Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55749
Назва: Методологічні засади формування геоінформаційної моделі сільськогосподарського землекористування
Інші назви: Methodological bases of the formation of geoinformation model of agricultural land use
Автори: Ступень, Н.
Рижок, З.
Stupen, N.
Ryzhok, Z.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Львівський національний аграрний університет
Lviv Polytechnic National University
Lviv National Agrarian University
Бібліографічний опис: Ступень Н. Методологічні засади формування геоінформаційної моделі сільськогосподарського землекористування / Н. Ступень, З. Рижок // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 2(40). — С. 9–16.
Bibliographic description: Stupen N. Methodological bases of the formation of geoinformation model of agricultural land use / N. Stupen, Z. Ryzhok // Modern achievements of geodesic science and industry. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2(40). — P. 9–16.
Є частиною видання: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 2020
Modern achievements of geodesic science and industry, 2020
Журнал/збірник: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
Том: 2(40)
Дата публікації: 22-січ-2020
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
УДК: 651.3
518.33
Теми: модель
геоінформаційне моделювання
геоінформаційне картографування
геопортал
геода-ні
сільськогосподарське землекористування
model
geoinformation modeling
geoinformation mapping
geoportal
geodata
agricultural land use
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 9-16
Початкова сторінка: 9
Кінцева сторінка: 16
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55749
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020; © Західне геодезичне товариство, 2020
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://map.land.gov.ua/?cc=3461340
http://my.gfw-mapbuilder.org/v1.latest/
https://cid.center/gisdata/
https://map.onesoil.ai/
https://wdc-ukraine.maps.arcgis.com/apps/Cascade/
https://soilgrids.org/
https://worldview
https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707
https://map.onesoil.ai/2018#3.6/51.16/12.95
https://wdc-ukraine.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
Перелік літератури: Булигін С. Ю., Ачасов А. Б. (2012). Використання гео-інформаційних технологій для грунтового карто-графування. Вісник аграрної науки. № 10. С. 52–56.
Данкевич В. Є., Данкевич Є. М. (2019). Моніторинг сільськогосподарських угідь із застосуванням си-стем дистанційного зондування земель. Економі-ка АПК, № 8, С.27–36.
Довгий С. О., Красовський Г. Я., Радчук В. В., Трофи-мчук О. М. (2018). Геомоделі в завданнях еколо-го-економічних оцінок земель: монографія. Київ: Юстон, 256 с.
Железняк О. О., Гебрин Л. В. (2015). Застосування ае-рокосмічних методів для визначення ефективнос-ті використання земельних ресурсів Закарпаття.
Наукоємні технології, № 1, С. 63–67.
Зацерковний В. І. (2014). Геоінформаційні системи і системи дистанційного зондування Землі в зада-чах ефективного землекористування. Матема-тичне моделювання в економіці, № 1, С. 40–48.
Зацерковний В. І., Кривоберець С. В. (2011). Аналіз можливості застосування геоінформаційних тех-нологій у моніторингу орних земель. Чернігівсь-кий науковий часопис: техніка і природа, № 2 (2), С. 88–94.
Колб І. З. (2013). Геоінформаційний аналіз: конспект лекцій для студентів магістерського рівня підго-товки спеціальності “Геоінформаційні системи і технології”. Львів: Видавництво Львівської полі-техніки, 116 с.
Кохан С. С., Москаленко А. А. (2015). Розроблення структури бази знань системи геоінформаційного моніторингу для оцінювання якісного стану зе-мель сільськогосподарського призначення. Вос-точно-Европейский журнал передовых техноло-гий, № 5 (2), С. 32–37.
Лазоренко-Гевель Н. (2014). Геостатистичне моделю-вання результатів агроекологічного моніторингу ґрунтів Київської області. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: збірник нау-кових праць Західного геодезичного товариства УТГК. Львів: Видавництво Львівської політехні-ки, № 1 (27), С. 98–102.
Публічна кадастрова карта України. (2020). GIS Data.
URL: https://map.land.gov.ua/?cc=3461340. 1719504707,6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr &bl=ortho10k_all.
Шелковська І. М. (2014). Структурно-функціональна модель геоінформаційного моніторингу земель адміністративних територій. Вісник Кременчуць-кого національного університету імені Михайла Остроградського, № 6(1), С. 171–177.
