Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55894
Title: Кореляція наукових підходів щодо дефініції правосуддя
Other Titles: Correlation of scientific approaches to the definition of justice
Authors: Ватаманюк, Любов
Vatamanyuk, Lyubov
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Ватаманюк Л. Кореляція наукових підходів щодо дефініції правосуддя / Любов Ватаманюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 42–47.
Bibliographic description (International): Vatamanyuk L. Correlation of scientific approaches to the definition of justice / Lyubov Vatamanyuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 42–47.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.26.042
UDC: 340.12
Keywords: правосуддя
діяльність судових органів
судово-владні відносини
судова влада
судовий контроль
судочинство
судовий спір
справедливість
justice
the activities of the judiciary
judicial power relations
judiciary
judicial control
proceedings
litigation
justice
Number of pages: 6
Page range: 42-47
Start page: 42
End page: 47
Abstract: Огляд наукових поглядів на дефініцію “правосуддя” демонструє його неоднозначність та проблематичність, а відтак актуалізує його дослідження. Проаналізовано теоретичні напрацювання відомих вчених конституційні положення щодо правосуддя та визначено сучасні підходи до тлумачення означеного поняття. З’ясовано, що правосуддя – це вирішення судами певних спорів (конфліктів) на основі права, що відповідає справедливості, рівності, свободи та гуманізму. Аргументовано доведено, що правосуддя онтологічно значиме лише у вимірі справедливості.
A review of scientific perspectives on the definition of justice demonstrates its ambiguity and problematic nature, and consequently updates its research. The article analyzes the theoretical works of well-known scientists constitutional provisions on justice and defines modern approaches to the interpretation of this concept. Justice has been found to be the solution of certain disputes (conflicts) by the courts on the basis of law, which is equal to justice, equality, freedom and humanism. It is argued that justice is ontologically meaningful only in the dimension of justice.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55894
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Ватаманюк Л., 2020
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254
References (Ukraine): 1. Лазарева В. А. Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе. Самара: Изд-во “Самарский университет”, 1999. 136 с.
2. Судебная власть Абова Т. Е., Абросимова Е. Б., Боровский М. В., Булаковский С. В., и др.; Отв. ред.: Петрухин И. Л. Москва: ООО “ТК Велби”, 2003. 720 c.
3. Загайнова С. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе. Москва: Волтерс Клувер, 2007. 400 c.
4. Кивалов С. В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды. Одесса: Юридична література, 2010. 311 с.
5. Самохвалов В. П. Загальна теорія судової влади: системно-правові аспекти розвитку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. України. Київ: Юстініан, 2010. 135 с.
6. Смокович М. Судова влада: місце в суспільстві та судовий контроль. Юридична Україна. 2012. № 10. С. 103–106.
7. Чернушенко А. В. Судова влада і судова система України. Судова апеляція. 2005. № 1. С. 15–16.
8. Ткачук О. Функції судової влади та сфера цивільного судочинства. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2016. № 3. С. 77–96.
9. Брынцев В. Д. Судебная власть (правосудие). Итоги реформ 1992–2003 гг. на Украине. Харьков: Ксилон, 2004. 224 с.
10. Штогун С. Функції та повноваження судової влади. Юридична Україна. 2008. № 4. С. 88–92.
11. Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках. Харків: Право, 2010. 352 с.
12. Гриценко І. С., Погорецький М. А. Судова влада в Україні: до визначення поняття. Право і суспільство. 2012. № 2. С. 23–27.
13. Щербанюк О. В. Становлення концепції судового права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Т. 1. С. 157–160.
14. Конституція України. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80
15. Авдеенко Н. И. Механизм и пределы регулирующего воздействия гражданского процессуального права. Л.: Изд-во ЛГУ. 1969. 72 с.
16. Воскобитова, Л. А. Теоретические основы судебной власти : учебник. Москва: Норма : ИНФРА-М, 2020. 288 с.
17. Селіванов А. Судове право як самостійна галузь системи сучасного українського права. Право України. 2015. № 3. С. 9–17.
18. Бігун В. С. Філософія правосуддя як напрям філософії права. Часопис Київського університету права. 2009. № 4. С. 19–26.
19. Малишев Б. Судова правотворчість як засіб досягнення мети правосуддя. Вісник Вищої ради юстиції. 2011. № 1 (5). С. 47–62.
20. Таликін Є. А. Зміст поняття “правосуддя” у контексті функцій господарського суду. Університетські наукові записки. 2011. № 4. С. 164–169.
21. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика). Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2008. 240 с.
22. Гураленко Н. А. Ціннісно-смислові константи суддівського пізнання: дисерт. на здоб. наук. ступеня доктр. юрид. н. Чернівці, 2016. 393 с.
