Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55863
Title: Державна влада і свобода віросповідання у місті Львові: становлення, розвиток, дискримінація, відновлення
Other Titles: State authorities and freedom of religion in the city of lviv: establishment, development, discrimination, restoration
Authors: Рябошапко, Леонід
Ярмол, Лілія
Бишкевич, Ярослав
Riaboshapko, Leonid
Yarmol, Liliia
Byshkevych, Yaroslav
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
Львівський історичний музей
Lviv Polytechnic National University
Open International University of Human Development “Ukraine”
Lviv History Museum
Bibliographic description (Ukraine): Рябошапко Л. Державна влада і свобода віросповідання у місті Львові: становлення, розвиток, дискримінація, відновлення / Леонід Рябошапко, Лілія Ярмол, Ярослав Бишкевич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 10–18.
Bibliographic description (International): Riaboshapko L. State authorities and freedom of religion in the city of lviv: establishment, development, discrimination, restoration / Leonid Riaboshapko, Liliia Yarmol, Yaroslav Byshkevych // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 10–18.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.26.010
Keywords: державна влада
свобода віросповідання
національні громади
релігійні права
конституційне законодавство
м. Львів
government
freedom of religion
national communities
religious rights
constitutional legislation
Lviv
Number of pages: 9
Page range: 10-18
Start page: 10
End page: 18
Abstract: Висвітлено політичну, історико-правову, конституційну проблематику державноцерковних взаємин, значення духовних цінностей як об’єкта конституційно-правових відносин, становлення та реалізацію законодавства про свободу віросповідання у м. Львові. Підкреслено вагомість проведення Всеукраїнського православного Собору у м. Києві 15 грудня 2018 року. Рішення Собору стало правовою підставою для створення автокефальної помісної Православної Церкви. Наголошено, що тематика релігійно-правових відносин у м. Львові за різних державних режимів була предметом аналізу багатьох науковців. Значний творчий доробок внесли польські й австрійські вчені, а також радянські та українські науковці. Констатовано, що у їх працях висвітлюються загальноісторичні події у місті Львові у різні історичні періоди, а також подано аналіз законодавства у сфері свободи віросповідання. Розкрито діяльність різних органів державної влади на території України в аспекті забезпечення чи порушення прав громадян на свободу віросповідання у м. Львові. Мова йде про статус релігійних норм у м. Львові під час входження міста до складу Галицько-Волинського королівства, Королівства Польського (Речi Посполитої), Австрійської монархії (Австро-Угорської імперії), ЗУНР, Республіки Польща, УРСР, III Рейху, України. З широким використанням фактологічного матеріалу охарактеризовано стан реалізації релігійних прав віруючих різного віросповідання (православних, католиків, апостольців, іудеїв) у місті Львові в різні історичні періоди. Відображено діалог органів місцевого самоврядування та органів державної влади у м. Львові з інституціями громадянського суспільства. Такий діалог дозволяє врегулювати періодичні політикоправові конфлікти на релігійному ґрунті, а відтак – реалізувати конституційне законодавство про свободу совісті та віросповідання.
The article covers political, historical, legal, constitutional issues of state-church relations, the importance of spiritual values as an object of constitutional-legal relations, the formation and implementation of legislation on freedom of religion in Lviv. The importance of holding the All-Ukrainian Orthodox Council in Kyiv on December 15, 2018 is underlined. The decision of the Council became the legal basis for the creation of an autocephalous local Orthodox Church. It is emphasized that the topic of religious and legal relations in Lviv under different state regimes has been the subject of analysis of many scholars. Significant creative achievements were made by Polish and Austrian scientists, as well as by Soviet and Ukrainian scientists. It is stated that their works cover the historical events in the city of Lviv in different historical periods, as well as the analysis of the legislation in the sphere of freedom of religion. The article describes the activities of various state authorities on the territory of Ukraine in terms of securing or violating citizens’ rights to freedom of religion in Lviv. It is a question of the status of religious norms in the city of Lviv during the city’s entry into the Kingdom of Galicia-Volhynia, Kingdom of Poland (Commonwealth), Austrian Monarchy (Austro-Hungarian Empire), ZUNR (West Ukrainian People’s Republic), Republic of Poland, USSR, III Reich, Ukraine. With the widespread use of factual material, the state of realisation of religious rights of believers of different denominations (Orthodox, Catholic, Apostolic, Jewish) in the city of Lviv in different historical periods is characterized. The article reflects the dialogue between local self-government bodies and public authorities in Lviv with civil society institutions. Such a dialogue allows to regulate periodic political and legal conflicts on religious grounds, and thus to implement constitutional legislation on freedom of conscience and religion.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55863
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Рябошапко Л., Ярмол Л., Бишкевич Я., 2020
References (Ukraine): 1. Медуниця Ю. У своїй хаті – своя правда й церква. Урядовий кур’єр. 2018.18 грудня. № 239. С. 2.
