Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55922
Title: Офіційні документи ОУН воєнного періоду 1939-1945 рр. (документознавчий аспект)
Authors: Лісіна, С. О.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Лісіна С. О. Офіційні документи ОУН воєнного періоду 1939-1945 рр. (документознавчий аспект) / С. О. Лісіна // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 541 : Держава та армія. — С. 87–96.
Bibliographic description (International): Lisina S. O. Ofitsiini dokumenty OUN voiennoho periodu 1939-1945 rr. (dokumentoznavchyi aspekt) / S. O. Lisina // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 541 : Derzhava ta armiia. — P. 87–96.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 541 : Держава та армія, 2005
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 541 : Держава та армія
Issue Date: 1-Mar-2005
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 94(477)”1939/1945”(06)
930.22
Number of pages: 10
Page range: 87-96
Start page: 87
End page: 96
Abstract: Подано типологічну класифікацію офіційних документів на основі матеріалів Організації Українських Націоналістів за період 1939-1945 рр.
It was given typological classification of official documents on the basis of materials of the Organization Ukrainien Nationaliste for the period 1939-1945.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55922
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
© Лісіна С. О., 2005
References (Ukraine): 1. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-01. - К, 1995.
2. ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання видань. Терміни та визначення. - Чинний від 1995-23-02. - К., 1995.
3. Кулеіиов С. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД, ДАКККіМ. - 2000. - 162 С.
4. Кулешов С. Концепції документа як засобу соціальних комунікацій// Вісн. ХДАК. - Харків, 1999. - Bun. 1. - С. 38-47.
5. Кулешов С. Про базові поняття документознавства // Студії з арх. справи та документознавство / УДНДІАСД. - 1997. - Т. 2. - С. 72-75.
6. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник для студ. вузов культуры. - 2-е изд., перераб. и доп. -К, 2000. (Вища освіта XXIстоліття).
7. Швецова-Водка Г. Типологія документа: Навч. посібн. для студ. ін-тів культури. - К., 1998.
8. Швецова-Водка Г. Функціональне визначення документа // Духовне відродження культури України: Традиції, сучасність: Матеріали і тези Міжнар. наук.-практ. конф. 16-18 трав. 1994р. /РДІК та ін. - Рівне, 1994. - С. 126-127.
9. Швецова-Водка Г. Значення поняття “документ” у документаційно-інформаційних науках //Культура України: Історія і сучасність: Респ. наук.-теорет. конф., 26-28 жовт. 1992 р.: Тези доп. /ХДІК. - Харків, 1992. - С. 324-326.
10. Столяров Ю.Н. Класификация документа: Решения и проблемы // Книга: Исслед. и материалы. - М., 1995. - Сб. 70. - С. 24—40.
11. Хойнацький М. Основи стандартизації // Вісн. кн. палати. - 2002. -М 1. - С. 32-35; №2. - С. 22-25; № 3. - С. 16-19.
12. КентійА.В. Нариси історії ОУН (1929-1941 рр.) /НАНУ. ЦДАГО України. - К, 1998.
13. Киричук Ю. Нарис з історії українського національно-визвольного руху 40-50-х років XX століття. - Львів, 2000.
14. Косик В. Україна у Другій світовій війні у документах: 36. німецьких архівних матеріалів (1942-1943) / Зібрав і упор. В. Косик. - Львів, 1999.
15. Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. - Париж - Нью-Йорк - Львів, 1993.
16. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни: Нові документи і матеріали. - К, 1996.
17. Сергійчук В. Десять буремних літ: Західноукраїнські землі в 1944-1953 рр.: Нові документи і матеріали. - К, 1998.
18. Трофимович В.В. Історія військових формувань ОУН: (1939-1945). - Львів, 1994.
19. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170000 / Уклад, і гол. ред. В.Т. Бусел. - К, 2003.
20. Швецова-Водка Г.М. Типологія книги: Навч. посібник / Рівнен. держ. ін-т культури. - К, 1999.
21. Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. Т. І: 1920-1939 / За ред. С. Ленкавського. - Мюнхен - Лондон - Нью- Йорк, 1968.
22. Новий тлумачний словник української мови: У 4 т./ Уклад. В. Яремко, О. Сліпушко. - К, 1998.
23. Словник іншомовних слів / Уклад. С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. - К, 2000.
24. Лебедь М. УПА Ч. 1: Німецька окупація України: Репринт, вид. - Дрогобич, 1993.
25. ЦДАВО, ф. 3833, оп. 1, спр. 233, арк. 1.
26. ЦДАВО, ф. 3833, оп. 1, спр. 230, арк. 11-14.
27. Мірчук П. Революційний змог за УССД: (Хто такі “бандерівці”, “мельниківці”, “двій карі"). Т. 1. - Нью-Йорк - Торонто - Лондон: Союз Українських політв’язнів, 1985. - 222 с.
28. ЦДАВОВ України, ф. 3833, оп. 2, спр. 89, арк. 5.
