Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55309
Title: Правове регулювання надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах
Other Titles: Правовое регулирование предоставления административных услуг в объединенных территориальных общинах
The legal regulation of the providing of administrative services in united territorial communities
Authors: Крикавська, Ірина Василівна
Affiliation: Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
Bibliographic description (Ukraine): Крикавська І. В. Правове регулювання надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ірина Василівна Крикавська ; Міністерство освіти і науки України, Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права». – Львів, 2020. – 212 с. – Бібліографія: с. 179–199 (188 назв).
Issue Date: 2020
Publisher: Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Code and name of the specialty: кандидат юридичних наук
Defense council: Д 35.052.19
Supervisor: Сопільник, Любомир Іванович
Committee members: Армаш, Надія Олексіївна
Назар, Юрій Степанович
UDC: 342.951:351.82
Keywords: об’єднані територіальні громади
адміністративні послуги
объединенные территориальные общины
административные услуги
united territorial communities
administrative services
Number of pages: 212
Abstract: Дисертація присвячена комплексному вивченню теоретико-правових основ надання адміністративних послуг в ОТГ. Визначено проблемні аспекти, процедури надання адміністративних послуг ОТГ, що вимагають вдосконалення механізмів правового регулювання. У роботі виділені і досліджені кілька ключових моделей надання адміністративних послуг в ОТГ. Акцентується увага на необхідності визначення критеріїв оцінки якості надання адміністративних послуг, затвердження типового загальнодержавного порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності в процесі надання адміністративних послуг ОТГ. В дисертації з’ясовано сутність та змістові характеристики адміністративних послуг органів місцевого самоврядування, проаналізовано принципи надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах, а також розкрито правові засади надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах. Проаналізовано питання ідентифікації суб’єктів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах, здійснено аналітичну характеристику процедури надання адміністративних послуг та ідентифікацію корупційних ризиків, а також розкрито правове регулювання усунення конфлікту інтересів при наданні адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах. Подано обґрунтування пропозицій до законодавства щодо вдосконалення правового регулювання надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах, проаналізовано стандартизацію надання адміністративних послуг в ОТГ. У дисертації також подано детальну характеристику механізму оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів об’єднаних територіальних громад у процесі надання адміністративних послуг. Диссертация посвящена комплексному изучению теоретико-правовых основ предоставления административных услуг в ОТГ. Определены проблемные аспекты, процедуры предоставления административных услуг ОТГ требующих совершенствования механизмов правового регулирования. В работе выделены и исследованы несколько ключевых моделей предоставления административных услуг в ОТГ. Акцентируется внимание на необходимости определения критериев оценки качества предоставления административных услуг, утверждения типового общегосударственного порядка обжалования решений, действий или бездействия в процессе предоставления административных услуг ОТГ. В диссертации установлено сущность и содержательные характеристики административных услуг органов местного самоуправления, проана-лизированы принципы предоставления административных услуг в объединенных территориальных общинах, а также раскрыто правовые основы предоставления административных услуг в объединенных территориальных общинах. Проанализированы вопросы идентификации субъектов предоставления административных услуг в объединенных территориальных общинах, осуществлено аналитическую характеристику процедуры предоставления административных услуг идентификацию коррупционных рисков, а также раскрыто правовое регулирование устранения конфликта интересов при предоставлении административных услуг в объединенных территориальных общинах. Подано обоснование предложений к законодательству по совершенство-ванию правового регулирования предоставления административных услуг в объединенных территориальных общинах, проанализирована стандартизация предоставления административных услуг в ОТГ. В диссертации также представлена подробная характеристика механизма обжалования решений, действий или бездеятельности субъектов объединенных территориальных общин в процессе предоставления административных услуг. The research is devoted to the complex scientific study of the theoretical and legal basis for the providing of administrative services at the united territorial communities (hereinafter – UTC). The historical and the legal aspects of the local self-government reform and the system of administrative services and the main national and international normative acts are analyzed in the dissertation. The scientific approaches for the understanding of the concept «administrative service» is investigated and the key features of administrative services provided by UTC is highlighted: the administrative service is provided on the request of a legal person; the application leads to a certain result