Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55852
Title: Державна єдність і територіальна цілісність України як об’єкти правового забезпечення
Other Titles: State unity and the territorial integrity of Ukraine as objects of legal supply
Authors: Ортинський, Володимир
Ortinski, Volodymyr
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Ортинський В. Державна єдність і територіальна цілісність України як об’єкти правового забезпечення / Володимир Ортинський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 2. — С. 1–9.
Bibliographic description (International): Ortinski V. State unity and the territorial integrity of Ukraine as objects of legal supply / Volodymyr Ortinski // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 2. — P. 1–9.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 2 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 2
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.26.001
UDC: 342.15 (477)
Keywords: державна єдність
територіальна цілісність
державна влада
суверенітет
правове регулювання
state unity
territorial integrity
state power
sovereignty
legal regulation
Number of pages: 9
Page range: 1-9
Start page: 1
End page: 9
Abstract: Досліджено вплив правового регулювання на державну єдність та територіальну цілісності України. Визначено, що суверенітет України поширюється на всю територію, територіальний устрій ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території в межах існуючих кордонів. Державна єдність і цілісність державної території означає, що складові частини держави перебувають в нерозривному взаємному зв’язку, характеризуються внутрішньою єдністю. Територіальна єдність та цілісність забезпечують непорушність і стабільність існування держави і не дозволяють посягань на територію.
The influence of legal regulation on the state unity and territorial integrity of Ukraine is investigated. It is determined that the sovereignty of Ukraine extends over the whole territory, the territorial structure is based on the principles of unity and integrity of the state territory within the existing borders. State unity and integrity of the state territory means that the constituent parts of the state are inextricably interconnected, characterized by internal unity. Territorial unity and integrity ensure the inviolability and stability of the existence of the state and do not allow encroachment on the territory.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55852
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Ортинський В., 2020
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nh03d710-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-03
http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/551-sudova-systema-ukrayiny
http://razumkov.org.ua/statti/ukraina-pislia-vyboriv-i-pravova-systema-derzhavy
http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75465.html
http://razumkov.org.ua/statti/ukrainapislia-vyboriv-i-pravova-systema-derzhavy
References (Ukraine): 1. Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України: Постанова Верховної Ради України від 17.10.2019 р. № 211-ХІ. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 45. Ст. 293.
2. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
3. Наливайко Л. Р. Державний лад України теоретико-правова модель: монографія. Харків: Право, 2009. 598 с.
4. Гречко О. О. Принцип єдності та цілісності державної території як гарантія унітарного характеру Української держави. Право і Безпека. 2014. № 4. С. 12–16.
5. Дахно О. Ю. Територіальна цілісність держави як об’єкт національної безпеки. Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право. 2015. Випуск 3/4 (27/28). С. 17–22.
6. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Державорозуміння і державознавство: діяльнісний та компаративний контексти. Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна: зб. наук. статей / Гол. ред. А. Мелешевич. Київ: Дух і літера, 2013. С. 221–232.
7. Антонов В. О. Конституційно-правові засади національної безпеки України: монографія. Київ: ТАЛКОМ, 2017. 576 с.
8. Про Національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469- VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.
9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим “Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя” від 26.03.2014 р. № 3рп-2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-14.
10. Окрема думка судді Конституційного Суду України Тупицького О. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nh03d710-18.
11. Гаврильців М. Т., Лук’янова Г. Ю. Реалізація державного суверенітету та суверенних прав держави в умовах євроінтеграції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2017. № 4. С. 89–98.
12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Конституції Автономної Республіки Крим та Закону України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” (справа про Конституцію Автономної Республіки Крим) від 16 січня 2003 року № 1-рп-2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-03.
13. 5.5.1 Судова система України. Офіційний веб-сайт Конституційного Суду . URL: http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/551-sudova-systema-ukrayiny.
14. Ладиченко В. В. Системна єдність державної влади – гарантія конституційної стабільності. Юридичний вісник. 2011. № 2 (19). С. 62–66.
