Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55327
Title: Логістика: традиційні і нетрадиційні сфери використання
Authors: Крикавський, Є. В.
Патора, Р.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Крикавський Є. В. Логістика: традиційні і нетрадиційні сфери використання / Є. В. Крикавський, Р. Патора // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 552 : Логістика. — С. 62–75. — (Теорія логістики і маркетингу).
Bibliographic description (International): Krykavskyi Ye. V. Lohistyka: tradytsiini i netradytsiini sfery vykorystannia / Ye. V. Krykavskyi, R. Patora // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2006. — No 552 : Lohistyka. — P. 62–75. — (Teoriia lohistyky i marketynhu).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 552 : Логістика, 2006
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 552 : Логістика
Issue Date: 31-Jan-2006
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 658.7
Number of pages: 14
Page range: 62-75
Start page: 62
End page: 75
Abstract: Досліджуються умови та наслідки використання концепції логістики у традиційних сферах: підприємництві, військовій та нетрадиційних сферах, зокрема в медицині, в комунальному господарстві, у видавництві, у сфері захисту середовища, у побуті (в домогосподарствах), у готельному та туристичному бізнесі Ідентифіковані чинники, що мотивують прискорене впровадження логістичних рішень у нетрадиційних сферах економіки. Обгрунтовані засади оцінки потенціалу логістики в реалізації стратегій ланцюгів поставок і мереж.
Terms and consequences of the use of conception of logistic in traditional spheres: enterprise, military and untraditional spheres, in particular in medicine, in the communal economy, in the publishing house, in the field of defence of environment, in the way of life (in the households), in hotel and tourist business are explored. Factors which explain speed-up introduction of logistic decisions in the untraditional spheres of economy are identified. The bases of estimation of potential of logistic in realization of strategies of delivery chains and networks are grounded.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55327
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2006
© Крикавський Є. В., Патора Р., 2006
References (Ukraine): 1. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. - Львів: - Видавництво Національного університету ‘Львівська політехніка”, 2005.
2. Pfohl Н. Ch. Systemy logistyczne. Biblioteka Logistyka. - Poznan, 1998, 420 s.
3. Coyle J, Bardi E., Langley C. Zarzqdzanie logistyczne. - Warszawa: PWE, 2002. - 734 s.
4. Logistyka w biznesie. Pod red. M. Ciesielskiego. - PWE, Warszawa, 206, - 237 s.
5. Christopfer M. Logistyka i zarzqdzanie lahcuchem dostaw, PCDL, Warszawa, 2000.
6. Gôrski P., Dostawcy VW - wpisac siq w lancuch wartosci dodanej, Logistyka № 1, 2005 r, str 56.
7. Horbal R., Koch T. Filozofia krötkiego lahcucha. Eurologistics, № 3/2004, c. 82-86.
8. Wojciechowski A., Mass Logistic Customization - pszyszlosc zarzqdzania lancuchem dostaw?, Logistyka, № 1, 2005 r., s. 10-11.
9. Logistyka. Perspektywy uprogu Wspôlnej Europy. Praca zbiorowapod redakcjq R. Barcika i in., Bielsko-Biala, 2004, 190 s.
10. Wojciechowski A. System obserwacji logistycznych zasobôw w NATO // Logistyka. - 2003. - № 5.
11. Wojna to niszczenie zapasôw //Eurologistics. - 2005. - № 2. - s. 96-97.
12. Bartosiewicz S., Gôrski P. Spojrzenie na logistykq w silach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Bielsko-Biala, 19 maja 2005 r.
13. Prystacki T. Lancuch dostaw w koncernie bronzy medycznej // Logistyka. - 2004. - N 5. s.20-22.
14. Wojciechowska H. Strategia mass medical customization w zarzqdzaniu zakladem opieki zdrowotnej na przykladzie Szpitala Wolskiego w Warszawie. Bielsko-Biala, 19 maja 2005 r.
