Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55889
Title: Особливості становлення та розвитку Вищої ради правосуддя в Українї
Other Titles: Peculiarities of establishment and development of the Supreme council of justice in Ukraine
Authors: Добош, Зоряна
Dobosh, Zoriana
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Добош З. Особливості становлення та розвитку Вищої ради правосуддя в Українї / Зоряна Добош // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 278–287.
Bibliographic description (International): Dobosh Z. Peculiarities of establishment and development of the Supreme council of justice in Ukraine / Zoriana Dobosh // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 278–287.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.26.278
UDC: 347
Keywords: Вища рада правосуддя
Вища рада юстиції
державний орган
корпус суддів
судова влада
правовий статус Вищої ради правосуддя
суддівське врядування
незалежна судова влада
High Council of Justice
High Council of Justice
state agency
corps of judges
judiciary
legal status of the High Council of Justice
judicial governance
independent judiciary
Number of pages: 10
Page range: 278-287
Start page: 278
End page: 287
Abstract: Здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке полягає в визначенні етапів становлення та розвитку Вищої ради правосуддя та охарактеризувати їх основні особливості. Правовий статус Вищої ради правосуддя – це доволі складна комплексна категорія, що охоплює нормативно визначений обсяг компетенції цього суб’єкта, мету, завдання й функції його діяльності, а теж окреслює особливості взаємодії цього органу з іншими суб’єктами права та визначає місце Вищої ради правосуддя в системі органів державної влади. Нами обґрунтовано, що правовий статус Вищої ради правосуддя передбачає дві визначальні особливості: 1) це орган державної влади з особливим статусом, який на постійній основі функціонує у системі правосуддя України; 2) це орган суддівського врядування. Відповідно, піддається критиці наукові позиції стосовно доцільності віднесення Вищої ради правосуддя лише до органів суддівського самоврядування.
The article provides a theoretical generalization and offers a new solution to the scientific problem, which is to determine the stages of formation and development of the High Council of Justice and to characterize their main features. The legal status of the High Council of Justice is a rather complex complex category that covers the normatively defined scope of competence of this subject, purpose, tasks and functions of its activity, as well as outlines the features of interaction of this body with other subjects of law and determines the place of the High Council of Justice. in the system of public authorities. We substantiated that the legal status of the High Council of Justice provides for two defining features: 1) it is a body of state power with a special status, which functions on a permanent basis in the justice system of Ukraine; 2) it is a body of judicial governance. Accordingly, the scientific position on the expediency of referring the High Council of Justice only to the bodies of judicial self-government is criticized.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55889
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Добош З., 2020
URL for reference material: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/textes/CouncilOfJusticeEurope_en.pdf
http://worldconstitutions.ru/?p=148&page=2
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/994_323
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_236
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15871
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr/page
References (Ukraine): 1. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон від 02.06.2016 № 1401-19. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19 (дата звернення 18.11.2019 р.).
2.Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page (дата звернення 19.11.2019 р.)
3. Про Вищу раду правосуддя: Закон від 21.12.2016 № 1798-VIII. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 (дата звернення 18.11.2019 р.).
4.Халюк С. О. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції: дис …канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ. Нац. ун-т внутр. cправ. Київ, 2008. 213 с.
5. Назаров І. В. Правовий статус Вищої ради юстиції: дис ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків, 2005. 200 с (дата звернення 20.11.2019 р.).
6. Гончаренко О. В. Адміністративно-правові засади діяльності Вищої ради юстиції: дис … канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків, 2009. 2014 с.
7.Voermans W., Albers P. Counsils for the Judiciary in EU countries. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Strasburg, 2003. URL: https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/textes/CouncilOfJusticeEurope_en.pdf. (дата звернення 20.11.2019 р.).
8. Нешатаева Т. Н. Модернизация статуса судьи: современные международные подходы: монография. Москва: Норма: Инфра-М., 2011. 336 с.
9. Конституції держав (країн) світу. Інтернет-бібліотека конституцій. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=148&page=2 (дата звернення 24.11.2019 р.).
10. Незалежність, дієвість та роль суддів: Міжнародний документ від 13.10.1994. Рекомендація № (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/994_323 (дата звернення 23.11.2019 р.).
11.Європейська хартія про закон “Про статус суддів”: Міжнародний документ від 10.07.1998. Хартія Ради Європи. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_236 (дата звернення 02.12.2019 р.).
12. Косткіна Ю. О. Правовий статус Вищої ради правосуддя: теорія та практика: монографія. За заг. ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького. Київ: Алерта, 2019. 268 с.
13. Євдокименко В. О., Полтавець Ю. П. Витоки створення Вищої ради юстиції. Вісник Вищої ради юстиції. 2010, № 1. С. 5–14.