15. Кононенко В. П. Вирішення територіальних спорів Міжнародним Судом ООН: теорія і практика: монографія. КиївОдеса: Фенікс, 2018. 438 с.
16. Задорожний О. В. Становлення та нормативний зміст принципу територіальної цілісності держав як основного принципу міжнародного права. Університетська наукові записки. 2015. № 1. С. 231–248.
17. Іляшко О. О. Забезпечення територіальної цілісності і недоторканості України: національні і міжнародно-правові аспекти. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2018. № 3. С. 33–39.
18. Сущенко В. Україна після виборів і правова система держави. 11 листопада 2019 року. Центр Разумкова. URL: http://razumkov.org.ua/statti/ukraina-pislia-vyboriv-i-pravova-systema-derzhavy.
19. Проект концепції розвитку юридичної освіти. Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. 20.02.2020 р. URL: http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75465.html.
References (International): 1. ProutvorennyaTymchasovoyispetsialʹnoyikomisiyiVerkhovnoyiRadyUkrayinyzpytanʹ formuvannya I realizatsiyi derzhavnoyi polityky shchodovidnovlennya terytorialʹnoyi tsilisnosti ta zabezpechennya suverenitetu Ukrayiny[On the establishment of the Temporary Special Commission of the Verkhovna Rada of Ukraine on the formation and implementation of state policy to restore the territorial integrity and ensure the sovereignty of Ukraine]: PostanovaVerkhovnoyiRadyUkrayinyvid 17.10.2019 r. № 211-KHI. VidomostiVerkhovnoyiRadyUkrayiny. 2019. № 45. P. 293.
2. KonstytutsiyaUkrayiny[The Constitution of Ukraine]: ZakonUkrayinyvid 28.06.1996 r. № 254k/96- VR. VidomostiVerkhovnoyiRadyUkrayiny. 1996. № 30. St. 141.
3. NalyvaykoL. R. DerzhavnyyladUkrayiny: teoretyko-pravovamodel[State system of Ukraine theoretical and legal model]: monohrafiya. Kharkiv: Pravo, 2009. 598 p.
4. HrechkoO. O. Pryntsypy ednosti ta tsilisnosti derzhavnoyi terytoriyi yak harantiya unitarnoho kharakteru Ukrayinsʹkoyiderzhavy[The principle of unity and integrity of the state territory as a guarantee of the unitary character of the Ukrainian state]. PravoiBezpeka. 2014. № 4. P. 12-16.
5. DakhnoO. YU. Terytorialʹnatsilisnistʹ derzhavyyakobʺyektnatsionalʹnoyibezpeky[Territorial integrity of the state as an object of national security.]. VisnykNTUU “KPI”. Politolohiya. Sotsiolohiya.Pravo. 2015. Vypusk 3/4 (27/28). P. 17–22.
6. HusaryevS. D., TykhomyrovO. D. Derzhavorozuminnyaiderzhavoznavstvo: diyalʹnisnyytakomparatyvnyykonteksty[State understanding and political science: activity and comparative contexts]. Zahalʹnoteoretychne pravoznavstvo, verkhovenstvo prava ta Ukrayina: zb. nauk. statey / Hol. red. A. Meleshevych. Kyyiv: Dukh i litera, 2013. P. 221–232.
7. Antonov V. O. Konstytutsiyno-pravovi zasady natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny [Constitutional and legal principles of national security of Ukraine]: monohrafiya. Kyyiv: TALKOM, 2017. 576 p.
8. Pro Natsionalʹnu bezpeku Ukrayiny[On the National Security of Ukraine]: Zakon Ukrayiny vid 21.06.2018 r. № 2469-VIII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2018. № 31. P. 241.
9. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny[Decision of the Constitutional Court of Ukraine] u spravi za konstytutsiynym podannyam vykonuyuchoho obovʺyazky Prezydenta Ukrayiny, Holovy Verkhovnoyi Rady Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) Postanovy Verkhovnoyi Rady Avtonomnoyi Respubliky Krym “Pro Deklaratsiyu pro nezalezhnistʹ Avtonomnoyi Respubliky Krym i mista Sevastopolya” vid 26.03.2014 r. № 3rp-2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-14.
