Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55807
Title: Оновлення міжнародної парадигми регулювання вживання наркотиків: до постановки проблеми
Other Titles: Updating the international paradigm of regulation of using drug: towards the problem
Обновление международной парадигмы регулирования употребления наркотиков: к постановке проблемы
Authors: Турянський, Юрій
Turiansky, Yuriy
Турянский, Юрий
Affiliation: Конституційний суд України
Constitutional Court of Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Турянський Ю. Оновлення міжнародної парадигми регулювання вживання наркотиків: до постановки проблеми / Юрій Турянський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 1. — С. 83–88.
Bibliographic description (International): Turiansky Y. Updating the international paradigm of regulation of using drug: towards the problem / Yuriy Turiansky // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 1. — P. 83–88.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 1 (7), 2020
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: 1
Volume: 7
Issue Date: 24-Feb- 20
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/law2020.25.083
UDC: 340.12
342.726
Keywords: наркотичні засоби
психотропні речовини
права людини
оновлення права
narcotics
psychotropic substances
human rights
renewal of law
наркотические средства
психотропные вещества
права человека
обновления права
Number of pages: 6
Page range: 83-88
Start page: 83
End page: 88
Abstract: Стаття присвячена аналізу потреби оновлення парадигми правового регулювання вживання наркотиків у контексті появи новітніх глобальних викликів та прав людини нового покоління. Проаналізовано міжнародну базу у сфері протидії обігу наркотиків, зокрема Єдину конвенцію про наркотичні засоби 1961 року, Конвенцію про психотропні речовини та Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Вказано, що на сьогодні багато науковців та представників міжнародних громадських організацій заперечують суворий кримінально-репресивний підхід. Вони доводять, що міжнародні договори щодо контролю над наркотиками безпосередньо сприяють цьому середовищу ризику та порушень прав людини, також ціла група науковців доводять факти про неефективність сучасних заходів правового регулювання боротьби з поширенням наркотиків та неефективність міжнародних інституційних заходів. Вказано, що інститут міжнародної протидії поширенню наркотичних та психотропних засобів на міжнародному рівні діє практично півстоліття, та включає в собі як нормативні, так й інституційні засоби протидії. Отож відбувається оновлення методологічних підходів до проблем правового регулювання вживання наркотиків. На сьогодні існують дві проблеми, які в міжнародному законодавстві не мають чіткої відповіді: взаємодія заборона на вживання наркотиків, прекурсорів та психотропних речовин з абсолютним правом на здоров’я людини, правом на людську гідність в аспекті полегшення болю страждаючим особам (право на вживання наркотиків у медичних цілях); можливість легалізації вживання наркотичних засобів в особистих цілях. Вирішення вказаних питань сьогодні віддане на розгляд національної політики окремої держави. Така позиція не є ефективною, хоча б із того погляду, що масова індустрія обігу наркотиків має між кордонний характер. Належні міжнародні еталони завжди провокували появу не тільки уніфікованого, але й ефективного національного законодавства, яке перевірено позитивним досвідом прогресивних держав.
The article is devoted to analyzing the need to update the paradigm of legal regulation of drug use in the context of emerging global challenges and new generation human rights. The international framework for combating drug trafficking, in particular the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, the Convention on Psychotropic Substances, and the United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, has been analyzed. It is pointed out that today many scholars and representatives of international NGOs deny a harsh criminal-repressive approach. They argue that international drug control treaties directly contribute to this risk environment and human rights abuses, as well as a whole group of scholars argue about the ineffectiveness of current anti-drug enforcement measures and the ineffectiveness of international institutional measures. It is stated that the Institute for International Counteraction to the Proliferation of Narcotic Drugs and Psychotropic Drugs at the International Level has been active for almost half a century, and includes both regulatory and institutional counteraction. Therefore, methodological approaches to the problems of legal regulation of drug use are being updated. Today, there are two problems that have no clear answer in international law: the interaction of the prohibition on drug use, precursors and psychotropic substances with the absolute right to human health, the right to human dignity in terms of pain relief for suffering persons (the right to use drugs in medical purposes); the possibility of legalizing drug use for personal purposes. The resolution of these issues has now been submitted to the consideration of the national policy of the individual state. This position is not effective, at least in view of the fact that the mass drug trafficking industry is cross-border. Good international standards have always provoked the emergence of not only unified, but also effective, national legislation, which has been tested by the positive experience of progressive states.
