Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55888
Title: Okazanie oskarżonego w świetlereguły nemo se ipsum accusare tenetur: aspekty prawne i kryminalistyczne
Other Titles: Пред’явлення для впізнання обвинуваченого в контексті правила nemo se ipsum accusare tenetur: правові та криміналістичні аспекти
Presentation of the accused in the light of the nemo se ipsum accusare tenetur rule - legal and forensic aspects
Authors: Шайна, Аркадіуш
Гузела, Михайло
Szajna, A.
Huzela, M.
Szajna, Arkadiusz P.
Huzela, Mykhailo V.
Affiliation: Вища школа управління охороною праці в Катовіце
Національний університет “Львівська політехніка”
College of Occupational Safety Management in Katowice
Lviv Polytechnic National University
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Politechnika Lwowska
Bibliographic description (Ukraine): Szajna A. P. Okazanie oskarżonego w świetlereguły nemo se ipsum accusare tenetur: aspekty prawne i kryminalistyczne / Arkadiusz P. Szajna, Mykhailo V. Huzela // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 271–277.
Bibliographic description (International): Szajna A. Presentation of the accused in the light of the nemo se ipsum accusare tenetur rule - legal and forensic aspects / A. Szajna, M. Huzela // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 271–277.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: /doi.org/10.23939/law2020.26.271
UDC: 343.1
Keywords: впізнання
пред’явлення для впізнання
пред’явлення для впізнання обвинуваченого в кримінальному провадженні
рresentation
рresentation of the accused
рresentation of the accusedin criminal proceedings
оkazanie
оkazanie oskarżonego
оkazanie oskarżonego w postępowaniu karnym
Number of pages: 7
Page range: 271-277
Start page: 271
End page: 277
Abstract: Розглянуто проблему пред’явлення для впізнання обвинуваченого (підозрюваного) в кримінальних провадженнях за кримінальним процесуальним законодавством Польщі в контексті дії правила nemo se ipsum accusare tenetur (ніхто не зобов’язаний сам себе обвинувачувати). Зокрема, ґрунтовно досліджуються процесуальні та криміналістичні аспекти пред’явлення для впізнання як слідчої (розшукової дії) та як способу отримання доказів у кримінальному провадженні.
The article concerns the problem of convicting the accused in order to identify the accused (suspect) in criminal proceedings under Polish procedural criminal law in the context of the nemo se ipsum accusare tenetur rule (no one is guilty of the accused). In particular, the procedural and criminal aspects of the accused’s conviction and the means of obtaining evidence in criminal proceedings are thoroughly examined.
Artykuł dotyczy problemu оkazaniа oskarżonego w celu identyfikacji oskarżonego (podejrzanego) w postępowaniu karnym na podstawie polskiego prawa karnego procesowego w kontekście reguły nemo se ipsum accusare tenetur(nikt nie jest winien oskarżonemu). W szczególności dokładnie zbadane są proceduralne i kryminalistyczne aspekty оkazaniа oskarżonego oraz sposoby uzyskiwania dowodów w postępowaniu karnym.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55888
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Szajna A., Huzela M., 2020
References (Ukraine): 1. Ustawazdnia 06.06.1997 r. - Kodekspostępowaniakarnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 30)
2.RozporządzenieMinistraSprawiedliwościzdnia 02.06.2003 rokuwsprawiewarunkówtechnicznychprzeprowadzeniaokazania (Dz. U. z 2003 r., nr 104 poz. 981). Bibliografia.