References (International): 1. Lazareva V. A. Sudebnaia vlast y ee realyzatsyia v uholovnom protsesse [Judiciary and its implementation in criminal proceedings]. Samara: Yzd-vo “Samarskyi unyversytet”, 1999. 136 p.
2.Sudebnaia vlast [Udiciary] Abova T. E., Abrosymova E. B., Borovskyi M. V., Bulakovskyi S. V., y dr.; Otv. red.: Petrukhyn Y. L. Moskva: OOO “TK Velby”, 2003. 720 p.
3. Zahainova S. Sudebnыe aktы v hrazhdanskom y arbytrazhnom protsesse [Judicial reform in Ukraine: disappointments and hopes]. Moskva: Volters Kluver, 2007. 400 p.
4. Kyvalov S. V. Sudebnaia reforma v Ukrayne: razocharovanyia y nadezhdы [Judicial reform in Ukraine: disappointments and hopes]. Odessa: Yurydychna literatura, 2010. 311 p.
5.Samokhvalov V. P. Zahalna teoriia sudovoi vlady: systemno-pravovi aspekty rozvytku[General theory of judicial power: system-legal aspects of development]: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. Ukrainy. Kyiv: Yustinian, 2010. 135 p
6.Smokovych M. Sudova vlada: mistse v suspilstvi ta sudovyi control [Judiciary: place in society and judicial control]. Yurydychna Ukraina. 2012. № 10. P. 103–106.
7.Chernushenko A. V. Sudova vlada i sudova systema Ukrainy [Judiciary and the judicial system of Ukraine]. Sudova apeliatsiia. 2005. № 1. P. 15–16.
8. Tkachuk O. Funktsii sudovoi vlady ta sfera tsyvilnoho sudochynstva[Functions of the judiciary and the sphere of civil proceedings]. Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho sudochynstva. 2016. № 3. P. 77–96.
9. Brыntsev V. D. Sudebnaia vlast (pravosudye)[Judiciary (justice)]. Ytohy reform 1992–2003 hh. na Ukrayne. Kharkov: Ksylon, 2004. 224 p.
10. Shtohun S. Funktsii ta povnovazhennia sudovoi vlady[Functions and powers of the judiciary]. Yurydychna Ukraina. 2008. № 4. P. 88–92.
11. Husarov K. V. Perehliad sudovykh rishen v apeliatsiinomu ta kasatsiinomu poriadkakh [Review of court decisions in the appellate and cassation procedures]. Kharkiv: Pravo, 2010. 352 p.
12. Hrytsenko I. S., Pohoretskyi M. A. Sudova vlada v Ukraini: do vyznachennia poniattia [Pogoretsky MA Judiciary in Ukraine: to define the concept]. Pravo i suspilstvo. 2012. № 2. P. 23–27.
13. Shcherbaniuk O. V. Stanovlennia kontseptsii sudovoho prava [Formation of the concept of judicial law]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2015. T. 1. P. 157–160.
14.Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80.
15.Avdeenko N. Y. Mekhanyzm y predelы rehulyruiushcheho vozdeistvyia hrazhdanskoho protsessualnoho prava[The mechanism and limits of the regulatory impact of civil procedural law ]. L.: Yzd-vo LHU. 1969. 72 p.
16.Voskobytova, L. A. Teoretycheskye osnovы sudebnoi vlasty [Theoretical foundations of the judiciary] : uchebnyk. Moskva: Norma : YNFRA-M, 2020. 288 p.
17.Selivanov A. Sudove pravo yak samostiina haluz systemy suchasnoho ukrainskoho prava [Judicial law as an independent branch of modern Ukrainian law]. Pravo Ukrainy. 2015. № 3. P. 9–17.
18.Bihun V. S. Filosofiia pravosuddia yak napriam filosofii prava [Philosophy of justice as a direction of philosophy of law]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2009. № 4. P. 19–26.
19.Malyshev B. Sudova pravotvorchist yak zasib dosiahnennia mety pravosuddia [Judicial lawmaking as a means to achieve the goal of justice]. Visnyk Vyshchoi rady yustytsii. 2011. № 1 (5). P. 47–62.
20.Talykin Ye. A. Zmist poniattia “pravosuddia” u konteksti funktsii hospodarskoho sudu [The content of the concept of “justice” in the context of the functions of the commercial court]. Universytetski naukovi zapysky. 2011. № 4. P. 164–169.
21.Pohrebniak S. P. Osnovopolozhni pryntsypy prava (zmistovna kharakterystyka) [Fundamental principles of law (substantive characteristics)]. Kharkiv: Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho, 2008. 240 p
22. Huralenko N. A. Tsinnisnosmyslovi konstanty suddivskoho piznannia [Value-semantic constants of judicial cognition]: dysert. na zdob. nauk. stupenia doktr. yuryd. n. Chernivtsi, 2016. 393 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.