Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55893
Title: Повноваження Вищої ради правосуддя щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя
Other Titles: Powers of the High council of justice to ensure the independence of judges and the authority of justice
Authors: Баран, Анастасія
Anastasiia, Baran
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Баран А. Повноваження Вищої ради правосуддя щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя / Анастасія Баран // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 33–41.
Bibliographic description (International): Anastasiia B. Powers of the High council of justice to ensure the independence of judges and the authority of justice / Baran Anastasiia // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 33–41.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.26.033
UDC: 340.1
Keywords: Вища рада правосуддя
незалежність суддів
авторитет правосуддя
повноваження вищої ради правосуддя
судова влада
правовий статус Вищої ради правосуддя
суддівське врядування
державний орган
корпус суддів
: High Council of Justice
independence of judges
authority of justice
powers of the High Council of Justice
judiciary
legal status of the High Council of Justice
judicial governance
state agency
corps of judges
Number of pages: 9
Page range: 33-41
Start page: 33
End page: 41
Abstract: Визначено та проаналізовано повноваження Вищої ради правосуддя щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. Повноваження Вищої ради правосуддя запропоновано диференціювати: відповідно до об’єкта впливу: 1) повноваження стосовно суддів; 2) повноваження щодо прокурорів; залежно від порядку виконання: 1) повноваження, які здійснюються ухваленням рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів; 2) повноваження, що реалізовуються шляхом прийняття рішення більшістю від усього складу Вищої ради правосуддя; 3) повноваження, які виконуються через прийняття рішення кваліфікованою більшістю голосів; за джерелом виникнення: 1) повноваження, які Вища рада правосуддя здійснює за власною ініціативою; 2) повноваження, які Вища рада правосуддя виконує за ініціативою інших суб’єктів; за функціональним призначенням: 1) повноваження у напрямі формування суддівського корпусу й кар’єрного росту суддів; 2) повноваження стосовно притягнення прокурорів й суддів до відповідальності; 3) повноваження зі забезпечення незалежності суддів й авторитету правосуддя; 4) повноваження у напрямку інформаційного та організаційного забезпечення діяльності органів та інститутів системи правосуддя.
The article defines and analyzes the powers of the High Council of Justice to ensure the independence of judges and the authority of justice. It is proposed to differentiate the powers of the High Council of Justice: according to the object of influence: 1) powers in relation to judges; 2) powers over prosecutors; depending on the procedure of execution: 1) powers exercised by decision-making by a majority vote of the members present at the meeting; 2) powers exercised by decision-making by a majority of the entire composition of the High Council of Justice; 3) powers exercised through a decision by a qualified majority of votes; by source of origin: 1) powers exercised by the High Council of Justice on its own initiative; 2) powers exercised by the High Council of Justice on the initiative of other entities; by functional purpose: 1) powers in the direction of formation of the judiciary and career growth of judges; 2) powers to prosecute prosecutors and judges; 3) powers to ensure the independence of judges and the authority of justice; 4) powers in the direction of information and organizational support of the activities of bodies and institutions of the justice system.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55893
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Баран А., 2020
URL for reference material: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15871
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/28
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_236
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/229B826C8AC787DEC2257D87004987(дата
http://worldconstitutions.ru/?p=148&page=2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr/page
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/229B826C8AC787DEC2257D87004987(data
References (Ukraine): 1. Про внесення змін до Закону України “Про Вищу раду юстиції”: Проект Закону від 19.09.2003 № 4173. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15871 (дата звернення 29.03.2020 р.)
2.Назаров І. В. Правовий статус Вищої ради юстиції: дис ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків, 2005. 200 с (дата звернення 29.03.2020 р
3.Городовенко В. В. Принципи судової влади: монографія. Харків: Право. 2012. 448 с.
4.Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page (дата звернення 29.03.2020 р.)
5.Про Вищу раду правосуддя: Закон від 21.12.2016 № 1798-VIII. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 (дата звернення 29.03.2020 р.).
6.Матеріали VIII позачергового з’їзду суддів України. Вісник Верховного Суду України. 2007. № 7. С.4–16.
7.Регламент Вищої ради правосуддя: затв. рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 52/0/15-17. Офіційний сайт Вищої ради правосуддя/ Нормативні акти. URL: http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/28 (дата звернення 25.12.2019 р.)
8.Косткіна Ю. О. Правовий статус Вищої ради правосуддя: теорія та практика: монографія. За заг. ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького. Київ: Алерта, 2019. 268 с.
9.Європейська хартія про закон “Про статус суддів”: Міжнародний документ від 10.07.1998. Хартія Ради Європи. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_236 (дата звернення 02.12.2019 р.).
10.Щодо проєкту змін до Конституції України в частині правосуддя, затвердженого Конституційною комісією 4 вересня 2015 року: Висновок, затв. Венеціанською комісією від 26.10.2015 CDL-AD(2015)027. Страсбург. 13 с. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/229B826C8AC787DEC2257D87004987(дата звернення 29.03.2020 р.)
11.Пантелейчук Л. Б. Питання дисциплінарної відповідальності суддів у діяльності Вищої ради юстиції. Вісник Вищої ради юстиції. 2010. № 1. С. 79–90.
12.Ігонін Р. В., Умнова О. В. Повноваження Вищої ради юстиції у сфері кадрового забезпечення суддівського корпусу України: аналіз та перспективи удосконалення. Наука і правоохоронна діяльність. 2013. № 1(19) С. 19–24.
