Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55874
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТерлюк, Іван
dc.contributor.authorTerlyuk, Ivan
dc.date.accessioned2021-01-19T10:31:53Z-
dc.date.available2021-01-19T10:31:53Z-
dc.date.created2020-02-24
dc.date.issued2020-02-24
dc.identifier.citationТерлюк І. Форма правління в ідеології та практиці українського національного державотворення козацької доби / Іван Терлюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 19–26.
dc.identifier.urihttp://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55874-
dc.description.abstractДосліджується місце форми правління в ідеології та практиці українського національного державотворення у козацьку добу вітчизняної історії. Стверджується, що в Україні з козацтвом насамперед пов’язується зародження республіканської форми правління, що розвивалася в межах Запорозької Січі та реєстрового козацького війська. Наголошується, що з утворенням в результаті Національної революції середини XVII ст. козацько-гетьманської держави діяльність багатьох українських гетьманів була спрямована на обстоювання необхідності встановлення в Україні монархічної форми правління. Висловлюється думка, що ідея розбудови гетьманської монархії у цю добу була фактично основоположною ідеологемою в ідеології боротьби за збереження/утвердження українського суверенітету.
dc.description.abstractThe place of the form of government in the ideology and practice of the Ukrainian national state creation in the Cossack era of national history is explored. It is argued that in Ukraine with the Cossacks, the birth of a republican form of government, which developed within the framework of the Zaporozhian Sich and the registered Cossack army, is primarily associated with it. It is noted that with the formation of the Cossack-Hetman State in the result of the National Revolution of the middle of the XVII century. the activity of many Ukrainian hetmans was aimed at advocating the necessity of establishing a monarchical form of government in Ukraine. It is suggested that the idea of building a Hetman monarchy in this day was, in fact, a fundamental ideologue in the ideology of the struggle for the preservation / consolidation of Ukrainian sovereignty.
dc.format.extent19-26
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
dc.subjectкозаччина
dc.subjectГетьманщина
dc.subjectреспубліканська форма правління
dc.subjectмонархічна форма правління
dc.subjectCossack
dc.subjectHetmanate
dc.subjectrepublican form of government
dc.subjectmonarchical form of government
dc.titleФорма правління в ідеології та практиці українського національного державотворення козацької доби
dc.title.alternativeForm of board in the ideology and practice of the ukrainian national statehood in the era of cossacks
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Терлюк І., 2020
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.format.pages8
dc.identifier.citationenTerlyuk I. Form of board in the ideology and practice of the ukrainian national statehood in the era of cossacks / Ivan Terlyuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 19–26.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/law2020.26.019
dc.relation.references1. Макарчук В. С. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб.: Курс лекцій / Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. К. : Атіка, 2000. 416 с.
dc.relation.references2. Пазиніч Ю. М. Історико-політичні аспекти українського державотворення в другій половині XVII–XVIII ст. // 300 років Конституції гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / Львівська міська рада, Львівський державний університет внутрішніх справ, Міжнародна асоціація істориків права. Львів: ЛьвДУВС, 2010. С. 119-123.
dc.relation.references3. Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка. Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках. К.: Дніпро, 1992. 495 с.
dc.relation.references4. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків у 3-х т.- Т.1. /Пер. з рос. І. Сварника. Львів: Світ, 1991. 319 с.
dc.relation.references5. Паньонко І. М. Органи влади Запорізької Січі: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2006. 144 с.
dc.relation.references6. Терлюк І.Я. Держава і право в Україні: сторінки історії. Львів: Сполом, 2008. 354 с.
dc.relation.references7. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. К.: Дніпро, 1991. 238 с.
dc.relation.references8. Терлюк І.Я. Козацька доктрина української національної державності: українська державна ідея другої половини XVI – початку XІХ століть: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2017. 216 с.
dc.relation.references9. Литвинов Володимир. Ренесансний гуманізм в Україні. К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2000. 472 с.
dc.relation.references10. Крип´якевич І.П. Богдан Хмельницький / (Видання друге, виправлене і доповнене). Львів, 1990. 408 с.