14. Про внесення змін до Закону України “Про Вищу раду юстиції”: Проект Закону від 19.09.2003 № 4173. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15871 (дата звернення 29.11.2019 р.).
15. Про судоустрій і статус суддів: Закон від 02.06.2016 № 1402-VIII. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення 22.12.2019 р.).
References (International): 1. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuddia)[On amendments to the Constitution of Ukraine (regarding justice)]: Zakon vid 02.06.2016 № 1401-19. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19 (data zvernennia 18.11.2019 r.).
2. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR[The Constitution of Ukraine: Law of 28.06.1996 № 254k / 96-VR. Database “Legislation of Ukraine”]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr/page (data zvernennia 19.11.2019 r.)
3. Pro Vyshchu radu pravosuddia: Zakon vid 21.12.2016 № 1798-VIII.[On the High Council of Justice: Law of 21.12.2016 № 1798-VIII. Database “Legislation of Ukraine”] Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 (data zvernennia 18.11.2019 r.).
4. Khaliuk S. O. Konstytutsiinopravovyi status Vyshchoi rady yustytsii: dys …kand. yuryd. nauk: 12.00.02.[Constitutional and legal status of the High Council of Justice: dissertation. jurid. Science: 12.00.02. ]Kyiv. Nats. un-t vnutr. cprav. Kyiv, 2008. 213 p.
5. Nazarov I. V. Pravovyi status Vyshchoi rady yustytsii: dys ... kand. yuryd. nauk: 12.00.10. Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Ya.Mudroho.[Legal status of the High Council of Justice: dis ... Cand. jurid. Science: 12.00.10] Kharkiv, 2005. 200 p (data zvernennia 20.11.2019 r.).
6.Honcharenko O. V. Administratyvno-pravovi zasady diialnosti Vyshchoi rady yustytsii: dys … kand. yuryd. nauk: 12.00.07.[Legal status of the High Council of Justice: dis ... Cand. jurid. Science: 12.00.10] Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Ya.Mudroho. Kharkiv, 2009. 2014 p.
7.Voermans W., Albers P. Counsils for the Judiciary in EU countries. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)[ Counsils for the Judiciary in EU countries. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)] Strasburg, 2003. URL: https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/textes/CouncilOfJusticeEurope_en.pdf. (data zvernennia 20.11.2019 r.).
8.Neshataeva T. N. Modernyzatsyia statusa sudy: sovremennыe mezhdunarodnыe podkhodы: monohrafyia.[Modernization of the status of a judge: modern international approaches: a monograph] Moskva: Norma: Ynfra-M., 2011. 336 p.
9. Konstytutsii derzhav (krain) svitu. Internet-biblioteka konstytutsii.[Constitutions of states (countries) of the world. Online library of constitutions. ]URL: http://worldconstitutions.ru/?p=148&page=2 (data zvernennia 24.11.2019 r.).
10. Nezalezhnist, diievist ta rol suddiv: Mizhnarodnyi dokument vid 13.10.1994. Rekomendatsiia № (94) 12 Komitetu Ministriv Rady Yevropy. [Independence, Effectiveness and Role of Judges: International Document dated 13.10.1994. Recommendation № (94) 12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe] Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/994_323 (data zvernennia 23.11.2019 r.).
11. Ievropeiska khartiia pro zakon “Pro status suddiv”: Mizhnarodnyi dokument vid 10.07.1998. Khartiia Rady Yevropy.[European Charter on the Law on the Status of Judges: International document of 10.07.1998. Charter of the Council of Europe.] Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_236 (data zvernennia 02.12.2019 r.).
12. Kostkina Yu.O. Pravovyi status Vyshchoi rady pravosuddia: teoriia ta praktyka: monohrafiia.[Legal status of the High Council of Justice: theory and practice: monograph] Za zah. red. d.iu.n., prof. M. A. Pohoretskoho. Kyiv: Alerta, 2019. 268 p.
13. Ievdokymenko V. O., Poltavets Yu. P. Vytoky stvorennia Vyshchoi rady yustytsii. Visnyk Vyshchoi rady yustytsii.[Origins of the High Council of Justice. Bulletin of the High Council of Justice]2010, № 1. P. 5–14.
14. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro Vyshchu radu yustytsii”: Proekt Zakonu vid 19.09.2003 № 4173.[On Amendments to the Law of Ukraine “On the High Council of Justice”: Draft Law of September 19, 2003 № 4173] Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15871 (data zvernennia 29.11.2019 r.)
15. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon vid 02.06.2016 № 1402-VIII.[On the Judiciary and the Status of Judges: Law of 02.06.2016 № 1402-VIII.] Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (data zvernennia 22.12.2019 r.).
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.