29. Ідея і чин. - 1942. - № 1. - 1 лист. - С. 3.
30. ЦДАВОВ України, ф. 3833. - оп. 1, спр. 42, арк. 55.
31. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни: Нові документи і матеріали. - К, 1996. - С. 313-316.
32. Українська Головна Визвольна Рада: Документи, офіційні публікації, матеріали. Кн. 1. - Львів, 1992. - С. 34—40.
33. ЦДАВОВ України, ф. 3967, оп. 1, спр. 31, арк. 5.
34. ОУН в світлі постанов Великих Зборів, конференцій та інших документів з боротьби 1929-1955 р. - Б.м., 1955. - 371 с. (Бібліотека Українського Підпільника; Ч. 1).
35. Гаврилів 1.0. Акт ЗО червня 1941 року - історичний етап відновлення української державності // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка. - 2001. - № 431. - С. 83.
36. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і матеріали // Сучасність. - 1983. -Т. 3. - С. 25-35, С. 36—43.
37. Стецько Я. ЗО червня 1941 року. - Торонто, 1967. - С.180.
38. Дружини Українських націоналістів в 1941—42 роках. - Мюнхен, 1953. - С. 55.
39. Українська Головна Визвольна Рада: 36. документів за 1944—1950 рр. - Б.м.: ЗЧОУН, 1956. - 353 с.
40. Українська Повстанська Армія: 36. документів за 1942-1950 рр. Ч. 1. - Б.м.: ЗЧОУН, 1957. - 446 с. (Б-каукр. підпільника; Ч. 6).
41. Українська Повстанська Армія: Бойові дії УПА за 1943-1950рр. Ч.2.- Б.м.: ЗЧОУН, 1960. - 440 с. (Б-каукр. підпільника; Ч. 7).
42. Мірчук П. Українська Повстанська Армія: 1942-1952. - Мюнхен, 1953. -319 с.
43. На зов Києва: Український націоналізм у II світовій війні: 36. ст., спогадів і документів. - К, 1993. - С.454.
44. Бандера С. Мої життєписні дані // Чайковський Д. Московські вбивці Бандери перед судом. - Мюнхен, 1965. - С. 439-445.
45. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 931, арк. 104-104а.
46. ЦДАГО України, ф. 3837, оп. 1, спр. 6, арк. 18-18 зв.
References (International): 1. DSTU 3017-95. Vydannia. Osnovni vydy. Terminy ta vyznachennia. Chynnyi vid 1995-01-01, K, 1995.
2. DSTU 3018-95. Vydannia. Polihrafichne vykonannia vydan. Terminy ta vyznachennia, Chynnyi vid 1995-23-02, K., 1995.
3. Kuleiyov S. Dokumentoznavstvo: Istoriia. Teoretychni osnovy, UDNDIASD, DAKKKiM, 2000, 162 p.
4. Kuleshov S. Kontseptsii dokumenta yak zasobu sotsialnykh komunikatsii// Visn. KhDAK, Kharkiv, 1999, Bun. 1, P. 38-47.
5. Kuleshov S. Pro bazovi poniattia dokumentoznavstva, Studii z arkh. spravy ta dokumentoznavstvo, UDNDIASD, 1997, V. 2, P. 72-75.
6. Kushnarenko N.N. Dokumentovedenye: Uchebnyk dlia stud. vuzov kultury, 2-e yzd., pererab. y dop. -K, 2000. (Vyshcha osvita XXIstolittia).
7. Shvetsova-Vodka H. Typolohiia dokumenta: Navch. posibn. dlia stud. in-tiv kultury, K., 1998.
8. Shvetsova-Vodka H. Funktsionalne vyznachennia dokumenta, Dukhovne vidrodzhennia kultury Ukrainy: Tradytsii, suchasnist: Materialy i tezy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. 16-18 trav. 1994y. /RDIK and other - Rivne, 1994, P. 126-127.
9. Shvetsova-Vodka H. Znachennia poniattia "dokument" u dokumentatsiino-informatsiinykh naukakh //Kultura Ukrainy: Istoriia i suchasnist: Resp. nauk.-teoret. konf., 26-28 zhovt. 1992 y., Tezy dop. /KhDIK, Kharkiv, 1992, P. 324-326.
10. Stoliarov Iu.N. Klasifikatsiia dokumenta: Resheniia i problemy, Kniha: Issled. i materialy, M., 1995, Sb. 70, P. 24-40.
11. Khoinatskyi M. Osnovy standartyzatsii, Visn. kn. palaty, 2002. -M 1, P. 32-35; No 2, P. 22-25; No 3, P. 16-19.
12. KentiiA.V. Narysy istorii OUN (1929-1941 rr.) /NANU. TsDAHO Ukrainy, K, 1998.
13. Kyrychuk Yu. Narys z istorii ukrainskoho natsionalno-vyzvolnoho rukhu 40-50-kh rokiv XX stolittia, Lviv, 2000.
14. Kosyk V. Ukraine u Druhii svitovii viini u dokumentakh: 36. nimetskykh arkhivnykh materialiv (1942-1943), Zibrav i upor. V. Kosyk, Lviv, 1999.