15. Wartecki A. Logistyka w organizacjach sportowych// Logistyka. - 2005. -№ 2. - s. 28-30.
16. Ksiqzkowy przykiad logistyki. Logistyka a jakosc. - 2004. - № 6. s. 44-45.
17. Bogajewski T. Logistyka zbierania makulatury w XXI w. // Logistyka. - 2004. - N 1. - s. 11-12.
18. Aglomeracja po rewitalizacji. Logistyka a jakosc. - 2004. - № 6. - s. 42-43.
19. Bylinko L. Logistyka miejsca w aglomeracji bielskiej. Bielsko-Biala, 19 maja 2005 r.
20. Rzeczynski B. Handel elektroniczny a logistyka miejska // Logistyka. - 2004. - N1. - s. 29-31.
21. Lewandowski K. Wykorzystanie transportu szynowego w logistyce miejskiej // Logistyka. - 2004. -№ 1. - s. 51-57.
22. Rzeczynski B. Technologia i logistyka a dynamika przestrzeni ekonomicznej miasta // Logistyka. - 2004. -№ 2.-s. 13-15.
References (International): 1. Krykavskyi Ye.V. Lohistychne upravlinnia: Pidruchnyk, Lviv: - Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu ‘Lvivska politekhnika", 2005.
2. Pfohl N. Ch. Systemy logistyczne. Biblioteka Logistyka, Poznan, 1998, 420 s.
3. Coyle J, Bardi E., Langley C. Zarzqdzanie logistyczne, Warszawa: PWE, 2002, 734 s.
4. Logistyka w biznesie. Pod red. M. Ciesielskiego, PWE, Warszawa, 206, 237 s.
5. Christopfer M. Logistyka i zarzqdzanie lahcuchem dostaw, PCDL, Warszawa, 2000.
6. Gôrski P., Dostawcy VW - wpisac siq w lancuch wartosci dodanej, Logistyka No 1, 2005 r, str 56.
7. Horbal R., Koch T. Filozofia krötkiego lahcucha. Eurologistics, No 3/2004, P. 82-86.
8. Wojciechowski A., Mass Logistic Customization - pszyszlosc zarzqdzania lancuchem dostaw?, Logistyka, No 1, 2005 r., s. 10-11.
9. Logistyka. Perspektywy uprogu Wspôlnej Europy. Praca zbiorowapod redakcjq R. Barcika i in., Bielsko-Biala, 2004, 190 s.
10. Wojciechowski A. System obserwacji logistycznych zasobôw w NATO, Logistyka, 2003, No 5.
11. Wojna to niszczenie zapasôw //Eurologistics, 2005, No 2, s. 96-97.
12. Bartosiewicz S., Gôrski P. Spojrzenie na logistykq w silach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Bielsko-Biala, 19 maja 2005 r.
13. Prystacki T. Lancuch dostaw w koncernie bronzy medycznej, Logistyka, 2004, N 5. s.20-22.
14. Wojciechowska H. Strategia mass medical customization w zarzqdzaniu zakladem opieki zdrowotnej na przykladzie Szpitala Wolskiego w Warszawie. Bielsko-Biala, 19 maja 2005 r.
15. Wartecki A. Logistyka w organizacjach sportowych// Logistyka, 2005. -No 2, s. 28-30.
16. Ksiqzkowy przykiad logistyki. Logistyka a jakosc, 2004, No 6. s. 44-45.
17. Bogajewski T. Logistyka zbierania makulatury w XXI w., Logistyka, 2004, N 1, s. 11-12.
18. Aglomeracja po rewitalizacji. Logistyka a jakosc, 2004, No 6, s. 42-43.
19. Bylinko L. Logistyka miejsca w aglomeracji bielskiej. Bielsko-Biala, 19 maja 2005 r.
20. Rzeczynski B. Handel elektroniczny a logistyka miejska, Logistyka, 2004, N1, s. 29-31.
21. Lewandowski K. Wykorzystanie transportu szynowego w logistyce miejskiej, Logistyka, 2004. -No 1, s. 51-57.
22. Rzeczynski B. Technologia i logistyka a dynamika przestrzeni ekonomicznej miasta, Logistyka, 2004. -No 2.-s. 13-15.
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2006. – №552Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.