Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55730
Title: Вплив історичних факторів на трансформацію межових знаків в Україні
Other Titles: The influence of historical factors on the transformation of border signs in Ukraine
Authors: Тревого, І.
Ільків, Є.
Галярник, М.
Семків, Б.
Trevoho, I.
Ilkiv, Ye.
Haliarnyk, M.
Semkiv, B.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Кафедра геодезії та землеустрою, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Lviv Polytechnic National University
Department of Geodesy and Land Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Bibliographic description (Ukraine): Вплив історичних факторів на трансформацію межових знаків в Україні / І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник, Б. Семків // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 1(39). — С. 139–147.
Bibliographic description (International): The influence of historical factors on the transformation of border signs in Ukraine / I. Trevoho, Ye. Ilkiv, M. Haliarnyk, B. Semkiv // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 1(39). — P. 139–147.
Is part of: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 2020
Journal/Collection: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
Volume: 1(39)
Issue Date: 22-Jan-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 528.4
Keywords: історичні фактори
види
межові знаки
historical factors
species
boundary marks
Number of pages: 9
Page range: 139-147
Start page: 139
End page: 147
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55730
Copyright owner: © Західне геодезичне товариство, 2020
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
URL for reference material: https://zakon
http://www.consultant.ru/
https://ru.wikisource.org/wiki/
http://search
http://zakon3
https://zakon.rada.gov.ua/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=9027#08938953932841285
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23794.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0391-10
References (Ukraine): Арнольд Ф. К. История лесоводства в России, Франции и Германии. СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1895, 405 с.
Бушаков В. А. Історична топонімія Криму: дис.. .. доктора філол. наук за спец. 10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії / Інститут
сходознавства іменіА.КримськогоНАНУ.Київ,2005.
Вакулюк П. Г. Нариси з історії лісів України. Фастів: Поліграфіст, 2000, 625 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005, 1728 с.
Грабівка. Літопис оселі над Луквою [Текст] / В. В. Гра-бовецький; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. Кафедра історії України. Івано-Франківськ: Нова
Зоря, 2001, 256 с.: ілюстр. Бібліогр.: с.: 238-251.
ДСТУ 3534-97 Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські. Загальні вимоги. Загальні вимоги. Код/коди за УКНД: 65.020.40; Початок дії: 19987-01; (Наказ 1997-03-31
№ 161); [Електронний ресурс]. Режим доступу: epicentre.com.ua > DSTU-3534ssstr97-nrm1687.
Ільків Є. Ю., Галярник М. В., Дутчин М. М. (2014). Історія межових знаків в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Географія. Землеустрій.
Природокористування, Вип.3,С.76-83.
Ільків Є. Ю., Галярник М. В., Збіглей С. М. (2019). Межові знаки України. Проблеми та практичні питання щодо виконання робіт із землеустрою:
зб. наук. праць ІІІ Всеукр. наук.-практ. конфер. (Херсон, 17 жовтня 2019 року). Херсон: ДВНЗ “ХДАУ”,С.28-32.Ільків Є. Ю., Галярник М. В., Збіглей С. М. (2019). Охоронна
зона та сервітут межового знака України. Проблеми та практичні питання щодо виконання робіт із землеустрою: зб. наук. праць ІІІВсеукр. наук.-практ. конфер.
(Херсон, 17 жовтня 2019року).Херсон:ДВНЗ “ХДАУ”, С.10-14.Інструкція з внутрішньогосподарського землеустрою колгоспів, радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств Української РСР [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/n0001400-75
Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (18191820) метрики: перші поземельні кадастри Галичини, покажчик населених пунктів / відп. ред. Я. Захарчишина; укл.: Я.
Пироженко, В. Сіверська. Архівне управління при Раді міністрів Української РСР; Центральний державний історичний архів УРСР у Львові. Київ, 1965, 356 с.
Колганова І. Г. (2011). Межові знаки: Історія і сьогодення. Інноваційна економіка: всеукр. наук.-виробн.журнал,7'2011,№26,С.291-294.
Кононенко О. А. (2017). Українська міфологія. Божества і духи / худож.-оформл. О. А. Гугалова. Харьків:Фоліо,191с.:іл.
Кордони Війська Запорозького та діяльність російсько-турецької межової комісії 1705р. (за документами РДАДА) / упор. В. Мільчев. Запоріжжя: Вид-во ВАТ
“МоторСіч”,2004,80с.
Рудин С. Д. (1915). Межевое законодательство и деятельность межевой части в России за 150 лет. 19 сентября 1765 г. - 1915 г. Петроград: Тип.
