Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55864
Title: Онтологічний дискурс правового прогресу як форми суспільного прогресу
Other Titles: Ontological discourse of legal progress as forms of social progress
Authors: Чорнописька, Вікторія
Chornopyska, Victoriya
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Чорнописька В. Онтологічний дискурс правового прогресу як форми суспільного прогресу / Вікторія Чорнописька // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 127–134.
Bibliographic description (International): Chornopyska V. Ontological discourse of legal progress as forms of social progress / Victoriya Chornopyska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 127–134.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.26.127
UDC: 340
12
Keywords: право
суспільний прогрес
правовий прогрес
соціальний феномен
модернізація суспільства
правові цінності
правова дійсність
прогрес
регрес
law
social progress
legal progress
social phenomenon
modernization of society
legal values
legal reality
progress
regression
Number of pages: 8
Page range: 127-134
Start page: 127
End page: 134
Abstract: Розглянуто основні філософсько-правові підходи до онтологічного розуміння правового прогресу як форми суспільного прогресу. Правовий прогрес розглянуто у двох аспектах: глобальному (широкому) та конкретному (вузькому). Глобальний підхід пов’язаний із розвитком людства загалом, його правосвідомості, правової культури. Вузький підхід передбачає вивчення прогресу конкретного етапу розвитку людства (здебільшого сучасного). З’ясовано, що у правовій доктрині існує низка концептуальних підходів щодо проблематики правового прогресу, зумовлених типологією праворозуміння, дефініцією його поняття, визначальними філософсько-правовими ознаками, закономірностями його зв’язку із процесами глобалізації, альтеглобалізму, його співвідношенням із принципом верховенства права, відображенням у міжнародно-правовій діяльності всесвітніх організацій, розумінням правової реальності загалом.
The main philosophical and legal approaches to the ontological understanding of legal progress as a form of social progress. Legal progress has been considered in two aspects: global (broad) and concrete (narrow). The global approach is connected with the development of humanity as a whole, its justice, its legal culture. A narrow approach involves studying the progress of a particular stage of human development (mostly modern). It is established that the legal doctrine has a number of conceptual approaches to the problems of legal progress, determined by the typology of legal thinking, definition of its concept, defining philosophical and legal features, patterns of its connection with the processes of globalization, alteglobalism, its correlation with the principle of law in international legal activity of world organizations, understanding of legal reality in general.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55864
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Чорнописька В., 2020
URL for reference material: http://istmat.info/files/uploads/29715/turgot.pdf
http://istmat.info/files/uploads/29715/turgot.pdf6
References (Ukraine): 1. Костенко О. Вперед – до природи: апологія натуралізму. Світогляд. 2009. № 5 (19). С. 34–37.
2.Федорук Н. М. Мораль та суспільний прогрес: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03. Харків, 2005. 20 с.
3. Філософський словник. За ред. В. І. Шинкарука. 3 вид., перероб. і доп. Київ: АБРИС, 2002. 742 с.
4. Алексеев П. В. Социальная философия: учебное пособие. Москва: ООО “ТК Велби”, 2003. 256 с.
5.Тюрго А. Р. Ж. Избранные философские произведения. Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1937. URL: http://istmat.info/files/uploads/29715/turgot.pdf
6. Скворець В. О. Соціальний прогрес як суспільствознавча проблема. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 47. С. 123–133.
7. Левицький В. Дискурс про індустріалізацію. Людинознавчі студії. Серія: Філософія. 2015. Вип. 32. С. 182–199.
8. Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб.: Наука, 1997. 532 с.
9. Миголатьев А. А. Общественный прогресс и регресс: философский аспект. Социально-гуманитарные знания. 2004. № 3. С. 76–90.
10. Сюй Цюаньяо Соціальний прогрес в контексті китайської філософії: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03. Харківський університет Повітряних Сил. Харків, 2005. 19 с.
11. Старостенко К. В. Правовой плюрализм как основа развития правового прогресса. Среднерусский вестник общественных наук. Политика и право. 2009. № 4. С. 169–172.
12. Оборотов І. Об’єктивний і суб’єктивний виміри правового розвитку. Юридичний вісник. 2011. № 3. С. 5–11.
13. Николина К. Правовий прогрес як форма правового життя. Альманах права. 2016. Вип. 7. С. 215–218.
14. Сторожук Д. Онтологія правового прогресу: філософськоправовий вимір. Право.ua. 2017. № 3. С. 191-199.
15. Захарцев С. И., Сальников В. П. О правовом прогрессе как философско-правовой проблеме. Российский журнал правовых исследований. 2015. № 2. С. 113–121.
16. Воронцова А. В. Правовий прогрес як індикатор розвитку правової системи. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 3. С. 14–16.