3. Ciarka M., Problematyka okazania głosu, Prawo Europejskie w praktyce 2009, nr 2
4.Cielecki W., Grochowski T., Okazanie jako czynność procesowa, Wyd. CSP w Legionowie, Legionowo 2003
5. Czeczot Z., Kryminalistyczna problematyka osobowych środków dowodowych, Wyd. UW, Warszawa 1976
6. Gruza E., Okazanie. Problematyka kryminalistyczna, Wyd. Comer, Toruń 1995
7. Jerzyński Cz., Kryminalistyczna problematyka okazania, Policja 2011, nr 3
8. Juszka K., Zasada prawdy materialnej a sugestia w okazaniu, Przegląd Policyjny 2009, nr 1
9. Juszka K., Zasady procesowe i kryminalistyczne a powtarzalność okazania w praktyce, Problemy kryminalistyki 2009, nr 269
10. Karlik P., Okazanie – problemy nierozwiązane, Problemy współczesnej kryminalistyki 2010, t. 14
11. Kornak M., Kilka uwag w kwestii okazania osób i rzeczy. Problematyka kryminalistyczno-procesowa [w:] L. Bogunia (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 19, Wyd. UWr, Wrocław 2006
12. Kmiecik R., Rekognicja i konfrontacja w świetle założeń dowodu ścisłego, Nowe Prawo 1981, nr 5
13. Kulicki M., Kryminalistyka, cz. I, Wyd. UMK, Toruń 1972
14.Kwieciński J., Rekognicja – okazanie w celu rozpoznania, WPP 1998, nr 1-2
15. Lach A., Granice badań oskarżonego w celach dowodowych. Studium w świetle reguły nemo se ipsum accusare tenetur i prawa do prywatności, Wyd. TNOIK Dom Organizatora, Toruń 2011
16.Lisiecki M., Bezpośrednie i pośrednie okazanie osób w procesie karnym, Prok. i Pr. 1997, nr 3
17.Lisiecki M., Zasady i warunki techniczne okazania, Prok. i Pr. 1999, nr 4, s. 109.
18. Lisiecki M., Okazanie w nowym kodeksie postępowania karnego, Prok. i Pr. 1998, nr. 3
19. O.E. de Briton Alvarenga, Identyfikacja głosu ludzkiego, Problemy Kryminalistyki, nr. 1
20.. Sikora A., Oskarżony obiektem okazania. Uwagi dotyczące obowiązku oskarżonego poddania się okazaniu w celach rozpoznawczych, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017/7
21. Szczepaniec M., Dopuszczalność okazania głosu, Zeszyty Prawnicze UKSW 2011, nr 11.2
22. Wójcikiewicz J., Okazanie. Studium porównawcze z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace Prawnicze 1985, nr 117. Orzecznictwo.
23. Wyrok SN z dnia 18.07.2013 r., sygn. akt: III KK 92/13, OSNKW 2013/11/98
24. Wyrok SA w Lublinie z dnia 05.07.2017 r., sygn. akt: II AKa 116/17, LEX nr 2355880
25. Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 08.11.2017 r., sygn. akt: II AKa 300/17, LEX nr 2412864
26. Wyrok SA w Katowicach z dnia 17.06.2016 r., sygn. akt: II AKa 149/16, LEX nr 2087866
27.Wyrok SA w Białymstoku z dnia 17.02.2015 r,. sygn. akt: II AKa 9/15, LEX nr 1659036
28. Wyrok SA w Białymstoku z dnia 17.09.2015 r., sygn. akt: II AKa 147/15, LEX nr 1934430
29. Wyrok SA w Lublinie z dnia 21.10.2015 r., sygn. akt: II AKa 229/15, LEX nr 1957350
30. Wyrok SA w Krakowie z dnia 13.02.2014 r., sygn. akt: II AKa 280/13, LEX nr 1540480
31. Wyrok SA w Krakowie z dnia 28.11.2013 r., sygn. akt: II AKa 235/13, LEX nr 1466265
32. Wyrok SA w Krakowie z dnia 31.07.2013 r., sygn. akt: II AKa 130/13, LEX nr 1362720
33. Wyrok SA w Poznaniu z dnia 11.09.2012 r., sygn. akt: III K 147/11, LEX nr 1237532
34. Wyrok SA w Katowicach z dnia 30.11.2012 r., sygn. akt: II AKa 459/12, LEX nr 1236456
35. Wyrok SA w Krakowie z dnia 07.12.2011 r., sygn. akt: II AKa 225/11, LEX nr 1147598
36. Wyrok SA w Lublinie z dnia 04.02.2010 r., sygn. akt: II AKa 234/09, LEX nr 583681
37.Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 08.09.2010 r., sygn. akt: II AKa 103/10, OSAW 2011/2/218
38.Wyrok SR w Świdnicy z dnia 31.05.2013 r., sygn. akt: II K 719/11, LEX nr 1953927
References (International): 1. The Act of 06.06.1997 - Code of Criminal Procedure (i.e. Journal of Laws of 2020, item 30)
2. The Ordinance of the Minister of Justice of June 2, 2003 regarding the technical conditions of conducting the presentation (Journal of Laws of 2003, No. 104 item 981). Bibliography.
