Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55746
Title: Інструментарій дослідження ринку нерухомості та встановлення загальних тенденцій його розвитку
Other Titles: Instruments of real estate market research and general development of its development
Authors: Губар, Ю.
Хавар, Ю.
Мошовська, Н.
Hubar, Yu.
Khavar, Yu.
Moshovska, N.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Губар Ю. Інструментарій дослідження ринку нерухомості та встановлення загальних тенденцій його розвитку / Ю. Губар, Ю. Хавар, Н. Мошовська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 2(40). — С. 102–116.
Bibliographic description (International): Hubar Yu. Instruments of real estate market research and general development of its development / Yu. Hubar, Yu. Khavar, N. Moshovska // Modern achievements of geodesic science and industry. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2(40). — P. 102–116.
Is part of: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 2020
Modern achievements of geodesic science and industry, 2020
Journal/Collection: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
Volume: 2(40)
Issue Date: 22-Jan-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 528.44
332.3
Keywords: оцінка нерухомості
середні величини
показники варіації
рівень цін
динаміка цін
ринкова вартість
комбіноване аналітичне групування
дисперсія
середньоквадратичне відхилення
real estate appraisal
average values
variation indicators
price level
price dynamics
market value
combined analytical grouping
variance
standard deviation
Number of pages: 15
Page range: 102-116
Start page: 102
End page: 116
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55746
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020; © Західне геодезичне товариство, 2020
References (Ukraine): Губар Ю. П (2020). Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості: монографія. Львів: Центр Європи,326 с.
Губар Ю., Хавар Ю., Сай В. (2018). Дослідження методу розрахунку ринкової вартості об'єкта оцінки як функції ціни продажу об'єктів порівняння та ваги ступеня їх
подібності. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, № І (35), С. 121-127.
Губар Ю. (2012). Розробка підходів і методів кадастрової оцінки нерухомості населених пунктів Сучасні Досягнення гєоДєзичної науки та виробництва, № II (24),
С. 146-150.
Губар Ю. (2015). Впровадження методики класте-ризації для побудови економіко-математичних регресивних моделей оцінки нерухомості. ГеоДезія, картографія та
аерофотознімання, № 82, С.110-135.
Губар Ю., Сай В., Хавар Ю. (2018). Особливості удосконалення методологічної бази масової оцінки нерухомості в структурі кадастру населених пунктів. Нові технології в
геоДезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., 4-6 жовтня 2018 р., Ужгород, C. 171-176.
Губар Ю. (2017). Аналіз доцільності застосування безпілотних літальних апаратів для масової оцінки нерухомості населених пунктів. ГєоДєзія, землеустрій,
геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, 4-6 жовтня 2017 р., Одеса, С. 131-135.
Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 2001,№47,ст.251.
Кірічек Ю. О. (2016). Оцінка земель: навч. посіб. Дніпропетровськ: Літограф, 454 с.
Драпіковський О. І., Іванова І. Б., Терещенко Н. О. (2016). Методи і моделі оцінювання нерухомого майна. навч. посіб.К.:ПАТ “Віпол”, 512 с.
Дехтяренко Ю. Ф., Лихогруд М. Г., Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М. (2002). Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: підручник. Київ: Профі, 256 с.
Міжнародні стандарти оцінки МСО-1. Ринкова вартість як база оцінки. Міжнародний комітет зі стандартів оцінки майна (IVSC), 2017.
Національний стандарт № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. №1440.
Національний стандарт № 2 “Оцінка нерухомого майна”: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р.№1442.
Організація оцінки нерухомості (1999) / під ред. Дж. К. Еккерта. Москва: ROO, 325 с.
Драпіковський О. І., Іванова І. Б., Крумеліс Ю. В. (2015). Оцінка нерухомості. навч. посіб. Київ: ТОВ Сік Груп Україна, 424 с.
Перович Л. М., Губар Ю. П. (2016). Оцінка нерухомості: навч. посіб. Друге вид. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 303 с.
References (International): Mizhnarodni standarty otsinky MSO-1 (2017). Rynkova vartist yak baza otsinky. [International Standards on the Evaluation of IAS-1. Market value as a basis of
valuation] Mizhnarodnyi komitet zi standartiv otsinky maina (IVSC).
Natsionalnyi standart No. 1 “Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav” [National Standard No. 1 “General Principles of Property and Property Valuation”]: zatverdzhenyi
postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.09.2003r. No.1440.
Natsionalnyi standart No. 2 “Otsinka nerukhomoho maina” [National Standard No. 2 “Real Estate Valuation”]: zatverdzhenyi postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.10.2004 r.
No. 1442.
Kharryson H. S. (1994). Otsenka nedvyzhymosty: [Real estate evaluation] Uchebnoe posobye / [Per. s anhl.]. M.: RYO Mosobluprpolyhrafyzdata, 231 s.
Orhanyzatsyya otsenky y nalohooblozhenyya nedvyzhymosty (1997) [Organization evaluation and taxation of real estate] / Pod red. Dzhozefa K. Эkkerta. M.: Rossyyskoe obshchestvo
otsenshchykov, Akademyya otsenky, Star Ynter, T. 1, 382 s. T. 2, 442 s.
Orhanyzatsyya otsenky nedvyzhymosty (1999) [The organization of real estate evaluation] / Pod obshch. red. Dzh. K. Okkerta. M., ROO, 325 s.
Kirichek Yu. O. (2016). Otsinka zemel' [Land evaluation]: navchal'nyy posibnyk. Dnipropetrovs'k: Litohraf, 454 s.
Drapikovskyi O. I., Ivanova I. B., Krumelis Yu. V. (2015). Otsinka nerukhomosti [Real estate valuation]: navchalnyi posibnyk. Kyiv: TOV “Sik Hrup Ukraina”, 424 s.
