Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55890
Title: Класифікація конституційно-правових моделей юридичної відповідальності депутатів: світовий досвід та українська практика
Other Titles: Classification of constitutional and legal models of responsibility of deputies: world experience and ukrainian practice
Authors: Костицька, Ірина
Kostytska, Iryna
Affiliation: Інститут законодавства Верховної ради України
Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Костицька І. Класифікація конституційно-правових моделей юридичної відповідальності депутатів: світовий досвід та українська практика / Ірина Костицька // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 288–294.
Bibliographic description (International): Kostytska I. Classification of constitutional and legal models of responsibility of deputies: world experience and ukrainian practice / Iryna Kostytska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 288–294.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.26.288
UDC: 342
Keywords: інститут юридичної відповідальності депутатів парламенту
моделі конституційного закріплення юридичної відповідальності парламентаріїв
способи конституційної фіксації юридичної відповідальності депутатів
institute of legal responsibility of Members of Parliament
models of constitutional recognition of legal responsibility of parliamentarians
ways of constitutional fixation of legal responsibility of deputies
Number of pages: 7
Page range: 288-294
Start page: 288
End page: 294
Abstract: Розглянуто питання організації влади у сучасних державах на засадах відповідального представницького правління, реалізація якого можлива тільки через ефективну та відповідальну діяльність членів парламенту. Автор підкреслює, що специфіка конституційного закріплення юридичної відповідальності парламентаріїв виявляється залежною від реалізації державами демократичних стандартів парламентаризму, і на підставі дослідження виділяє такі моделі конституційного закріплення юридичної відповідальності депутатів: традиційні європейські, реформаторські, перехідні, традиційні національні проєвропейські). Також у статті звертається увага на домінування трьох основних способи конституційної фіксації юридичної відповідальності парламентаріїв: негативного (заборона притягати до відповідальності парламентарія за певні види правопорушень), позитивного (встановлення меж, специфіки, видів, підстав юридичної відповідальності парламентаріїв) та змішаного (поєднання елементів двох вищеозначених підходів та запровадження регулювання виключень зі сфери юридичної відповідальності (зокрема, шляхом установлення парламентських імунітетів та індемнітетів). Узагальнивши аналіз конституційноправового регулювання цих проблем, автор визначає характеристики інституту юридичної відповідальності, зокрема, у вигляді прямої конституційної заборони притягнення парламентарія до юридичної відповідальності за певні діяння, відсилки до законодавчого регулювання принципів притягнення депутатів парламентаріїв до юридичної відповідальності, фіксації юридичних (конституційних) випадків (підстав) притягнення парламентаріїв до юридичної відповідальності або певних конституційно окреслених (безпосередньо поіменованих) видів юридичної відповідальності парламентаріїв, а також встановлення певних позитивних юридичних (конституційно-правових) зобов’язань або заборон, адресованих безпосередньо парламентаріям і визначення інстанцій юридичної відповідальності парламентаріїв. При цьому кожен із наведених варіантів характеристики ілюструється посиланнями на конституції відповідних держав Європи і світу. Завдяки узагальненню конституційних моделей юридичної відповідальності парламентаріїв у статті надається порівняння їх за базових юридичних ознак, що відображають правову природу означеного феномену, а також проводяться паралелі з розвитком досліджуваного інституту в Україні, зроблено висновок про те, що скасування депутатського імунітету в нашій державі є тільки початком реформування юридичної відповідальності народних депутатів та ознакою утвердження принципу відповідального представницького правління.