В. Ф. Киршбаума, 1915, 559 с.
Молдавия в эпоху феодализма (1961).Том I: Славяномолдавские грамоты (XV в. - первая четверть XVII в.) / сост.: П. Г. Дмитриев, Д. М. Драгнев, Е. М. Русев, П. В.
Советов / под ред. Л. В. Черепнина. Кишинев: “Штиинца”, Академии наук
Молдавской ССР, С. 277-278.
Наказ Міністерства транспорту України від 17.04.98 № 134 “Про затвердження Порядку узгодження, затвердження та реєстрації технічних умов на продукцію
підприємств залізничного транспорту України”: зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.05.98 за № 295/2735.
Никифорак М. В. (2005). Буковина у складі Молдавського князівства: історико-правові аспекти. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Вип. 306:
Правознавство. Чернівці: Рута,С.5-9.
Основні положення про конструкції межових знаків: Рішення Держкомзему і Укргеодезкартографії від 30.03.93р.№309/1.
Пашук В. С. Парцеляція // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. К.: Наук. думка, 2011. Т. 8: Па -
Прик., С. 80, 520 с.: іл.
Плецький С. Ф. (1999). Становлення прикордонної служби Запорізького козацтва. Наукові праці історичного факультету Запорізького університету, Т.5,С.70-72.
Поліщук Ю. Столипін П. А. (2011). Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське видавництво, с. 689.
Постановление СНК СССР от 07.07.1935 №1385 “О выдаче сельскохозяйственным артелям государственных актов на бессрочное (вечное) пользование землей”
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=9027#0893 8953932841285
Примерный устав сельскохозяйственной артели” (утв. СНК СССР, ЦК ВКП(б) 17.02.1935. Дата создания: 17.02.1935. Источник: “СЗ СССР”, 1935, № 11, ст. 82, “Известия
ЦИК СССР и ВЦИК”, №44, 18.02.1935) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ru.wikisource.org/wiki/
Про затвердження Змін до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками. Міністерство
аграрної політики та продовольства України. Наказ 03.07.2013 м. Київ № 405. Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 р. за № 1262/23794
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search. ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23794.html.Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками.
Держкомзем. Наказ від 18.05.2010 № 376. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3. rada.gov.ua /laws/show/z0391-10.
Руська правда (тексти на основі 7 списків та 5 редакцій) / під ред. проф. Серафима Юшкова. Київ: Видавництво НАНУкраїни, 1935.
Сельскохозяйственный энциклопедический словарь (1989)/гл.ред.В.К.Месяц.М.:Сов.Энцик-лопедия, 656 с.
Словник староукраїнської мови XIV-XV ст.: У 2 т. / уклад.:Д.Г.Гринчишин,У.Я.Єдлінська,
B. Л.Карпова,І.М.Керницький,Л.М.Полюга, Р. Й. Керста, М. Л. Худаш. Київ: Наукова думка, 1977-1978.Т.1-2.
Словник античної міфології (1985). Київ: Наукова думка, 236 с.
Статути Великого князівства Литовського (2003): У 3-х т. Т. 2. Статут Великого Князівства Литовського 1566 року / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова.
Одеса: Юридична література, 560 с., 2 арк. кольор. іл.
Статути Великого князівства Литовського (2004): У 3 т. Том III. Статут Великого князівства Литовського 1588 року: У 2 кн. Кн. 2 / за ред.
C. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: Юридична література, 568 с., 2 арк. кольор. іл.
Смирнова И. (2006). Тайная история креста. Москва: ЭКСМО, 234 с.
Тетерин Г. Н. (2007). История межевания, землеустройства и земельного кадастра: монография. Новосибирск: СГГА, С.93.
Шевчук А. В. (2019). Юрисдикція підкоморських судів правобережної України (1797-1832) та їх соціальне значення. Вчені записки Таврійського національного
університету ім. В. І. ВернаД-ського. Серія: Історичні науки. Т. 30(69), № 2, С. 99-110.
References (International): ArnoldF.K. (1895). Ystoryia lesovodstva v Rossyy, Frantsyy yHermanyy. SPb.: Yzd. A. F. Marksa, 405 s.
Bushakov V. A. (2005). Istorychna toponimiia Krymu: rukopys dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filolohichnykh nauk za spetsialnistiu 10.02.13 - Movy narodiv Azii,
Afryky, aboryhennykh narodiv Ameryky ta Avstralii / Instytut skhodoznavstva imeni A. Krymskoho NANU. Kyiv.