3. Ciarka M., Problems of voting, European Law in practice 2009, No. 2
4. Cielecki W., Grochowski T., Presentation as a procedural act, Ed. CSP in Legionowo, Legionowo 2003
5. Czeczot Z., Forensic issues of personal means of evidence, ed. UW, Warsaw 1976
6. Gruza E., Showing. Forensic issues, ed. Comer, Toruń 1995
7. Jerzyński Cz., Forensic issues of presentation, Police 2011, No. 3
8. Juszka K., The Principle of Material Truth and Suggestion in Presentation, Police Review 2009, No. 1
9. Juszka K., Procedural and criminal principles and the repetition of practical demonstrations, Problems of forensics 2009, no. 269
10. Karlik P., Opportunity - unsolved problems, Problems of modern forensics 2010, vol. 14
11. Kornak M., Some remarks regarding the presentation of persons and things. Criminal and procedural issues [in:] L. Bogunia (ed.), New Codification of Criminal Law, vol. 19, ed. UWr, Wrocław 2006
12. Kmiecik R., Rekognicja and confrontation in the light of the assumptions of strict proof, Nowe Prawa 1981, no. 5
13. Kulicki M., Forensics, part I, ed. UMK, Toruń 1972
14. Kwieciński J., Rekognicja - presentation for recognition, WPP 1998, No. 1-2
15. Lach A., Limits of examining the accused for evidence. A study in the light of the nemo se ipsum accusare tenetur rule and the right to privacy, ed. TNOIK Dom Organizer, Toruń 2011
16. Lisiecki M., Direct and indirect presentation of persons in criminal proceedings, Prok. and Pr. 1997, No. 3
17. Lisiecki M., Terms and conditions of the technical presentation, Prok. and Pr. 1999, No. 4, p. 109.
18. Lisiecki M., Presentation in the new Code of Criminal Procedure, Prok. and Pr. 1998, no. 3
19. O.E. de Briton Alvarenga, Identification of the human voice, Problems of Forensics, no. 1
20. Sikora A., Accused with an object of presentation. Comments on the obligation of the accused to submit to the examination purposes, Internet Legal Review TBSP UJ 2017/7
21. Szczepaniec M., Admission to vote, Zeszyty Prawnicze UKSW 2011, No. 11.2
22. Wójcikiewicz J., Okazanie. Comparative study on the borderline of forensics and criminal trial, Scientific Notebooks of the Jagiellonian University - Legal Studies 1985, No. 117. Jurisprudence.
23. Judgment of the Supreme Court of 18.07.2013, reference number act: III KK 92/13, OSNKW 2013/11/98
24. Wyrok SA in Lublin of 05.07.2017, reference number act: II AKa 116/17, LEX No. 2355880
25. Judgment in Wrocław of 08.11.2017, reference number act: II AKa 300/17, LEX No. 2412864
26. Judgment in Katowice of 17.06.2016, reference number act: II AKa 149/16, LEX No. 2087866
27. Judgment in Bialystok of February 17, 2015. ref. act: II AKa 9/15, LEX No. 1659036
28. Judgment in Bialystok of 17/09/2015, reference number act: II AKa 147/15, LEX No. 1934430
29. Judgment in Lublin of October 21, 2015, reference number act: II AKa 229/15, LEX No. 1957350
30. Judgment in Cracow of February 13, 2014, reference number act: II AKa 280/13, LEX No. 1540480
31. Judgment of SA in Krakow of 28.11.2013, reference number act: II AKa 235/13, LEX No. 1466265
32. Judgment in Cracow of July 31, 2013, reference number act: II AKa 130/13, LEX No. 1362720
33. Wyrok SA in Poznań of 11.09.2012, reference number act: III K 147/11, LEX No. 1237532
34. Judgment in Katowice of November 30, 2012, reference number act: II AKa 459/12, LEX No. 1236456
35. Judgment of SA in Krakow of 07.12.2011, reference number act: II AKa 225/11, LEX No. 1147598
36. Judgment in Lublin of February 4, 2010, reference number act: II AKa 234/09, LEX No. 583681
37. Judgment in Wrocław of 08.09.2010, reference number act: II AKa 103/10, OSAW 2011/2/218
38. Judgment of the SR in Świdnica of 31.05.2013, reference number act: II K 719/11, LEX No. 1953927
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.