Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55896
Title: Інформаційна війна як сучасне глобалізаційне явище
Other Titles: The information war as a modern globalization phenomenon
Authors: Жаровська, Ірина
Ортинська, Наталія
Zharovska, Iryna
Ortinska, Nataliya
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Жаровська І. Інформаційна війна як сучасне глобалізаційне явище / Ірина Жаровська, Наталія Ортинська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 56–61.
Bibliographic description (International): Zharovska I. The information war as a modern globalization phenomenon / Iryna Zharovska, Nataliya Ortinska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 56–61.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.26.056
UDC: 340.12
342.726
Keywords: інформаційна війна
засоби ведення війни
інформаційні ресурси
глобалізація
суверенітет
information war
means of warfare
information resources
globalization
sovereignty
Number of pages: 6
Page range: 56-61
Start page: 56
End page: 61
Abstract: Розглянуто прояв соціально-правової природи в такому новітньому глобалізаційному явищі, як інформаційна війна. Доведено, що маніпулювання інформацією через психологічний вплив на опонента давно був засобом ведення війни. Вказано, що особливістю інформаційної війни є не тільки те, що вплив здійснюється з використанням новітніх засобів, а й те, що це непідконтрольний ресурс, який дуже слабо піддається правовій регламентації, тому активно застосовує неправдиву, перекручену інформацію як засіб маніпуляції свідомістю. Сучасне глобалізоване суспільство трансформує роль держави, державної влади, системи державної оборони у військовому конфлікті. Держава за правилами міжнародного права володіє суверенітетом, що означає: держава є остаточним арбітром, упорядкувачем суспільних відносин у межах свого географічного кордону. Сьогодні держави втрачають основні ознаки державності у вигляді географічних кордонів та розмиваютья поняття суверенітету.
The article deals with the manifestation of socio-legal nature in such a recent globalization phenomenon as the information war. It has been proven that manipulating information through psychological influence on an opponent has historically been a means of warfare. It is pointed out that the peculiarity of the information war is not only that the influence is exercised through the use of the latest means, but also that it is an uncontrolled resource that is very weakly regulated, and therefore actively uses false, distorted information as a means of manipulation of consciousness. Today’s globalized society is transforming the role of the state, state power, and state defense systems in military conflict. The state under the rules of international law has sovereignty, which means that the state is the final arbiter, the organizer of social relations within its geographical boundary. Today, states are losing the main features of statehood in the form of geographical borders and blurring the concept of sovereignty.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55896
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Жаровська І., Ортинська Н., 2020
URL for reference material: https://zn.ua/WORLD/v-es-naschitalibolee-5-tysyach-sluchaev-rasprostraneniya-rossiey-feykov-312722_.html
http://www.azerilove.net/
https://www.researchgate.net/publication/2831747_Information_Warfare_Legal_and_Ethical_Challenges_of_the_Next_Global_Battleground
https://zn.ua/WORLD/v-es-naschitali-bolee-5-tysyach-sluchaev-rasprostraneniya-rossiey-feykov-312722_.html
References (Ukraine): 1. Парута О. Суб’єкт правової ідентичності : загальнотеоретичні аспекти Європейські перспективи. 2013. № 13. С. 12-16.
2. Шумка А. В. Черник П. П. Інформаційно-мережева війна – нова форма міждержавного протиборства початку ХХІ ст. Військово-науковий вісник. 2013. Вип. 19. С. 243-255.
3. Бондар Ю. Інформаційні війни на Стародавньому Сході Вісник Книжкової палати. 2012. № 10. С. 38-45.
4. Смольц С. П. Інформаційна війна як чинник формування суспільного буття Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2011. № 3. С. 70-74.
5. Требін М. П. Феномен інформаційної війни у світі, що глобалізується Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2013. № 2. С. 188–198.
6. Сенченко М. Невидимі інформаційні війни нового покоління : теорія мережоцентричної війни на практиці Вісник Книжкової палати. 2011. № 11. С. 3-6.
7. Захід.нет. В ЕС насчитали более 5 тысяч случаев распространения Россией фейков. URL: https://zn.ua/WORLD/v-es-naschitalibolee-5-tysyach-sluchaev-rasprostraneniya-rossiey-feykov-312722_.html
8. Короход Я. Д. Інформаційнопсихологічні війни – зброя ХХІ Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 50. С. 299-307.