2. Зиморович Б. Потрійний Львів /відп. ред. О. Шишка. Львів: Центр Європи, 2002. 222 с.
3. HistoryastołecznegokrólewstwGalicyiiLodomeryimiastaLwowaodzałożeniajegoaż doczasówterażniejszych. PrzezI. Chodynickiego. ZakonuKarmelitów. Lwów: NakładBogusławaPfaffa, 1829. 466 st.
4. Зубрицький Д. Хроніка міста Львова /наук. ред.: Я. Дашкевич, Р. Шуст. Львів: Центр Європи, 2002. 601 с.
5. Czołowski A. Lwówwobrazach. Przeszłoś iterażniejszość. Historja miasta Lwowa od założenia do roku 1600. Lwów, 1925. 20 s.
6. Badecki K. Lwówwobrazach. Przeszłoś iterażniejszość. Lwowskiezbiorynaukoweimuzealnie. Lwów, 1932. 27 s.
7. Капраль М. Привілеї національних громад міста Львова (XIV – XVIII ст.). Львів: Центр Європи, 2000. 575 с.
8. Гошко Т. З історії магдебурзького права у Львові: Львів. Історичні нариси /упорядн. Я. Ісаєвич та ін. Львів: Місіонер,1996. 100 с.
9. Меламед В. Евреи во Львове. Львов: Текоп, 1994. 268 с.
10 Шишка О. Наше місто Львів. Т. 1. Львів: Центр Європи, 2000. 191 с.
11. Могитич Р. Розвиток княжого Львова. Галицька брама. 1996. № 12. С. 6–7.
12. Історія Львова у трьох томах. Т. 3. / ред. кол.: Я. Ісаєвич, М. Литвин, О. Шишка та ін. Львів: Центр Європи, 2007. 575 с.
13. Глембоцька Г. Вірменські проходи по Львову. Галицька брама. 1996. № 21-22. С. 4–7.
14. Нариси з історії та культури євреїв України / за ред.: Фінберг Л., Любченко В. Київ: Дух і Літера, 2005. 440 с.
15. MantheyChristineundFred. FestlicheHöhenpunkteimDeutschesJahrkreis. Berlin, 1995. 222 S.
16. Цьольнер Е. Історія Австрії. Львів: Літопис, 2001. 706 с.
17. Центральний державний історичний архів України. м. Львів, ф. 581, оп. 1, спр. 140, арк. 3.
18. ŚwiętomiastaLwowa. Chwila. 1930. 9 wrzesnia. № 4116. S. 3.
19 Відновлення Української Держави в 1941 році. Нові документи й матеріали. / ред. кол.: А. Гайдамаха, В. Сергійчук та ін. Київ: Українська Видавнича Спілка, 2001. 198 с.
20 Луцький І. Християнство як світоглядне джерело Української держави і права. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. 468 с.
21. Архівний відділ Львівської міської ради, ф. Р-6, оп. 2, спр. 4151, арк. 85-86.
References (International): 1. Medunytsia Yu. U svoii khati – svoia pravda y tserkva. [In your house your truth and your church].Uriadovyi kurier. 2018. 18 hrudnia. № 239. P. 2.
