Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55002
Название: Мовна специфіка українського терміна
Авторы: Пілецький, Володимир
Принадлежность: Львівський національний університет ім. Івана Франка
Библиографическое описание: Пілецький В. Мовна специфіка українського терміна / Володимир Пілецький // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 538 : Проблеми української термінології. — С. 25–32. — (Теоретичні засади термінознавства та лексикографії).
Bibliographic description: Piletskyi V. Movna spetsyfika ukrainskoho termina / Volodymyr Piletskyi // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 538 : Problemy ukrainskoi terminolohii. — P. 25–32. — (Teoretychni zasady terminoznavstva ta leksykohrafii).
Является частью издания: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 538 : Проблеми української термінології, 2005
Журнал/сборник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Выпуск/№ : 538 : Проблеми української термінології
Дата публикации: 1-мар-2005
Издательство: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Место издания, проведения: Львів
Lviv
УДК: 811.161.3’373.46
Количество страниц: 8
Диапазон страниц: 25-32
Начальная страница: 25
Последняя страница: 32
Краткий осмотр (реферат): У статті з’ясовано роль і місце трьох типів термінів-росіянізмів, англіцизмів та інтернаціоналізмів - у різних терміносистемах сучасної української мови, здійснено спроби виявити способи й засоби їх можливої заміни українськими відповідниками з урахуванням специфіки української мови.
The article clarifies the role and place of the following three types of terms - Russianisms, Anglicisms, and Internationalisms - in various terminological systems of the present-day Ukrainian Language. An attempt is made to reveal ways and means of their possible substitution by Ukrainian equivalents with due regard to the specificity of the Ukrainian Language.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55002
Владелец авторского права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
© Пілецький В., 2005
Список литературы: 1. Англо-украінський словник/Склав М. Балла. - T. І. А-М. -К : Освіта, 1996.
2. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови. Термінологія процесових понять. - К : Вирій, 1997.
3. Д ’яков А., Кияк Т., Куделько З. Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. - К. : Видавничий дім «KM Academia», 2000.
4. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. - К : Видавничий центр «Академія», 1998.
5. Кочан І. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові. - Львів: Видавничий центр ЛІТУ ім. І. Франка, 2004.
6. Кочерга О. Проблема прикметника в науковій термінології // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». - 2002. - №453: Проблеми української термінології. - С. 224-227.
7. Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні (Зовнішня історія української мови). - К : «К.І.С», 2004.
8. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. - Львів: Кальварія, 1999.
9. Панько Т, Кочан І., Мацюк Г. Українське термінознавство. - Львів: Світ, 1994.
10. Вісник Національного унверситету «Львівська політехніка». -2003. -№490: Проблеми української термінології. -Львів, 2003. - 157 с.
11. Процик І. Українська фізична термінологія на зламі ХІХ-ХХ століть. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 250 с.
12. Радчук В. Плекаємо укрлиш... Для кого? // Урок української. - 2003. - № 8-9. - С. 26-30;
13. Рожанківський Р. Зведення правил унормування української фахової мови //Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». - 2002. - №9 453: Проблеми української термінології. - С. 203-209.
14. Словник української мови. В 11-ти т.т. - Т.11. - К : Наук, думка, 1980.
15. Словник фізичної термінології (Проект) / Зредагував В. Фаворський. - X, 1932.
16. Українська мова. Енциклопедія. - К. : Українська енциклопедія, 2000. - 750 с.
17. Українська мова у XX столітті: історія лінгвоциду / За ред. Л. Масенко. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.-399 с.
18. Український правопис і наукова термінологія.-Львів, 1997.
19.Українська термінологія і сучасність (Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції). - К., 1997.
20. Ярема С. На теми української наукової мови. - Львів, 2002.
References: 1. Anhlo-ukrainskyi slovnyk/Sklav M. Balla, T. I. A-M. -K : Osvita, 1996.
2. Voinalovych O., Morhuniuk V. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk naukovoi i tekhnichnoi movy. Terminolohiia protsesovykh poniat, K : Vyrii, 1997.
3. D yakov A., Kyiak T., Kudelko Z. Osnovy terminotvorennia. Semantychni ta sotsiolinhvistychni aspekty, K. : Vydavnychyi dim "KM Academia", 2000.
4. Karavanskyi S. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk skladnoi leksyky, K : Vydavnychyi tsentr "Akademiia", 1998.
5. Kochan I. Dynamika i kodyfikatsiia terminiv z mizhnarodnymy komponentamy u suchasnii ukrainskii movi, Lviv: Vydavnychyi tsentr LITU im. I. Franka, 2004.
6. Kocherha O. Problema prykmetnyka v naukovii terminolohii, Visn. Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2002, No 453: Problemy ukrainskoi terminolohii, P. 224-227.
7. Kubaichuk V. Khronolohiia movnykh podii v Ukraini (Zovnishnia istoriia ukrainskoi movy), K : "K.I.S", 2004.
8. Nakonechna H. Ukrainska naukovo-tekhnichna terminolohiia, Lviv: Kalvariia, 1999.
9. Panko T, Kochan I., Matsiuk H. Ukrainske terminoznavstvo, Lviv: Svit, 1994.
10. Visnyk Natsionalnoho unversytetu "Lvivska politekhnika". -2003. -No 490: Problemy ukrainskoi terminolohii. -Lviv, 2003, 157 p.
11. Protsyk I. Ukrainska fizychna terminolohiia na zlami KhIKh-KhKh stolit, Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. I. Franka, 2004, 250 p.
12. Radchuk V. Plekaiemo ukrlysh... Dlia koho?, Urok ukrainskoi, 2003, No 8-9, P. 26-30;
13. Rozhankivskyi R. Zvedennia pravyl unormuvannia ukrainskoi fakhovoi movy //Visn. Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2002, No 9 453: Problemy ukrainskoi terminolohii, P. 203-209.
14. Slovnyk ukrainskoi movy. V 11-ty t.t, V.11, K : Nauk, dumka, 1980.
15. Slovnyk fizychnoi terminolohii (Proekt), Zredahuvav V. Favorskyi, X, 1932.
16. Ukrainska mova. Entsyklopediia, K. : Ukrainska entsyklopediia, 2000, 750 p.
17. Ukrainska mova u XX stolitti: istoriia linhvotsydu, ed. L. Masenko, K., Vydavnychyi dim "Kyievo-Mohylianska akademiia", 2005.-399 p.
18. Ukrainskyi pravopys i naukova terminolohiia.-Lviv, 1997.
19.Ukrainska terminolohiia i suchasnist (Materialy II Vseukrainskoi naukovoi konferentsii), K., 1997.
20. Yarema S. Na temy ukrainskoi naukovoi movy, Lviv, 2002.
Тип содержания: Article
Располагается в коллекциях:Проблеми української термінології. – 2005. – №538Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.