Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55872
Title: Нормативно-правове та організаційне забезпечення комплектування персоналу в Державній кримінально-виконавчій службі України
Other Titles: Normative-legal and organizational support of staffing of the State criminal enforcement service of Ukraine
Authors: Хомишин, Ірина
Khomyshyn, Iryna
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Хомишин І. Нормативно-правове та організаційне забезпечення комплектування персоналу в Державній кримінально-виконавчій службі України / Ірина Хомишин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 180–188.
Bibliographic description (International): Khomyshyn I. Normative-legal and organizational support of staffing of the State criminal enforcement service of Ukraine / Iryna Khomyshyn // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 180–188.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.26.180
UDC: 342.176 (477)
Keywords: Державна кримінально-виконавча служба
персонал
нормативноправове регулювання
кадрове комплектування
особливі умови
State Criminal Enforcement Service
staff
legal regulation
staffing
special conditions
Number of pages: 9
Page range: 180-188
Start page: 180
End page: 188
Abstract: Досліджено нормативно-правове та організаційне забезпечення комплектування персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення процесу комплектування персоналу установ і органів Державної кримінально-виконавчої служби України. Розглянуто поетапно процеси комплектування персоналу у контексті внутрішніх організаційних управлінських відносин щодо кадрового забезпечення діяльності кримінально-виконавчої служби, які містять організаційно-правові засади регулювання добору, розстановки, закріплення та використання кадрів; їх навчання та виховання. Сформульовано основні напрями та вимоги щодо вдосконалення комплектування персоналу у Державній кримінальновиконавчій службі.
The article is devoted to the research of normative-legal and organizational support of staffing of the State Criminal Enforcement Service of Ukraine. The normative legal support of the process of staffing of the institutions and bodies of the State Criminal Enforcement Service of Ukraine is analyzed. The processes of staffing recruitment, in the context of internal organizational management relations in the personnel support of the activity of criminal enforcement service, which include organizational and legal bases of regulation of selection, placement, assignment and use of personnel are considered in stages; their education and upbringing. The main directions and requirements for improvement of staffing in the State Penal Enforcement Service are formulated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55872
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Хомишин І., 2020
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282
https://i-rc.org.ua/files/jestoke-povodjenya.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1077-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0145-20
References (Ukraine): 1. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІV заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25 квіт. 2019 р.). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 159 с.
2. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212.
3. Резолюція 34/169 Генеральної Асамблеї ООН “Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку”. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282.
4. Резолюція (66) 26 Комітету міністрів Ради Європи “Статус, набір і підготовка персоналу в’язниць”. URL: https://i-rc.org.ua/files/jestoke-povodjenya.pdf.
5. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43.
6. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23.06.2005 р. № 2713-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35. Ст. 409.
7. Про затвердження Інструкції з обліку кадрів у Державній кримінально-виконавчої службі України: наказ Міністерства юстиції України від 30.08.2017 р. № 2771/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1077-17
8. Про затвердження Інструкції з організаційноштатної роботи в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, воєнізованих формуваннях, навчальних закладах, інших підприємствах, установах і організаціях, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України: наказ Міністерства юстиції України від 05.02.2020 р. № 412/5. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0145-20
9. Гурковський М. П., Єсімов С. С. Основні форми та методи діяльності поліції у сфері забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2016. № 4. С. 171-186.
10. Разумейко Н. С., Ткаченко О. Г. Концепція кадрового забезпечення державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2018. № 1 (3). С. 198-208.
11. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Лозинський Ю. Р. Правове регулювання правоохоронної діяльності: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 323 с.
References (International): 1. Kryminalno-vykonavcha systema Ukrainy ta yii rol u rozbudovi pravovoi i sotsialnoi derzhavy: materialy IV zaochnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Criminal-executive system of Ukraine and its role in the development of the rule of law and social state] (m. Chernihiv, 25 kvit. 2019 r.). Chernihiv: Akademiia Derzhavnoi penitentsiarnoi sluzhby, 2019. 159 p.
2. Minimalni standartni pravyla povodzhennia z viazniamy. [Minimum standard rules for the treatment of prisoners] Zakonodavstvo Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212.
3. Rezoliutsiia 34/169 Heneralnoi Asamblei OON “Kodeks povedinky posadovykh osib z pidtrymannia pravoporiadku”.[UN General Assembly Resolution 34/169 “Code of Conduct for Law Enforcement Officials”.] Zakonodavstvo Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282.
4. Rezoliutsiia (66) 26 Komitetu ministriv Rady Yevropy “Status, nabir i pidhotovka personalu viaznyts”[ Resolution (66) of the Committee of Ministers of the Council of Europe “Status, recruitment and training of prison staff”]. URL: https://i-rc.org.ua/files/jestoke-povodjenya.pdf.
5. Pro derzhavnu sluzhbu [On civil service]: Zakon Ukrainy vid 10.12.2015 r. № 889-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 4. P. 43.
6. Pro Derzhavnu kryminalno-vykonavchu sluzhbu Ukrainy [On the State Penitentiary Service of Ukraine ]: Zakon Ukrainy vid 23.06.2005 r. № 2713-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2005. № 35. P. 409.
7. Pro zatverdzhennia Instruktsii z obliku kadriv u Derzhavnii kryminalno-vykonavchoi sluzhbi Ukrainy[On approval of the Instruction on personnel accounting in the State Criminal-Executive Service of Ukraine]: nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 30.08.2017 r. № 2771/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1077-17
8. Pro zatverdzhennia Instruktsii z orhanizatsiino-shtatnoi roboty v ustanovakh vykonannia pokaran, slidchykh izoliatorakh, voienizovanykh formuvanniakh, navchalnykh zakladakh, inshykh pidpryiemstvakh, ustanovakh i orhanizatsiiakh, stvorenykh dlia zabezpechennia vykonannia zavdan Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy [On approval of the Instruction on organizational and staff work in penitentiary institutions, remand prisons, paramilitary formations, educational institutions, other enterprises, institutions and organizations established to ensure the implementation of the State Penitentiary Service of Ukraine ]: nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 05.02.2020 r. № 412/5. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0145-20
9. Hurkovskyi M. P., Yesimov S. S. Osnovni formy ta metody diialnosti politsii u sferi zabezpechennia konstytutsiinykh prav i svobod liudyny ta hromadianyna v Ukraini.[ Basic forms and methods of police in the field of constitutional rights and freedoms of man and citizen in Ukraine.]Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. 2016. № 4. P. 171-186.
10. Razumeiko N. S., Tkachenko O. H. Kontseptsiia kadrovoho zabezpechennia derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy. [The concept of staffing the state penitentiary service of Ukraine.]Kryminalno-vykonavcha systema: Vchora. Sohodni. Zavtra. 2018. № 1 (3). P. 198-208.
11. Kovaliv M. V., Yesimov S. S., Lozynskyi Yu. R. Pravove rehuliuvannia pravookhoronnoi diialnosti[Legal regulation of law enforcement]: navchalnyi posibnyk. Lviv: LvDUVS, 2018. 323 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.