 1, spr. 70, ark. 11.
31. LODA, f. Z, op. 1, spr. 70, ark. 12.
32. LODA, f. Z, op. 1, spr. 70, ark. 11-12.
33. LODA, f. Z, op. 1, spr. 70, ark. 29.
34. R. N. 1944-1945, P. 215, D. Kupiak. Spohady nerozstrilianoho, Lviv, 1993, 432 p.
35. Maksymovych V. Spohady kolyshnoho voiaka UPA. P. 25, Lviv: Druk. LORTA, 1992, 69 p.
36. Maksymovych V. Spohady kolyshnoho voiaka UPA. P. 26, Lviv: Druk. LORTA, 1992, 69 p.
37. LODA, f. Z, op. 1, spr. 70, ark. 29.
38. LODA, f. Z, op. 1, spr. 70, ark. 11.
39. LODA, f. Z, op. 1, spr. 222, ark. 33.
40. LODA, f. Z, op. 1, spr. 222, ark. 99.
41. LODA, f. Z, op. 1, spr. 223, ark. 41.
42. LODA, f. Z, op. 1, spr. 195, ark. 49.
43. Sokoliuk 3. Koly zamovkne zbroia... (Z mynuloi diisnosti), Suchasna Ukraine, 1952. -No 21 (zhovten).
44. LODA, f. Z, op. 1, spr. 70, ark. 11.
45. LODA, f. Z, op. 1, spr. 225, ark. 137.
46. LODA, f. Z, op. 1. spr. 70, ark. 13.
47. Hartman O. Psykhichni y fizychni chynnyky v viini, P. 26, Do zbroi: Zhurnal ukrainskoi viiskovo-politychnoi dumky, 1953, No 18, P. 19-26.
48. LODA, f. 5001, op. 6, spr. 126, ark. 12-13.
49. LODA, f. Z, op. 1, spr. 81, ark. 143.
50. LODA, f. Z, op. 1, spr. 70, ark. 52.
51. LODA, f. Z, op. 1, spr. 65, ark. 128.
52. Holubenko I. Koly my vmyraly, nam dzvony ne hraly... P. 101 //Dzvin, Lviv, 1993, No 7/9, P. 90-102.
53. Lyzanchuk V. Khto chuv holos radiostantsii "Samostiina Ukraine"?, Za vilnu Ukrainu, Lviv, 1996, 26 hrud.
54. LODA, f. 2, op. 1, spr. 230, ark. 6.
Content type: Article
Appears in Collections:Держава та армія. – 2005. – №541Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.