Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55862
Title: Формування риторико-комунікативної компетентності судового оратора
Other Titles: Significant determinants of legal arguments: subjectivism, irrationalism, volunteer liberalism
Authors: Чорнобай, Олена
Chornobai, Olena
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Чорнобай О. Формування риторико-комунікативної компетентності судового оратора / Олена Чорнобай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 120–126.
Bibliographic description (International): Chornobai O. Significant determinants of legal arguments: subjectivism, irrationalism, volunteer liberalism / Olena Chornobai // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 120–126.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.26.120
UDC: 340.12
Keywords: юридична аргументація
філософія права
суб’єктивізм
ірраціоналізм
волюнтаристський лібералізм
legal argumentation
philosophy of law
subjectivism
irrationalism
voluntary liberalism
Number of pages: 7
Page range: 120-126
Start page: 120
End page: 126
Abstract: Поширення діалектичного підходу до юридичної аргументації засвідчує доконаний факт послаблення юридично-позитивістського сприйняття у загальноприйнятій доктрині права на користь природно-правової концепції праворозуміння. У зв’язку з цим розглянуто філософсько-правові теорії суб’єктивізму, ірраціоналізму та волюнтаристського лібералізму, які розкривають сутнісний зміст юридичної аргументації у сучасному праві. З позиції суб’єктивізму важливою є первинність природних прав людини, а закон є лише формалізованим вираженням цих прав, або нормативною моделлю поведінки. Ірраціоналізм в аргументації виходить із того, що нормативна модель відносин може недостатньо враховувати ціннісні аспекти вибору суб’єктом права варіанта поведінки. Волюнтаристський лібералізм розкриває природу залежності свободи волі (у контексті свободи вчинку) від правових та неправових чинників впливу на поведінку особи.
Distribution dialectical approach to legal reasoning proves an accomplished fact about the weakening of the legal-positivist perception in the generally accepted doctrine of the right in favor of the natural-law concept of legal understanding. In this connection, we consider the philosophical and legal theories of subjectivism, irrationalism and voluntarist liberalism, which discloses the essential content of legal argumentation in modern law. From the point of view of subjectivism, the primacy of natural human rights is important, and the law is merely a formalized expression of these rights, or a normative model of behavior. Irrationalism in argumentation proceeds from the fact that the normative model of relations may not sufficiently take into account the value aspects of choosing a behavior option by subject of law. Volunteer liberalism reveals the nature of the dependence of free will (in the context of freedom of action) on legal and non-legal factors influencing on a person’s behavior.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55862
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Чорнобай О., 2020
References (Ukraine): 1. Бандура О. О. Аксіологія права як складова філософії права / О. О. Бандура // Філософські та методологічні проблеми права. 2015. № 1-2. С. 45-56.
2. Братасюк М. Г. Природно-правова парадигма в постмодерній філософській думці / М. Г. Братасюк // Проблеми філософії права. 2003. Т.1. С. 167-172.
3. Горан В. П. Рационализм и иррационализм в истории западной философии: Онтологические и гносеологические основания. Вестник НГУ. Серия: Философия. 2007. Т. 5. Вып. 1. С. 89-98.
4. Загудаєва О. А. Особливості риторичного підходу до моделювання юридичної аргументації / О. А. Загудаєва // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2018. № 1. С. 42-45.
5. Козюбра М. Теорія юридичної аргументації та її особливості в конституційному судочинстві / М. Козюбра // Вісник Конституційного Суду України. 2016. № 6. С. 167-180.
6. Лисанюк Е. Н. Аргументация в нормативных контекстах: подходы и проблемы / Е. Н. Лисанюк // Коммуникация и образование: сб. статей; под ред. С. И. Дудника. Санкт-Петербург, 2004. С. 216-233.
7. Лихолат І. П. Раціональне та позараціональне в праві (на матеріалах законотворчості): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. К., 2001. 217 с.
8. Максимов С. И. Способы осмысления правовой реальности. Проблемы законности. 1995. № 30. С. 38-45.
9. Музика М. П. Ірраціональність як напрям посткласичної філософії права: дис. ... канд.юрид.наук: 12.00.12 / М. П. Музика. Хмельницький, 2018. 225 с.
10. Павленко Ж. О. Юридичний дискурс в контексті діалектичного підходу до юридичної аргументації: особливості і функції. Логіка і право: матеріали VІІ регіон. наук.-практ. конф., 15 травня 2015 р. Харків, 2015. С. 7-13.
11. Раздина Е. В. Иррационализм как философская основа социально-политического течения и альтернативных движений. Гуманітарний часопис: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіац. ін-т”. Х., 2014. № 2. С. 25-34.
12. Савенко М. Д. Методологія юридичної аргументації у рішеннях конституційної юстиції / М. Д. Савенко // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2013. Т. 144-145. С. 12-17.
13. Сливка С. С. Природне та надприродне право: екстракційний і субстанційний аналіз: у 3 ч. К.: Атіка, 2005. Ч. 1: Філософські погляди на природне право. 236 с.
14. Шайгородський Ю. Ціннісний вимір сьогодення: ірраціональні складові. Соціальна психологія. К., 2013. № 55. С. 32-39.
15. Щербина О. Ю. До питання про аргументацію як метод юридичного міркування / О. Ю. Щербина // Вісник Харківського національного педагогічного університету. Філософія. 2013. № 40, Т. 1. С. 1-16.
