Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55876
Title: До питання функціонування адвокатського самоврядування в Україні
Other Titles: On question of functioning of advocatory self-government in Ukraine
Authors: Маркович, Христина
Markovych, Khrystyna
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Маркович Х. До питання функціонування адвокатського самоврядування в Україні / Христина Маркович // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 201–208.
Bibliographic description (International): Markovych K. On question of functioning of advocatory self-government in Ukraine / Khrystyna Markovych // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 201–208.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.26.201
UDC: 347.965
Keywords: адвокатура
адвокат
адвокатське самоврядування
підвищення кваліфікації
незалежність
Національна асоціація адвокатів України
advocacy
advocate
advocatory self-government
professional development
independence
Ukrainian National Bar Association
Number of pages: 8
Page range: 201-208
Start page: 201
End page: 208
Abstract: Розглянуто окремі проблемні питання функціонування адвокатського самоврядування в Україні. Акцентовано на його значущості як недержавного інституту, створеного для самостійного вирішення питань самоорганізації та діяльності адвокатури. Розглянуто завдання, які покладаються на органи адвокатського самоврядування. Звернено увагу на проблеми оплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення діяльності адвокатського самоврядування. Зазначено, що зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю звільняє адвокатів від сплати щорічного внеску на період зупинення такого права. Наголошено на проблемних аспектах забезпечення незалежності адвокатури, що передусім стосується правовідносин між адвокатурою та державою. Підкреслено важливість зміцнення довіри громадянського суспільства до надання адвокатами кваліфікованої правової правої допомоги. Проаналізовано позиції науковців щодо членства адвокатів у єдиній професійній організації – Національній асоціації адвокатів України. Вважаємо, що для забезпечення адвокатського самоврядування та незалежності інституту адвокатури членство у Національній асоціації адвокатів України є необхідною умовою, оскільки самоврядування здатне забезпечити колективну незалежність членів адвокатської спільноти. Опрацьовано нову редакція Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України. Проведено порівняльний аналіз деяких видів підвищення кваліфікації адвокатів та нотаріусів. Зроблено висновки про позитивні та негативі сторони цієї редакції. Висловлені міркування щодо необхідності проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатів, оскільки вони спрямовані на професійне зростання адвоката, підвищення його компетенції, іміджу та професіоналізму. Дослідження дозволяє зробити висновок, що інститут адвокатського самоврядування в Україні є доволі розвиненим, а правові положення законодавства в цій сфері достатньо деталізовані. Проте реалізація правових норм на практиці виявила, що система органів адвокатського самоврядування має певні недоліки, а окремі норми законодавства потребують вдосконалення.
The article is devoted to a consideration of some problematic issues of functioning of the advocatory self-government in Ukraine. It is accentuated on its importance as a non-governmental institute created for the independent resolution of self-organization and advocacy activities. The tasks entrusted to units of advocatory self-government are considered. Attention is drawn to problems of advocates’ annual fees for providing the advocatory self-government activities. It is noted that the stop of the right to advocate practice exempts advocate from paying an annual fee for the termination period of such right. Problematic aspects of ensuring bar independence are emphasized, which primarily concerns a legal relationship between bar and state. The importance of strengthening the confidence of civil society in providing qualified legal assistance of advocates is emphasized. Positions of scientists on membership of advocates in the only professional organization — Ukrainian National Bar Association — are analyzed. We believe that membership of the Ukrainian National Bar Association is a prerequisite for ensuring self-government and independence of the advocacy institute, as selfgovernment is able to ensure the collective independence of members of the bar community. The new version of the order of professional advancement of advocates of Ukraine has been analyzed. A comparative analysis of some types of professional development of advocates and notaries is carried out. Conclusions have been made about the positive and negative sides of this new version. Consideration is given to the need for events to improve the skills of advocates as they aim at the professional advancement of advocates, enhancing their image, competence, and professionalism. The conducted research allows concluding that the advocatory self-government in Ukraine is quite advanced and the legal provisions in this area are sufficiently detailed. However, the implementation of legal norms in practice revealed that the system of self-government units has certain disadvantages and that certain norms of legislation need improvement.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55876
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Маркович Х., 2020
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/2014.07.04-05-pologennya-75.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-dokumenty/statut_naau.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2019-09-21-poryadki-111_5db2d7f00ffe2.pdf
https://yur-gazeta.com/golovna/svitlo-chi-tinpro-noviy-poryadok-pidvishchennya-kvalifikaciyi-advokativ.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1046-14
https://yur-gazeta.com/golovna/svitlo-chi-tin-pro-noviy-poryadok-pidvishchennyakvalifikaciyi-advokativ.html
References (Ukraine): 1. Про адвокатуру і адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.
2. Слива Л. В. Адвокатське самоврядування в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Цивілістична процесуальна думка. 2015. № 1. С. 102–107.
