Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55899
Title: Аналізування факторів впливу на толінгові операції підприємств
Other Titles: Analysis of factors influence on tolling operations of enterprises
Authors: Адамів, М. Є.
Коць, І. І.
Adamiv, M. Ye.
Kots, I. I.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Адамів М. Є. Аналізування факторів впливу на толінгові операції підприємств / М. Є. Адамів, І. І. Коць // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 2. — № 1. — С. 1–12.
Bibliographic description (International): Adamiv M. Ye. Analysis of factors influence on tolling operations of enterprises / M. Ye. Adamiv, I. I. Kots // Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2. — No 1. — P. 1–12.
Is part of: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, 1 (2), 2020
Journal/Collection: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку
Issue: 1
Volume: 2
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/smeu2020.01.001
UDC: 658
339.9
Keywords: толінгові операції
фактори
кореляційно-регресійна модель
факторні показники
результуючий показник
експорт
давальницька сировина
готова продукція
tolling operations
factors
correlation-regression model
factor indicators
resultant indicator
export
raw materials
finished goods
Number of pages: 12
Page range: 1-12
Start page: 1
End page: 12
Abstract: Охарактеризовано інструментарій аналізування факторів впливу на толінгові операції підприємств. На підставі результатів анкетного опитування визначено ключові фактори впливу на толінгові операції підприємств та вибрано репрезентативні індикатори, які відображають їхній вплив. Розроблено та обґрунтувано кореляційнорегресійні залежності індикаторів інтерпретації найвагоміших внутрішніх факторів впливу та зовнішніх факторів впливу на результативний показник виконання толінгових операцій підприємства.
A lot of factors from the domestic, national and international environment have a significant influence on the decision to initiate tolling cooperation and its continuation. In today’s hyperdynamic and extremely uncertain economic conditions it has been substantiated that correlation-regression modeling is the most effective tool for quantitative analysis of the factors influencing the enterprise's tolling operations. To develop a correlation-regression dependence, there was identified the key internal factors (state and level of use of production capacities of the enterprise and state of social and personnel support of the enterprise) and external factors (level of efficiency of work of customs authorities in the field of customs clearance and control of tolling operations, state of relations with counterparties, state of infrastructure in the country) that influence on the selected resultant indicator – the volume of export of products manufactured by the processing enterprise on the basis of raw materials. As a result of the performed regression modeling, statistically adequate regression models were constructed, reflecting quantitative dependencies between the investigated dependent resultant indicator and independent internal and external factors. For both models, the multiple correlation coefficients approach one, indicating that there is a close relationship between the resultant and factor indicators. In this case, the established absence of multicollinearity (tight coupling) between the independent variables of the two models also confirms their reliability. In addition, the adequacy of the constructed models is evidenced by the excess of the calculated value of the Fisher criterion over its critical value in both cases. The results of correlation-regression analysis make it possible to conclude that the volume of exports of finished goods produced by processing enterprises on the basis of the raw materials depends on such internal factor indicators (capacity use indicator, production quality indicator, level of competence of workers who perform tolling operations) and external factor indicators (indicator of quality of performance of contractual obligations by tollinger, indicator of quality of logistics infrastructure in the region of the processing enterprise, the coefficient of quality of customs provision of the tolling sphere in the region of the processing enterprise).
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55899
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Адамів М. Є., Коць І. І., 2020
References (Ukraine): 1. Серединська В. М., Загородна О. М., Федорович Р. В. (2010). Економічний аналіз. Тернопіль: Астон.
2. Дідик А. М. (2016). Полівекторний розвиток підприємств: соціально-економічні та регулятивні аспекти. Львів: Галицька видавнича спілка.
3. Олексів І. Б., Лісович Т. Ю. (2014). Формування методу оцінювання ефективності впровадження організаційних змін у систему управління підприємством. Бізнес Інформ, 7. С. 359–364.
4. Олексів І. Б. (2011). Практичні аспекти формування симультативної моделі врахування інтересів груп економіко-управлінського впливу для українських підприємств”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Серія: “Проблеми економіки та управління”. № 698. С. 237–244.
5. Тимощук М. Р., Кузьмін О. Є., Фещур Р. В. та ін. (2007). Планування соціально-економічного розвитку підприємств. Київ: УСБ НБУ.
6. Фещур Р. В., ред. (2010). Економіко-математичне моделювання. Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”.
7. Фещур Р. В., Кічор В. П., Барвінський А. Ф., Тимощук М. Р. (2010). Статистика. Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”.
8. Благун І. С., Кічор В. П., Фещур Р. В., Воробець С. Й. (2011). Математичні методи в економіці. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан.
9. Нагірна М. Я. (2015). Систематизація економічних індикаторів етіологічної діагностики експортноімпортної діяльності підприємств. Вісник Одеського нац. університету ім. І. І. Мечникова, Серія: Економіка. 20 (2/1). С. 93–97.