dc.relation.references11. Документы об освободительной войне украинского народа. 1648–1654 гг. / АН УССР. Ин-т истории; Архивное упр. при Совете Министров УССР; Редкол.: П. П. Гудзенко и др. К.: Наук. думка, 1965. 827 с.
dc.relation.references12. Полтавець Сергій. Українська політична думка середини XVIІ століття / за редакцією В.В. Кривошеї. К., Світогляд, 2009. 170 с.
dc.relation.references13. Чухліб Т. В. Проект “козацького князівства” – історична альтернатива політичного устрою Гетьманщини? // Український історичний журнал. 2014. № 4. С. 71-93.
dc.relation.references14. Воссоединение Украины c Россией: Документы и материалы в трех томах. Т. 3. М.: Издательство Академии наук СССР, 1953. 646 с.
dc.relation.references15. Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея XVII – XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. К.: Альтернативи, 1997. 352 с.
dc.relation.references16. Шевчук В. Козацька держава. Етюди до українського державотворення. К.: Абрис,1995. 392 с.
dc.relation.references17. Шевчук В. Суспільно-політична думка в Україні в другій половині XVIІ – на початку (до 1710 р.) XVIIІ століття // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. Т. ІІІ. Книга перша (Третя чверть XVІІ ст.) / Упор., передмова В. Шевчука. К.: Дніпро, 2001. С. 7-172.
dc.relation.references18. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. Т. ІІІ. Кн. 2. – Остання чверть XVІІ – початок XVІІІ ст. / Упор., резюме В. Шевчука. К.: Дніпро, 2001. 576 с.
dc.relation.references19. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. Т.2. Від середини XVII століття до 1923 року. 2-ге вид. К.: Либідь, 1993. 608 с.
dc.relation.referencesen1. Makarchuk V. S. Istoriya derzhavi i prava zarubizhnih krayin[History of the state and law of foreign countries]: navch. posib.: Kurs lekcij / Lvivskij in-t vnutrishnih sprav pri Nacionalnij akademiyi vnutrishnih sprav Ukrayini. Kiev : Atika, 2000, 416 p.
dc.relation.referencesen2. Pazinich Yu.M. Istoriko-politichni aspekti ukrayinskogo derzhavotvorennya v drugij polovini XVII–XVIII c.[Historical and political aspects of Ukrainian state formation in the second half of the XVII-XVIII centuries] // 300 rokiv Konstituciyi getmana Ukrayini Pilipa Orlika: problemi stanovlennya i rozvitku ukrayinskogo derzhavotvorennya: materiali Mizhnarodnoyi naukovo-teoretichnoyi konferenciyi / Lvivska miska rada, Lvivskij derzhavnij universitet vnutrishnih sprav, Mizhnarodna asociaciya istorikiv prava. Lviv: LvDUVS, 2010, 119-123pp.
dc.relation.referencesen3. Nalivajko D. S. Kozacka hristiyanska respublika. Zaporozka Sich u zahidnoyevropejskih literaturnih pam’yatkah. [Cossack Christian Republic. Zaporizhzhya Sich in Western European literary monuments] K.: Dnipro, 1992, 495 p.
dc.relation.referencesen4. Yavornickij D. I. Istoriya zaporizkih kozakiv u 3-h t[History of the Zaporozhian Cossacks]. V.1. / Translated from Russian I. Svarnika. Lviv: Svit, 1991, 319 p.
dc.relation.referencesen5. Panonko I. M. Organi vladi Zaporizkoyi Sichi: monografiya.[Authorities of the Zaporozhian Sich] Lviv: LvDUVS, 2006, 144 p.
dc.relation.referencesen6. Terliuk I. Y. Derzhava i pravo v Ukraini: [State and law in Ukraine]storinky istorii. Lviv: Spolom, 2008, 354 p.
dc.relation.referencesen7.Antonovich V. Pro kozacki chasi na Ukrayini[On the Cossack times in Ukraine] K.: Dnipro, 1991, 238 p.