Vakuliuk P. H. (2000). Narysy z istorii lisiv Ukrainy. Fastiv: Polihrafist, 625 s.
Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) / uklad. i holov. red. V. T. Busel. K.; Irpin: VTF “Perun”, 2005. 1728 s.
Hrabovetskyi V. V. (2001). Hrabivka. Litopys oseli nad Lukvoiu [Tekst] / Prykarpatskyi un-t im. Vasylia Stefanyka. Kafedra istorii Ukrainy. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 256 s.: yliustr.
Bibliohr.: s.: 238-251.
DSTU 3534-97 Znaky naturni lisovporiadni i lisohospodarski. Zahalni vymohy. Zahalni vymohy. Kod/kody za UKND: 65.020.40; Pochatok dii: 1998-07-01; (Nakaz 1997-03-31 № 161);
[Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: epicentre.com.ua > DSTU-3534ssstr97-nrm1687.
Ilkiv Ye. Yu., Haliarnyk M. V., Dutchyn M. M. (2014). Istoriia mezhovykh znakiv v Ukraini. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia:
Heohrafiia.Zemleustrii.Pryrodokorystuvannia, Vyp. 3, S.76-83.
IlkivYe.Yu., Haliarnyk M. V., Zbihlei S. M. (2019). Mezhovi znaky Ukrainy. Problemy ta praktychni pytannia shchodo vykonannia robit iz zemleustroiu: zb. naukovykh prats III
Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kherson,17zhovtnia2019 roku). Kherson: DVNZ “KhDAU”, S.28-32.
Ilkiv Ye. Yu., Haliarnyk M. V., Zbihlei S. M. (2019). Okhoronna zona ta servitut mezhovoho znaka Ukrainy. Problemy ta praktychni pytannia shchodo vykonannia robit iz zemleustroiu: zb.
naukovykh prats III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kherson,17zhovtnia2019 roku). Kherson: DVNZ “KhDAU”, S.10-14.
Instruktsiia z vnutrishnohospodarskoho zemleustroiu kolhospiv, radhospiv ta inshykh derzhavnykh silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainskoi RSR [Elektronnyi resurs]. Rezhym
dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/n0001400-75
Yosyfinska (1785-1788) i Frantsyskanska (1819-1820) metryky: pershi pozemelni kadastry Halychyny, pokazhchyk naselenykh punktiv / vidp. red. Ya. Zakharchyshyna; ukladachi: Ya.
Pyrozhenko, V. Siverska. Arkhivne upravlinnia pry Radi ministriv Ukrainskoi RSR; Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv URSR u Lvovi.K.,1965,356s.
Kolhanova I. H. (2011). Mezhovi znaky: Istoriia i sohodennia. Innovatsiina ekonomika: vseukr. naukovo-vyrobnychyi zhurnal,No.26,S.291-294.
Kononenko O. A. (2017). Ukrainska mifolohiia. Bozhestva i dukhy / khudozh.-oformliuvach O.A. Huhalova. Kharkiv: Folio, 191 s.:il.
Kordony Viiska Zaporozkoho ta diialnist rosiisko-turetskoi mezhovoi komisii 1705 r. (2004) (za dokumentamy RDADA)/ uporiadnyk V. Milchev. Zaporizhzhia: Vyd-vo VAT
“MotorSich ”, 80 s.
MezhevoezakonodatelstvoydeiatelnostmezhevoichastyvRossyyza150let.19sentiabria1765h.-1915h./RudynS.
D.Petrohrad:Typ.V.F.Kyrshbauma,1915,559c.
Moldavyia v эpokhu feodalyzma (1961). Tom I: Slaviano-moldavskye hramotbi (XV v. - pervaia chetvert XVII v.) / sost.: P. H. Dmytryev, D. M. Drahnev, E. M. Rusev, P. V. Sovetov.; pod
red. L. V. Cherepnyna. Kyshynev: Shtyyntsa, Akademyy nauk Moldavskoi SSR, S. 277-278.
Nakaz Ministerstva transportu Ukrainy vid 17.04.98 No. 134 “Pro zatverdzhennia Poriadku uzghodzhennia, zatverdzhennia ta reiestratsii tekhnichnykh umov na produktsiiu pidpryiemstv
zaliznychnoho transportu Ukrainy”, zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy08.05.98 zaNo. 295/2735.
Nykyforak M. V. (2005). Bukovyna u skladi Moldavskoho kniazivstva: istoryko-pravovi aspekty. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: Zbirnyk nauk. prats. Vyp. 306:
Pravoznavstvo. Chernivtsi: Ruta, S. 5-9.
