Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55919
Название: Роль Української Повстанської Армії (УПА) у спільній боротьбі поневолених народів у Другій світовій війні
Авторы: Замлинський, Т. І.
Принадлежность: Національний університет “Львівська політехніка”
Библиографическое описание: Замлинський Т. І. Роль Української Повстанської Армії (УПА) у спільній боротьбі поневолених народів у Другій світовій війні / Т. І. Замлинський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 541 : Держава та армія. — С. 69–73.
Bibliographic description: Zamlynskyi T. I. Rol Ukrainskoi Povstanskoi Armii (UPA) u spilnii borotbi ponevolenykh narodiv u Druhii svitovii viini / T. I. Zamlynskyi // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 541 : Derzhava ta armiia. — P. 69–73.
Является частью издания: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 541 : Держава та армія, 2005
Журнал/сборник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Выпуск/№ : 541 : Держава та армія
Дата публикации: 1-мар-2005
Издательство: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Место издания, проведения: Львів
Lviv
УДК: 94(477.8)”194”
Количество страниц: 5
Диапазон страниц: 69-73
Начальная страница: 69
Последняя страница: 73
Краткий осмотр (реферат): Досліджується вклад УПА у зміцнення єдності поневолених народів у Другій світовій війні.
In the article the contribution of Ukrainian Insurgent Army to the strengthening of the enslaved nations’ unity in the World War II is analyzed.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55919
Владелец авторского права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
© Замлинський Т. І., 2005
Список литературы: 1. Лебедь М. УПА. Українська Повстанська Армія. -Дрогобич, 1993.
2. Історія УПА. (Без прізвища, місця і дати видання. Автору статті вдалося встановити прізвище того, хто написав цю роботу на основі інформації, що міститься на с. 77 - це Шанковський Л.).
3. Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942-1952. - Мюнхен, 1953.
4. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Париж - Нью-Йорк - Львів, 1993.
5. Киричук Ю. Український -національний рух 40-50-х років XX століття: ідеологія та практика. - Львів, 2003.
6. Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942-1952. Документи і матеріали. - Львів, 1991.
7. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни: Нові документи і матеріали. - К, 1996.
8. Літопис УПА. Т.1. Кн.1. - Торонто, 1989.
9. Історія українського війська. 1917-1995. - Львів, 1996.
10. Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух. Історія та ідеї. - Дрогобич, 1994.
11. Ідзьо В. Українська Повстанська Армія - згідно зі свідченнями німецьких та радянських архівів. - Львів, 2005.
12. Літопис УПА: Нова серія. Т.1. - Киів-Торонто, 1995.
13. Содоль П. Українська Повстанча Армія. 1943-1949: Довідник. - Нью-Йорк, 1994.
14. Довідник з історії України. - 2-ге вид. / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. - К., 2002.
15. Народне слово. - 2005. - 15-22 квітня.
References: 1. Lebed M. UPA. Ukrainska Povstanska Armiia. -Drohobych, 1993.
2. Istoriia UPA. (Bez prizvyshcha, mistsia i daty vydannia. Avtoru statti vdalosia vstanovyty prizvyshche toho, khto napysav tsiu robotu na osnovi informatsii, shcho mistytsia na P. 77 - tse Shankovskyi L.).
3. Mirchuk P. Ukrainska Povstanska Armiia. 1942-1952, Miunkhen, 1953.
4. Kosyk V. Ukraine i Nimechchyna u Druhii svitovii viini, Paryzh - Niu-York - Lviv, 1993.
5. Kyrychuk Yu. Ukrainskyi -natsionalnyi rukh 40-50-kh rokiv XX stolittia: ideolohiia ta praktyka, Lviv, 2003.
6. Mirchuk P. Ukrainska Povstanska Armiia. 1942-1952. Dokumenty i materialy, Lviv, 1991.
7. Serhiichuk V. OUN-UPA v roky viiny: Novi dokumenty i materialy, K, 1996.
8. Litopys UPA. V.1. Kn.1, Toronto, 1989.
9. Istoriia ukrainskoho viiska. 1917-1995, Lviv, 1996.
10. Bahan O. Natsionalizm i natsionalistychnyi rukh. Istoriia ta idei, Drohobych, 1994.
11. Idzo V. Ukrainska Povstanska Armiia - zghidno zi svidchenniamy nimetskykh ta radianskykh arkhiviv, Lviv, 2005.
12. Litopys UPA: Nova seriia. V.1, Kyiv-Toronto, 1995.
13. Sodol P. Ukrainska Povstancha Armiia. 1943-1949: Dovidnyk, Niu-York, 1994.
14. Dovidnyk z istorii Ukrainy, 2-he vyd., by gen. ed. I. Pidkovy, R. Shusta, K., 2002.
15. Narodne slovo, 2005, 15-22 kvitnia.
Тип содержания: Article
Располагается в коллекциях:Держава та армія. – 2005. – №541Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.