9. Манойло А. В. Информационно-психологическая война как средство достижения политических целей URL: http://www.azerilove.net/ articles/85/1/
10. Саприкін О. Інформаційна експансія, інформаційна війна та інформаційна атака у засобах масової інформації на прикладі Євро-2012 Вісник Книжкової палати. 2013. № 1. С. 40-43.
11. Yurcik W. Іnformation Warfare: Legal and Ethical Challenges of the Next Global Battleground URL: https://www.researchgate.net/publication/2831747_Information_Warfare_Legal_and_Ethical_Challenges_of_the_Next_Global_Battleground
12. DiSenso Maj David J. IW Cyberlaw The Legal Issues of Information Warfare Airpower Journal. Summer 1999. Р. 85-102
References (International): 1.Paruta O. Subiekt pravovoi identychnosti : zahalnoteoretychni aspekty [Legal Entity: General Theoretical Aspects] Yevropeiski perspektyvy. [European Perspectives] 2013. № 13. P. 12-16.
2. Shumka A. V. Chernik P. P. Informatsiino-merezheva viina – nova forma mizhderzhavnoho protyborstva pochatku XXI st. [Informationnetwork war - a new form of inter-state confrontation of the beginning of the XXI century]. Viiskovo-naukovyi visnyk. [Military Scientific Bulletin[. 2013. V. 19. P. 243-255.
3. Bondar Y. Informatsiini viiny na Starodavnomu Skhodi [Information Wars in the Ancient East] Visnyk Knyzhkovoi palaty. ]Bulletin of the Book Chamber]. 2012. № 10. P. 38-45.
4. Smoltz S. P. Informatsiina viina yak chynnyk formuvannia suspilnoho buttia [Information warfare as a factor in the formation of social life[.Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”. Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika. [Bulletin of the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”. Philosophy. Psychology. Pedagogy]. 2011. № 3. P. 70-74.
5. Trebin M. P. Fenomen informatsiinoi viiny u sviti, shcho hlobalizuietsia [The phenomenon of information war in the globalizing] Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Ser.: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia.[Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. Avg: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology]. 2013. № 2. P. 188–198.
6. Senchenko M. Nevydymi informatsiini viiny novoho pokolinnia : teoriia merezhotsentrychnoi viiny na praktytsi [Invisible information wars of a new generation: the theory of network-centric war in practice] Visnyk Knyzhkovoi palaty. [Bulletin of the Book Chamber]. 2011. № 11. P. 3-6.
7. Zahіd.net. V ES naschitali bolee 5 tysjach sluchaev rasprostranenija Rossiej fejkov. [West.No. In the EU, there are more than 5,000 cases of fairies spread by Russia]. URL: https://zn.ua/WORLD/v-es-naschitali-bolee-5-tysyach-sluchaev-rasprostraneniya-rossiey-feykov-312722_.html
8. Korokhod Ya. D. Informatsiino-psykholohichni viiny – zbroia XXI [Information-psychological wars - weapons of XXI] Aktualni problemy polityky. [Actual problems of politics]. 2013. V. 50, P. 299-307.
9. Manojlo A. V. Informacionno-psihologicheskaja vojna kak sredstvo dostizhenija politicheskih celej [Informationpsychological war as a means of achieving political goals] URL: http://www.azerilove.net/ articles / 85/1 /
10. Saprykin O. Informatsiina ekspansiia, informatsiina viina ta informatsiina ataka u zasobakh masovoi informatsii na prykladi Yevro-2012 [Information expansion, information war and information attack in mass media on the example of Euro 2012] Visnyk Knyzhkovoi palaty. [Bulletin of the Book Chamber]. 2013. № 1. P. 40-43.
11. Yurcik W. Information Warfare: Legal and Ethical Challenges of the Next Global Battleground URL: https://www.researchgate.net/publication/2831747_Information_Warfare_Legal_and_Ethical_Challenges_of_the_Next_Global_Battleground
12. DiSenso Maj David J. IW Cyberlaw The Legal Issues of Information Warfare Airpower Journal. Summer 1999. P. 85-102
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.