15. Kosyk V. Ukraine i Nimechchyna u druhii svitovii viini, Paryzh - Niu-York - Lviv, 1993.
16. Serhiichuk V. OUN-UPA v roky viiny: Novi dokumenty i materialy, K, 1996.
17. Serhiichuk V. Desiat buremnykh lit: Zakhidnoukrainski zemli v 1944-1953 rr., Novi dokumenty i materialy, K, 1998.
18. Trofymovych V.V. Istoriia viiskovykh formuvan OUN: (1939-1945), Lviv, 1994.
19. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy: 170000, Uklad, i hol. red. V.T. Busel, K, 2003.
20. Shvetsova-Vodka H.M. Typolohiia knyhy: Navch. posibnyk, Rivnen. derzh. in-t kultury, K, 1999.
21. Mirchuk P. Narys istorii Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv. T. I: 1920-1939, ed. S. Lenkavskoho, Miunkhen - London - Niu- York, 1968.
22. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: U 4 t./ Uklad. V. Yaremko, O. Slipushko, K, 1998.
23. Slovnyk inshomovnykh sliv, Uklad. S.M. Morozov, L.M. Shkaraputa, K, 2000.
24. Lebed M. UPA Ch. 1: Nimetska okupatsiia Ukrainy: Reprynt, vyd, Drohobych, 1993.
25. TsDAVO, f. 3833, op. 1, spr. 233, ark. 1.
26. TsDAVO, f. 3833, op. 1, spr. 230, ark. 11-14.
27. Mirchuk P. Revoliutsiinyi zmoh za USSD: (Khto taki "banderivtsi", "melnykivtsi", "dvii kari"). V. 1, Niu-York - Toronto - London: Soiuz Ukrainskykh politviazniv, 1985, 222 p.
28. TsDAVOV Ukrainy, f. 3833, op. 2, spr. 89, ark. 5.
29. Ideia i chyn, 1942, No 1, 1 lyst, P. 3.
30. TsDAVOV Ukrainy, f. 3833, op. 1, spr. 42, ark. 55.
31. Serhiichuk V. OUN-UPA v roky viiny: Novi dokumenty i materialy, K, 1996, P. 313-316.
32. Ukrainska Holovna Vyzvolna Rada: Dokumenty, ofitsiini publikatsii, materialy. Kn. 1, Lviv, 1992, P. 34-40.
33. TsDAVOV Ukrainy, f. 3967, op. 1, spr. 31, ark. 5.
34. OUN v svitli postanov Velykykh Zboriv, konferentsii ta inshykh dokumentiv z borotby 1929-1955 r, B.m., 1955, 371 p. (Biblioteka Ukrainskoho Pidpilnyka; Ch. 1).
35. Havryliv 1.0. Akt ZO chervnia 1941 roku - istorychnyi etap vidnovlennia ukrainskoi derzhavnosti, Visn. Nats. un-tu "Lvivska politekhnika, 2001, No 431, P. 83.
36. Ukrainska suspilno-politychna dumka v 20 stolitti: Dokumenty i materialy, Suchasnist, 1983. -V. 3, P. 25-35, P. 36-43.
37. Stetsko Ia. ZO chervnia 1941 roku, Toronto, 1967, P.180.
38. Druzhyny Ukrainskykh natsionalistiv v 1941-42 rokakh, Miunkhen, 1953, P. 55.
39. Ukrainska Holovna Vyzvolna Rada: 36. dokumentiv za 1944-1950 rr, B.m., ZChOUN, 1956, 353 p.
40. Ukrainska Povstanska Armiia: 36. dokumentiv za 1942-1950 rr. Ch. 1, B.m., ZChOUN, 1957, 446 p. (B-kaukr. pidpilnyka; Ch. 6).
41. Ukrainska Povstanska Armiia: Boiovi dii UPA za 1943-1950rr. Ch.2, B.m., ZChOUN, 1960, 440 p. (B-kaukr. pidpilnyka; Ch. 7).
42. Mirchuk P. Ukrainska Povstanska Armiia: 1942-1952, Miunkhen, 1953. -319 p.
43. Na zov Kyieva: Ukrainskyi natsionalizm u II svitovii viini: 36. st., spohadiv i dokumentiv, K, 1993, P.454.
44. Bandera S. Moi zhyttiepysni dani, Chaikovskyi D. Moskovski vbyvtsi Bandery pered sudom, Miunkhen, 1965, P. 439-445.
45. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 23, spr. 931, ark. 104-104a.
46. TsDAHO Ukrainy, f. 3837, op. 1, spr. 6, ark. 18-18 zv.
Content type: Article
Appears in Collections:Держава та армія. – 2005. – №541Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.