16. Ярунів М. І. Аксіологічно-нормативна парадигма свободи волі людини: дис. ... канд.юрид.наук: 12.00.12 / М. І. Ярунів. Львів, 2018. 191 с.
17. Saunders K M. Law as Rhetoric, Rhetoric as Argument / K. M. Saunders // Journal of Legal Education. 1994. № 3. P. 164-176.
References (International): 1. Bandura O. O. Aksiologiya prava yak skladova filosofiyi prava [Axiology of law as a component of the philosophy of law] / O. O. Bandura // Filosofski ta metodologichni problemy prava. 2015. 1-2. pp. 45-56.
2. Bratasyuk M. G. Pryrodno-pravova paradygma v postmodernij filosofskij dumci[Natural-legal paradigm in postmodern philosophical thought] / M. G. Bratasyuk // Problemy filosofiyi prava. 2003. T.1. pp. 167-172.
3.Goran V. P. Racyonalyzm y yrracyonalyzm v ystoryy zapadnoj fylosofyy: Ontologycheskye y gnoseologycheskye osnovanyya[Rationalism and Irrationalism in the History of Western Philosophy: Ontological and Epistemological Foundations] Vestny`k NGU. Sery`ya: Fylosofy`ya. 2007. T. 5. Vp. 1. pp. 89-98.
4.Zagudayeva O. A. Osoblyvosti rytorychnogo pidxodu do modelyuvannya yurydychnoyi argumentaciyi [Features of rhetorical approach to modeling legal argumentation] / O. A. Zagudayeva // Kyyivskyj nacionalnyj universytet imeni Tarasa Shevchenka. 2018. 1. pp. 42-45.
5.Kozyubra M. Teoriya yurydychnoyi argumentaciyi ta yiyi osoblyvosti v konstytucijnomu sudochynstvi [The theory of legal argumentation and its peculiarities in constitutional justice] / M. Kozyubra // Visnyk Konstytucijnogo Sudu Ukrayiny. 2016. 6. pp. 167-180.
6. Lysanyuk E. N. Argumentacyya v normatyvnih kontekstax: podxodы y problemy [Argumentation in regulatory contexts: approaches and problems] / E. N. Lysanyuk // Kommunykacyya y obrazovanye: sb. statej; pod red. S. Y`. Dudnyka. Sankt-Peterburg, 2004. pp. 216-233.
7. Lyxolat I. P. Racionalne ta pozaracionalne v pravi[Rational and non-rational in law] (na materialax zakonotvorchosti): dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.12. Kyiv, 2001. 217 p.
8. Maksymov S. Y. Sposoby osmyslenyya pravovoj realnosty. Problemы zakonnosty[Ways to understand the legal reality. Problems of legality.] 1995. 30. pp. 38-45.
9.Muzyka M. P. Irracionalnist yak napryam postklasychnoyi filosofiyi prava [Irrationality as a Direction of Postclassical Philosophy of Law]: dys. ... kand.yuryd.nauk: 12.00.12 / M. P. Muzyka. Xmelnyczkyj, 2018. 225 p.
10. Pavlenko Zh.O. Yurydychnyj dyskurs v konteksti dialektychnogo pidxodu do yurydychnoyi argumentaciyi: osoblyvosti i funkciyi[Legal discourse in the context of a dialectical approach to legal argumentation: features and functions.] Logika i pravo: materialy` VII region. nauk.-prakt. konf., 15 travnya polytycheskogo techenyya y alternatyvnyx dvyzhenyj
11. Irrationalism as the philosophical basis of the sociopolitical current and alternative movements. Gumanitarnyj chasopys: zbirnyk naukovyx pracz / M-vo osvity i nauky Ukrayiny, Nacz. aerokosmichnyj un-t im. M. Ye. Zhukovskogo “Xarkivskyj aviacz. in-t”. Xarkiv, 2014. 2. pp. 25-34.
12. Savenko M. D. Metodologiya yurydychnoyi argumentaciyi u rishennyax konstytucijnoyi yustyciyi [Methodology of Legal Argumentation in Constitutional Justice Decisions] / M. D. Savenko // Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky. 2013. T. 144-145. pp. 12-17.
13. Slyvka S. S. Pryrodne ta nadpryrodne pravo: ekstrakcijnyj i substancijnyj analiz [Natural and supernatural law: extraction and substantive analysis]: u 3 ch. Kyiv: Atika, 2005. Ch. 1: Filosofski poglyady na pryrodne pravo. 236 p.
14. Shajgorodskyj Yu. Cinnisnyj vymir sogodennya: irracionalni skladovi[Value measurement of the present: irrational components]. Socialna psyxologiya. Kyiv, 2013. 55. pp. 32-39.
15.Shherby`na O. Yu. Do pytannya pro argumentaciyu yak metod yurydychnogo mirkuvannya [To the question of reasoning as a method of legal reasoning] / O. Yu. Shherby`na // Visnyk Xarkivskogo nacionalnogo pedagogichnogo universytetu. Filosofiya. 2013. 40, T. 1. pp. 1-16.
16. Yaruniv M. I. Aksiologichno-normatyvna paradygma svobodyvoli lyudyny [Axiological and regulatory paradigm of free will of man]: dys. ... kand.yuryd.nauk: 12.00.12 / M. I. Yaruniv. Lviv, 2018. 191 p.
17. Saunders K M. Law as Rhetoric, Rhetoric as Argument[Law as Rhetoric, Rhetoric as Argument] / K. M. Saunders // Journal of Legal Education. 1994. 3. pp. 164-176.
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.