Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54994
Назва: Синтагматика та парадигматика термінів з міжнародними компонентами як фактор їх системності
Автори: Кочан, Ірина
Приналежність: Львівський національний університет ім. Івана Франка
Бібліографічний опис: Кочан І. Синтагматика та парадигматика термінів з міжнародними компонентами як фактор їх системності / Ірина Кочан // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 538 : Проблеми української термінології. — С. 3–10. — (Теоретичні засади термінознавства та лексикографії).
Bibliographic description: Kochan I. Syntahmatyka ta paradyhmatyka terminiv z mizhnarodnymy komponentamy yak faktor yikh systemnosti / Iryna Kochan // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 538 : Problemy ukrainskoi terminolohii. — P. 3–10. — (Teoretychni zasady terminoznavstva ta leksykohrafii).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 538 : Проблеми української термінології, 2005
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Випуск/№ : 538 : Проблеми української термінології
Дата публікації: 1-бер-2005
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
УДК: 811.161
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 3-10
Початкова сторінка: 3
Кінцева сторінка: 10
Короткий огляд (реферат): Слова з міжнародними компонентами, які є невід’ємною ознакою кожної термінології, виявляють свої системні властивості в парадигматиці й синтагматиці, що не були досі предметом спеціального лінгвістичного дослідження. Проблема, яку ставить автор, - з’ясувати системотвірні ознаки таких слів, виявити особливості поєднання міжнародних компонентів з іншими запозиченими й українськими коренями, а також слів, що містять такі терміноелементи, з іншими словами.
Being an integral part of every terminology, the words with international components display their system features in paradigmatics and syntagmatics that has not been the subject of special linguistic research yet. The problem posed by author is to clear up the system- creating features of such words, discover peculiarities of combination of international components with other loan and Ukrainian components, and also of the words that have such termelements with other words.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54994
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
© Кочан І., 2005
Перелік літератури: 1. Ефимов Р. В., Каравашкин В. И Внутренняя валентность слова: теория и практика: Учеб, пособие. - X: Изд-во Харьк. гос. ун-та им. Горького, 1977. - 87 с.
2. Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах. - К.: Наук, думка, 1993. - 240 с.
3. Науково-технічний прогрес і мова. - К: Наук, думка, 1978. - 190 с.
4. ОнуфрієнкоГ. С. Французькі запозичення в юридичній термінології східнослов’янських мов: парадигматичний і синтагматичний аспекти // Мовознавство. - 2002. - № 1. - С. 60-62.
5. Суперанская А. В., Васильєва Н. В., Подольская Н. В. Общая терминология. - М., 1993. - 288 с.
References: 1. Efimov R. V., Karavashkin V. I Vnutrenniaia valentnost slova: teoriia i praktika: Ucheb, posobie, X: Izd-vo Khark. hos. un-ta im. Horkoho, 1977, 87 p.
2. Natsionalni ta internatsionalni komponenty v suchasnykh terminosystemakh, K., Nauk, dumka, 1993, 240 p.
3. Naukovo-tekhnichnyi prohres i mova, K: Nauk, dumka, 1978, 190 p.
4. OnufriienkoH. S. Frantsuzki zapozychennia v yurydychnii terminolohii skhidnoslovianskykh mov: paradyhmatychnyi i syntahmatychnyi aspekty, Movoznavstvo, 2002, No 1, P. 60-62.
5. Superanskaia A. V., Vasylieva N. V., Podolskaia N. V. Obshchaia termynolohyia, M., 1993, 288 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Проблеми української термінології. – 2005. – №538Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.