Osnovni polozhennia pro konstruktsii mezhovykh znakiv (Rishennia Derzhkomzemu i Ukrheodezkartohrafii vid 30.03.93 r. No. 309/1).
Pashuk V. S. (2011). Partseliatsiia // Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. / redkol.: V. A. Smolii (holova) ta in.; Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. K.: Nauk. dumka, T. 8: Pa - Pryk.
S. 80. 520 s.: il.
Pletskyi S. F. Stanovlennia prykordonnoi sluzhby Zaporizkoho kozatstva.
Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho universytetu (1999). T. 5. S.70 -72.
Polishchuk Yu., Stolypin P. A. (2011). Politychna entsyklopediia. Redkol.: Yu. Levenets (holova), Yu. Shapoval (zast. holovy) ta in. K.: Parlamentske vydavnytstvo, S. 689.
Postanovlenye SNK SSSR ot 07.07.1935 No. 1385 “G vbidache selskokhoziaistvennbim arteliam hosudarstvennbikh aktov na bessrochnoe (vechnoe) polzovanye zemlei” [Elektronnyi
resurs]. Rezhym dostupu: https: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=9027#08938953932841285
Prymernbi ustav selskokhoziaistvennoi artely” (utv. SNK SSSR, TsK VKP(b) 17.02.1935 Data sozdanyia: 17.02.1935. Ystochnyk: “SZ SSSR”, 1935, N 11, st. 82, “Yzvestyia TsYK
SSSR y VTsYK”, No. 44, 18.02.1935). [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu https://ru.wikisource.org/wiki/
Pro zatverdzhennia Zmin do Instruktsii pro vstanovlennia (vidnovlennia) mezh zemelnykh dilianok v naturi (na mistsevosti) ta yikh zakriplennia mezhovymy znakamy. Ministerstvo
ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy. Nakaz 03.07.2013 m. Kyiv No. 405. Zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 26 lypnia 2013 r. za № 1262/23794 [Elektronnyi resurs].
Rezhym dostupu: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23794.html.
Pro zatverdzhennia Instruktsii pro vstanovlennia (vidnovlennia) mezh zemelnykh dilianok v naturi (na mistsevosti) ta yikh zakriplennia mezhovymy znakamy. Derzhkomzem. Nakaz
vid 18.05.2010 № 376. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0391-10.
Ruska pravda (teksty na osnovi 7 spyskiv ta 5 redaktsii) (1935) / pid red. prof. Serafyma Yushkova. Kyiv: Vydavnytstvo NAN Ukrainy.
Selskokhoziaistvennbii эntsyklopedycheskyi slovar (1989) /hl. red. V. K. Mesiats. M.: Sov. эntsyklopedyia, 656 s.
Slovnyk staroukrainskoi movy KhIV - KhV st. (1977-1978): U 2 t. / ukl.: D. H. Hrynchyshyn, U. Ya. Yedlinska, V. L. Karpova, I. M. Kernytskyi, L. M. Poliuha,R. Y. Kersta, M. L. Khudash.
K.:Naukova dumka,T.1-2.
Slovnyk antychnoi mifolohii ( 1 985). K. : Naukova dumka, 236 s.
Statuty Velykoho kniazivstva Lytovskoho (2003): U 3-kh t. T. 2. Statut Velykoho Kniazivstva Lytovskoho 1566 roku / za red. S. Kivalova, P. Muzychenka, A. Pankova. Odesa: Yurydychna
literatura, 560 s., 2 ark. kolor. il.
Statuty Velykoho kniazivstva Lytovskoho (2004): U 3 t. Tom III. Statut Velykoho kniazivstva Lytovskoho 1588 roku: U2 kn. Kn. 2 / za red. S. Kivalova, P. Muzychenka, A. Pankova.
Odesa: Yurydychna literatura, 568 s.,2 ark. kolor. il.
Smyrnova Y. (2006). Tainaiaystoryiakresta. Moskva: r}KSMG. 234 s.
Teteryn H. N. (2007). Ystoryia mezhevanyia, zemleustroistva y zemelnoho kadastra: monohrafyia / H. N. Teteryn.-Novosybyrsk: SHHA, S. 93.
Shevchuk A. V. (2019). Yurysdyktsiia pidkomorskykh sudiv pravoberezhnoi Ukrainy (1797-1832) ta yikh sotsialne znachennia. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu
m. V. I. Vernadskoho. Seriia : Istorychni nauky, T. 30(69), No.2,S.99-110.
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2020. – Випуск 1(39)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.