Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55749
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСтупень, Н.
dc.contributor.authorРижок, З.
dc.contributor.authorStupen, N.
dc.contributor.authorRyzhok, Z.
dc.date.accessioned2020-12-21T08:33:34Z-
dc.date.available2020-12-21T08:33:34Z-
dc.date.created2020-01-22
dc.date.issued2020-01-22
dc.identifier.citationСтупень Н. Методологічні засади формування геоінформаційної моделі сільськогосподарського землекористування / Н. Ступень, З. Рижок // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 2(40). — С. 9–16.
dc.identifier.urihttp://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55749-
dc.format.extent9-16
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 2020
dc.relation.ispartofModern achievements of geodesic science and industry, 2020
dc.relation.urihttps://map.land.gov.ua/?cc=3461340
dc.relation.urihttp://my.gfw-mapbuilder.org/v1.latest/
dc.relation.urihttps://cid.center/gisdata/
dc.relation.urihttps://map.onesoil.ai/
dc.relation.urihttps://wdc-ukraine.maps.arcgis.com/apps/Cascade/
dc.relation.urihttps://soilgrids.org/
dc.relation.urihttps://worldview
dc.relation.urihttps://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707
dc.relation.urihttps://map.onesoil.ai/2018#3.6/51.16/12.95
dc.relation.urihttps://wdc-ukraine.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index
dc.relation.urihttps://worldview.earthdata.nasa.gov/
dc.subjectмодель
dc.subjectгеоінформаційне моделювання
dc.subjectгеоінформаційне картографування
dc.subjectгеопортал
dc.subjectгеода-ні
dc.subjectсільськогосподарське землекористування
dc.subjectmodel
dc.subjectgeoinformation modeling
dc.subjectgeoinformation mapping
dc.subjectgeoportal
dc.subjectgeodata
dc.subjectagricultural land use
dc.titleМетодологічні засади формування геоінформаційної моделі сільськогосподарського землекористування
dc.title.alternativeMethodological bases of the formation of geoinformation model of agricultural land use
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020; © Західне геодезичне товариство, 2020
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationЛьвівський національний аграрний університет
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.affiliationLviv National Agrarian University
dc.format.pages8
dc.identifier.citationenStupen N. Methodological bases of the formation of geoinformation model of agricultural land use / N. Stupen, Z. Ryzhok // Modern achievements of geodesic science and industry. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2(40). — P. 9–16.
dc.relation.referencesБулигін С. Ю., Ачасов А. Б. (2012). Використання гео-інформаційних технологій для грунтового карто-графування. Вісник аграрної науки. № 10. С. 52–56.
dc.relation.referencesДанкевич В. Є., Данкевич Є. М. (2019). Моніторинг сільськогосподарських угідь із застосуванням си-стем дистанційного зондування земель. Економі-ка АПК, № 8, С.27–36.
dc.relation.referencesДовгий С. О., Красовський Г. Я., Радчук В. В., Трофи-мчук О. М. (2018). Геомоделі в завданнях еколо-го-економічних оцінок земель: монографія. Київ: Юстон, 256 с.
dc.relation.referencesЖелезняк О. О., Гебрин Л. В. (2015). Застосування ае-рокосмічних методів для визначення ефективнос-ті використання земельних ресурсів Закарпаття.
dc.relation.referencesНаукоємні технології, № 1, С. 63–67.
dc.relation.referencesЗацерковний В. І. (2014). Геоінформаційні системи і системи дистанційного зондування Землі в зада-чах ефективного землекористування. Матема-тичне моделювання в економіці, № 1, С. 40–48.
dc.relation.referencesЗацерковний В. І., Кривоберець С. В. (2011). Аналіз можливості застосування геоінформаційних тех-нологій у моніторингу орних земель. Чернігівсь-кий науковий часопис: техніка і природа, № 2 (2), С. 88–94.
dc.relation.referencesКолб І. З. (2013). Геоінформаційний аналіз: конспект лекцій для студентів магістерського рівня підго-товки спеціальності “Геоінформаційні системи і технології”. Львів: Видавництво Львівської полі-техніки, 116 с.
dc.relation.referencesКохан С. С., Москаленко А. А. (2015). Розроблення структури бази знань системи геоінформаційного моніторингу для оцінювання якісного стану зе-мель сільськогосподарського призначення. Вос-точно-Европейский журнал передовых техноло-гий, № 5 (2), С. 32–37.
dc.relation.referencesЛазоренко-Гевель Н. (2014). Геостатистичне моделю-вання результатів агроекологічного моніторингу ґрунтів Київської області. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: збірник нау-кових праць Західного геодезичного товариства УТГК. Львів: Видавництво Львівської політехні-ки, № 1 (27), С. 98–102.
dc.relation.referencesПублічна кадастрова карта України. (2020). GIS Data.
dc.relation.referencesURL: https://map.land.gov.ua/?cc=3461340. 1719504707,6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr &bl=ortho10k_all.
dc.relation.referencesШелковська І. М. (2014). Структурно-функціональна модель геоінформаційного моніторингу земель адміністративних територій. Вісник Кременчуць-кого національного університету імені Михайла Остроградського, № 6(1), С. 171–177.
