Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55878
Title: Деякі особливості та правові обмеження використання авторських прав у цифровому середовищі
Other Titles: On the particularities and legal restrictions to apply copyright at digital marketplace
Authors: Римарчук, Римма
Римарчук, Галина
Rymarchuk, Rymma
Rimarchuk, Galyna
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Римарчук Р. Деякі особливості та правові обмеження використання авторських прав у цифровому середовищі / Римма Римарчук, Галина Римарчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 216–222.
Bibliographic description (International): Rymarchuk R. On the particularities and legal restrictions to apply copyright at digital marketplace / Rymma Rymarchuk, Galyna Rimarchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 216–222.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.26.216
UDC: 342.92
342.7
Keywords: інтелектуальна власність
авторське право
інформація
цифрове середовище
Всесвітня організація інтелектуальної власності
Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ
intellectual property
copyright
information
digital environment
World Intellectual Property Organization
International Federation of Library Associations and Institutions
Number of pages: 7
Page range: 216-222
Start page: 216
End page: 222
Abstract: Проаналізовано проблему охорони авторських прав у цифровому середовищі, оскільки захист авторських прав не обмежується захистом друкованих видань. Новітні технології дали нові цифрові засоби для зберігання та передавання інформації, до яких потрібно застосовувати законодавчі акти, щоб сприяти їх захисту. Значна частина наукових видань основана на змісті, який визначають науковці щодо використання авторських прав без оплати. Саме цей зміст “викуповується” системою вищої освіти та стає предметом власності бібліотек та навчальних закладів. Саме тому останні зусилля щодо розроблення альтернативи. Моделі публікацій привертають все більше уваги в наукових групах та навчальних закладах.
This article analyzes the problem of copyright protection in the digital environment, as copyright protection is not limited to the protection of print media. The latest technologies have provided new digital means of storing and transmitting information to which legislative acts should be applied in order to promote their protection. It is worth noting that much of the scholarly publication is based on the content identified by scholars on royalty-free use. It is this content that is “bought in” by the higher education system and becomes the property of libraries and educational institutions. This is why recent efforts to develop alternatives to Publication Models are gaining increasing attention in research groups and educational institutions.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55878
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Римарчук Р., Римарчук Г., 2020
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
https://www.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/ukrainiancodeofethicsfull.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018
https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/2281/text/enr
http://www.nbuv.gov.ua/node/1835
References (Ukraine): 1. Закон про авторське право та суміжні права https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
2.Лессіг Л. Вільна культура / Пер. О. Данилова під ред. В. Ільїна. – М.: Прагматика культури, 2007. ISBN 5-98392-009-X.
3.Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних працівників https://www.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/ukrainiancodeofethicsfull.pdf
4.Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року Статус Конвенції див.( 995_a87 ). 1971
5. Угода про торгове́льні аспе́кти прав інтелектуа́льної вла́сності https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018
6. Закон про авторське право в цифрову епоху https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/2281/text/enr
7. Позиція ІФЛА з питань авторського права у цифровому середовищі: Документ схвалено виконавчим бюро ІФЛА на 66-й Генеральній конференції в Єрусалимі, Ізраїль (13–18 серп. 2000 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/1835.
References (International): 1. Zakon pro avtors`ke pravo ta sumizhni prava [Law on copyright and related rights]https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
2. Lessig L. Vil`na kul`tura [Free culture]/ Per. O. Dany`lova pid red. V. Il`yina. – M.: Pragmaty`ka kul`tury`, 2007. ISBN 5-98392-009-X.
3. Kodeks ety`ky` IFLA dlya bibliotekariv ta inshy`x informacijny`x pracivny`kiv [CodeofEthicsforlibrariansandother information-related personnel]https://www.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/ukrainiancodeofethicsfull.pdf
4. Berns`kakonvenciya pro oxoronu literaturny`x i xudozhnix tvoriv [BernConventionontheprotectionofliteraryandartisticworks] Pary`z`ky`j Akt vid 24 ly`pnya 1971 roku zmineny`j 2 zhovtnya 1979 roku Status Konvenciyi dy`v.( 995_a87 ). 1971
5. Ugoda pro torgovél`ni aspékty` prav intelektuál`noyi vlásnosti [Agreementontrade related aspects of intellectual property rights] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018
6. Zakon pro avtors`ke pravo v cy`frovu epoxu [Law on copyright in cyber society]https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/2281/text/enr
7. Pozy`ciya IFLA z py`tan` avtors`kogo prava u cy`frovomu seredovy`shhi [OnthepositionofIFLAoncopyrightindigitalenvironment]: Dokument sxvaleno vy`konavchy`m byuro IFLA na 66-j General`nij konferenciyi v Yerusaly`mi, Izrayil` (13–18 serp. 2000 r.) [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/node/1835.
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.