Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55870
Title: Зміни в податковому правовому режимі ФОП та самозайнятих осіб у зв’язку з поширенням COVID-19
Other Titles: Changes in the tax legal regime of entrepreneurs and self-employed persons in connection with the COVID-19 distribution
Authors: Пушкалова, Яна
Pushkalova, Yana
Affiliation: Головне управління ДПС у Сумській області
The Main Directorate of the ТAX in Sumy Oblast
Bibliographic description (Ukraine): Пушкалова Я. Зміни в податковому правовому режимі ФОП та самозайнятих осіб у зв’язку з поширенням COVID-19 / Яна Пушкалова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 166–172.
Bibliographic description (International): Pushkalova Y. Changes in the tax legal regime of entrepreneurs and self-employed persons in connection with the COVID-19 distribution / Yana Pushkalova // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 166–172.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.26.166
UDC: 336.132
Keywords: закон
правовий режим
податки
перевірки
Податковий кодекс
COVID-19
бюджет
податкове право
акт
штраф
правові засоби
плата
державна політика
фізичні особи-підприємці
несвоєчасна сплата
дохід
мораторій
єдиний податок
законодавець
безробіття
law
legal regime
taxes
audits
tax code
COVID-19
budget
tax law
act
fine
legal means
payment
state policy
natural persons-entrepreneurs
late payment
income
moratorium
Number of pages: 7
Page range: 166-172
Start page: 166
End page: 172
Abstract: Розглянуто сучасні проблеми розвитку суспільних відносин у галузі оподаткування України у зв’язку з поширенням COVID-19. Проаналізовано основні проблеми системи оподаткування в Україні. Досліджено питання щодо окремих змін у податковому правовому режимі України, які пов’язані зі здійсненням бюджетноподаткової (фіскальної) та грошово-кредитної (монетарної) політики в умовах карантинних заходів. У результаті наукового пошуку виділено основні шляхи зменшення податкового навантаження і умовах карантинних заходів. Визначено основні зміни порядку плати за землю, податку на нерухоме майно, у сплаті єдиного податку для фізичних осіб-підприємців та преференціях зі сплати ПДФО. Також зазначені основні зміни в оподаткування благодійності та в “Добровільному” підході до скасування (зниження) орендної плати. Пандемія у 2020 році вплинула на діяльність компаній в усьому світі. Бізнес в Україні також отримав низку пільг через коронавірус. Відповідні закони набули чинності. Зокрема, введено мораторій на перевірки, ФОПи звільнені від сплати ЄСВ, скасовані штрафи за несплату окремих податків і несвоєчасну подачу звітності, а також відстрочено введення нових правил РРО. Розглянуто комплекс заходів щодо проведення документальних та фактичних перевірок. Визначені шляхи отримання кредитних канікул та допомоги у зв’язку з частковим безробіттям як необхідної складової системи податкового режиму у зв’язку з COVID-19.
The article deals with the current problems, development and public relations in the field of taxation of Ukraine in connection with the spread of COVID-19. The research input focuses on the analysis of the main problems of the current tax system in Ukraine. The issues of particular changes in the tax legal regime of Ukraine, which are related to the implementation of the fiscal (fiscal) and monetary (monetary) policies in the context of quarantine measures, are investigated. As a result of the scientific search, the main ways of reducing the tax burden and the conditions of quarantine measures have been identified. The basic changes in the payment for the land, the real estate tax in payment of a uniform tax for physical persons of businessmen and preferences on payment of the PIT are determined. The main changes in charity taxation and in the “Voluntary” approach to the abolition (reduction) of rent are also mentioned. A set of measures proposed to solve problems of documentary and factual inspections is considered. Ways to obtain credit breaks and partial unemployment assistance have been developed as a necessary component of the COVID-19 tax regime.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55870
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Пушкалова Я., 2020
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-IX
https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/416914.html
https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3000269-karantinna-pidtrimka-fopiv-efektivna-ci-ak-mertvomu-priparka.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
https://tax.gov.ua/new-pro-data--news-/416914.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000269-karantinna-pidtrimka-fopiv-efektivna-ci-ak-mertvomu-priparka.html
References (Ukraine): 1. Спаський А. Категорія “правовий режим”: підходи до інтерпретації. Право України. 2008. № 4. С.27-30.
2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): підручник. Х.: Еспада, 2006. 776 с.
3. Сарана С. В. Концепція податкових режимів у податковій політиці держави. Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: збірник матеріалів VII Міжнародної науковопрактичної конференції, 22 грудня 2015 року. Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. С. 157-160.
4. Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-20.
5. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-IX.
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13–14, № 15–16, Ст.56.
7. Державна податкова служба України / Новини. URL: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/416914.html.
8. Укрінформ/Економіка/ФОПи на карантині URL https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3000269-karantinna-pidtrimka-fopiv-efektivna-ci-ak-mertvomu-priparka.html
References (International): 1.Spassky A. Category “legal regime”: approaches to interpretation. Law of Ukraine. 2008. № 4. P.27-30.
2. Skakun OF Theory of Acts and Law (encyclopedic course): a textbook. H.: Espada, 2006. 776 p.
3.Sarana SV The concept of equal treatment in tax policy. The reconstructed tax systems of Ukraine have been distributed according to European standards: Publication VII International Scientific and Practical Conference, December 22, 2015. Irpin: Publisher of the National University of the STS of Ukraine, 2015. P. 157-160.
4. Law of Ukraine “On Changes in the Code of Practice of Ukraine and other laws of Ukraine, which comply with the planned taxes for the performed period, are decided on accidental occurrence and spread of coronavirus diseases (COVID-19)” URL: https: //zakon.rada. gov .ua / laws / show / 533-20.
5. Law of Ukraine “On Changes in the Achievement of Legislative Acts of Ukraine, which Support Broad Economic and Economic Guarantees Using Coronary Crowns (COVID-19)” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show / 540-IX
6. By the level of the Code of Ukraine dated 27.12.2010 № 2755-VI. Version of the Council of Ukraine. 2011. № 13–14, № 15–16, Art. 56.
7. State Tax Service of Ukraine / News. URL: https://tax.gov.ua/new-pro-data--news-/416914.html.
8. Ukrinform / Economics URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000269-karantinna-pidtrimka-fopiv-efektivna-ci-ak-mertvomu-priparka.html
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.