Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55856
Title: Аналіз чинного законодавства, яке спрямоване на боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
Other Titles: Analysis of the current legislationaimed at comba ting illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors
Authors: Левицька, Оксана
Levitska, Oksana
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Левицька О. Аналіз чинного законодавства, яке спрямоване на боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / Оксана Левицька // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 81–85.
Bibliographic description (International): Levitska O. Analysis of the current legislationaimed at comba ting illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors / Oksana Levitska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 81–85.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.26.081
UDC: 340.12
615.21
Keywords: закон
законодавство
право
медичне право
фармацевтичне право
громадянське суспільство
наркоманія
law
legislation
law
medical law
pharmaceutical law
civil society
drug addiction
Number of pages: 5
Page range: 81-85
Start page: 81
End page: 85
Abstract: Проблема наркоманії є глобальною для суспільства, оскільки за сутнісною ознакою є більше соціально-економічна, ніж медичнно-правова, що потребує боротьби не з наркоманами, а саме з наркоманією як із явищем. Вони реалізуються через державну політику як цілеспрямовану діяльність публічних і приватних структур, співпраці з громадянським суспільством із розробленням та реалізацією методів, механізмів та інструментів дії правової, економічної, соціальної, психологічної, медичної та інших складових і є оптимальним синтезом об’єктивних тенденцій суспільного розвитку і суб’єктивних суджень людей про власні інтереси в суспільстві. Державно-правова політика щодо запобігання, протидії та боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів має формуватися як за збалансованими підходами, чітко визначеними цільовими установками, спрямованими на істотне скорочення немедичного вживання наркотиків, так і для усунення фінансових, організаційних, технічних, інформаційних та інших передумов функціонування наркозлочинності. Державна політика України щодо запобігання та протидії наркоманії є органічним поєднанням двох складових: боротьба із злочинністю та політика у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. За часів незалежності вона пройшла складний шлях розвитку, було прийнято низку нормативно-правових актів щодо регулювання та правозастосовної діяльності, мали місце численні недоліки і прорахунки в законодавчому полі, не вирізнялися системністю й послідовністю дії влади в адекватному реагуванні на зовнішні і внутрішні наркозагрози.
The problem of drug addiction is a global one for society, since the essential sign is more socioeconomic than medical and legal, requiring the fight not with drug addicts, but with drug addiction as a phenomenon. They are implemented through public policy as a focused activity of public and private structures, cooperation with civil society in the development and implementation of methods, mechanisms and tools for the operation of legal, economic, social, psychological, medical and legal, other components and is the optimal synthesis of objective trends in social development and subjective judgments of people about their own interests in society. The sovereign legal policy for the prevention, combating and combating the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors should be formed both on balanced approaches, clearly defined targets aimed at significantly reducing non-medical drug use, and eliminating financial, organizational , technical, informational and other prerequisites for the functioning of drug crime. The state policy of Ukraine regarding the prevention and counteraction to drug addiction is an organic combination of two components: prevention against crime and the policy in the field of control over the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. During the time of independence, it went through a difficult path of development, a number of regulatory acts on regulation and law enforcement were adopted, there were numerous shortcomings and miscalculations in the legislative field, they did not differ in the consistency and consistency of the authorities in responding adequately to external and internal drug threats.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55856
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Левицька О., 2020
URL for reference material: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3091
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/863-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0
References (Ukraine): 1. Кримінально-правові проблеми боротьби з розповсюдженням наркоманії. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3091
2. Про внесення змін до Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/863-14
3. Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1 %80
4. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0 %B2 %D1 %80.
References (International): 1. Kry`minal`no-pravovi problemy` borot`by` z rozpovsyudzhennyam narkomaniyi[Criminal law problems in combating the spread of drug addiction]. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3091
2. Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny` “Pro obig v Ukrayini narkoty`chny`x zasobiv, psy`xotropny`x rechovy`n, yix analogiv i prekursoriv”[ On Amendments to the Law of Ukraine “On Circulation in Ukraine of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Their Analogues and Precursors”]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/863-14
3. Pro zatverdzhennya planu zaxodiv na 2019-2020 roky` z realizaciyi Strategiyi derzhavnoyi polity`ky` shhodo narkoty`kiv na period do 2020 roku[On approval of the action plan for 2019-2020 for the implementation of the State Drug Policy Strategy for the period up to 2020 ]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1 %80
4. Pro zaxody` proty`diyi nezakonnomu obigu narkoty`chny`x zasobiv, psy`xotropny`x rechovy`n i prekursoriv ta zlovzhy`vannyu ny`my`[On measures to combat illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors and their abuse]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0 %B2 %D1 %80.
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.