The article explores the important issue of the organization of power in modern states on the basis of responsible representative government, which implementation is possible only through the effective and responsible activities of Members of Parliament. The author emphasizes that the specifics of constitutional consolidation of legal responsibility of parliamentarians depends on the implementation of democratic standards of parliamentarism, and on the grounds of the study he identifies the following models of constitutional recognition of legal responsibility of deputies: traditional European, reformative, transitional, traditional national pro-European). The article also draws attention to the dominance of three primary ways of constitutional recognition of legal responsibility of parliamentarians: negative (prohibition to prosecute parliamentarians for certain types of offenses), positive (setting limits, specifics, types, basis of legal responsibility of parliamentarians) and mixed (combination of the above two elements and introduction of exception regulations from the sphere of legal responsibility (in particular, by establishing parliamentary immunities and indemnities)). Summarizing the analysis of the constitutional and legal regulation of these problems the author defines the characteristics of legal responsibility, in particular, in the form of a direct constitutional prohibition to bring parliamentarians to justice for certain acts, references to legislative regulation of the principles bringing parliamentarians to justice, fixing legal (constitutional) cases (grounds) of bringing parliamentarians to legal responsibility and certain constitutionally outlined (directly named) types of legal responsibility of parliamentarians, as well as establishing certain positive legal (constitutional and legal) obligations or prohibitions addressed directly to parliamentarians and determining instances of legal responsibility of parliamentarians. Thus, each of the resulted variants of the characteristic is illustrated by references to the constitutions of the corresponding states of Europe and the world. Due to the generalization of the constitutional models of legal responsibility of parliamentarians, the article compares it with basic legal features reflecting the judicial nature of this phenomenon, as well as draws parallels with the development of the institute in Ukraine; it is concluded that the abolition of parliamentary immunity in our state is only the beginning of reforms of the legal responsibility of People’s Deputies and it is a sign of approval of the principle of responsible representative government.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55890
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Костицька І., 2020
References (Ukraine): 1. Тодыка Ю. Н. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине : монография / Ю. Н. Тодыка, О. Ю. Тодыка. – К. : Юрид. думка, 2004. – С. 197.Шаповал В. Політико-правова категорія народного представництва: питання теорії / В. Шаповал // Право України. – 2013. - № 5. – С. 13.
2. Оніщенко Н. М. Проблеми поняття, сутності та природи права / Н. М. Оніщенко // Юрист України. - 2011. - № 2. - С. 5-10.
3. Бориславська О. Конституційна реформа як шлях формування в Україні конституційної системи обмеженого правління (на основі досвіду європейської моделі конституціоналізму) // Право України. 2014. № 7. С. 47–54.
4. Lord C., Pollak J. RepresentationandAccountability: CommunicatingTubes? // WestEuropeanPolitics. 2010. № 33. Р. 968–988.
5. Pitkin H. F. Th e Concept of Representation: Murphy Colleen, Gardoni Paolo, McKim Robert. Climate change and Its Imhacts. Risk and Inequalities. Springer International Publishiing, AG, part of Springer Nature, 2018|| http:// doi|org\10.1007\\978-3-319-77544-9. - P. 191.
References (International): 1. Todыka Yu.N. Konstytutsyonno-pravovoi status cheloveka y hrazhdanyna v Ukrayne [Constitutional and legal status of man and citizen in Ukraine] : monohrafyia / Yu. N. Todыka, O. Yu. Todыka. – K. : Yuryd. dumka, 2004. – P. 197. Shapoval V. Polityko-pravova katehoriia narodnoho predstavnytstva [Political and legal category of people’s representation]: pytannia teorii / V. Shapoval // Pravo Ukrainy. – 2013. - № 5. – P. 13.
2. Onishchenko N. M. Problemy poniattia, sutnosti ta pryrody prava [Problems of concept, essence and nature of law ]/ N. M. Onishchenko // Yuryst Ukrainy. - 2011. - № 2. - P. 5-10.
3. Boryslavska O. Konstytutsiina reforma yak shliakh formuvannia v Ukraini konstytutsiinoi systemy obmezhenoho pravlinnia (na osnovi dosvidu yevropeiskoi modeli konstytutsionalizmu)[Constitutional reform as a way of forming a constitutional system of limited government in Ukraine (based on the experience of the European model of constitutionalism] // Pravo Ukrainy. 2014. № 7. P. 47–54.
4. Lord C., Pollak J. Representation and Accountability: Communicating Tubes? // West European Politics. 2010. № 33. P. 968–988.
5. Pitkin H. F. Th e Concept of Representation: Murphy Colleen, Gardoni Paolo, McKim Robert. Climate change and Its Imhacts. Risk and Inequalities. Springer International Publishiing, AG, part of Springer Nature, 2018|| http:// doi|org\10.1007\\978-3-319-77544-9. - P. 191.
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.