10. Okrema dumka suddi Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny Tupytsʹkoho O. M.[Separate opinion of the judge of the Constitutional Court of Ukraine Tupytsky OM ] stosovno Vysnovku Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym zvernennyam Verkhovnoyi Rady Ukrayiny pro nadannya vysnovku shchodo vidpovidnosti zakonoproektu pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny (shchodo stratehichnoho kursu derzhavy na nabuttya povnopravnoho chlenstva Ukrayiny v Yevropeysʹkomu Soyuzi ta v Orhanizatsiyi Pivnichnoatlantychnoho dohovoru) (reyestr. № 9037) vymoham statey 157 i 158 Konstytutsiyi Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nh03d710-18.
11. Havrylʹtsiv M. T., Lukʺyanova H. YU. Realizatsiya derzhavnoho suverenitetu ta suverennykh prav derzhavy v umovakh yevrointehratsiyi.[Realization of state sovereignty and sovereign rights of the state in the conditions of European integration.] Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna. 2017. № 4. P. 89–98.
12. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 50 narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) polozhenʹ Konstytutsiyi Avtonomnoyi Respubliky Krym ta Zakonu Ukrayiny “Pro zatverdzhennya Konstytutsiyi Avtonomnoyi Respubliky Krym” (sprava pro Konstytutsiyu Avtonomnoyi Respubliky Krym)[Judgment of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of 50 people’s deputies of Ukraine on compliance with the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the Constitution of the Autonomous Republic of Crimea and the Law of Ukraine “On Approval of the Constitution of the Autonomous Republic of Crimea” (case on the Constitution of the Autonomous Republic of Crimea) ] vid 16 sichnya 2003 roku № 1-rp-2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-03.
13. 5.5.1 Sudova systema Ukrayiny.[Judicial system of Ukraine.] Ofitsiynyy veb-sayt Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny. URL: http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/551-sudova-systema-ukrayiny.
14. Ladychenko V. V. Systemna yednistʹ derzhavnoyi vlady – harantiya konstytutsiynoyi stabilʹnosti. [Systemic unity of state power - a guarantee of constitutional stability]Yurydychnyy visnyk. 2011 № 2 (19). P. 62–66.
15. Kononenko V. P. Vyrishennya terytorialʹnykh sporiv Mizhnarodnym Sudom OON: teoriya i praktyka[Resolution of territorial disputes by the International Court of Justice]: monohrafiya. Kyyiv-Odesa: Feniks, 2018. 438 p.
16. Zadorozhnyy O. V. Stanovlennya ta normatyvnyy zmist pryntsypu terytorialʹnoyi tsilisnosti derzhav yak osnovnoho pryntsypu mizhnarodnoho prava. Universytet·sʹka naukovi zapysky [Formation and normative content of the principle of territorial integrity of states as a basic principle of international law. University scientific notes]. 2015. № 1. P. 231–248.
17. Ilyashko O. O. Zabezpechennya terytorialʹnoyi tsilisnosti i nedotorkanosti Ukrayiny: natsionalʹni i mizhnarodno-pravovi aspekty.[Ensuring the territorial integrity and inviolability of Ukraine: national and international legal aspects.] Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadsʹkoho. Seriya: yurydychni nauky. 2018. № 3. P. 33–39.
18. Sushchenko V. Ukrayina pislya vyboriv i pravova systema derzhavy. 11 lystopada 2019 roku. [Ukraine after the election and the legal system of the state.] Tsentr Razumkova. URL: http://razumkov.org.ua/statti/ukrainapislia-vyboriv-i-pravova-systema-derzhavy.
19. Proekt kontseptsiyi rozvytku yurydychnoyi osvity. Komitet Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z pytanʹ osvity, nauky ta innovatsiy [Draft concept of legal education development. Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Education, Science and Innovation. 20.02.2020]. 20.02.2020 r. URL:http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75465.html.
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.