3. Положення про внески на забезпечення адвокатського самоврядування (нова редакція) : Рішення Ради адвокатів України від 16.02.2013 р. № 72. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/2014.07.04-05-pologennya-75.pdf.
4. Рабовська С. Я. Окремі питання принципів діяльності адвокатури України. Цивілістична процесуальна думка. 2015. № 1. С. 98–102.
5. Бакаянова Н. Права адвокатів як членів єдиної професійної організації. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2015. № 6. С. 53–56.
6. Статут Національної асоціації адвокатів України : Рішення Установчого з’їзду адвокатів України від 17.11.2012 р. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-dokumenty/statut_naau.pdf.
7. Меліхова Ю. О. Основні проблеми та напрями вдосконалення інституту адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку. Європейські перспективи. 2017. № 2. С. 159–164.
8. Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція) : Рішення Ради адвокатів України від 21.09.2019 р. № 111. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2019-09-21-poryadki-111_5db2d7f00ffe2.pdf.
9. Світло чи тінь: про новий Порядок підвищення кваліфікації адвокатів. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/svitlo-chi-tinpro-noviy-poryadok-pidvishchennya-kvalifikaciyi-advokativ.html (дата звернення: 22.03.2020).
10. Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів : Наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2014 р. № 1422/5 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1046-14.
References (International): 1. Pro advokaturu i advokats’ku diial’nist’ : Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 № 5076-VI [Advocacy and advocate’s activity: Law of Ukraine of 05.07.2012 No. 5076-VI]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Available athttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17[in Ukrainian].
2. Slyva L. Attorney selfgovernment in Ukraine:problems and settlement prospects. Tsyvilistychna protsesual’na dumka [Civilistic procedural thought]. 2015. № 1. p. 102–107 [in Ukrainian].
3. Polozhennia pro vnesky na zabezpechennia advokats’koho samovriaduvannia (nova redaktsiia) : Rishennia Rady advokativ Ukrainy vid 16.02.2013 № 72 [Regulation on contributions to the provision of advocate self-government (new version): Decision of the Bar Council of Ukraine of 16.02.2013 No. 72]. Available athttps://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/2014.07.04-05-pologennya-75.pdf [in Ukrainian].
4. Rabovsca S. Some issues of organizational principles of the advocacy in the Ukraine. Tsyvilistychna protsesual’na dumka [Civilistic procedural thought]. 2015. № 1. p. 98–102 [in Ukrainian].
5. Bakaianova N. Prava advokativ iak chleniv iedynoi profesijnoi orhanizatsii[The rights of lawyers as members of a single professional organization]. Jurnaluljuridicnational: teoriesipractica. 2015. № 6. P. 53–56 [in Ukrainian].
6. Statut Natsional’noi asotsiatsii advokativ Ukrainy : Rishennia Ustanovchoho z’izdu advokativ Ukrainy vid 17.11.2012 [Statute of the National Bar Association of Ukraine: Decision of the Constituent Congress of Advocates of Ukraine dated 17.11.2012].Available athttps://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-dokumenty/statut_naau.pdf [in Ukrainian].
7. Melikhova Yu. O. Osnovni problemy ta napriamy vdoskonalennia instytutu advokatury v Ukraini na suchasnomu etapi rozvytku [Main problems and directions of improvement of the Institute of Advocacy in Ukraine at the present stage of development]. Yevropejs’ki perspektyvy [European perspectives]. 2017. № 2. P. 159–164 [in Ukrainian].
8. Poriadok pidvyschennia kvalifikatsii advokativ Ukrainy (nova redaktsiia) : Rishennia Rady advokativ Ukrainy vid 21.09.2019 № 111 [The order of advancement of lawyers of Ukraine (new edition): Decision of the Council of Advocates of Ukraine of 21.09.2019 No. 111]. Available at https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2019-09-21-poryadki-111_5db2d7f00ffe2.pdf [in Ukrainian].
9. Svitlo chy tin’: pro novyj Poriadok pidvyschennia kvalifikatsii advokativ [Light or Shadow: New Order of Advocacy]. Available athttps://yur-gazeta.com/golovna/svitlo-chi-tin-pro-noviy-poryadok-pidvishchennyakvalifikaciyi-advokativ.html[in Ukrainian].
10. Pro zatverdzhennia Poriadku pidvyschennia kvalifikatsii notariusiv, konsul’tantiv derzhavnykh notarial’nykh kontor, derzhavnykh notarial’nykh arkhiviv, pomichnykiv pryvatnykh notariusiv : Nakaz Ministerstva iustytsii Ukrainy vid 28.08.2014 № 1422/5 [On approving the Procedure of training of notaries, consultants of state notary offices, state notary archives, assistants of private notaries: Order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 28.08.2014 No. 1422/5] / Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1046-14 [in Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.