GFW MAPBUILDER. (2020). GIS Data. URL: http://my.gfw-mapbuilder.org/v1.latest/.
GIS Data. (2020) Портал каталогізованих джерел гео-даних. URL: https://cid.center/gisdata/.
OneSoil. (2020). GIS Data. URL: https://map.onesoil.ai/ 2018#3.6/51.16/12.95.
Sentinel Hub Playground. (2020). GIS Data. URL: https://wdc-ukraine.maps.arcgis.com/apps/Cascade/ index.html?appid=126a4ba10d404a3c910843385529 0321.
SoilGrids. (2020). GIS Data. URL: https://soilgrids.org/.
Worldview. (2020). GIS Data. URL: https://worldview. earthdata.nasa.gov/.
References: Bulyhin S. Yu., Achasov A. B. (2012). Vykorystannia heoinformatsiinykh tekhnolohii dlia hruntovoho kartohrafuvannia. Visnyk ahrarnoi nauky, No. 10, S. 52–56.
Dankevych V. Ye., Dankevych Ye. M. (2019). Monitorynh silskohospodarskykh uhid iz zastosuvanniam system dystantsiinoho zonduvannia zemel. Ekonomika APK, No. 8, S. 27–36.
Dovhyi S. O., Krasovskyi H. Ya., Radchuk V. V., Trofymchuk O. M. (2018). Heomodeli v zavdanniakh ekoloho-ekonomichnykh otsinok zemel: monohrafiia. Kyiv: Yuston, 256 s.
Zhelezniak O. O., Hebryn L. V. (2015). Zastosuvannia aerokosmichnykh metodiv dlia vyznachennia efektyvnosti vykorystannia zemelnykh resursiv Zakarpattia. Naukoiemni tekhnolohii,
No. 1, S. 63–67.
Zatserkovnyi V. I. (2014). Heoinformatsiini systemy i systemy dystantsiinoho zonduvannia Zemli v zadachakh efektyvnoho zemlekorystuvannia. Matematychne modeliuvannia v
ekonomitsi, No. 1, S. 40–48.
Zatserkovnyi V. I., Kryvoberets S. V. (2011). Analiz mozhlyvosti zastosuvannia heoinformatsiinykh tekhnolohii u monitorynhu ornykh zemel. Chernihivskyi naukovyi chasopys: tekhnika i
pryroda, No. 2 (2), S. 88–94.
Kolb I. Z. (2013). Heoinformatsiinyi analiz: konspekt lektsii dlia studentiv mahisterskoho rivnia pidhotovky spetsialnosti “Heoinformatsiini systemy i tekhnolohii”. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi
politekhniky, 116 s.
Kokhan S. S., Moskalenko A. A. (2015). Rozroblennia struktury bazy znan systemy heoinformatsiinoho monitorynhu dlia otsiniuvannia yakisnoho stanu zemel silskohospodarskoho
pryznachennia. Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovыkh tekhnolohyi, No. 5 (2), S. 32–37.
Lazorenko-Hevel N. (2014). Heostatystychne modeliuvannia rezultativ ahroekolohichnoho monitorynhu gruntiv Kyivskoi oblasti. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta
vyrobnytstva: zbirnyk naukovykh prats Zakhidnoho heodezychnoho tovarystva UTHK. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, No. 1 (27), S. 98–102.
Publichna kadastrova karta Ukrainy. (2020). GIS Data. URL: https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707, 6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr&bl=ortho10k_all.
Shelkovska I. M. (2014). Strukturno-funktsionalna model heoinformatsiinoho monitorynhu zemel administratyvnykh terytorii. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni
Mykhaila Ostrohradskoho, No. 6(1), S. 171–177.
GFW MAPBUILDER. (2020). GIS Data. URL: http://my.gfw-mapbuilder.org/v1.latest/.
GIS Data. (2020). Portal katalohizovanykh dzherel heodanykh. URL: https://cid.center/gisdata/.
OneSoil. (2020). GIS Data. URL: https://map.onesoil.ai/2018#3.6/51.16/12.95.
Sentinel Hub Playground. (2020). GIS Data. URL: https://wdc-ukraine.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index. html?appid=126a4ba10d404a3c9108433855290321.
SoilGrids. (2020). GIS Data. URL: https://soilgrids.org/.
Worldview. (2020). GIS Data. URL: https://worldview.earthdata.nasa.gov/.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2020. – Випуск 2(40)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.