13.Погорілко В. Ф. Органи державної влади України: монографія. Київ: ІДП НАНУ, 2002. 592 с.
14.Конституції держав (країн) світу. Інтернет-бібліотека конституцій. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=148&page=2 (дата звернення 29.03.2020 р.).
15.Декларація про державний суверенітет України: Декларація від 16.07.1990. № 55-XII. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-12 (дата звернення 29.03.2020 р.)
16.Про судоустрій і статус суддів: Закон від 02.03.2016 № 1402-VIII. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення 29.03.2020 р.).
References (International): 1. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro Vyshchu radu yustytsii”: Proekt Zakonu vid 19.09.2003[On Amendments to the Law of Ukraine “On the High Council of Justice”: Draft Law of September 19, 2003 № 4173.] № 4173. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15871 (data zvernennia 29.03.2020 r
2.Nazarov I. V. Pravovyi status Vyshchoi rady yustytsii: dys ... kand. yuryd. nauk: 12.00.10 [Legal status of the High Council of Justice: dis ... Cand. jurid. Science: 12.00.10.]. Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Ya.Mudroho. Kharkiv, 2005. 200 p (data zvernennia 29.03.2020 r.).
3.Horodovenko V. V. Pryntsypy sudovoi vlady: monohrafiia. [Principles of the judiciary: a monograph] Kharkiv: Pravo. 2012. 448 p.
4.Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” [The Constitution of Ukraine: Law of 28.06.1996 № 254k / 96-VR. Database “Legislation of Ukraine”] / VR Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr/page (data zvernennia 29.03.2020 r.)
5. Pro Vyshchu radu pravosuddia: Zakon vid 21.12.2016 № 1798-VIII.[On the High Council of Justice: Law of 21.12.2016 № 1798-VIII. Database “Legislation of Ukraine”] Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 (data zvernennia 29.03.2020 r.).
6. Materialy VIII pozacherhovoho zizdu suddiv Ukrainy.[Proceedings of the VIII Extraordinary Congress of Judges of Ukraine.] Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. 2007. № 7. P.4–16.
7. Rehlament Vyshchoi rady pravosuddia: zatv. rishenniam Vyshchoi rady pravosuddia vid 24.01.2017 № 52/0/15-17[Rules of Procedure of the High Council of Justice: approved. by the decision of the High Council of Justice dated 24.01.2017 № 52/0 / 15-17.]. Ofitsiinyi sait Vyshchoi rady pravosuddia/ Normatyvni akty. URL: http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/28 (data zvernennia 25.12.2019 r.)/
8. Kostkina Yu.O. Pravovyi status Vyshchoi rady pravosuddia: teoriia ta praktyka: monohrafiia.[Legal status of the High Council of Justice: theory and practice: monograph] Za zah. red. d.iu.n., prof. M. A. Pohoretskoho. Kyiv: Alerta, 2019. 268 p.
9.Ievropeiska khartiia pro zakon “Pro status suddiv”: Mizhnarodnyi dokument vid 10.07.1998. Khartiia Rady Yevropy. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” [European Charter on the Law on the Status of Judges: International document of 10.07.1998. Charter of the Council of Europe. Database “Legislation of Ukraine”] / VR Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_236 (data zvernennia 02.12.2019 r.).
10. Shchodo proiektu zmin do Konstytutsii Ukrainy v chastyni pravosuddia, zatverdzhenoho Konstytutsiinoiu komisiieiu 4 veresnia 2015 roku: Vysnovok, zatv. Venetsianskoiu komisiieiu vid 26.10.2015 CDLAD(2015)027. [Regarding the draft amendments to the Constitution of Ukraine in terms of justice, approved by the Constitutional Commission on September 4, 2015: Conclusion, approved. Venice Commission of 26.10.2015 CDLAD (2015) 027] Strasburh. 13 p. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/229B826C8AC787DEC2257D87004987(data zvernennia 29.03.2020 r.) 11.
11.Panteleichuk L. B. Pytannia dystsyplinarnoi vidpovidalnosti suddiv u diialnosti Vyshchoi rady yustytsii. [Issues of disciplinary liability of judges in the activities of the High Council of Justice] Visnyk Vyshchoi rady yustytsii. 2010. № 1. P. 79–90.
12. Ihonin R. V., Umnova O. V. Povnovazhennia Vyshchoi rady yustytsii u sferi kadrovoho zabezpechennia suddivskoho korpusu Ukrainy: analiz ta perspektyvy udoskonalennia.[Powers of the High Council of Justice in the field of staffing of the judiciary of Ukraine: analysis and prospects for improvement. ] Nauka i pravookhoronna diialnist. 2013. № 1(19) P. 19–24.
13. Pohorilko V. F. Orhany derzhavnoi vlady Ukrainy:[Bodies of state power of Ukraine: monograph] monohrafiia. Kyiv: IDP NANU, 2002. 592 p.
14. Konstytutsii derzhav (krain) svitu. Internet-biblioteka konstytutsii[Constitutions of states (countries) of the world. Online library of constitutions]. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=148&page=2 (data zvernennia 29.03.2020 r.).
15.Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy: Deklaratsiia vid 16.07.1990. № 55-XII. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”[ Declaration of State Sovereignty of Ukraine: Declaration of 16.07.1990. № 55-XII. Database “Legislation of Ukraine”] / VR Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-12 (data zvernennia 29.03.2020 r.)
16. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon vid 02.03.2016 № 1402-VIII. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”[On the Judiciary and the Status of Judges: Law of 02.03.2016 № 1402-VIII.] / VR Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (data zvernennia 29.03.2020 r.).
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.