Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55363
Title: Маркетингові підходи в ціноутворенні освітніх послуг (на прикладі Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету “Львівська політехніка”)
Authors: Подольчак, Н. Ю.
Шуляр, Р. В.
Мирончук, Т. В.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Подольчак Н. Ю. Маркетингові підходи в ціноутворенні освітніх послуг (на прикладі Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету “Львівська політехніка”) / Н. Ю. Подольчак, Р. В. Шуляр, Т. В. Мирончук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 552 : Логістика. — С. 280–288. — (Логістичне та маркетингове управління).
Bibliographic description (International): Podolchak N. Iu. Marketynhovi pidkhody v tsinoutvorenni osvitnikh posluh (na prykladi Instytutu kompiuternykh tekhnolohii, avtomatyky ta metrolohii Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika") / N. Iu. Podolchak, R. V. Shuliar, T. V. Mironchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2006. — No 552 : Lohistyka. — P. 280–288. — (Lohistychne ta marketynhove upravlinnia).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 552 : Логістика, 2006
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 552 : Логістика
Issue Date: 31-Jan-2006
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 378.003
Number of pages: 9
Page range: 280-288
Start page: 280
End page: 288
Abstract: Розглянуто існуючі підходи до ціноутворення освітніх послуг. Оцінено основні переваги та недоліки їх використання. Визначено оптимальну, мінімальну та максимальну вартість навчання з точки зору споживача в Інституті комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету “Львівська політехніка” із використанням маркетингового підходу. Зроблено висновки щодо основних напрямів покращання умов навчання в Національному університеті “Львівська політехніка”.
It was considered approaches in pricing of educational services. Main advantages and disadvantages of them are evaluated. From the point of view of consumer it was found out the optimal, maximal and minimal value of educational services in Institute of computer technologies, automation and metrology of Lviv National Polytechnic University. Main ways of Lviv National Polytechnic University educational condition improvement are shown in the article.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55363
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2006
© Подольчак Н. Ю., Шуляр Р. В., Мирончик Т. В., 2006
References (Ukraine): 1. Бадан А. А. Філософські аспекти впровадження закордонних моделей у становленні сучасної української освіти // Мультиверсум. Філософський альманах:36. наук, праць. - 2000. - Вип. 43. - К.: Український центр духовної культури, 2004. - С. 191-202.
2. Воловець Я. Обгрунтування вартості навчання у ВНЗ //Економіка України. - № 3. - 2003. - С. 68-71.
3. Жорняк Т.С. Концепція стратегічних рішень у системі освітніх інновацій // Вісник Донецького університету економіки та права. - Донецьк: ДонУЕП, 2004. -№ 1. -С. 49-57.
4. ЖукА.Я, Желябін Н.К., Ревун М.П. Щодо проблем реформування системи управління освітою // Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Київ: МО України, АПН України, ДАККО, ІЗМН, 1669. - С. 71-76.
5. Закон України “Про освіту” зі змінами та доповненнями (http:www.pravo-law.kiev.ua).
6. Кондрашова Л. Проблеми вищої школи у світлі національної доктрини розвитку освіти України // Вища освіта України. - 2003. - № 1.
7. Корпоративна культура організацій XXI століття: 36. наук, праць / Під ред. Г.Л. Хаєта. - Краматорськ: ДДМА, 2004.
8. Ляшенко Ю.І., Безрученко В.С. Інтранет як засіб підвищення ефективності управління персоналом вищого навчального закладу // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: Тези доповідей V наук.-практ. конференції. - Ірпінь, 2004. - С. 455-459.
9. Малхорта Н.К Маркетинговые исследования: Практические руководство. 3-є изд. / Пер. с англ. - М.: Издательсъкий дом “Вильямс”, 2002. - С. 777-778.
10. Пальчиков В.І. До питання про правове вдосконалення системи управління та організації освіти в Україні // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - Харків. - № 27. - 2004. - С. 290-296.
11. Равновесие в экономической системе переходного типа: предпосылки, механизмы, управление. / Под ред. О.Л. Яременко. - Харків, 2004.
12. Скрипник А., Сунцова О. Бюджетна децентралізація як шлях до Євросоюзу // Економіст. -№ 3. - 2005. - С. 26-29.
13. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” № 1013 від 4 липня, 2005 року.
14. Черенков А., Левина Т. Обзор методов исследования цены (Pricing research) // Практический маркетинг. - № 1. - 1999. - С. 12-18.
15. Шпотенко В.Д. Методика визначення розміру плати за навчання студентів вищих навчальних закладів // Фінанси України. - № 7. - 2003. - С. 43-50.