10. Мельник О. Г., Нагірна М. Я. (2013). Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства. Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. 5 (43). С. 63–66.
11. Крикавський Є. В., Косар Н. С., Мних О. Б., Сорока О. А. (2004), Маркетингові дослідження, Львів: Інтелект-Захід.
12. Селезньова К. В. (2013). Обгрунтування факторів впливу на розвиток експортного потенціалу машинобудівного підприємства. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”, Технічний прогрес та ефективність виробництва. 45 (1018). С. 102–115.
13. Мельник О. Г. (2010). Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”.
References (International): 1. Seredynska V. M., Zahorodna O. M. & Fedorovych R. V. (2010). Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]. Ternopil: Aston (in Ukrainian).
2. Didyk A. M. (2016). Polivektornyi rozvytok pidpryiemstv: sotsialnoekonomichni ta rehuliatyvni aspekty [Polyvectoral development of enterprises: socio-economical and regulatory aspects]. Lviv: Halytska vydavnycha spilka (in Ukrainian).
3. Oleksiv I. B. & Lisovych T. Iu. (2014). Formuvannia metodu otsiniuvannia efektyvnosti vprovadzhennia orhanizatsiinykh zmin u systemu upravlinnia pidpryiemstvom [Formation of a method for assessing the effectiveness of implementing organizational changes in the enterprise management system]. Biznes Inform [Business Inform], 7, рр. 359–364 (in Ukrainian).
4. Oleksiv I. B. (2011).Praktychni aspekty formuvannia symultatyvnoi modeli vrakhuvannia interesiv hrup ekonomiko-upravlinskoho vplyvu dlia ukrainskykh pidpryiemstv [Practical Aspects of Forming an Simultaneous Model of Consideration of Interests of Groups of Economic and Management Impact for Ukrainian Enterprises]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, Seriia: “Problemy ekonomiky ta upravlinnia” [Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”, Series: “Problems of Economics and Management”], 698, рр. 237–244 (in Ukrainian).
5. Tymoshchuk M. R., Kuzmin O. Ie., Feshchur R. V. & inshi (2007). Planuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku pidpryiemstv [Planning of socio-economic development of enterprises]. K.: USB NBU (in Ukrainian).
6. Feshchur R. V., red. (2010). Ekonomiko-matematychne modeliuvannia [Economic and Mathematical Modeling]. Lviv: Bukhhalterskyi tsentr “Azhur” (in Ukrainian).
7. Feshchur R. V., Kichor V. P., Barvinskyi A. F. & Tymoshchuk M. R. (2010). Statystyka [Statistics]. Lviv: Bukhhalterskyi tsentr “Azhur” (in Ukrainian).
8. Blahun I. S., Kichor V. P., Feshchur R. V. & Vorobets S. I. (2011). Matematychni metody v ekonomitsi [Mathematics methods in economics]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan (in Ukrainian).
9. Nahirna M. Ia. (2015). Systematyzatsiia ekonomichnykh indykatoriv etiolohichnoi diahnostyky eksportnoimportnoi diialnosti pidpryiemstv [Systematization of economic indicators of etiological diagnostics of export-import activity of enterprises]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova, Seriia: Ekonomika [Bulletin of the Odessa II Mechnikov National University, Series: Economics], 20 (2/1), рр. 93–97 (in Ukrainian).
10. Melnyk O. H. & Nahirna M. Ia. (2013). Diahnostyka faktoriv vplyvu na eksportnu diialnist pidpryiemstva [Diagnosis of factors of influence on the export activity of the enterprise]. Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal “Innovatsiina ekonomika” [All-Ukrainian Research and Production Journal “Innovative Economy”], 5 (43), рр. 63–66 (in Ukrainian).
11. Krykavskyj Ye. V., Kosar N. S., Mnykh O. B. & Soroka O. A. (2004). Marketynhovi doslidzhennia [Market Research]. Lviv: Intelekt-Zakhid (in Ukrainian).
12. Seleznova K. V. (2013). Obhruntuvannia faktoriv vplyvu na rozvytok eksportnoho potentsialu mashynobudivnoho pidpryiemstva [Substantiation of factors of influence on development of export potential of machine-building enterprise]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhPI”, Tekhnichnyi prohres ta efektyvnist vyrobnytstva [Bulletin of the National Technical University “KhPI”, Technical progress and production efficiency], 45 (1018), рр. 102–115(in Ukrainian) .
13. Melnyk O. H. (2010). Systemy diahnostyky diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv: polikryterialna kontseptsiia ta instrumentarii [Systems of diagnostics of activity of machine-building enterprises: polycriteria concept and toolkit]. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” (in Ukrainian).
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2020. – Volume 2, number 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.