17. Барсуков А. Ю. Правовой прогресс как юридическая категория: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Саратов, 2004. 191 с.
18. Сорокин В. В. Концепция эволюционного развития правовой системы в переходный период: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. 48 с.
19. Сторожук Д. Філософсько-правові засади правового прогресу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 19 с.
References (International): 1. Kostenko O. Vpered – do pryrody: apolohiia naturalizmu. [Forward - to nature: an apology for naturalism.]Svitohliad. 2009. № 5 (19). P. 34–37.
2. Fedoruk N. M. Moral ta suspilnyi prohres [Morality and social progress: author. dis. ... cand. philos.]: avtoref. dys. ... kand. filos. nauk: 09.00.03. Kharkiv, 2005. 20 p.
3. Filosofskyi slovnyk [Philosophical dictionary]. Za red. V. I. Shynkaruka. 3 vyd., pererob. i dop. Kyiv: ABRYS, 2002. 742 p.
4.Alekseev P. V. Sotsyalnaia fylosofyia[Social philosophy]: uchebnoe posobye. Moskva: OOO “TK Velby”, 2003. 256 p.
5.Tiurho A. R. Zh. Yzbrannыe fylosofskye proyzvedenyia.[Selectedphilosophicalworks] Moskva: Hosudarstvennoe sotsyalno-эkonomycheskoe yzdatelstvo, 1937. URL: http://istmat.info/files/uploads/29715/turgot.pdf6.
6. Skvorets V. O. Sotsialnyi prohres yak suspilstvoznavcha problema [Social progress as a social science problem ]. Humanitarnyi visnyk ZDIA. 2011. № 47. P. 123–133.
7.Levytskyi V. Dyskurs pro industrializatsiiu. Liudynoznavchi studii.[Discourse on industrialization. Anthropological studies.] Seriia: Filosofiia. 2015. Vyp. 32. P. 182–199.
8. Rykkert H. Hranytsы estestvennonauchnoho obrazovanyia poniatyi. [The boundaries of scientific education concepts] SPb.: Nauka, 1997. 532 p.
9. Myholatev A. A. Obshchestvennыi prohress y rehress: fylosofskyi aspekt[Social progress and regress: a philosophical aspect.]. Sotsyalno-humanytarnыe znanyia. 2004. № 3. P. 76–90.
10.Siui Tsiuaniao Sotsialnyi prohres v konteksti kytaiskoi filosofii: [Social progress in the context of Chinese philosophy]avtoref. dys. ... kand. filos. nauk: 09.00.03. Kharkivskyi universytet Povitrianykh Syl. Kharkiv, 2005. 19 p.
11. Starostenko K. V. Pravovoi pliuralyzm kak osnova razvytyia pravovoho prohressa[Legal pluralism as a basis for the development of legal progress]. Srednerusskyi vestnyk obshchestvennыkh nauk. Polytyka y pravo. 2009. № 4. P. 169–172.
12. Oborotov I. Obiektyvnyi i subiektyvnyi vymiry pravovoho rozvytku [Objective and subjective dimensions of legal development.]. Yurydychnyi visnyk. 2011. № 3. P. 5–11.
13. Nykolyna K. Pravovyi prohres yak forma pravovoho zhyttia [Legal progress as a form of legal life]. Almanakh prava. 2016. Vyp. 7. P. 215–218.
14.Storozhuk D. Ontolohiia pravovoho prohresu: filosofsko-pravovyi vymir[Ontology of legal progress: philosophical and legal dimension]. Pravo.ua. 2017. № 3. P. 191-199.
15. Zakhartsev S. Y., Salnykov V. P. O pravovom prohresse kak fylosofsko-pravovoi probleme.[On legal progress as a philosophical and legal problem] Rossyiskyi zhurnal pravovыkh yssledovanyi. 2015. № 2. P. 113–121.
16.Vorontsova A. V. Pravovyi prohres yak indykator rozvytku pravovoi systemy. [Legal progress as an indicator of the development of the legal system.]Porivnialno-analitychne pravo. 2014. № 3. P. 14–16.
17.Barsukov A. Iu. Pravovoi prohress kak yurydycheskaia katehoryia: [Legal progress as a legal category]dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.01. Saratov, 2004. 191 p.
18. Sorokyn V. V. Kontseptsyia эvoliutsyonnoho razvytyia pravovoi systemы v perekhodnыi peryod[The concept of evolutionary development of the legal system in transition]: avtoref. dys. ... dokt. yuryd. nauk. Ekaterynburh, 2003. 48 p.
19.Storozhuk D. Filosofsko-pravovi zasady pravovoho prohresu[Philosophical and legal principles of legal progress]: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava imeni Leonida Yuzkova, 2019. 19 p
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.