16. Юлдашев О.Х. Концепція підвищення конкурентоспроможності вищої освіти та науки в Україні в аспекті Болонського процесу // Міжнародне економічне співробітництво України: Матеріали Міжн. наук.-практ. конференції. - К, 2004.
17. Chernyshova S. Are We in Business? //Busines Management in Ukraine Reporter. - 2003. - Issue 2.
18. Coupe T. Economic forces at work in Academia // Магістреріум. - № 14 (Економічні студії).-2004.-С. 17-21.
References (International): 1. Badan A. A. Filosofski aspekty vprovadzhennia zakordonnykh modelei u stanovlenni suchasnoi ukrainskoi osvity, Multyversum. Filosofskyi almanakh:36. nauk, prats, 2000, Iss. 43, K., Ukrainskyi tsentr dukhovnoi kultury, 2004, P. 191-202.
2. Volovets Ya. Obhruntuvannia vartosti navchannia u VNZ //Ekonomika Ukrainy, No 3, 2003, P. 68-71.
3. Zhorniak T.S. Kontseptsiia stratehichnykh rishen u systemi osvitnikh innovatsii, Visnyk Donetskoho universytetu ekonomiky ta prava, Donetsk: DonUEP, 2004. -No 1. -P. 49-57.
4. ZhukA.Ya, Zheliabin N.K., Revun M.P. Shchodo problem reformuvannia systemy upravlinnia osvitoiu, Upravlinnia natsionalnoiu osvitoiu v umovakh stanovlennia i rozvytku ukrainskoi derzhavnosti: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Kyiv: MO Ukrainy, APN Ukrainy, DAKKO, IZMN, 1669, P. 71-76.
5. Zakon Ukrainy "Pro osvitu" zi zminamy ta dopovnenniamy (http:www.pravo-law.kiev.ua).
6. Kondrashova L. Problemy vyshchoi shkoly u svitli natsionalnoi doktryny rozvytku osvity Ukrainy, Vyshcha osvita Ukrainy, 2003, No 1.
7. Korporatyvna kultura orhanizatsii XXI stolittia: 36. nauk, prats, Pid red. H.L. Khaieta, Kramatorsk: DDMA, 2004.
8. Liashenko Yu.I., Bezruchenko V.S. Intranet yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia personalom vyshchoho navchalnoho zakladu, Problemy vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii v ekonomitsi: Tezy dopovidei V nauk.-prakt. konferentsii, Irpin, 2004, P. 455-459.
9. Malkhorta N.K Marketinhovye issledovaniia: Prakticheskie rukovodstvo. 3-ye izd., transl. from English - M., Izdatelsiekii dom "Viliams", 2002, P. 777-778.
10. Palchykov V.I. Do pytannia pro pravove vdoskonalennia systemy upravlinnia ta orhanizatsii osvity v Ukraini, Visnyk Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav, Kharkiv, No 27, 2004, P. 290-296.
11. Ravnovesie v ekonomicheskoi sisteme perekhodnoho tipa: predposylki, mekhanizmy, upravlenie., ed. O.L. Iaremenko, Kharkiv, 2004.
12. Skrypnyk A., Suntsova O. Biudzhetna detsentralizatsiia yak shliakh do Yevrosoiuzu, Ekonomist. -No 3, 2005, P. 26-29.
13. Ukaz Prezydenta Ukrainy "Pro nevidkladni zakhody shchodo zabezpechennia funktsionuvannia ta rozvytku osvity v Ukraini" No 1013 vid 4 lypnia, 2005 roku.
14. Cherenkov A., Levina T. Obzor metodov issledovaniia tseny (Pricing research), Prakticheskii marketinh, No 1, 1999, P. 12-18.
15. Shpotenko V.D. Metodyka vyznachennia rozmiru platy za navchannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv, Finansy Ukrainy, No 7, 2003, P. 43-50.
16. Yuldashev O.Kh. Kontseptsiia pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vyshchoi osvity ta nauky v Ukraini v aspekti Bolonskoho protsesu, Mizhnarodne ekonomichne spivrobitnytstvo Ukrainy: Materialy Mizhn. nauk.-prakt. konferentsii, K, 2004.
17. Chernyshova S. Are We in Business? //Busines Management in Ukraine Reporter, 2003, Issue 2.
18. Coupe T. Economic forces at work in Academia, Mahistrerium, No 14 (Ekonomichni studii).-2004.-P. 17-21.
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2006. – №552Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.