Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54837
Назва: Первинне та вторинне перетворення і опрацювання інформаційних потоків в ІС
Автори: Якушев, В. С.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Якушев В. С. Первинне та вторинне перетворення і опрацювання інформаційних потоків в ІС / В. С. Якушев // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 464 : Інформаційні системи та мережі. — С. 350–357.
Bibliographic description: Iakushev V. S. Pervynne ta vtorynne peretvorennia i opratsiuvannia informatsiinykh potokiv v IS / V. S. Iakushev // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2002. — No 464 : Informatsiini systemy ta merezhi. — P. 350–357.
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 464 : Інформаційні системи та мережі, 2002
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Випуск/№ : 464 : Інформаційні системи та мережі
Дата публікації: 26-бер-2002
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
УДК: 681.3
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 350-357
Початкова сторінка: 350
Кінцева сторінка: 357
Короткий огляд (реферат): Розглядаються перетворення і опрацювання вхідних потоків даних первинними і вторинними елементами ІС, математичний теоретико- числовий апарат, а також апарат кластерного аналізу.
The incoming data flow transformation and processing by primary and secondary information system elements, mathematical apparatus and cluster analysis methods are reviewed in this article.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54837
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2002
© Якушев В. С., 2002
Перелік літератури: 1. Якушев В.С. Математичний підхід до розроблення нових методів і засобів перетворення та опрацювання інформації// Вісн. ДУ “ЛП” -1998, № 330 - С.263- 268.
2. Якушев В.С. Використання активта алгоритмів перетворення і опрацювання інформації в інформаційних технологіях// Вісн. ДУ “ЛП” -1999 - № 383.-С.242-260.
3. Мельничук Ю.В., Раков М.А.. Якушев В.С. Аналого-цифровые преобразователи с переменной значностью. - К. : Наукова думка, 1988. -128 С.
4. Левченко В.С., Пропой А. И. О математической теории систем. Математические методы в теории систем.-М.: Сб.трудов. Всесоюзный НИИ системных исследований,-1988 - Вып.6.-С.5-14.
5. Хургин Я.И., Яковлев В.П. Методы теории целых функций в радиофизике, теории связи и оптике.-М.: Физматгиз, 1962.-135 С.
6. Темников Ф.Е., Славинский В.Л. Математические развертывающие системы,- М.:Энергия, 1970.-25О С.
7. Дюран Ю.. Оделл П. Кластерный анализ. -М. .Статистика, 1977.-128 С.
8. Якушев В.С. Дослідженння ефективності активних ачгоритмів при перетворенні і опрацюванні інформаційних потоків// Вісн. НУ “ЛП’’.-2001.-№ 438 - С. 174-178.
9. Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы.-К..Вища школа, 1980.-558 С.
10. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники - К.: Вища школа, 1983.-456 С.
References: 1. Yakushev V.S. Matematychnyi pidkhid do rozroblennia novykh metodiv i zasobiv peretvorennia ta opratsiuvannia informatsii// Visn. DU "LP" -1998, No 330 - P.263- 268.
2. Yakushev V.S. Vykorystannia aktyvta alhorytmiv peretvorennia i opratsiuvannia informatsii v informatsiinykh tekhnolohiiakh// Visn. DU "LP" -1999 - No 383.-P.242-260.
3. Melnichuk Iu.V., Rakov M.A.. Iakushev V.S. Analoho-tsifrovye preobrazovateli s peremennoi znachnostiu, K. : Naukova dumka, 1988. -128 p.
4. Levchenko V.S., Propoi A. I. O matematicheskoi teorii sistem. Matematicheskie metody v teorii sistem.-M., Sb.trudov. Vsesoiuznyi NII sistemnykh issledovanii,-1988 - Iss.6.-P.5-14.
5. Khurhin Ia.I., Iakovlev V.P. Metody teorii tselykh funktsii v radiofizike, teorii sviazi i optike.-M., Fizmathiz, 1962.-135 p.
6. Temnikov F.E., Slavinskii V.L. Matematicheskie razvertyvaiushchie sistemy, M.:Enerhiia, 1970.-25O S.
7. Diuran Iu.. Odell P. Klasternyi analiz. -M. .Statistika, 1977.-128 p.
8. Yakushev V.S. Doslidzhennnia efektyvnosti aktyvnykh achhorytmiv pry peretvorenni i opratsiuvanni informatsiinykh potokiv// Visn. NU "LP.-2001.-No 438 - P. 174-178.
9. Ornatskii P.P. Avtomaticheskie izmereniia i pribory.-K..Vishcha shkola, 1980.-558 p.
10. Ornatskii P.P. Teoreticheskie osnovy informatsionno-izmeritelnoi tekhniki - K., Vishcha shkola, 1983.-456 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Інформаційні системи та мережі. – 2002. – №464Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.