2. Zymorovych B. Potriinyi Lviv[Triple Lviv]./vidp. red. O. Shyshka. Lviv: Tsentr Yevropy, 2002. 222 p.
3. Historya stołecznego królewstw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od założenia jego aż do czasów terażniejszych.[The history of the centennial kingdom of Galicia and Lodomeria of the city of Lviv from its foundation to our times].Przez I. Chodynickiego. Zakonu Karmelitów. Lwów: Nakład Bogusława Pfaffa, 1829. 466 p.
4. Zubrytskyi D. Khronika mista Lvova[Chronicle of the city of Lviv] /nauk. red.: Ya. Dashkevych, R. Shust. Lviv: Tsentr Yevropy, 2002. 601 p.
5. Czołowski A. Lwów w obrazach. Przeszłoś i terażniejszość. Historja miasta Lwowa od założenia do roku 1600.[Lviv in paintings. Past and present. History of Lviv from its foundation until 1600]. Lwów, 1925. 20 p.
6. Badecki K. Lwów w obrazach. Przeszłoś i terażniejszość. Lwowskie zbiory naukowe i muzealnie.[Lviv in paintings. Past and present. Lviv scientific and museum collections]. Lwów, 1932. 27 p.
7. Kapral M. Pryvilei natsionalnykh hromad mista Lvova (XIV – XVIII st.).[Privileges of Lviv national communities (XIV - XVIII centuries)]. Lviv: Tsentr Yevropy, 2000. 575 p.
8. Hoshko T. Z istorii mahdeburzkoho prava u Lvovi: Lviv. Istorychni narysy[From the History of Magdeburg Law in Lviv: Lviv. Basic Essays]. /uporiadn. Ya. Isaievych ta in. Lviv: Misioner, 1996. 100 p.
9. Melamed V. Evrey vo Lvove. [Jews in Lviv]. Lvov: Tekop, 1994. 268 p.
10 Shyshka O. Nashe misto Lviv.[Our city Lviv]. T. 1. Lviv: Tsentr Yevropy, 2000. 191 p.
11. Mohytych R. Rozvytok kniazhoho Lvova.[Development of princely Lviv]. Halytska brama. 1996. № 12. P. 6–7.
12. Istoriia Lvova u trokh tomakh. [History of Lviv in three volumes]. T. 3. / red. kol.: Ya. Isaievych, M. Lytvyn, O. Shyshka ta in. Lviv: Tsentr Yevropy, 2007. 575 p.
13. Hlembotska H. Virmenski prokhody po Lvovu.[Armenian passages in Lviv]. Halytska brama. 1996. № 21-22. P. 4–7.
14. Narysy z istorii ta kultury yevreiv Ukrainy[Essays on the history and culture of the Jews of Ukraine] / za red.: Finberh L., Liubchenko V. Kyiv: Dukh i Litera, 2005. 440 p.
15. Manthey Christine und Fred. Festliche Höhenpunkte im Deutsches Jahrkreis. Berlin, 1995. 222 p.
16. Tsolner E. Istoriia Avstrii.[History of Austria]. Lviv: Litopys, 2001. 706 p.
17. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy. m. Lviv, [Central State Historical Archives of Ukraine. L’viv], f. 581, op. 1, spr. 140, ark. 3.
18. Święto miasta Lwowa. [Lviv’s festival]. Chwila. 1930. 9 wrzesnia. № 4116. P. 3.
19. Vidnovlennia Ukrainskoi Derzhavy v 1941 rotsi. Novi dokumenty y materialy[Restoration of the Ukrainian state in 1941. New documents and materials] / red. kol.: A. Haidamakha, V. Serhiichuk ta in. Kyiv: Ukrainska Vydavnycha Spilka, 2001. 198 p.
20 Lutskyi I. Khrystyianstvo yak svitohliadne dzherelo Ukrainskoi derzhavy i prava[Christianity as a worldview source of the Ukrainian state and law]. Ivano-Frankivsk: Misto NV, 2012. 468 p.
21. Arkhivnyi viddil Lvivskoi miskoi rady, [Archive department of Lviv city council], f. R-6, op. 2, spr. 4151, ark. 85-86.
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.