dc.relation.referencesen8. Terliuk I. Y. Kozatska doktryna ukrainskoi natsionalnoi derzhavnosti: ukrainska derzhavna ideia 2nd XVI – XIKh centuries:[ Cossack doctrine of Ukrainian national statehood] monohrafiia. Lviv: Liha-Pres, 2017, 216 p.
dc.relation.referencesen9. Litvinov Volodimir. Renesansnij gumanizm v Ukrayini. [Renaissance humanism in Ukraine] K.: Vidavnictvo Solomiyi Pavlichko “Osnovi”, 2000, 472 p.
dc.relation.referencesen10. Krip´yakevich I. P. Bogdan Hmelnickij [Bogdan Khmelnytsky]/ (2nd updated Volume). Lviv, 1990, 408 p.
dc.relation.referencesen11. Performed by group: P. P. Gudzenko and others. Dokumenty ob osvoboditelnoj vojne ukrainskogo naroda. 1648–1654 years. [Documents on the liberation war of the Ukrainian people. 1648–1654]/ AN USSR. In-t istorii; Arhivnoe upr. pri Sovete Ministrov USSR; K.: Nauk. dumka, 1965, 827 p.
dc.relation.referencesen12. Poltavec Sergij. Ukrayinska politichna dumka seredini XVII century[Poltavets Serhiy. Ukrainian political thought of the middle of the XVII century]/ edited by V. V. Krivosheyi. K., Svitoglyad, 2009, 170 p.
dc.relation.referencesen13. Chuhlib T. V. Proekt “kozackogo knyazivstva” – istorichna alternativa politichnogo ustroyu Getmanshini? [The project of the “Cossack principality” - a historical alternative to the political system of the Hetmanate?]// Ukrayinskij istorichnij zhurnal. Rel. № 4, 2014, 71-93pp.
dc.relation.referencesen14. Vossoedinenie Ukrainy c Rossiej: Dokumenty i materialy v treh tomah. [Reunification of Ukraine with Russia: Documents and materials in three volumes.]V. 3. M.: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR, 1953, 646 p.
dc.relation.referencesen15. Smolij V. A., Stepankov V. S. Ukrayinska derzhavna ideya XVII – XVIII: problemi formuvannya, evolyuciyi, realizaciyi.[ Ukrainian state idea of XVII–XVIII centuries: problems of formation, evolution, realization.] K.: Alternativi, 1997, 352 p.
dc.relation.referencesen16. Shevchuk V. Kozacka derzhava. Etyudi do ukrayinskogo derzhavotvorennya. [Cossack state. Etudes to Ukrainian state formation]K.: Abris,1995, 392 p.
dc.relation.referencesen17. Shevchuk V. Suspilno-politichna dumka v Ukrayini v drugij polovini XVII – na pochatku (do 1710 year) XVIII century[Socio-political thought in Ukraine in the second half of the XVII - early (until 1710) XVIII century] // Tisyacha rokiv ukrayinskoyi suspilno-politichnoyi dumki. 9 Volumes. V. 3. Kniga persha (Tretya chvert XVII st.) / Upor., peredmova V. Shevchuka. K.: Dnipro, 2001, 7-172pp.
dc.relation.referencesen18. Tisyacha rokiv ukrayinskoyi suspilnopolitichnoyi dumki.[A thousand years of Ukrainian socio-political thought. In 9 vols] 9 Volumes. V. 3. Kn. 2. – Ostannya chvert XVII – pochatok XVIII / Upor., rezyume V. Shevchuka. K.: Dnipro, 2001, 576 p.
dc.relation.referencesen19. PolonskaVasilenko N. Istoriya Ukrayini: U 2-h t. V.2. Vid seredini XVII stolittya do 1923 roku[Polonska-Vasylenko N. History of Ukraine]. 2nd Edition. K.: Libid, 1993, 608 p.
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
dc.citation.spage19
dc.citation.epage26
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.subject.udc[323.2
dc.subject.udc34]
dc.subject.udc[355 351
dc.subject.udc94] (477)
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.