dc.relation.referencesGFW MAPBUILDER. (2020). GIS Data. URL: http://my.gfw-mapbuilder.org/v1.latest/.
dc.relation.referencesGIS Data. (2020) Портал каталогізованих джерел гео-даних. URL: https://cid.center/gisdata/.
dc.relation.referencesOneSoil. (2020). GIS Data. URL: https://map.onesoil.ai/ 2018#3.6/51.16/12.95.
dc.relation.referencesSentinel Hub Playground. (2020). GIS Data. URL: https://wdc-ukraine.maps.arcgis.com/apps/Cascade/ index.html?appid=126a4ba10d404a3c910843385529 0321.
dc.relation.referencesSoilGrids. (2020). GIS Data. URL: https://soilgrids.org/.
dc.relation.referencesWorldview. (2020). GIS Data. URL: https://worldview. earthdata.nasa.gov/.
dc.relation.referencesenBulyhin S. Yu., Achasov A. B. (2012). Vykorystannia heoinformatsiinykh tekhnolohii dlia hruntovoho kartohrafuvannia. Visnyk ahrarnoi nauky, No. 10, S. 52–56.
dc.relation.referencesenDankevych V. Ye., Dankevych Ye. M. (2019). Monitorynh silskohospodarskykh uhid iz zastosuvanniam system dystantsiinoho zonduvannia zemel. Ekonomika APK, No. 8, S. 27–36.
dc.relation.referencesenDovhyi S. O., Krasovskyi H. Ya., Radchuk V. V., Trofymchuk O. M. (2018). Heomodeli v zavdanniakh ekoloho-ekonomichnykh otsinok zemel: monohrafiia. Kyiv: Yuston, 256 s.
dc.relation.referencesenZhelezniak O. O., Hebryn L. V. (2015). Zastosuvannia aerokosmichnykh metodiv dlia vyznachennia efektyvnosti vykorystannia zemelnykh resursiv Zakarpattia. Naukoiemni tekhnolohii,
dc.relation.referencesenNo. 1, S. 63–67.
dc.relation.referencesenZatserkovnyi V. I. (2014). Heoinformatsiini systemy i systemy dystantsiinoho zonduvannia Zemli v zadachakh efektyvnoho zemlekorystuvannia. Matematychne modeliuvannia v
dc.relation.referencesenekonomitsi, No. 1, S. 40–48.
dc.relation.referencesenZatserkovnyi V. I., Kryvoberets S. V. (2011). Analiz mozhlyvosti zastosuvannia heoinformatsiinykh tekhnolohii u monitorynhu ornykh zemel. Chernihivskyi naukovyi chasopys: tekhnika i
dc.relation.referencesenpryroda, No. 2 (2), S. 88–94.
dc.relation.referencesenKolb I. Z. (2013). Heoinformatsiinyi analiz: konspekt lektsii dlia studentiv mahisterskoho rivnia pidhotovky spetsialnosti “Heoinformatsiini systemy i tekhnolohii”. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi
dc.relation.referencesenpolitekhniky, 116 s.
dc.relation.referencesenKokhan S. S., Moskalenko A. A. (2015). Rozroblennia struktury bazy znan systemy heoinformatsiinoho monitorynhu dlia otsiniuvannia yakisnoho stanu zemel silskohospodarskoho
dc.relation.referencesenpryznachennia. Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovыkh tekhnolohyi, No. 5 (2), S. 32–37.
dc.relation.referencesenLazorenko-Hevel N. (2014). Heostatystychne modeliuvannia rezultativ ahroekolohichnoho monitorynhu gruntiv Kyivskoi oblasti. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta
dc.relation.referencesenvyrobnytstva: zbirnyk naukovykh prats Zakhidnoho heodezychnoho tovarystva UTHK. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, No. 1 (27), S. 98–102.
dc.relation.referencesenPublichna kadastrova karta Ukrainy. (2020). GIS Data. URL: https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707, 6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr&bl=ortho10k_all.
dc.relation.referencesenShelkovska I. M. (2014). Strukturno-funktsionalna model heoinformatsiinoho monitorynhu zemel administratyvnykh terytorii. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni
dc.relation.referencesenMykhaila Ostrohradskoho, No. 6(1), S. 171–177.
dc.relation.referencesenGFW MAPBUILDER. (2020). GIS Data. URL: http://my.gfw-mapbuilder.org/v1.latest/.
dc.relation.referencesenGIS Data. (2020). Portal katalohizovanykh dzherel heodanykh. URL: https://cid.center/gisdata/.
dc.relation.referencesenOneSoil. (2020). GIS Data. URL: https://map.onesoil.ai/2018#3.6/51.16/12.95.
dc.relation.referencesenSentinel Hub Playground. (2020). GIS Data. URL: https://wdc-ukraine.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index. html?appid=126a4ba10d404a3c9108433855290321.
dc.relation.referencesenSoilGrids. (2020). GIS Data. URL: https://soilgrids.org/.
dc.relation.referencesenWorldview. (2020). GIS Data. URL: https://worldview.earthdata.nasa.gov/.
dc.citation.journalTitleСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
dc.citation.volume2(40)
dc.citation.spage9
dc.citation.epage16
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.subject.udc651.3
dc.subject.udc518.33
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2020. – Випуск 2(40)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.