Hubar Yu. (2012). Rozrobka pidkhodiv i metodiv kadastrovoi otsinky nerukhomosti naselenykh punktiv [Development of approaches and methods of cadastral real estate evaluation of
settlements]. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva, No. II (24), 146-150.
Hubar Yu. (2015). Vprovadzhennia metodyky klasteryzatsii dlia pobudovy ekonomiko-matematychnykh rehresyvnykh modelei otsinky nerukhomosti [Implementation of clustering
methodology for construction of economic and mathematical regression models of real estate valuation]. Heodeziia, kartohrafiia ta aerofotoznimannia: Mizhvidomchyi nauk.-tekhn.
zb.,No.82, S.110-135.
Hubar Yu., Sai V. M., Khavar Yu. (2018). Osoblyvosti udoskonalennia metodolohichnoi bazy masovoi otsinky nerukhomosti v strukturi kadastru naselenykh punktiv [Peculiarities of
improvement of the methodological base of mass estimation of real estate in the structure of the cadastre of settlements]. Novi tekhnolohii v heodezii, zemlevporiadkuvanni,
lisovporiadkuvanni ta pryrodokorystuvanni: materialy IKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 4-6 zhovtnia 2018 r., Uzhhorod, C. 171-176.
Hubar Yu. (2017). Analiz dotsilnosti zastosuvannia bezpilotnykh litalnykh aparativ dlia masovoi otsinky nerukhomosti naselenykh punktiv [Analysis of the feasibility of using unmanned
aerial vehicles for mass assessment of real estate in settlements]. Heodeziia, zemleustrii, heoinformatyka v Pivdennomu rehioni: suchasnyi stan taperspektyvy rozvytku: materialy II
Vseukrainskoi naukovoi konferentsii, 4-6 zhovtnia 2017 r., Odesa, S. 131-135.
Hubar Yu. (2019). Heodezychne zabezpechennia ta udoskonalennia metodiv i modelei otsinky nerukhomosti [Geodesy substantiation and improvement of methods and models of real
estate valuation]: Rukopys dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora tekhnichnykh nauk. - Lviv, 370 s.
Dekhtiarenko Yu., Lykhohrud M., Mantsevych Yu., Palekha Yu. (2002). Metodychni osnovy hroshovoi otsinky zemel v Ukraini [Methodical bases of monetary valuation of lands in
Ukraine]: pidruchnyk. Kyiv: Profi, 256 s.
Perovych L., Hubar Yu. (2016). Otsinka nerukhomosti [Real estate valuation]: navch. posib. Lviv: Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”, 303 s.
Colwell P., Cannaday R., Wu Ch. (1983). The analytical foundations of adjustment grid methods. AREUEA Journal, Vol. 11, No. 1,P. 11-29.
Damodaran A. (2001). The Dark Side of Valuation. Upper Saddle River. NJ: Prentice Hall.
Des Rosiers F., Theriault M. (1996). Rental Amenities and the Stability of Hedonic Prices: A Comparative Analysis of Five Market Segments. The Journal of Real Estate Research,
Vol. 12,No.1,P. 17-36.
Dilmore G. (1997). Appraising with Regression Analysis. A Pop Quiz. Appraisal Journal, October, P. 403-404.
Dubin R., Pace R. J. C., Thibodeau T. G. (1999). Spatial Auto regression Techniques for Real Estate Data. Journal of Real Estate Literature, No 7, P. 79-95.
Epley D. R. (1997). A Note on the Optimal Selection and Weighting of Comparable Properties. Journal of Real Estate Research, 14:2, P. 175-181.
French N., Byrne P. (1996). Concepts and models of value / Adair A., Downie M.-L., McGreal S. and Vos G. eds. European Valuation Practice? London: E & FN Spon, P. 15-30.
Gilbertson B. (2002). Valuation or Appraisal: an Art or a Science? Australian Property Journal, February, P. 11-13. Gloudemans J. (1999). Mass Appraisal of Real Property. Chicago:
International Association of Assessing Officers (IAAO).
Lancaster K. A. (1966). New Approach to Consumer Theory. Journal of Political Economy, Vol. 74, P. 132-157.
Lentz G. H., Wang K. (1998). Residential Appraisal and the Lending Process: A Survey of Issues. Journal of Real Estate Research. Vol. 15, No. 1/2, P. 11-39.
Lessinger J. A. (1972). 'Final' Word on Multiple Regression and Appraisal. Appraisal Journal, July, P. 449-458.
Lusht K. M., Pugh F. (1981). A Research Note on the Effects of Changing the Search Area for Comparable Sales. The Real Estate Appraiser and Analyst, Winter, P. 34-36.
Lusht K. M. (1986). Real Estate Valuation and Appraisal (introduction to special edition). Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association. Vol. 14, No. 2,
P. 175-178.
Megbolugbe I. J., Johnson L. (1998). Guest Editors' Introduction and Summary (to special issue on residential appraisal and lending). Journal of Real Estate Research, Vol. 15,
No. 1/2, P. 1-9.
Morton T. G. (1976). Narrow Versus Wide Stratification of Data in the Development of Regression Appraisal Models. American Real Estate and Urban Economics Association Journal,
Vol. 4, No. 2, P. 7-18.
Pace RJC. (1998). Appraisal Using Generalized Additive Models. Journal of Real Estate Research. Vol. 15, No. 1/2, P. 77-99.
Youngman J. M., Malme J. H. (1994). An International Survey of Taxes on Land and Building. Deventer - Boston: Kluwer Lawand Taxation Publishers.
The Appraisal of Real Estate (2013). 14th Edition. Chicago: Appraisal Institute, 847 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2020. – Випуск 2(40)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.