Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55322
Title: Міцність і деформативність плоских залізобетонних монолітних перекриттів з однонапрямленими вставками
Other Titles: Прочность и деформативность плоских железобетонных монолитных перекрытий с однонаправленных вставками
Strength and deformability of flat reinforced concrete monolithic floors with unidirectional inserts
Authors: Сорохтей, Василь Михайлович
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Сорохтей В. М. Міцність і деформативність плоских залізобетонних монолітних перекриттів з однонапрямленими вставками : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) : 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди / Василь Михайлович Сорохтей ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2020. – 189 с. – Бібліографія: с. 146–158 (130 назв).
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Code and name of the specialty: кандидат технічних наук
Defense council: Д 35.052.17
Supervisor: Мельник, Ігор Володимирович
Committee members: Лапенко, Олександр Іванович
Фамуляк, Юрій Євгенович
UDC: 624.012.4
Keywords: монолітні плоскі залізобетонні перекриття
вставки
деформаційна модель
розрахунок несучої здатності
експериментальні дослідження
двотаврові перерізи
монолитные плоские железобетонные перекрытия
вкладыши
деформационная модель
расчет несущей способности
экспериментальные исследования
двутавровые сечения
monolithic flat reinforced concrete floors
inserts
deformation model
bearing capacity calculation
experimental researches
I-beam sections
Number of pages: 189
Abstract: Дисертаційна робота присвячена актуальним питанням експериментально-теоретичних досліджень перекриттів з ефективними вставками, пов’язаних з суттєвою економією бетону та арматури при їх виготовлені Проведено випробування натурного перекриття з вставками та його фрагментів, здійснено дослідно-промислову апробацію та визначено техніко-економічну ефективність застосування таких перекриттів при будівництві монолітних залізобетонних каркасів житлових, адміністративних та промислових споруд. У результаті проведення комплексу теоретичних і експериментальних досліджень отримані наступні наукові результати: - отримано нові експериментальні дані щодо міцнісні та деформативності плитних фрагментів перекриття з однонапрямленими вставками; - отримані нові експериментальні дані щодо деформативності перекриття значних розмірів в плані з однонапрямленими вставками; - вперше встановлено особливості роботи перекриття з однонапрямленими вставками в поздовжньому і поперечному напрямках; - розроблені пропозиції щодо розрахунку міцності та деформативності монолітних залізобетонних перекриттів з однонапрямленими вставками. Диссертация посвящена актуальным вопросам экспериментально-теоретических исследований перекрытий с эффективными вкладышами, связанных с существенной экономией бетона и арматуры при их изготовлены Проведены испытания натурного перекрытия с вкладышами, и его фрагментов, осуществлено опытно-промышленную апробацию и определена технико-экономическая эффективность применения таких перекрытий при строительстве монолитных железобетонных каркасов жилых, административных и промышленных сооружений. В результате проведения комплекса теоретических и экспериментальных исследований получены следующие научные результаты: - получены новые экспериментальные данные по прочностные и деформативности плитных фрагментов перекрытия с однонаправленных вкладышами; - получены новые экспериментальные данные по деформативности перекрытия значительных размеров в плане с однонаправленными вкладышами; - впервые установлены особенности работы перекрытия с однонаправленными вкладышами в продольном и поперечном направлениях; - разработаны предложения по расчету прочности и деформативности монолитных железобетонных перекрытий с однонаправленными вкладышами. Диссертация посвящена актуальным вопросам экспериментально-теоретических исследований перекрытий с эффективными вкладышами, связанных с существенной экономией бетона и арматуры при их изготовлены Проведены испытания натурного перекрытия с вкладышами, и его фрагментов, осуществлено опытно-промышленную апробацию и определена технико-экономическая эффективность применения таких перекрытий при строительстве монолитных железобетонных каркасов жилых, административных и промышленных сооружений. В результате проведения комплекса теоретических и экспериментальных исследований получены следующие научные результаты: - получены новые экспериментальные данные по прочностные и деформативности плитных фрагментов перекрытия с однонаправленных вкладышами; - получены новые экспериментальные данные по деформативности перекрытия значительных размеров в плане с однонаправленными вкладышами; - впервые установлены особенности работы перекрытия с однонаправленными вкладышами в продольном и поперечном направлениях; - разработаны предложения по расчету прочности и деформативности монолитных железобетонных перекрытий с однонаправленными вкладышами.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55322
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arf_sorokhteiv.m.pdfАвтореферат дисертації1,87 MBAdobe PDFView/Open
dussorokhtei.pdfДисертаційна робота37,98 MBAdobe PDFView/Open
vidgukfamulyak.pdfВідгук офіційного опонета14,08 MBAdobe PDFView/Open
vidguklapenko.pdfВідгук офіційного опонета8,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.