Статья посвящена анализу потребности обновления парадигмы правового регулирования употребления наркотиков в контексте появления новых глобальных вызовов и прав человека нового поколения. Проанализированы международную базу в сфере противодействия обороту наркотиков, в частности Единую конвенция о наркотических средствах 1961 года, Конвенцию о психотропных веществах и Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Указано, что сегодня многие ученые и представители международных общественных организаций отрицают строгий уголовно-репрессивный подход. Они доказывают, что международные договоры по контролю над наркотиками непосредственно способствуют этой среде риска и нарушений прав человека, также целая группа ученых доказывают факты о неэффективности современных мер правового регулирования борьбы с распространением наркотиков и неэффективность международных институциональных мероприятий. Указано, что институт международного противодействия распространению наркотических и психотропных средств на международном уровне действует практически полвека, и включает в себя как нормативные, так и институциональные средства противодействия. Так происходит обновление методологических подходов к проблемам правового регулирования употребления наркотиков. На сегодня существуют две проблемы, которые в международном законодательстве не имеют четкого ответа: взаимодействие запрет на употребление наркотиков, прекурсоров и психотропных веществ с абсолютным правом на здоровье человека, правом на человеческое достоинство в аспекте облегчения боли страдающим лицам (право на употребление наркотиков в медицинских целях); возможность легализации употребления наркотических средств в личных целях. Решение указанных вопросов на сегодня отдано на рассмотрение национальной политики отдельного государства. Такая позиция не является эффективной, хотя бы с той точки зрения, что массовая индустрия оборота наркотиков имеет межграничный характер. Надлежащие международные стандарты всегда провоцировали появление не только унифицированного, но и эффективного национального законодательства, проверено положительным опытом прогрессивных государств.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55807
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Турянський Ю., 2020
URL for reference material: http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf
http://apau.org.ua/2019/08/22/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_176
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_096
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
References (Ukraine): 1. U. N. Office on Drugs and Crime [unodc] World Drug Report 2010, U.N. Sales No. E.10.XI.13 (2010) URL: http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf.
2. Рівень споживання наркотичних засобів значно перевищує попередні оцінки – Щорічний звіт управління ООН URL: http://apau.org.ua/2019/08/22/
3. Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року (з доповненнями): міжнародний документ ООН від 30.03.1961 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_177
4. Конвенція про психотропні речовини: міжнародний документ ООН від 21.02.1971 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_176
5. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: міжнародний документ ООН від 20.12.1988 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_096
6. Конвенція про права дитини: Міжнародний документ ООН від 20.11.1989 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
7. Gilmore N. Drug use and human rights: Privacy, vulnerability, disability, and human rights infringements. Journal of Contemporary Health Lawand Policy. 1996. V. 12355–356.
8. Hunt P. Human rights, health and harm reduction: States’ amnesia and parallel universes. London: International Harm Reduction Association. 2008. 552 p.
9. Lines R., Elliott R., Hannah J., Schleifer R., Avafia T., Barrett D. The Case for International Guidelines on Human Rights and Drug Control Health Hum Rights. 2017. Jun. 19(1). Р. 231–236.
10. Грабовська І. С., Зозуля А. О. Проблема легалізації наркотичних засобів у кримінальному праві України. Молодий вчений. 2018. № 4(2). С. 663-667.
11. Поташній Ю. Анатолій Гевліч: “Молоді треба прищеплювати імунітет проти наркотиків, а не легалізувати їх“ Віче. 2010. № 15. С. 64–65.
References (International): 1. U. N. Office on Drugs and Crime [unodc] World Drug Report 2010, U.N. Sales No. E.10.XI.13
2. Riven spozhyvannia narkotychnykh zasobiv znachno perevyshchuie poperedni otsinky – Shchorichnyi zvit upravlinnia OON [Narcotics consumption far exceeds previous estimates – United Nations Office for Management’s Annual Report]
3. Iedyna konventsiia pro narkotychni zasoby 1961 roku (z dopovnenniamy ): mizhnarodnyi dokument OON vid 30.03.1961 [The 1961 Single Convention on Narcotic Drugs (as amended): United Nations International Document of 30.03.1961] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_177
4. Konventsiia pro psykhotropni rechovyny: mizhnarodnyi dokument OON vid 21.02.1971 [Convention on Psychotropic Substances: UN International Document of 21.02.1971] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_176
5. Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii pro borotbu proty nezakonnoho obihu narkotychnykh zasobiv i psykhotropnykh rechovyn: mizhnarodnyi dokument OON vid 20.12.1988 [United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances: UN International Document of 20.12.1988] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_096
6. Konventsiia pro prava dytyny: Mizhnarodnyi dokument OON vid 20.11.1989 [Convention on the Rights of the Child: United Nations International Document of 20.11.1989] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
7. Gilmore N. Drug use and human rights: Privacy, vulnerability, disability, and human rights infringements. Journal of Contemporary Health Law and Policy. 1996. V. 12355–356.
8. Hunt P. Human rights, health and harm reduction: States’ amnesia and parallel universes. London: International Harm Reduction Association. 2008. 552 p.
9. Lines R., Elliott R., Hannah J., Schleifer R., Avafia T., Barrett D. The Case for International Guidelines on Human Rights and Drug Control Health Hum Rights. 2017. Jun. 19(1). Р. 231–236.
10. Hrabovska I. S., Zozulia A. O. Problema lehalizatsii narkotychnykh zasobiv u kryminalnomu pravi Ukrainy.[ The problem of drug legalization in the criminal law of Ukraine.] Molodyi vchenyi.[Young scientist ] 2018. No. 4(2). S. 663–667.
11. Potashnii Yu. Anatolii Hevlich: “Molodi treba pryshchepliuvaty imunitet proty narkotykiv, a ne lehalizuvaty yikh“ [Anatoly Gevlich: “Young people need to instill immunity against drugs, not legalize them“] Viche. 2010. No. 15. S. 64–65.
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2020. – Том 7, № 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.