aimed at acquiring, changing or terminating the rights and/or duties of a person; an administrative service is the result of the delegated power of authority or the own power carried out by the subject of administrative services of the UTC; the administrative service is provided in accordance with the law. The national and local normative acts defining the competence and the procedure for the providing of the administrative services in the UTC are analyzed and systematized. It is proposed to improve the existing principles of providing administrative services, within the framework of the system approach, and supplement the principle of similarity or compatibility (coherence), which is necessary for the implementation of the system of principles in general, due to the compatibility of all its elements – principles. In order to achieve the high quality of administrative services, particularly in UTC, it is recommended to consolidate the principle of unification or standardization. The subjects of the administrative services providing of public organizations and their powers are identified, the stages of the procedure of the administrative services providing are described and the problematic aspects that require improvement of the mechanisms of legal regulation are outlined. The division of powers in the sphere of providing administrative services of councils, executive bodies of councils, authorities of UTC are researched. The several key models of the providing of the administrative services in the UTC are identified in the research, in particular: directly (the head, the administrator, authorized bodies of UTC), Center for the administrative services (the CASP), which is created in the center of UTC; Joint CASP; through Public administrative service portal and integrated information networks, territorial divisions of the CASP; Remote work of the administrators of the Central CASP; outbound CASP; mobile CASP. It is proposed to make changes to the Law of Ukraine «About Administrative Services» because of the necessity of creation of legal grounds for functioning of joint, outgoing, mobile CASP. Namely, part 1 of Article 12 could be supplemented with the definitions of the concepts of «joint CASP», «outbound CASP», «mobile CASP»: «Outbound CASP is a specially equipped vehicle with complete remote locations for administrators to provide administrative services. Mobile CASP – a specially equipped suitcase with the necessary equipment for the full delivery of administrative services. Joint CASP is a permanent working unit or structural subdivision of a local state administration or local self-government unit acting on the basis of an agreed solution (memorandum) of the united territorial community with the local state administration in which administrative services are provided to community residents and all other residents of the district, through the administrator, through his interaction with the subjects of providing administrative services». It is approved the necessity of creation at the national level an exemplary memorandum on the establishment of a joint CASP. The necessity of improving the mechanisms for resolving the "conflict of interest" in the field of provision of administrative services in the UTC at the legislative level is substantiated by introducing appropriate amendments to the Law of Ukraine «On Local Self-Government in Ukraine», since the Law of Ukraine «On Prevention of Corruption» indicates that this question should be regulated by a law regulating the status of these persons and the principles of the organization of the relevant bodies. It is also identified the necessity to approve the National Standard – the unified requirements to the quality of service of visitors to the CASP, which would meet international standards requirements. The criteria for assessing the quality of administrative services providing according to the analysis of international and Ukrainian experience is proposed. The necessity of simplification of educational and qualification requirements for candidates for the position of the administrator of the CASP is argued. The negative experience of the practice of independent development and description of the procedure of an out-of-court appeal in the UTC is described and the necessity of approving the typical national order of appeal of decisions, actions or inactivity in the process of providing of the administrative services of UTC is substantiated. It is explored the order of out-of-court appeal and judicial appeal actions or inactivity and cancellation of decisions in the process of administrative services providing of UTC. The attention is focused on the peculiarities of appealing and abolishing acts of individual action, the proposals to improve their legal regulation are outlined.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55309
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_dysertaciyi_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_kandydata_yurydychnyh_nauk_krykavskoyi_i.v._1.pdfАвтореферат дисертації347,11 kBAdobe PDFView/Open
disertaciyna-robota-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata-nauk-krikavskoi-iv.pdfДисертаційна робота1,35 MBAdobe PDFView/Open
vidguk-oficiynogo-oponenta-dyun-docenta-armash-no.pdfВідгук офіційного опонета1,81 MBAdobe PDFView/Open
vidguk-oficiynogo-oponenta-kyun-profesora-nazara-yus-1.pdfВідгук офіційного опонета1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.